A A A A A

Sebopeho se fosahetseng: [Bompoli]


1 Johanne 2:9
Yo a rego o mo seetšeng etšwe a hloile ngwanabo, o sa le leswiswing le gonabjale.

1 Johanne 3:15
Yo a hloilego ngwanabo ke mmolai, gomme le a tseba gore mmolai ga a na bophelo bjo bo sa felego.

2 Timothea 1:7
Gobane moya wo Modimo a re filego wona ga o re dire gore re boife; o re tlatša maatla le lerato le boitshwaro.

Phetolelo 31:6
Le beng le sebete, le tie. Le se ke la ba boifa, gobane Morena Modimo wa lena o tla ba le lena. A ka se le lahle goba a le tlogela.”

Baefese 4:29
Melomong ya lena go se tšwe mahlapa; ge go nyakega gore le bolele, le bolele fela tše di lokilego le tše di holago batho, gore tše le di bolelago di hole ba ba le kwago.

Baefese 6:12
Gobane ya rena ntwa ga se ya go lwa le batho ba nama, ke ya go lwa le meoya ye mebe ya lefaufaung, e lego magoši a semoya, le balaodi ba semoya, le babuši ba lefase le lebe le.

Levitike 19:18
O se ke wa itefeletša go yo mongwe goba wa tšwela pele le go mo hloya; o rate bangwekawena bjalo ka ge o ithata. Ke nna Morena.

Matheu 5:11
“Ba lehlogonolo ke lena ge le rogwa, le hlomarwa, le pharwa ka bobe bja mehutahuta ka baka la ka.

Liproverbia 17:9
Molebalelaphošo ke wa go nyaka kwano; motsošološaphošo yena o lweša bantšhanasainong.

Liproverbia 22:10
Raka mokweri, kgang e fele, go fele le phapano le tlhomphollo.

Liproverbia 24:16
Moloki le ge a ka wa leboelela o a tsoga, yo kgopo yena o phekgolwa ke madimabe.

Lipesaleme 138:7
Ge ke dikaneditšwe ke mathata, o a ntlhakodiša; ge ke galefetšwe ke manaba, o a ntšhireletša; o mphološa ka maatla a gago.

Baroma 2:1
Bjale ge, wena motho, o lego semangmang, mosolabangwe, o ka se re ga o na molato, gobane ge o solela bangwe tše ba di dirago etšwe le wena o di dira, o a ikahlola.

Baroma 12:18-19
[18] Le dire ka mo le ka kgonago ka gona go phedišana le batho ka moka.[19] Barategi, le se ke la itefeletša, le upše le lefeletšwe ke Modimo a galefile, gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Ke nna ke lefeletšago; ke nna ke tlago bušetša. O realo, Morena”.

Baroma 12:20-21
[20] Go ya ka Mangwalo a Makgethwa: “Wena, ge lenaba la gago le swerwe ke tlala, o le fe dijo; ge le kgalegile, o le noše. Ka mokgwa woo o tla be o le leša dihlong e le ruri.”[21] O se ke wa fenywa ke bobe, o fenye bobe ka go loka.

Luka 6:27-28
[27] “Lena ba le nkwago, ke a le botša ke re: Le rate manaba a lena, ba ba le hloilego le ba direle tše di lokilego,[28] ba ba le rogago le ba šegofatše, gomme ba ba le swerego gampe le ba rapelele.

Matheu 5:44-45
[44] Ge e le nna ke le botša gore le rate manaba a lena, le rapelele bao ba le hlomerego,[45] gore le tle le be bana ba Tatagolena wa legodimong, yo a hlabišetšago baloki le bakgopo letšatši go swana, le pula a e nešetšago ba ba dirago tše di lokilego le ba ba dirago tše mpe.

Esaia 41:11-13
[11] “Ba ba le galefetšego ba tla gobošwa ba lewa ke dihlong, ba fetoga lefeela. Ba ba lwago le lena ba tla hwa.[12] Ge le ba nyaka le ka se ba bone, ka gore ba tla be ba ile. Manaba a lena a tla fela.[13] Gobane nna, Morena Modimo wa lena, ke a le tiiša, ke le hlahla ka letsogo ke re: ‘Se boifeng, ke a le thuša.’ ”

Matheu 5:38-41
[38] “Le kwele gore go thwe: ‘Leihlo le lefša ka leihlo, leino ka leino.’[39] Ge e le nna ke le botša gore le se ke la itefeletša go batho ba ba le fošeditšego. Ge motho a ka go itia thama ya la go ja ka seatla, o mo retollele le ye nngwe.[40] Le ge motho a ka ikemišetša go yo go bega kgorong gore a go tšeele seaparo sa ka gare, o mo lese a tšee le sona seaparo sa ka ntle.[41] Le ge motho a ka go gapeletša gore o sepele le yena kilometara e tee, o sepele naye kilometara tše pedi.

Lipesaleme 34:12-18
[12] Na le rata go ipshina ka bophelo? Le nyaka go phela galelele ka lethabo?[13] Gona le itlhokomele gore le se bolele tše mpe, le gore le se radie batho.[14] Le tlogele tše mpe le dire tše dibotse; le katanele khutšo mme le e phegelele.[15] Morena o bea baloki leihlo, le dillo tša bona o di hlwaela tsebe.[16] Badiratšekgopo bona o a ba lwantšha, gore lefaseng ba se sa gopolwa.[17] Baloki ba llela Morena gore a ba thuše, mme o a ba kwa. O ba ntšha ditlaišegong tša bona ka moka.[18] Morena o kgauswi le bao ba nolegilego moko; o phološa bao ba feletšwego ke tshepo.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved