A A A A A

Mangeloi le Bademona: [Lengeloi le ka sehloohong]


Juda 1:9
Etse le Mikaele, morongwamogolo, taba ya mohuta woo ga se a ka a e dira. Mola a fapane le Diabolose ge ba be ba baka setopo sa Moshe, ga se a ka a ba le sebete sa go mo ahlola ka go mo hlapaola. O dio re: “A Morena a go otle!”

Daniel 10:13-21
[13] Morongwamohlokomedi wa mmušo wa Persia o be a emeletšane le nna matšatši a masome a mabedi le motšo o tee. Ka morago Mikaele, yo mongwe wa barongwa ba bagolo, a tla a ntamolela. Ka mo tlogela moo a elwa le magoši a Persia.[14] Ke tletše go go tsebiša tše di tlago hlagela setšhaba sa geno ka moso, gobane pono ye e šupa tša ka moso.”[15] Ge a realo nna ka lebelela fase ke se na molomo.[16] Yo mongwe morongwa wa go swana le motho a nkgwatha molomo ka seatla. Nna ka re go yo a emego pele ga ka: “Mong wa ka, pono ye e nkweša bohloko, ke nolega moko.[17] Nna, mohlanka wa gago, nka bolela bjang le wena, Mong wa ka? Ke feletšwe ke maatla, ke palelwa le ke go hema.”[18] Mokamotho yoo a ntshwara gape, gomme ka maatlafala.[19] A re: “Se boife, morategi wa Modimo, ewa pelo! Tia maatla, o be le sebete!” Ge a sa realo ka ikwa ke tieletše gape, gomme ka re: “Mong wa ka, hle, mpotše se o nyakago go se bolela, gobane o mmaatlafaditše.”[20] Yena a re: “Na o a tseba gore ke ka baka la eng ke tlile go wena? Ke ka baka la go tlo go botša tše di ngwadilwego ka Pukung ya Therešo. Bjale ke swanetše go boela morago go yo lwa le morongwamohlokomedi wa Persia. Ka morago ga moo morongwamohlokomedi wa naga ya Gerike o tla tšwelela. Ga go yo a tlago nthuša ge ke elwa nabo, ge e se Mikaele, morongwamohlokomedi wa setšhaba sa geno.[21] “Yena o thušitšwe ke nna ka sebele, ka mo tiiša ka ngwaga wa mathomo wa ge Dariose wa Momedia e le kgoši.

Daniel 12:1
“Mohlang woo morongwa yo mogolo, Mikaele, yo a šireletšago setšhaba sa geno, o tla tšwelela. E tla be e le nako ya masetlapelo a a se a kago a bonwa go tloga mola ditšhaba tša hlolegago. Mohla nako yeo e fihla batho ka moka ba setšhaba sa geno bao maina a bona a ngwadilwego ka pukung ya Modimo ba tla phološwa.

1 Bathesalonika 4:16
Morena ka sebele o tla theoga legodimong ge go hlabja mokgoši le mokgolokwane wa morongwa yo mogolo, ge go letšwa phala ya Modimo. Bao ba hwilego ba dumela go Kriste ba tla tsoga pele,

Daniel 9:21
Ke rile ke sa rapela, Gabriele, yo ke bego ke ile ka mmona mo ponong ya pele, a tla a itlhaganetše a fofela go nna. E be e le ka nako ya sehlabelo sa mantšiboa.

Daniel 8:11-16
[11] La ba la nyatša molaodi wa madira a legodimo, la thibela le dihlabelo tša tšatši le lengwe le le lengwe tše a bego a di direlwa, la hlompholla le Tempele.[12] Lenaka leo la fenya madira. Batho ba be ba dira dibe bakeng sa go dira dihlabelo tša tšatši le lengwe le le lengwe. Lenaka leo le be le nyatša sedumedi sa mmakgonthe, gomme le atlega go tše le di dirago.[13] Ka kwa morongwa a bolela, mme yo mongwe morongwa a botšiša mmoledi yoo a re: “Na taba tša pono ye di yo feletša kae? Go tla tšea nako ye kaakang batho ba ntše ba dira sebe se se šiišago legatong la dihlabelo tša tšatši le lengwe le le lengwe? Go tla tšea lebaka le lekaakang Tempele le madira a legodimo di gatakwa?”[14] Morongwa yola yo mongwe a mo fetola a re: “Go tla tšea mantšiboa a dikete tše pedi le makgolo a mararo le masa a ona, ya ba gona Tempele e bušetšwago sekeng.”[15] Nna, Daniele, ka re ke sa leka go kwešiša pono yeo ke e bonego, gateetee ka bona se nkego ke motho se eme pele ga ka.[16] Ka kwa lentšu la yo a goelelago ka nokeng ya Ulai le re: “Gabriele, mo hlalošetše tša pono yeo.”

Tšenolo 12:7-9
[7] Ka morago gwa tsoga ntwa legodimong. Mikaele le barongwa ba gagwe ba lwa le mmamogašwa wola, mme wona le barongwa ba wona ba itwela.[8] Mmamogašwa wa fenywa, gomme wona le barongwa ba wona ba se sa dumelelwa go dula legodimong.[9] Mmamogašwa woo, yona noga yela ya kgale e bitšwago Diabolose goba Sathane yo a foraforeditšego lefase lohle, o ile wa rakwa. Wa lahlelwa lefaseng gotee le barongwa ba wona.

Luka 1:26
Ka kgwedi ya boselela ya ge Elisabetha e le moimana, Modimo a roma morongwa Gabriele motseng wo mongwe wa Galilea wo o bego o bitšwa Nasaretha,

Baheberu 1:14
Na barongwa ka moka ga se meoya ye e hlankelago Modimo, mme yena a e romago go yo thuša ba ba tlago phološwa?

Joshua 5:13-15
[13] Ge Joshua a le kgauswi le Jeriko, ka bjako o ile a bona monna a eme pele ga gagwe a swere tšhoša. Joshua a ya go yena, a mmotšiša a re: “A o yo mongwe wa bahlabani ba rena, goba o lenaba?”[14] Monna yoo a mo fetola a re: “Ga ke yo mongwe wa bao o ba boletšego. Ke mo ka gobane ke le molaodi wa madira a Morena.” Joshua a itahlela fase ka sefahlego, a re: “Mong wa ka, a o na le se o nyakago go mpotša sona, nna, mohlanka wa gago?”[15] Molaodi wa madira a Morena a re: “Rola dieta tša gago; o eme felo mo gokgethwa.” Gomme Joshua a dira ka moo a botšwago ka gona.

Matheu 18:10
“Le hlokomele gore le se nyatše yo mongwe wa ba bannyane ba. Ke a le botša, barongwa ba bona legodimong ba dula ba na le Tate wa legodimong ka nako tšohle.

Exoda 3:2
Gona moo morongwa wa Morena a iponagatša go yena ka kgabo ya mollo e lauma e etšwa gare ga mošwana. Ya re ge a lebelediša, a tlabega a bona mošwana o tuka mollo eupša o sa swe.

Tšenolo 1:4
Nna, Johanese, ke ngwalela diphuthego tše di šupago tša selete sa Asia ke re: Modimo yo a lego gona, yo a bilego gona, gape a sa tlilogo tla, le meoya ye e šupago yeo e lego pele ga setulo sa gagwe sa bogoši, le Jesu Kriste, hlatse ye e botegago, yena Motsošwabahung wa mathomo, Mmuši wa magoši a lefase, ba le gaugele, ba le fe khutšo. Jesu o a re rata, gomme ka madi a gagwe o re lokolotše dibeng tša rena,

Matheu 22:30
Gobane mohla bahu ba tsoga ba ka se nyale, ba ka se nyalwe – ba tla swana le barongwa ba legodimong.

Jobo 1:6
E rile ge letšatši le fihla la gore dibopiwa tša legodimong di tle pele ga Morena, Sathane le yena a tla le tšona.

Luka 20:36
Ba ka se sa hwa, ka gobane ba tla be ba swana le barongwa. Ke bana ba Modimo, ka gobane ba tsogile bahung.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved