A A A A A

Tlatsetso: [Sebetsa]


Bakolose 3:23
Sengwe le sengwe se le se dirago le se dire ka pelo ka moka, mo nkego ga le se direle motho, le se direla Morena,

Baefese 4:28
Yo a lemetšego go utswa a se sa utswa, a upše a kgothalele go šoma, gore a tle a hwetše tše di mo lebanego tša go iphediša, le gore a tle a be le tša go thuša bahloki.

John 6:27
Le se ke la gaba dijo tše di felago, le upše le gabe tša go fa motho bophelo bjo ba sa felego. Gape ke tšona tše Morwamotho a tlago le fa tšona, ka gobane Modimo Tate o bontšhitše gore o a mo kgahla.”

Bagalata 6:4-5
[4] A mongwe le mongwe a itlhahlobe maitshwaro. Ge e le a go loka ke mo a kago ikgantšha ka tše yena mong a di dirilego, a sa di bapetše le tše di dirilwego ke yo mongwe.[5] Gobane mongwe le mongwe o swanetše go ithwalela a gagwe mathata.

Lipesaleme 90:17
Morena, Modimo wa rena, re lebelele ka botho; re atle go tše re di dirago; hle, go tše re di dirago re atle!

Liproverbia 12:11
Moitemelatšhemo o bolaya mabele, molatamafeela yena o itlhokiša tlhaologanyo.

Liproverbia 13:4
Sebodu ga se hwetše senyakwa sa sona, mokalokani yena o ikhweletša tšohle tše a di nyakago.

Bafilippi 4:13
Tšohle ke di kgona ka maatla ao Kriste a mphago ona.

Bakolose 3:24
le tseba gore moputso wo le tlago o fiwa ke Modimo ke wo a o beetšego ba e lego ba gagwe. Gobane gabotse Morena yo le mo hlankelago ke Kriste.

Liproverbia 12:24
Ba ba kalokanago ba tla buša, dibodu tšona e tla ba makgoba.

Liproverbia 14:23
Go katana go tlišetša motho moputso, go etiša leleme pele gona go a mo diitša.

Genese 2:3
A šegofatša letšatši la bošupa mme a le dira letšatši le lekgethwa, ka gore ka letšatši leo ke ge a feditše tlholo ya gagwe mme a lesa mošomo ka moka.

Luka 1:37
Gobane ga go se se ka palelago Modimo.”

1 Timothea 5:8
Fela ge motho a sa hlokomele ba gabo, gagolo ba lapa la gagwe, o lahlile tumelo, gomme o phalwa le ke yo e sego modumedi.

Jeremia 29:11
Ke nna fela ke tsebago merero ye ke le reretšego yona, merero ya katlego, e sego ya tahlego, merero ya bokamoso bjo bo holofetšago.

Liproverbia 6:10-12
[10] Sona se fetola ka go re: “Ke sa nyaka go robala gannyane, ke bo re šwaa, ke phuthe matsogo, ke bo fokotše gosenene.”[11] Ge o ka no pompala, bodiidi bo tla go phuthuma bjalo ka mohlakodi, mohlako wa go tsetsela bjalo ka mokgopedi.[12] Motho wa senokwane, wa sehwirihwiri, ke yo a tšamago a bolela maaka,

2 Timothea 2:6
Mabutšwapele a lebane molemi wa sekalokani.

Genese 2:15
Ka gona Morena Modimo a bea monna moo serapeng sa Edene gore a se leme, a se lete.

Tite 2:7-8
[7] Mo go tšohle wena mong o be mohlala wo mobotse. O phegele go ruta batho therešo ka tlhompho.[8] Thuto ya gago e be ya nnete, e be ye e se nago bosodi, gore ba ba sa emego nago ba lewe ke dihlong ge ba hloka bobe bjo ba kago re phara bjona.

Liproverbia 16:3
Gafela Morena tše o di dirago, gomme o tla atlega mererong ya gago.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved