Instagram
English
A A A A A

Libe: [Mohono]
1 Bakorinthe 13:4
Lerato le na le mamello, lerato le mosa; ha le na mohono, ha le na boikakaso, ha le na boikgohomoso,

Bagalata 5:26
Re se ke ra ipatlela thoriso ya lefeela; re se ke ra phephetsana, kapa ra honohelana.

James 3:14-16
[14] Empa haeba ka dipelong tsa lona le na le lefufa le lebe le moya wa dikgang, le se ke la ithorisa, la senya nnete ka ho bua leshano.[15] Bohlale bo jwalo hase bo tswang hodimo, ke ba lefatshe, ba botho, ba bodemona.[16] Moo lefufa le dikgang di leng teng, ho na le meferefere le mesebetsi e kgopo.

Baroma 1:29
Ba tletse ho se loke hohle, bokgopo, meharo, bobe; ba tletse mona, polao, diphapang, mano, mekgwa e mebe; ke basebi,

1 Petrose 2:1
Ka baka leo, lahlang bobe bohle, le mano wohle, le boikaketsi, le mohono, le diketseletso tsohle.

Bagalata 5:19-21
[19] Jwale mesebetsi ya botho e totobetse: Ke bohlola, diketso tse ditshila, tse manyala,[20] tshebeletso ya medimo ya bohata, boloi, bora, diqabang, mohono, kgalefo, dikgang, diphapang, dikgaohano,[21] mona, botahwa, bonyollo, le tse ding tse jwalo. Jwalokaha nkile ka le bolella e sa le pele, ke sa boela ke le bolella hape hore ba etsang tse jwalo e ke ke ya eba majalefa a Mmuso wa Modimo.

Tite 3:3
Pele le rona re ne re le dithoto, re hana ho mamela, re kgelohile, re le makgoba a ditakatso le a menyaka ya mefutafuta, re phela ka lonya le ka mona, re hloyehile, re hloyane.

1 Timothea 6:4
ke moikakasi ya hlokang tsebo, ya mpang a tjhesehela ho phea kgang le ho ngangisana ka mantswe, mme hona ho tswala mona, diphapang, dinyefolo, dipelaellano tse mpe,

James 3:14-16
[14] Empa haeba ka dipelong tsa lona le na le lefufa le lebe le moya wa dikgang, le se ke la ithorisa, la senya nnete ka ho bua leshano.[15] Bohlale bo jwalo hase bo tswang hodimo, ke ba lefatshe, ba botho, ba bodemona.[16] Moo lefufa le dikgang di leng teng, ho na le meferefere le mesebetsi e kgopo.

1 Petrose 2:1-2
[1] Ka baka leo, lahlang bobe bohle, le mano wohle, le boikaketsi, le mohono, le diketseletso tsohle.[2] Jwaloka masea a sa tswa hlaha, lakatsang lebese le hlwekileng la lentswe la Modimo, e le hore ka lona le tle le hodisetswe pholohong,

Bafilippi 1:15
Ke nnete, ba bang ba phatlalatsa tsa Kreste ka mona le ka kgang, empa ba bang ba etsa jwalo ka dipelo tse ntle.

1 Timothea 6:4-5
[4] ke moikakasi ya hlokang tsebo, ya mpang a tjhesehela ho phea kgang le ho ngangisana ka mantswe, mme hona ho tswala mona, diphapang, dinyefolo, dipelaellano tse mpe,[5] diqabang tse sa feleng tsa batho ba senyehileng dikelello, ba hlokang nnete, ba lekanyang hore borapedi ke mokgwa wa ho ithuisa.

Baroma 1:28-32
[28] Kaha ba ne ba sa bone ho hlokeha hore ba amohele Modimo eo ba mo tsebileng, Modimo o ba tloheletse ba ntse ba tsherehane dikelello, e le hore ba etse tse sa tshwanelehang.[29] Ba tletse ho se loke hohle, bokgopo, meharo, bobe; ba tletse mona, polao, diphapang, mano, mekgwa e mebe; ke basebi,[30] baetseletsi, ba hloileng Modimo, baikakasi, baikgohomosi, baithorisi, baqapi ba tse mpe, ba sa utlweng batswadi,[31] ba hlokang kutlwisiso, botshepehi, lerato le mohau.[32] Leha ba tseba hantle taelo ya Modimo e reng ba etsang tse jwalo ba lokelwa ke lefu, ha ba di etse e le bona feela, empa ba bile ba thoholetsa le ba bang ba di etsang.

Bagalata 5:19-26
[19] Jwale mesebetsi ya botho e totobetse: Ke bohlola, diketso tse ditshila, tse manyala,[20] tshebeletso ya medimo ya bohata, boloi, bora, diqabang, mohono, kgalefo, dikgang, diphapang, dikgaohano,[21] mona, botahwa, bonyollo, le tse ding tse jwalo. Jwalokaha nkile ka le bolella e sa le pele, ke sa boela ke le bolella hape hore ba etsang tse jwalo e ke ke ya eba majalefa a Mmuso wa Modimo.[22] Empa se bewang ke Moya ke lerato, thabo, kgotso, mamello, mosa, molemo, botshepehi,[23] bonolo le boitshwaro. Tse kang tsena, ha ho molao o ka di thibelang.[24] Jwale bao e leng ba Kreste ba thakgisitse dithato le ditakatso tsa bona tsa botho.[25] Haeba re phela ka Moya, a re keng re tsamaiswe ke Moya.[26] Re se ke ra ipatlela thoriso ya lefeela; re se ke ra phephetsana, kapa ra honohelana.

James 3:14-15
[14] Empa haeba ka dipelong tsa lona le na le lefufa le lebe le moya wa dikgang, le se ke la ithorisa, la senya nnete ka ho bua leshano.[15] Bohlale bo jwalo hase bo tswang hodimo, ke ba lefatshe, ba botho, ba bodemona.

Liproverbia 14:30
Pelo e nang le kgotso e phedisa motho hantle, empa mona o bodisa masapo a motho.

Jobo 5:2
Sethoto se bolawa ke ho komakoma ha sona, sehlohwane sona se bolawa ke mona.

Moeklesia 4:4
Ka hlokomela hore boikitlaetso bohle le katleho yohle, di tswalwa ke ho honohelana ha batho. Hona le hona ke lefeela le tshwanang le ho lelekisa moya feela.

Liproverbia 3:31
Se kgahlwe ke motho ya kgantshang bohanka, se latele le e nngwe ya tsela tsa hae.

Liproverbia 23:17
Pelo ya hao e se kgahlwe ke baetsadibe, empa kamehla o tjhesehele ho tshaba Morena.

Liproverbia 24:1
O se ke wa kgahlwa, wa kgahlwa ke ba kgopo, o se lakatse ho etsa setswalle le bona,

Jobo 5:2-3
[2] Sethoto se bolawa ke ho komakoma ha sona, sehlohwane sona se bolawa ke mona.[3] Ke bone thoto se mela, methapo ya sona e nama; ha ntshi e panya, leaho la sona la newa thohako.

Liproverbia 27:4
Kgalefo e sehloho, bohale bo a tlokoma, empa mona o ka engwa ke mang kapele?

1 Bakorinthe 3:3
hobane le ntse le le ba lefatshe. Ha e le mona le sa na le mohono le diqabang hara lona, na hoo ha ho supe hore le ba lefatshe, mme le laolwa ke tsa botho?

Baroma 13:13
A re pheleng ka mokgwa o tshwanelang, jwalokaha e ka ke motsheare, e seng ka bonyollo le ka botahwa, e seng ka bohlola le ka diketso tse manyala, e seng ka dikgang le ka mohono.

Matheu 27:18
O ne a tseba hore ba neelane ka yena ka baka la mona.

Liketso 13:45
Empa Bajuda ha ba bona matshwele, ba kenwa ke mona, ba hanyetsa tse builweng ke Paulosi, ba mo nyefola.

Lipesaleme 37:1
Pesalema ya Davida. O se ke wa itlhonamisa ka ba etsang bokgopo, o se ke wa honohela ba etsang tse sa lokang.

Liketso 7:9
“Baholoholo ba honohela Josefa, ba mo rekisa Egepeta, empa Modimo o ne a ena le yena,

Mark 15:10
O ne a tseba hore baprista ba baholo ba neelane ka Jesu ka baka la mona.

Liketso 17:5
Empa Bajuda ba eba mona, ba phutha banna ba bang ba kgopo, ba lebaleng la motse, ba ya le bona, ba tsosa moferefere motseng; ba futuhela ntlo ya Jasone, ba batla Paulosi le Silase ho ba tlisa kapela pitso ya setjhaba.

James 4:5
Kapa le hopola hore Mangolo ha a bolele letho, ha a re: “Moya oo Modimo a o kentseng ho rona o o boulela haholo?”

Genese 26:14
A ba le mehlape ya dinku le ya dikgomo, le bahlanka ba bangata, hoo Bafilesita ba ileng ba mo honohela.

John 8:32
le tla tseba nnete, mme nnete e tla le lokolla.”

Lipesaleme 73:3
hobane ke ne ke honohela baikakasi, ha ke bona katleho ya ba kgopo.

Esaia 26:11
Tsoho la hao le phahamisitswe, Morena, empa batho bana bona ha ba le bone; ako ba bontshe ha o tjhesehela tjhaba sa hao, ba bone, mme dihlong di ba aparele, mollo o tjhesang dira tsa hao o ba timetse.

Ezekiele 35:11
Ka baka leo, ke a hlapanya, ho rialo Morena Modimo, ke tla o otlela kgalefo eo o neng o ba halefetse ka yona, le mohono oo o neng o ba honohela ka wona, le lehloyo leo o neng a ba hloile ka lona. Ha ke se ke o ahlotse ke tla itsebisa bona.

Exoda 20:17
“O se ke wa lakatsa hore ntlo ya motho e mong e be ya hao. O se ke wa lakatsa mosadi wa hae, kapa mohlanka wa hae, kapa lekgabunyane la hae, kapa pholo ya hae, kapa tonki ya hae, kapa ntho e nngwe le e nngwe eo e leng ya motho e mong.”

1 Timothea 3:15
Empa haeba nka dieha, o se o ntse o tseba kamoo o tshwanetseng ho itshwara kateng ka tlung ya Modimo, e leng kereke ya Modimo ya phelang, tshiya le motheo wa nnete.

Esthere 5:13
Empa tsena tsohle ha di nthuse ka letho, ha feela ke ntse ke bona Moredekai wa Mojuda a dutse monyakong wa ntlo ya kgosi.”

Bagalata 5:1
Kreste o re lokolotse, hore re fele re be le bolokolohi. Tiisetsang ke hona, mme le se ke la dumela ho boela le jariswa joko ya bokgoba.

Juda 1:24
Ho ya nang le matla a ho le boloka hore le se ke la kgoptjwa, le a ho le hlahisa kapela tlotla ya hae le se na sekodi, le nyakaletse,

Lipesaleme 73:17-20
[17] ho fihlela ke ba ke kena Sehalalelong, Sehalalelong sa Modimo, mme ke utlwisisa seo qetello ya ba kgopo e tla ba sona.[18] Ruri o ba beile moo ho thellang, wa ba dihela hore ba ye timelong;[19] ba fetoha lesupi ka ho panya ha ntshi, ba fedile, qetello ya bona ke e tshosang.[20] Morena, jwalokaha toro e fela, e fela ha motho a phaphama, le wena ha o tsoha o fedisa seriti sa bona.

Genese 31:1
Jakobo a utlwa dipuo tsa bara ba Labane, tse reng: “Jakobo o nkile tsohle tseo e neng e le tsa ntata rona, mme leruo lena lohle o le fumane ka tse tswang ho ntata rona.”

Numere 16:3
Ba ikopanya, ba lwantsha Moshe le Arone, ba re ho bona: “Kgale re le mameletse! Setjhaba sena sohle se a halalela, mme Morena o teng hara sona. Ke ka baka lang ha le iphahamisa, le ipea kahodima setjhaba sa Morena?”

Lipesaleme 106:16
Ba honohela Moshe ba le diahelong, le yena Arone, mohalaledi wa Modimo.

Sotho Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved