A A A A A

Bophelo: [Ho Fumana Lerato]


John 3:16
“Modimo o ratile lefatshe hoo a le neileng Mora wa hae ya tswetsweng a inotshi, hore e mong le e mong ya dumelang ho yena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng.

1 Johanne 4:8
Ya se nang lerato ha a tsebe Modimo, kaha Modimo ke lerato.

John 15:3
Lona le se le hlwekile ka baka la lentswe leo ke le buileng ho lona.

1 Bakorinthe 13:13
Jwale tsena tse tharo, e leng tumelo, le tshepo, le lerato, di tla nne di be teng, empa e kgolo ho tsona ke lerato.

1 Petrose 4:8
Ho feta tsohle le ratane ka lerato le mofuthu, hobane lerato le tlosa dibe tse ngata.

1 Johanne 4:7
Baratuwa, a re rataneng, hobane lerato le tswa ho Modimo. Mang le mang ya nang le lerato o tswetswe ke Modimo, mme o tseba Modimo.

1 Bakorinthe 13:4-8
[4] Lerato le na le mamello, lerato le mosa; ha le na mohono, ha le na boikakaso, ha le na boikgohomoso,[5] ha le na mekgwa e mebe, ha le ikgopolele, ha le halefe, ha le na disuwa,[6] ha le thabele bokgopo, empa le thabela nnete.[7] Le iphapanyetsa tsohle, le dumela tsohle, le tshepa tsohle, le mamella tsohle.[8] Lerato ha le ka ke la fela le ka mohla, empa dipolelo tsa boporofeta di tla fela, le neo ya maleme asele e tla kgaotsa, le tsebo e tla fela.

Baefese 5:25
Le lona banna, ratang basadi ba lona, jwalokaha le Kreste a ratile kereke, mme a e teletse bophelo ba hae.

1 Johanne 4:19
Rona re na le lerato, hobane yena o re ratile pele.

Baroma 5:8
empa Modimo o bontshitse lerato la hae ho rona, ka hore Kreste a re shwele ha re ne re sa le baetsadibe.

John 14:15
“Haeba le a nthata, le tla boloka ditaelo tsa ka.

1 Johanne 4:10
Seo lerato le leng sona ke sena: hase hore ke rona ba ratileng Modimo, empa ke yena ya re ratileng, a ba a romela Mora wa hae, hore e be nyehelo ka baka la dibe tsa rona.

Bakolose 3:14
Hodima tsena tsohle, ebang le lerato, e leng lona le tlamahanyang tsohle hore di phethehe.

1 Bakorinthe 16:14
Etsang tsohle ka lerato.

2 Timothea 2:22
Phema ditakatso tsa botjha, o habe ho loka, tumelo, lerato le kgotso, mmoho le bohle ba rapelang Morena ka dipelo tse hlwekileng.

1 Johanne 4:16
Rona re tsebile, ebile re dumetse lerato leo Modimo a nang le lona ho rona. Modimo ke lerato. Ya phelang leratong o phela ka ho Modimo, le Modimo o phela ka ho yena.

John 17:24
“Ntate, bao o nneileng bona, ke rata hore moo ke leng teng le bona ba be hona teng, hore ba bone tlotla ya ka, eo o nneileng yona, hobane o nthatile ho eso thewe lefatshe.

John 13:35
Bohle ba tla tseba ka hona hore le barutuwa ba ka, ha le ratana.”

Matheu 5:43-48
[43] “Le utlwile hore ho ile ha thwe: Rata wa heno, o hloye sera sa hao.[44] Empa nna ke re ho lona: Ratang dira tsa lona, le rapelle ba le hlorisang,[45] hore le be bana ba Ntata lona ya mahodimong, hobane o tjhabisetsa ba kgopo le ba molemo letsatsi la hae, mme o nesetsa ba lokileng le ba sa lokang pula.[46] Haeba le rata ba le ratang feela, le ka ba le moputso wa eng? Ana balekgetho le bona ha ba etse jwalo na?[47] Le teng haeba le dumedisa bana babo lona feela, le feta ba bang ka eng? Ana bahedene le bona ha ba etse jwalo na?[48] Ha ho le jwalo, phethehang jwalokaha Ntata lona ya mahodimong a phethehile.

1 Bakorinthe 13:1-3
[1] Leha nka bua dipuo tsa batho le tsa mangeloi, empa ke se na lerato, ke itshwanela feela le tshepe e llang kapa lekapa le etsang mangenengene.[2] Leha nka ba le neo ya boporofeta, mme ka tseba diphiri tsohle tsa Modimo, ka ba ka di utlwisisa, esita leha nka ba le tumelo yohle e hlokahalang ho suthisa dithaba, empa ke se na lerato, ha ke letho.[3] Leha nka fana ka tsohle tseo ke nang le tsona, esita leha nka neelana ka mmele wa ka hore o tjheswe, empa ke se na lerato, ha ho nthuse letho.

Baroma 13:8
Le se ke la ba le molato wa letho ho motho, haese wa ho ratana, hobane ya ratang wa habo o phethile Molao ka ho tlala.

1 Johanne 4:7-8
[7] Baratuwa, a re rataneng, hobane lerato le tswa ho Modimo. Mang le mang ya nang le lerato o tswetswe ke Modimo, mme o tseba Modimo.[8] Ya se nang lerato ha a tsebe Modimo, kaha Modimo ke lerato.

1 Johanne 3:1
Bonang, Ntate o re ratile hakaakang, hore re be re bitswe bana ba Modimo, mme re fela re le bona. Ke ka lebaka lena lefatshe le sa re tsebeng, hobane ha le a ka la tseba Modimo.

Luka 6:35
Empa ratang dira tsa lona, le di etse hantle, le adimane le sa lebelle ho buseletswa letho. Moputso wa lona o tla ba moholo, mme le tla ba bana ba Ya Hodimodimo, hobane yena o molemo ho ba hlokang teboho le ho ba kgopo.

Baroma 12:10
Ratanang jwaloka bana ba motho, le hlodisane ha le hlomphana.

Matheu 6:24
“Ha ho motho ya ka sebeletsang marena a mabedi, hobane o tla hloya e mong, a rate e mong; kapa o tla kgomarela e mong, a nyedise e mong. Le ke ke la sebeletsa Modimo le Leruo.

Baroma 13:8-10
[8] Le se ke la ba le molato wa letho ho motho, haese wa ho ratana, hobane ya ratang wa habo o phethile Molao ka ho tlala.[9] Efela ditaelo tse reng: “O se ke wa feba, o se ke wa bolaya, o se ke wa utswa, o se ke wa lakatsa,” leha e le taelo e nngwe e ka bang teng, tsohle di akareditswe ka taelo ena e reng: “Rata wa heno jwalokaha o ithata.”[10] Ya ratang wa habo ha a mo etse hampe; kahoo ho ba le lerato ke ho phetha Molao ka ho tlala.

1 Bakorinthe 13:2
Leha nka ba le neo ya boporofeta, mme ka tseba diphiri tsohle tsa Modimo, ka ba ka di utlwisisa, esita leha nka ba le tumelo yohle e hlokahalang ho suthisa dithaba, empa ke se na lerato, ha ke letho.

Levitike 19:18
“ O se ke wa iphetetsa, kapa wa ntshetsa disuwa baneng ba setjhaba sa heno, empa o rate wa heno jwalokaha o ithata. Ke nna Morena.

Liproverbia 10:12
Lehloyo le fehla moferefere, athe lerato lona le iphapanyetsa diphoso tsohle.

Genese 2:24
Ka baka lena, monna o tla tlohela ntatae le mmae, a matahane le mosadi wa hae, mme ba tla fetoha ntho e le nngwe.

2 Timothea 3:16
Mangolo wohle a ngotswe ka tshusumetso ya Moya wa Modimo, mme a na le thuso ya ho ruta, ya ho nyatsa, ya ho busetsa batho tseleng ya ho loka le ho ba tsamaisa ho yona,

Liproverbia 18:22
Ya inyaletseng mosadi wa sebele o lehlohonolo, ya jwalo Morena o mo hauhetse.

Matheu 6:33
Jwale batlang Mmuso wa Modimo le ho loka ha hae pele, mme tsena tsohle le tla di ekeletswa.

Lipesaleme 12:6-7
[6] Morena o re: “Ka baka la ho tujwa ha bahlophehi, le la ho dumaela ha mafutsana, jwale ke kena dipakeng; ke tla ba fa pholoho eo ba e hloretseng.”[7] Dipolelo tsa Morena ke dipolelo tse hlwekileng, di ka silefera e qhibidisitsweng seboping, silefera e hlwekisitsweng hasupa.

2 Bakorinthe 6:14
Le se ke la kgema le ba sa dumeleng. Ho loka le ho se loke di ka kgotsana jwang? Lesedi le ka kopana jwang le lefifi?

Matheu 19:5
Mme a re: Ka baka lena monna o tla tlohela ntatae le mmae, a matahane le mosadi wa hae, mme ba babedi bao ba tla fetoha ntho e le nngwe.

Baroma 4:22
Ka baka leo, hona a ho ballwa e le ho loka.

Tšenolo 22:19
Hape, haeba e mong a ka fokotsa ho hong mantsweng a boporofeta a bukeng ena, Modimo o tla mo amoha kabelo eo a nang le yona sefateng sa bophelo, le motseng o halalelang, e leng tse hlalositsweng bukeng ena.

Liproverbia 27:22
Lehlanya o ka le tulella ka lefudung, wa le silella le mabele ka tshilo; empa bohlanya bo ke ke ba le tlohela.

Esaia 28:25
Ha a thuile makwete o jala kolojannere le sepaile, ebe koro yona o e jala ka mela, harese le mabele a di jale temeng ya tsona.

Exoda 30:34
Morena a re ho Moshe: “Inkele dinoko tsena tse monko o monate ka ditekanyo tse lekanang: setoraka, le dikgetla tse monko o monate, le kalabanumu e monko o monate, le mokubetso o hlwekileng.

Sotho Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved