A A A A A

Molimo: [Lerato le se nang moeli]


1 Johanne 4:16-18
[16] Rona re tsebile, ebile re dumetse lerato leo Modimo a nang le lona ho rona. Modimo ke lerato. Ya phelang leratong o phela ka ho Modimo, le Modimo o phela ka ho yena.[17] Seo lerato le tla be le phethehile ka sona ka ho rona ke sena: re tla ba sebete mohla letsatsi la kahlolo, hobane bophelo ba rona lefatsheng bo tshwana le ba Kreste.[18] Tshabo ha e yo leratong, empa lerato le phethehileng le qhala tshabo, hobane tshabo e tsamaya le kotlo. Ya nang le tshabo ha a a phetheha leratong.

1 Petrose 4:8
Ho feta tsohle le ratane ka lerato le mofuthu, hobane lerato le tlosa dibe tse ngata.

Bakolose 3:14
Hodima tsena tsohle, ebang le lerato, e leng lona le tlamahanyang tsohle hore di phethehe.

Baefese ২:৮
hobane ke ka mohau le pholositsweng ka ho dumela. Hona hase ho tswang ho lona, ke mpho ya Modimo;

Baefese 5:25
Le lona banna, ratang basadi ba lona, jwalokaha le Kreste a ratile kereke, mme a e teletse bophelo ba hae.

Jeremia 31:3
Morena a na iponahatsa ho nna, a iponahatsa ho nna mehleng ya kgale, a re: “Ke o ratile ka lerato la mehla yohle, ka o atametsa ho nna ka kutlwelobohloko.

John 3:16
“Modimo o ratile lefatshe hoo a le neileng Mora wa hae ya tswetsweng a inotshi, hore e mong le e mong ya dumelang ho yena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng.

1 Bakorinthe 13:7
Le iphapanyetsa tsohle, le dumela tsohle, le tshepa tsohle, le mamella tsohle.

1 Bakorinthe 13:13
Jwale tsena tse tharo, e leng tumelo, le tshepo, le lerato, di tla nne di be teng, empa e kgolo ho tsona ke lerato.

1 Johanne 3:1
Bonang, Ntate o re ratile hakaakang, hore re be re bitswe bana ba Modimo, mme re fela re le bona. Ke ka lebaka lena lefatshe le sa re tsebeng, hobane ha le a ka la tseba Modimo.

1 Johanne ৩:১৬
Re tseba seo lerato le leng sona ka sena: Kreste o re teletse bophelo ba hae; le rona re tshwanetse ho tella bana babo rona bophelo ba rona.

1 Johanne 4:8
Ya se nang lerato ha a tsebe Modimo, kaha Modimo ke lerato.

John ১৪:২১
Ya nang le ditaelo tsa ka, mme a di boloka, ke yena ya nthatang; ya nthatang o tla ratwa ke Ntate, le nna ke tla mo rata, mme ke tla iponahatsa ho yena.”

John 15:12-13
[12] Ena ke taelo ya ka, hore le ratane jwalokaha ke le ratile.[13] Ha ho ya nang le lerato le fetang lena, la hore motho a telle metswalle ya hae bophelo ba hae.

Luka 6:27
“Empa nna ke re ho lona ba mmametseng: Ratang dira tsa lona, etsang ba le hloileng hantle,

Liproverbia ১০:১২
Lehloyo le fehla moferefere, athe lerato lona le iphapanyetsa diphoso tsohle.

Liproverbia 17:17
Motswalle o na le lerato kamehla, ngwanabo motho o tswaletswe ho thusa, ho thusa mohla tsatsi la ditsietsi.

Baroma 3:23
Bohle ke baetsadibe, ba ikamohile tlotla ya Modimo.

Baroma 5:5-8
[5] mme tshepo eo ha e swabise, hobane dipelo tsa rona di tlatsitswe lerato la Modimo ke Moya o Halalelang oo re o neilweng.[6] Efela ha re ne re sa ntse re fokola, Kreste o ile a shwela ba kgopo, ka nako e beilweng.[7] Ho thata hore motho a shwele ya lokileng; mohlomong motho a ka beta pelo ho shwela ya molemo,[8] empa Modimo o bontshitse lerato la hae ho rona, ka hore Kreste a re shwele ha re ne re sa le baetsadibe.

Baroma 8:35
Ke mang he, ya tla re arohanya le lerato la Kreste? Na ke matshwenyeho, kapa ditlallo, kapa tlhoriso, kapa tlala, kapa tlhobolo, kapa kotsi, kapa sabole?

Baroma 12:9-10
[9] Lerato le hloke boikaketsi. Hloyang bobe, kgomarelang botle.[10] Ratanang jwaloka bana ba motho, le hlodisane ha le hlomphana.

Tite 3:4-5
[4] Empa yare mohla ho bonahalang molemo wa Modimo, Mopholosi wa rona, le lerato la hae ho batho,[5] a re pholosa, e seng ka baka la mesebetsi e lokileng eo re e entseng, empa e le ka baka la lereko la hae. A re pholosa ka tlhatsuo ya ho tswalwa botjha, eo Moya o Halalelang o re ntjhafatsang ka yona.

1 Johanne 4:9-10
[9] Seo lerato la Modimo le bonahaditsweng ka sona ho rona ke sena: Modimo o ile a romela Mora wa hae ya inotshi lefatsheng, hore re tle re phele ka yena.[10] Seo lerato le leng sona ke sena: hase hore ke rona ba ratileng Modimo, empa ke yena ya re ratileng, a ba a romela Mora wa hae, hore e be nyehelo ka baka la dibe tsa rona.

John 13:34-35
[34] “Ke le nea taelo e ntjha, ya hore le ratane; jwalokaha ke le ratile, le lona le ratane.[35] Bohle ba tla tseba ka hona hore le barutuwa ba ka, ha le ratana.”

1 Bakorinthe 13:4-7
[4] Lerato le na le mamello, lerato le mosa; ha le na mohono, ha le na boikakaso, ha le na boikgohomoso,[5] ha le na mekgwa e mebe, ha le ikgopolele, ha le halefe, ha le na disuwa,[6] ha le thabele bokgopo, empa le thabela nnete.[7] Le iphapanyetsa tsohle, le dumela tsohle, le tshepa tsohle, le mamella tsohle.

Matheu 5:43-48
[43] “Le utlwile hore ho ile ha thwe: Rata wa heno, o hloye sera sa hao.[44] Empa nna ke re ho lona: Ratang dira tsa lona, le rapelle ba le hlorisang,[45] hore le be bana ba Ntata lona ya mahodimong, hobane o tjhabisetsa ba kgopo le ba molemo letsatsi la hae, mme o nesetsa ba lokileng le ba sa lokang pula.[46] Haeba le rata ba le ratang feela, le ka ba le moputso wa eng? Ana balekgetho le bona ha ba etse jwalo na?[47] Le teng haeba le dumedisa bana babo lona feela, le feta ba bang ka eng? Ana bahedene le bona ha ba etse jwalo na?[48] Ha ho le jwalo, phethehang jwalokaha Ntata lona ya mahodimong a phethehile.

1 Bakorinthe 1:1-13
[1] Nna Paulosi, ya bitseditsweng ho ba moapostola wa Jesu Kreste ka thato ya Modimo, le Sosethenese, ngwanabo rona,[2] re dumedisa kereke ya Modimo e Korinthe, e leng batho ba halaleditsweng ho Kreste Jesu, ba bitseditsweng hore e be bahalaledi, mmoho le bohle ba rapelang Morena wa rona Jesu Kreste kae kapa kae, yena eo e leng Morena wa rona le wa bona, re re:[3] Mohau le kgotso ya Modimo Ntata rona le ya Morena Jesu Kreste di ke di be le lona.[4] Kamehla ke leboha Modimo wa ka, ka baka la mohau wa hae, oo le o filweng ka Kreste Jesu,[5] hobane ka yena le ruisitswe ka mekgwa yohle, dipolelong tsohle le tsebong yohle.[6] Kamoo bopaki bo pakang Kreste bo seng bo tiisitswe kateng ka ho lona,[7] ha le sa haellwa ke neo efe kapa efe, ha le ntse le lebeletse hore Morena wa rona Jesu Kreste a bonahatswe.[8] Yena o tla nne a le tiise ho isa qetellong, le tle le se ke la nyatswa Letsatsing la ho tla ha Morena wa rona Jesu Kreste.[9] Modimo ya le bitseditseng ho ba le kabelo bophelong ba Mora wa hae, Jesu Kreste, Morena wa rona, o a tshepahala.[10] Bana beso, ka lebitso la Morena wa rona Jesu Kreste ke ipiletsa ho lona hore bohle le be ntsweleng, dikarohano di be siyo hara lona, le mpe le utlwane, le be le maikutlo a le mang le kgopolo e le nngwe.[11] Bana beso, ke fela ke ile ka tsebiswa ka lona ke ba ha Kolowe hore le a tsekisana.[12] Seo ke se bolelang ke hore e mong wa lona o re: “Nna ke wa Paulosi,” e mong: “Nna ke wa Apolosi,” e mong: “Nna ke wa Kefase,” e mong hape: “Nna ke wa Kreste.”[13] Na Kreste o arotswe dikoto na? Na Paulosi o thakgiseditswe lona na? Kapa le kolobeditswe ka lebitso la Paulosi na?

Sotho Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved