A A A A A

Molimo: [Nako]


2 Bakorinthe 6:2
Modimo o re: “Ka nako ya mohau ke ile ka o araba, ka letsatsi la ho pholoswa ke ile ka o thusa.” Ke eo jwale nako ya mohau; ke leo he letsatsi la pholoho.

1 Johanne 2:17
Lefatshe, mmoho le ditakatso tsa lona, le a fela, empa ya etsang thato ya Ntate o tla phela kamehla yohle.

Moeklesia 3:11
O entse hore ntho e nngwe le e nngwe e lokele nako ya yona; o neile batho takatso ya ho tseba tsa kgale le tse tlang ho tla, empa ha ba na ho fihlela kutlwisiso ya seo Modimo a se entseng ho tloha tshimolohong ho isa qetellong.

Jeremia 29:11
Ke tseba merero eo ke le reretseng yona, ho rialo Morena, merero e metle e seng e mebe, merero ya ho le nea tshepo le bophelo ba kamoso.

John 3:16
“Modimo o ratile lefatshe hoo a le neileng Mora wa hae ya tswetsweng a inotshi, hore e mong le e mong ya dumelang ho yena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng.

John 9:4
Eka kgona re etse mesebetsi ya ya nthomileng e sa ntsane e le motsheare; bosiu bo a tla, boo ka bona ho seng ya ka sebetsang.

Liproverbia 16:9
Motho o itherela tsela ya hae, empa ke Morena ya mo tataisang.

Liproverbia 21:5
Merero ya ya mafolofolo e mo tlisetsa nala, lepotlapotla lona le ikisa bofumeng.

Liproverbia 27:1
O se ke wa ithorisa ka la hosasane, hobane ha o tsebe hore le ka o tlela ka dife.

Lipesaleme 31:15
Empa nna ke tshepile wena Morena, ke re: “O Modimo wa ka!”

Lipesaleme 90:12
Kahoo re rute ho bala ditshiu tsa rona, pelo tsa rona di tle di hlalefe.

Baroma 13:11
Etsang jwalo, ka ho tseba hore nako e fihlile. E se e le nako ya hore le tsohe borokong, hobane kajeno ho pholoswa ho haufi le rona ho feta mohla re qalang ho dumela.

Esthere 4:14
Haeba ka nako ena o ka kgutsa tu! ho namolelwa ha Bajuda le ho pholoswa ha bona, ho tla hlaha sebakeng se seng, empa haele wena le lelapa la ntatao le tla timetswa. Ke mang ya ka tsebang haeba o beilwe ditulong tseo, o beelwa nako e kang ee?”

Mark 13:32-33
[32] “Empa letsatsi leo kapa hora eo, ha ho ya di tsebang; esita le mangeloi a lehodimong kapa Mora ha a tsebe, haese Ntate.[33] Hlokomelang, le fadimehe, hobane ha le tsebe hore na nako eo e tla tla neneng.

2 Petrose 3:8-9
[8] Feela, baratuwa, ntho eo le sa tshwanelang ho e lebala ke ena: Ho Morena letsatsi le le leng le jwaloka dilemo tse sekete, mme le dilemo tse sekete di jwaloka letsatsi le le leng.[9] Morena ha a diehe ho phethahatsa ditshepiso tsa hae, jwalokaha ba bang ba lekanya hore o a dieha. Empa o a le mamella, hobane ha a rate ha ho ka timela leha a le mong, empa o rata hore bohle ba bake.

Bakolose 4:5-6
[5] Ebang sedi ho ba kantle, le sebedise monyetla oo le o fumanang.[6] Kamehla dipolelo tsa lona e be tse mosa, tse nokilweng ka letswai, mme le ithute ho araba motho ka mong hantle.

Baefese 5:15-17
[15] Hlokomelang metsamao ya lona haholo; le se be dithoto, le mpe le be ba bohlale,[16] le sebedise monyetla oo le o fumanang, hobane mehla ena e mebe.[17] Ka baka leo, se fetoheng mawatla, le mpe le utlwisise seo e leng thato ya Morena.

1 Bathesalonika 5:1-3
[1] Bana beso, ha e le dinako le metsotso ha le hloke hore le ngollwe ka tsona.[2] Le lona le tseba hantle hore Letsatsi la Morena le tla tla jwaloka leshodu le tlang bosiu.[3] Mohla batho ba reng: “Ke kgotso, ha ho kotsi,” ke mohla timelo e tla ba tsometsa jwalokaha bohloko ba pelehi bo tsometsa moimana, mme ba ke ke ba phonyoha.

Liproverbia 6:6-8
[6] Hela! wena sekgoba, tsamaya o ye ho bohlwa! Hlahloba mekgwa ya bona, o tlo hlalefe![7] Leha bo se na motsamaisi, bo se na mmusi le mohlahlobi,[8] hlabula bo ipatlela dijo tsa bona, bo ipokellele tsona ha ho kotulwa.

James 4:13-17
[13] Mamelang, lona ba reng: “Kajeno kapa hosasane re tla ya motseng o itseng, moo re tla hlola teng selemo sohle, re hwebe, re tle re rue.”[14] Ha le tsebe hore na la hosasane le tla le tlela le eng, kapa bophelo ba lona bo tla ba jwang, hobane le tshwana feela le mohodi, o bonahalang nakwana, o nto nyamela.[15] Bakeng sa ho re: “Ha Morena a rata, re tla phela, re etse hona kapa hane,”[16] jwale le a ikakasa, mme le a ithorisa. Boithoriso bohle bo jwalo bo bobe.[17] Ka baka leo, ya tsebang ho etsa ho hotle, empa a sa ho etse, o etsa sebe.

Moeklesia 3:1-8
[1] Dintho tsohle di beetswe dinako tsa tsona, nako tsa ho etsa tsohle mona lefatsheng:[2] Ke nako ya ho tswalwa le nako ya ho shwa, nako ya ho hloma le nako ya ho hlomola;[3] nako ya ho bolaya le nako ya ho fodisa, nako ya ho heletsa le nako ya ho haha;[4] nako ya ho lla le nako ya ho tsheha, nako ya maswabi le nako ya mohobelo;[5] nako ya ho lahla majwe le nako ya ho a phutha, nako ya ho akana le nako ya ho se akane;[6] nako ya ho batla le nako ya ho tela, nako ya ho boloka le nako ya ho lahla;[7] nako ya ho tabola le nako ya ho roka, nako ya ho kgutsa le nako ya ho bua;[8] nako ya ho rata le nako ya ho hloya, nako ya ntwa le nako ya kgotso.

Sotho Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved