A A A A A

Molimo: [Merero]


Liproverbia 19:21
Merero e mengata ka pelong ya motho, empa wa Morena wona o hlola kamehla.

Jeremia 29:11
Ke tseba merero eo ke le reretseng yona, ho rialo Morena, merero e metle e seng e mebe, merero ya ho le nea tshepo le bophelo ba kamoso.

Liproverbia 15:22
Ya sa rateng dikeletso merero ya hae e a nyopa, ya eletswang ke ba bangata yena o a atleha.

Lipesaleme 33:11
Merero ya Morena e tiile kamehla, mehopolo ya pelo ya hae ke ya kamehla.

Liproverbia 16:3
Bea mesebetsi ya hao atleng tsa Morena, mme merero ya hao e tla phethahala.

Liproverbia 21:5
Merero ya ya mafolofolo e mo tlisetsa nala, lepotlapotla lona le ikisa bofumeng.

Lipesaleme 20:4
A ke a hopole dinyehelo tsohle tsa hao, a thabele ditjheso tsa hao.

Lipesaleme 33:10
Morena o nyopisa merero ya ditjhaba, o folodisa mehopolo ya merabe.

Luka 14:28
“Ke mang ho lona, eo ereng ha a rata ho haha tora, a sa keng a dule pele ho etsa dikgakanyo tsa ditshenyehelo, ho bona hore o na le seo a ka e qetang ka sona?

Liproverbia 16:9
Motho o itherela tsela ya hae, empa ke Morena ya mo tataisang.

Baroma 8:28
Jwale re a tseba hore ba ratang Modimo, ba bitsitsweng ka morero wa hae, tsohle di ba tlisetsa molemo.

Bafilippi 1:6
Ke kgodisehile hore ya qadileng mosebetsi ona o motle hara lona o tla o ntshetsa pele ho fihlela Letsatsing la ho tla ha Kreste Jesu.

Esaia 14:26-27
[26] Morero ona ke o etseditsweng lefatshe lohle, lena ke letsoho le phahamiseditsweng ditjhaba tsohle.”[27] Morena wa mabotho o sa rerile; ebe ke mang ya ka thibelang? Letsoho la hae le se le phahame; ke mang ya ka le kgutlisang?

John 6:44
Ha ho ya ka tlang ho nna, haese ha Ntate ya nthomileng a ka mo hohela, mme nna ke tla mo tsosa ka letsatsi la ho qetela.

Lipesaleme 143:8
Etsa hore ke tsebe mohau wa hao, ke o tsebe e sa le hoseng, hobane ke o tshepile; mpontshe tsela eo nka tsamayang ka yona, hobane ke o rapela ka moya wa ka wohle.

Liproverbia 23:4
O se ka itja matla hore o ithuise; eba le bohlale ba ho itshwara.

Lipesaleme 90:12
Kahoo re rute ho bala ditshiu tsa rona, pelo tsa rona di tle di hlalefe.

Lipesaleme 3:31-32
[31] Ke wena Morena, ya hlohonolofatsang ya lokileng, o mo sireletsa ka mohau wa hao jwalokaha eka ke thebe.[32] Pesalema ya Davida. Taelo ho motsamaisi wa dibini: E binwe ka diletsa tsa dikgwele, le ka seletsa se kgwele tse robedi.

Esaia 46:3-11
[3] “Mmameleng lona ba ntlo ya Jakobo, lona masalla wohle a ntlo ya Iseraele, lona bao ke le sikileng ho tloha mohla le tswalwang, lona bao ke le pepileng ho tloha mohla le tswalwang.[4] Ho fihlela boqhekung ba lona ha ke eso fetohe, ke tla nne ke le pepe ho fihlela le eba bo-raputswe. Ke nna ya le bopileng, mme ke tla nne ke le sike, ke tla nne ke le pepe, ke le namolele.[5] “Jwale le tla ntekanya le mang, le nketse thaka ya hae? Le tla ntekanya le mang hore ke tle ke tshwane le yena?[6] Ba bang ba ntsha kgauta ka mekotleng ya bona, ebe ba bea silefera sekaleng, ba hira lelala la kgauta ho etsa setshwantsho, tshwantsho sa modimo wa bohata, ba se obamele, ba se kgumamele.[7] Ba a se nka, ba se jare ka mahetla a bona, ba se bee tulong tsa sona, se eme teng; moo se emeng teng se ke ke sa sisinyeha. Leha motho a ka ipiletsa ho sona ha se mo arabe, leha e le hona ho mo pholosa tsietseng ya hae.[8] “Hopolang taba ena, e tsitse kelellong tsa lona, le nne le e hopole, lona bakwenehi.[9] Hopolang taba tsa boholoholo taba tsa kgale, ke nna Modimo, ha ho na e mong; ke nna Modimo, ha ho ya tshwanang le nna.[10] Ho tloha qalehong ke tsebisitse batho tsa ho qetela, ho tloha mehleng ya boholoholo ka ba tsebisa, ka ba tsebisa tse tla etsahala, ka re: Merero ya ka e tla tiya, ke tla etsa tsohle tseo ke di ratang.[11] Ke bitsa lenong le etswa botjhabela, e leng motho ya tswang naheng e hole, ke mmitsetsa ho tla phetha thato ya ka. Seo ke se boletseng ke tla se phetha, seo ke se rerileng ke tla se etsa.

John 1:12-13
[12] Empa bohle ba le amohetseng, e leng ba dumelang ho lona, le ba neile tokelo ya ho fetoha bana ba Modimo,[13] ba sa kang ba tswalwa ka madi, kapa ka thato ya nama, kapa ka thato ya monna, empa ba tswetswe ke Modimo.

Tšenolo ૧૭:૮
Sebatana seo o se boneng se ne se le teng, empa ha se sa le yo; feela se sa tla nyoloha mohohlong o se nang pheletso, ebe se ya timelong. Baahi ba lefatshe, bao mabitso a bona a sa kang a ngolwa bukeng ya bophelo ho tloha ha lefatshe le thewa, ba tla hlollwa ha ba bona sebatana, hobane se ne se le teng, feela ha se sa le yo, empa se tla kgutla.

Amose 3:7
Ruri Morena Modimo ha a ke a etsa letho a eso senole morero wa hae, a o senolela bahlanka ba hae, bahlanka ba hae, baporofeta.

James 4:1-17
[1] Dintwa le diqabang tse hara lona di bakwa keng? Na ha di bakwe ke ditakatso tse mpe tse lwanang ka ho lona?[2] Le a lakatsa, empa ha le fumane. Le a bolaya, le na le mohono, empa ha le atlehe. Le a qabana, le a lwana; ha le fumane letho, hobane ha le kope ho Modimo.[3] Le a kopa, empa ha le fumane letho, hobane le kopa ka mokgwa o mobe, hore le tle le kgotsofatse ditakatso tsa lona.[4] Lona bakwenehi, na ha le tsebe hore ho etsa setswalle le lefatshe ke bora ho Modimo? Mang le mang ya ratang ho ba motswalle wa lefatshe o iketsa sera sa Modimo.[5] Kapa le hopola hore Mangolo ha a bolele letho, ha a re: “Moya oo Modimo a o kentseng ho rona o o boulela haholo?”[6] Empa Modimo o re neile mohau o moholo ka ho fetisa. Ke ka hona ho thweng: “Modimo o lwantsha ba ikgohomosang, athe baikokobetsi o a ba hauhela.”[7] Ka baka leo, ikokobeletseng Modimo. Lwantshang Diabolosi, mme o tla le baleha.[8] Atamelang ho Modimo, mme o tla atamela ho lona. Lona baetsadibe, hlatswang matsoho a lona; lona ba qeaqeang, hlwekisang dipelo tsa lona.[9] Lemohang bosoto ba lona, le hlomohe, le bokolle; letsheho la lona le fetohe dillo, thabo ya lona e fetohe maswabi.[10] Ikokobetseng pela Morena, mme o tla le phahamisa.[11] Bana beso, le se ke la buana hampe. Ya buang ngwanabo hampe, kapa ya mo ahlolang, o bua molao hampe, mme o a o ahlola. Haeba o ahlola molao, ha o sa le ya phethang molao, empa o se o le ya ahlolang.[12] O mong feela moetsi wa molao le moahlodi: Ke ya nang le matla a ho pholosa le ho timetsa. Ebe wena o mang o ka ahlolang wa heno?[13] Mamelang, lona ba reng: “Kajeno kapa hosasane re tla ya motseng o itseng, moo re tla hlola teng selemo sohle, re hwebe, re tle re rue.”[14] Ha le tsebe hore na la hosasane le tla le tlela le eng, kapa bophelo ba lona bo tla ba jwang, hobane le tshwana feela le mohodi, o bonahalang nakwana, o nto nyamela.[15] Bakeng sa ho re: “Ha Morena a rata, re tla phela, re etse hona kapa hane,”[16] jwale le a ikakasa, mme le a ithorisa. Boithoriso bohle bo jwalo bo bobe.[17] Ka baka leo, ya tsebang ho etsa ho hotle, empa a sa ho etse, o etsa sebe.

Liproverbia 3:5-6
[5] Tshepa Morena ka pelo ya hao yohle, o se ke wa tshepa bohlale ba hao.[6] Kenya Morena mererong ya hao, mo kenye ho yona yohle, tsela tsa hao a tla di otlolle.

2 Petrose 3:9
Morena ha a diehe ho phethahatsa ditshepiso tsa hae, jwalokaha ba bang ba lekanya hore o a dieha. Empa o a le mamella, hobane ha a rate ha ho ka timela leha a le mong, empa o rata hore bohle ba bake.

1 Timothea 2:4
ya ratang hore batho bohle ba pholohe, mme ba tsebe nnete.

Genese 1:26
Jwale Modimo a re: “A re etseng motho ka setshwano sa rona le ka sebopeho sa rona, mme a laole ditlhapi tsa lewatle, le dinonyana tse fofang, le makgomo, le lefatshe lohle, le tsohle tse hahabang hodima lefatshe.”

Matheu ૨૮:૧૮-૨૦
[૧૮] Jesu a atamela, a bua le bona, a re: “Ke neilwe matla wohle lehodimong le lefatsheng.[૧૯] Eyang ke hona le ditjhaba tsohle, le di etse barutuwa, le ba kolobetse ka lebitso la Ntate, le la Mora, le la Moya o Halalelang,[૨૦] le ba rute ho boloka tsohle tseo ke le laetseng tsona. Bonang, ke na le lona kamehla yohle ho isa bofelong ba lefatshe.”

Liproverbia 6:6-8
[6] Hela! wena sekgoba, tsamaya o ye ho bohlwa! Hlahloba mekgwa ya bona, o tlo hlalefe![7] Leha bo se na motsamaisi, bo se na mmusi le mohlahlobi,[8] hlabula bo ipatlela dijo tsa bona, bo ipokellele tsona ha ho kotulwa.

Jeremia ૧:૫
“Ke o tsebile ke eso o bope ka popelong ya mmao, ka ba ka o halaletsa o eso tswalwe, ka o kgethela ho ba moporofeta wa ditjhaba.”

Baefese 1:4
Modimo o ikgethetse rona ka Kreste lefatshe le eso thewe, hore re halalele, re hloke sekodi pela hae, re be le lerato.

Baheberu 4:3
Rona ba dumetseng re fela re kena phomolong, jwalokaha a itse: “Yaba ke hlapanya ke halefile, ke re: Ba ke ke ba ba ba kena ba kena phomolong ya ka. ” A rialo le hoja mesebetsi ya hae e ne e phethahale ho tloha tlholehong ya lefatshe,

Baroma 3:10-18
[10] jwalokaha ho ngotswe, ho thwe: “Ha ho le ya mong ya lokileng,[11] ha ho ya utlwisisang, ha ho ya batlang Modimo;[12] bohle ba kgelohile, kaofela ha ba na thuso; ha ho ya etsang ho lokileng, leha a le mong.[13] Mmetso ya bona ke lebitla le ahlamileng, ba bolela leshano ka maleme a bona, mahloko a marabe a tswa melomong ya bona,[14] lehano la bona le tletse mahlapa le tse babang;[15] maoto a bona a bobebe ha ba ya tsholla madi,[16] tshenyeho le bosoto di mehlaleng ya bona,[17] mme tsela e isang kgotsong, ha ba e tsebe.[18] Ho tshaba Modimo, ha ho yo ho bona.”

Esaia 55:10-11
[10] “Jwalokaha pula le lehlwa di etswa lehodimong, mme di sa kgutlele teng di sa kolobisa lefatshe, hore le medise dimela di tle di atlehe, di hlahisetse mojadi peo, batho ba fumane dijo;[11] le dipolelo tseo ke di buang di jwalo, di ke ke tsa kgutlela ho nna di sa sebetsa letho, empa di tla phethahatsa seo ke se ratang, di phethe merero eo ke di rometseng ho e phetha.

Esaia 9:6-7
[6] Rona re tswaletswe Ngwana, rona re filwe Mora, puso e tla ba mahetleng a hae, o tla bitswa Radimakatso le Moeletsi, Modimo ya matla, Rabosafeleng, Kgosana ya Kgotso.[7] O tla hodisa mmuso wa hae, o be le kgotso e sa feleng; o tla busa a le teroneng ya Davida, a okamele mmuso wa hae, a o tsitsise, a o tshehetse ka toka le ka ho loka kamehla le mehla. Tjheseho ya Morena mabotho e tla phethahatsa hona.

Phetolelo ୨୯:୨୯
“Diphiri tsohle ke tsa Morena Modimo wa rona, empa dintho tse senotsweng ke tsa rona, le tsa bana ba rona kamehla yohle, e le hore re phethe dipallo tsohle tsa Molao ona.

Baroma 9:22-24
[22] Re ka reng, haeba Modimo a ne a rata ho bontsha kgalefo ya hae, le ho tsebahatsa matla a hae, mme a mameletse ka boiphapanyo bo boholo dibopuwa tseo a neng a di halefetse, tse loketseng ho timela?[23] Hape o ne a rata ho tsebahatsa boholo ba tlotla ya hae hodima dibopuwa tse hauhetsweng, tseo a di lokiseditseng tlotla e sa le pele;[24] e leng rona bao a ba bitsitseng, e seng hara Bajuda feela, empa le hara baditjhaba.

1 Petrose 2:9-10
[9] Empa lona le moloko o kgethehileng, le baprista ba Morena, le mofuta o halalelang, le setjhaba seo a se ruileng. Le kgethetswe ho bolela dintle tsa ya le ntshitseng lefifing, a le bitsetsa leseding la hae le hlollang.[10] Pele le ne le se setjhaba, empa jwale le setjhaba sa Modimo; le ne le sa hauhelwa, empa jwale le hauhetswe.

Baroma 8:18-25
[18] Ke hopola hore bohloko ba nako ya jwale ha bo lokele ho lekanngwa le tlotla eo re tla e senolelwa.[19] Dihlodilweng tsohle di lebeletse ka tlholohelo e kgolo ho bonahatswa ha bana ba Modimo,[20] hobane dihlodilweng di beilwe pusong ya lefeela, e seng ka ho rata ha tsona, empa e le ka baka la ya di beileng pusong ya lona. Leha ho le jwalo, tshepo e teng ya hore[21] le tsona dihlodilweng di tla lokollwa bokgobeng ba tshenyeho, di be le kabelo tokolohong e tlotlehang ya bana ba Modimo.[22] Re a tseba hore, ho fihlela jwale, dihlodilweng tsohle di fehelwa hammoho, mme di utlwa bohloko bo kang ba pelehi.[23] Hase tsona feela, empa le rona, ba neilweng Moya e le mpho ya ho qala ya Modimo, re fehellwa ka dipelong, re ntse re lebeletse hore Modimo a re amohele re le bana ba hae, mme a lopolle le mmele ya rona.[24] Re pholositswe ka ho lebella ka tshepo, empa ho lebella se seng se le teng ha e sa le ho tshepa, hobane motho a ka lebella jwang seo a seng a ena le sona?[25] Empa ha re tshepile ho fumana seo re esong ho be le sona, re se lebella ka mamello.

Exoda 20:1-17
[1] Yaba Modimo o bua mantswe ana wohle, o re:[2] “Ke nna Morena Modimo wa hao, ya o ntshitseng naheng ya Egepeta, moo o neng o le lekgoba teng.[3] “O se ke wa ba le medimo e meng kantle ho nna.[4] “O se ke wa iketsetsa setshwantsho se betlilweng, leha e le setshwantsho sefe kapa sefe sa ntho e hodimo, lehodimong; kapa e tlase, lefatsheng; kapa e metsing, katlase ho lefatshe.[5] O se ke wa di kgumamela, mme o se ke wa di sebeletsa, hobane nna Morena Modimo wa hao, ke Modimo ya boulelang, ya otlang bana ka baka la bokgopo ba bo-ntata bona, ho isa molokong wa boraro le wa bone, wa ba ntlhoileng.[6] Empa ba nthatang, ba bolokang melao ya ka, ke ba hauhela ho isa melokong e sekete.[7] “O se ke wa tlaela ka lebitso la Morena Modimo wa hao, hobane Morena a ke ke a tlohela ho otla ya tlaelang ka lebitso la hae.[8] “Hlokomela letsatsi la Sabatha, o le halaletse.[9] O ka sebetsa ka matsatsi a tsheletseng, mme wa etsa mosebetsi wa hao kaofela,[10] empa letsatsi la bosupa ke Sabatha sa Morena Modimo wa hao. Ka letsatsi lena o se ke wa etsa mosebetsi ofe kapa ofe, wena, kapa mora wa hao, kapa moradi wa hao, kapa mohlanka wa hao, kapa lekgabunyane la hao, kapa diphoofolo tsa hao, kapa mojaki ya ha hao.[11] Ka matsatsi a tsheletseng Morena o ile a etsa lehodimo, le lefatshe, le lewatle, le dintho tsohle tse ho tsona, mme a phomola ka letsatsi la bosupa; ka baka lena Morena o ile a hlohonolofatsa letsatsi la Sabatha, a le halaletsa.[12] “Hlompha ntatao le mmao, e le hore o tle o phele halalele naheng eo Morena Modimo wa hao, a o neang yona.[13] “O se ke wa bolaya.[14] “O se ke wa feba.[15] “O se ke wa utswa.[16] “O se ke wa etseletsa motho e mong.[17] “O se ke wa lakatsa hore ntlo ya motho e mong e be ya hao. O se ke wa lakatsa mosadi wa hae, kapa mohlanka wa hae, kapa lekgabunyane la hae, kapa pholo ya hae, kapa tonki ya hae, kapa ntho e nngwe le e nngwe eo e leng ya motho e mong.”

Sotho Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved