A A A A A

Tlatsetso: [Талант]


Baefese 2:10
Мы теперь новое творение Божье, созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать.

Exoda 35:10
“ Bohle ba bohlale hara lona ba ke ba tle, ba tlo etsa tsohle tseo Morena a di laetseng:

James 1:17
Neo e nngwe le e nngwe e molemo, le mpho e nngwe le e nngwe e phethehileng, di tswa hodimo, di theoha ho Ramasedi, eo ho yena ho seng phetoho leha e le phifalo.

Liproverbia ۲۲:۲۹
Ha o bona motho wa setsebi sa mesebetsi, tseba eo o tla sebeletsa dikgosi, ha a ka ke a sebeletsa bathwana.

Jeremia ۴:۴-۵
[۴] bolokang selekane sa lona le nna, le ineele nna ka pelo tsa lona tsohle, lona banna ba Juda le baahi ba Jerusalema; esere kgalefo ya ka ya laima sa malakabe, ya tjhesa ho se ya ka e timang, ka baka la bokgopo ba ketso tsa lona.”[۵] “Bolelang kahara naha yohle ya Juda, le phatlalletse le Jerusalema, le re: Letsang lenaka kahara naha yohle! Hlabang mokgosi, le phuthehe, le re: Kgobokanang, le thee theko! Tshabelang metseng, metseng e sireleditsweng!

1 Bakorinthe ۱۲:۵-۶
[۵] Ho na le mekgwa e fapaneng ya ho sebeletsa, empa Morena ya sebeletswang o mong.[۶] Ho na le mesebetsi e fapaneng, empa Modimo ya sebetsang tsohle ho bohle o mong.

1 Petrose ۴:۱۰-۱۱
[۱۰] Ka ho ya ka neo eo a e filweng ke Modimo, motho ka mong a ke a sebeletse ba bang jwaloka moabi ya kgabane wa mohau wa Modimo, o iponahatsang ka mekgwa e mengata.[۱۱] Ya buang a bue tsa Modimo; ya sebeletsang a sebeletse ka matla ao a a filweng ke Modimo; e le hore Modimo a tle a tlotliswe dinthong tsohle ka Jesu Kreste, eo tlotla le matla e leng tsa hae kamehla le mehla. A ho be jwalo!

Exoda 31:3-5
[3] Ke mo file Moya wa Modimo, le bohlale, le kelello, le tsebo ya mesebetsi yohle:[4] ho rala ditshwantsho tsa mesebetsi e etswang, le ho sebetsa ka kgauta, le ka silefera, le ka lethose;[5] le ho betla majwe a tla kenngwa mekgabisong, le ho betla dithupa, le ho etsa mesebetsi yohle.

Matheu 5:14-16
[14] “Le lesedi la lefatshe. Motse o hahilweng hodima thaba o sitwa ho pateha;[15] lebone le lona ha le ke be le hotetswe le kwahelwe ka nkgo, empa le bewa sedulwaneng sa lona, le kgantshetse bohle ba ka tlung.[16] Lesedi la lona le ke le kganyetse batho jwalo, ba tle ba bone mesebetsi e metle ya lona, ba be ba tlotlise Ntata lona ya mahodimong.”

Matheu 6:1-4
[1] “Hlokomelang hore le se ke la etsa mesebetsi ya lona ya bodumedi pontsheng ho batho, hore ba le babatse; haeba le etsa jwalo ha le na ho ba le moputso o tswang ho Ntata lona ya mahodimong.[2] “Ha ho le jwalo, ha o etsetsa mafutsana thuso, o se ke wa ipolela, jwalokaha baikaketsi ba etsa matlung a thapelo le ditseleng tsa motse, hore ba tlotliswe ke batho; kannete ke a le bolella, ba se ba amohetse moputso wa bona.[3] Empa ha o thusa mafutsana, letsoho la hao le letshehadi le se ke la tseba se etswang ke le letona,[4] thuso ena ya hao e be ya sephiri, mme Ntatao ya bonang le sephiring o tla o buseletsa.

Baroma 12:3-8
[3] Ka baka la neo ya mohau eo ke e neilweng, ke bolella e mong le e mong wa lona hore a se ke a ikgopola ho feta tekanyo, a mpe a inahane ka mokgwa o lekaneng, ho ya kamoo Modimo a lekanyeditseng e mong le e mong tumelo ya hae kateng.[4] Jwalokaha re ena le ditho tse ngata mmeleng o le mong, empa ditho tseo tsohle di sa etse mosebetsi o tshwanang,[5] ka mokgwa o jwalo, leha re le bangata, re mmele o le mong ho Kreste, e mong ke setho sa e mong.[6] Jwale re na le dineo tse fapaneng, ho ya ka mohau oo re o neilweng. Ya neilweng ho porofeta, a porofete ka ho ya ka tumelo;[7] ya neilweng ho sebeletsa, a sebeletse; ya neilweng ho ruta, a rute;[8] ya neilweng ho kgothatsa, a kgothatse; ya fanang, a fane ka matsoho a mabedi; ya okametseng, a okamele ka mafolofolo; ya etsang mohau, a o etse ka thabo.

1 Bakorinthe 12:1-11
[1] Bana beso, tabeng ya dineo tsa Moya ke rata ha le ka ba le tsebo.[2] Le a tseba hore ha le ne le sa le bahedene le ne le latela medimo ya bohata, e semumu, ho ya kamoo e neng e le hohela kateng.[3] Ke ka baka leo, ke le tsebisang hore ha ho motho ya nang le Moya o Halalelang ya ka reng: “Jesu o rohakehile;” ebile ha ho motho ya ka reng: “Jesu ke Morena,” ha a se na Moya o Halalelang.[4] Ho na le dineo tse fapaneng, empa Moya o fanang ka tsona o mong.[5] Ho na le mekgwa e fapaneng ya ho sebeletsa, empa Morena ya sebeletswang o mong.[6] Ho na le mesebetsi e fapaneng, empa Modimo ya sebetsang tsohle ho bohle o mong.[7] E mong le e mong o amohetse neo ya ho bonahatsa Moya hore bohle ba fumane molemo.[8] Moya o nea e mong ho bua ka bohlale, athe wona Moya oo o nea e mong ho bua ka tsebo.[9] Moya o nea e mong tumelo, athe wona Moya oo o nea e mong neo ya ho fodisa.[10] Moya o nea e mong matla a ho etsa mehlolo, e mong ho porofeta, e mong ho kgetholla meya; Moya o nea e mong neo ya ho bua ka maleme asele, athe e mong o mo nea ho a hlalosa.[11] Tsena tsohle di etswa ke wona Moya oo o le mong feela, mme o abela e mong le e mong kamoo o ratang kateng.

Sotho Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved