A A A A A

Molimo: [Tlhohonolofatso]

Luka 6:38
Fang, gomme le tlo fiwa; ke mo le tlo go adibetša la tšhelelwa ka seelo se se botse se se katetšwego, se se nago le mohlopa. Gobane seelo se le elago ka sona, ke sona se le tlo go elelwa ka sona.

Matheu 5:4
Ba lehlogonolo ke ba ba nyamilego, gobane bonabao ba tlo homotšwa.

Bafilippi 4:19
Gomme Modimo wa ka o tlo tlatša mo lena le kago hloka, ka ge e le yena mohumi wa letago ka Kriste Jesu.

Lipesaleme 67:7
Re šegofatšwa ke Modimo. Magomo a lefase lohle a tlo boifa yena.

Numere 6:24-25
[24] Morena a go šegofatše, a go boloke;[25] Morena a go phadimišetše sefahlogo sa gagwe, a go gaugele;

Bafilippi 4:6-7
[6] Le se ke la belaela selo. Mo go kago ba le tše le di nyakago, le di tliše pele ga Modimo ka kgopelo le ka thapelo e nago le tebogo.[7] Gomme khutšo ya Modimo, ye e fetago tlhaologanyo yohle, a e boloke dipelo tša lena le kgopolo tša lena go Kriste Jesu.

James 1:17
Neo tšohle tše botse, le mpho tšohle di tletšego, di tšwa godimo go Radietša, yo go yena go sego phetogo le go dikologa ga meriti.

Jeremia 17:7-8
[7] Ditšhegofatšo di tlo tlela yo a botago Morena, yo Morena e lego moholofelwa wagwe.[8] O etša sehlare sešengwameetseng, seišamedu mo nokeng. Le ge go fiša, ga se kwe selo; mahlare a sona e fela e le a matala; le ka ngwaga wa lenyora ga se tšhoge selo, ga se lese go enywa.

Esaia 41:10
O se boife gobane ke na le wena. O se ke wa tšhoga, gobane Modimo wa gago ke nna. Ke a go tiiša; ke a go thuša; ke go hleka ka letsogo la ka le letona leyakatoko.

John 1:16
Gomme mo go botlalo bja gagwe ke mo rena re amogetšego kgaugelo ka go gaugelwa.

Genese 22:16-17
[16] a re: Morena o re: Ke enne ka nna, ka ge ke bone se o se dirilego, o sa ka wa ntima morwa wa gago e lego o tee.[17] Ke re: Ke tlo go šegofatša gagolo; bana ba gago ke tlo ba atiša gagolo bjalo ka dinaledi tša legodimong, le bjalo ka lešabašaba la lebotong la lewatle; mme bana ba gago e tlo ba beng ba dikgoro tša manaba a bona.

Genese 27:28-29
[28] A Modimo a go nee phoka ya godimo, le mahura a lefase, le motlalo wa mabele le morara.[29] O hlankelwe ke ditšhaba; le dilete di go khunamele. O be mmuši mo go bana beno; mme bana ba mmago ba go khunamele. Go rogwe ba ba go rogago; go šegofatšwe ba ba go šegofatšago.

Lipesaleme 1:1-3
[1] Yo šego ke monna eo a sa sepelego a lailwe ke bakgopo, a se gate tsela ya badiradibe, a se dule tulong tša bakweri.[2] Sa gagwe ya ba go thabela molao wa Morena, molao woo a o akanya mosegare le bošego.[3] A swana le sehlaresešingwanokeng ya meetse, sa go enywa dienywa lebaka la gona, sa go se pone matlakala; mme tšohle tše a di dirago di a letlega.

Lipesaleme 23:1-4
[1] Morena ke modiši wa ka; nka se hloke selo.[2] O nkhutamiša mafulong a matala; o nkiša meetseng a makhutšo.[3] O lapološa moya wa ka; o ntshepediša mmileng wa go loka ka baka la leina la gagwe.[4] Le ge nka sepela molapong wa moriti wa lehu, nka se boife bobe, gobane o na le nna; molamo wa gagwe le lepara la gagwe di nkuša pelo.

2 Samuele 22:3-4
[3] Modimo ke lefika la ka, le ke le botilego, kotse ya ka le lenaka la ka la go nnamolela, morako wa ka, le tšhabelo sa ka, monamodi wa ka, monnamola bošorong.[4] Morenamoretiwa, ka na ka go bitša. Wa nnamola manabeng.

1 Johanne 5:18
Re tseba gore bohle ba ba tswetšwego ke Modimo ga ba dire sebe. Motho e a tswetšwego ke Modimo o a itshwara; mme emobe ga a kgone go mo kgwatha.

Lipesaleme 138:7
Le ge ke sepela mo gare ga mathata, o a mphediša; seatla sa gago se tlo mphemela dikgalefo tša manaba a ka; O tlo mphološa ka letsogo la gago le letona.

2 Bakorinthe 9:8
Gomme Modimo o kgona go le atišetša dikgaugelo, la tlo rua tše di tlogo lekanela gohle; la tlo ekeletšwa ka tša go dira mediro e mebotse yohle;

Bafilippi 4:7
Gomme khutšo ya Modimo, ye e fetago tlhaologanyo yohle, a e boloke dipelo tša lena le kgopolo tša lena go Kriste Jesu.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved