Instagram
English
A A A A A

Libe: [Bohlola]
1 Bakorinthe 5:1
Hleng go kwala gore mo go lena go na le bootswa; bootswa bjo le go bantle bo sego gona, bja ge motho a na le mosadi wa tatagwe.

1 Bakorinthe 6:13
Dijo ke tša mpa; mpa ke ya dijo. Gomme tšona tšeo Modimo o tlo di fediša. Mmele ga se wa bootswa; ke wa Morena; mmele wo, mong wa wona ke yena Morena.

1 Bakorinthe 7:2
Fela, gore go efogwe bootswa e mongwe le e mongwe a be le mosadi wa gagwe; mosadi e mongwe le e mongwe a be le monna wa gagwe.

1 Bakorinthe 10:13
Ga lešo la hlohlwa ke moleko o kago pala batho. Modimo ke Mmotegi; a ka se ke a lesa la lekwa ka tše di kago le palela; gotee le moleko o tlo fela a bea sebaka sa go tlo efoga, gore le kgone go kgotlelela.

1 Johanne 1:9
Ge re ipolela dibe tša rena, gona ka ge yena e le wa potego le toko, o re lebalela dibe a re hlatswa bokgopo ka moka.

Bakolose 3:5
Bolayang ge tše dithong tša lena e lego tša lefase, e lego bootswa, le ditšhila, le tumo, le kganyogo e mpe, le megabaru e lego go direla modimo o šele;

Baefese 5:3
Ge e le bootswa, le ditšhila ka moka, le megabaru, tše bjalo le go bolelwa di se ke tša bolelwa mo go lena; ke sona se se swanetšego bakgethwa.

Baheberu 13:4
Go tšeana a go godišwe mo gohle, mme malao a a se be le ditšhila. Diotswa le ba ba gobošago tšeano, Modimo, o tlo ba sekiša.

Baahloli 1:7
Adoni-Beseka a re: Modimo o mpušetša ka mo ke dirilego ka gona. Go na le dikgoši tše masome a šupago tše ke di pomilego menwana e megolo ya diatla le ya maoto, ka di topiša maratha a dijo tša ka. Ba mo iša Jerusalema, a hwela ntshe.

Matheu 5:32
Ge e le Nna ke botša lena ke re: E a hlalago mosadi wa gagwe, ge e se ka baka la bootswa, o a mo otswiša; gomme e a tšeago mohlalwa, o a otswa.

Matheu 19:9
Ge e le nna ke le botša ke re: Motho e a hlalago mosadi wa gagwe, ge e se ka baka la bootswa, mme a tšea e mongwe, o dira bootswa; le e a tšeago mohlalwa o dira bootswa.

Tšenolo 21:8
Ge e le ba boi, le ba go se dumele, le ba ditšhila, le babolai, le diotswa, le baloi, le ba medimo e šele, le bohle ba maaka, ya bona kabelo e kua bodibeng bja mollo le tshebela. Ke lona lehu la bobedi.

Baroma 12:1-2
[1] Bjale lena bana bešo, ke a le rapela ka go bona mabobo a Modimo, ke re: Tlišang mebele ya lena, e be sedimo se se phelago, se sekgethwa, sa go kgahla Modimo; e be gona go direla Modimo ka mo go swanetšego.[2] Le se ke la ipapetša le ba mehla yeno; šatogang ka go mpshafala kgopolo, gore le tle le hlaologanye se e lego thato ya Modimo, e lego se botse le se se kgahlišago, se e lego sa botlalo.

John 8:41-42
[41] Mediro ye le e dirago ke ya tataweno. Bjale ba re: Ga ra tswalwa ka bootswa; re na le Tatawešo, ke Modimo.[42] Jesu a re: Ge Modimo e ka be e le yena Tataweno, le ka be le nthata, gobane ge ke tlile, setlogo sa ka ke yena Modimo. Ga ka itliša ke romilwe ke yena.

Exoda 22:16-17
[16] Ge tatagwe a ka gana go mo fa kgarebe yeo, gona a lefe ka tšhelete ye e lekanego go nyala kgarebe.[17] Mosadi wa moloi o se ke wa mo lesa a phela.

1 Bathesalonika 4:3-4
[3] Se Modimo a se ratago ke kgethego ya lena, gore le ile bootswa.[4] Mang le mang e lego wa lena a tsebe mosadi e lego wa gagwe ka mokgwa wa kgethego le wa go mo godiša.

1 Bakorinthe 6:9-20
[9] Le gona, a ga le tsebe gobane ba ba sa lokago ba ka se be le kabelo mmušong wa Modimo? Lesang go iphora: Ba diotswa, le ba medimo e šele, le bahladi, le dhlotlolo, le ba go dira ditšhila le banna ka bona.[10] Le mahodu, le ba megabaru, le matagwa, le ba maroga, le bahlakodi, ba ba bjalo ga ba na kabelo mmušong wa Modimo.[11] Ba bangwe ba lena e be e le ba ba bjalo. Fela, le hlatswitšwe, le kgethegile, le lokafaditšwe ka leina la Morena Jesu le ka Moya wa Modimo wa rena.[12] Ke dumeletšwe tšohle; fela, ga se go re tšohle di a hola. Ke dumeletšwe tšohle; fela, nka se dumele go bušwa le ke se tee sa tšona.[13] Dijo ke tša mpa; mpa ke ya dijo. Gomme tšona tšeo Modimo o tlo di fediša. Mmele ga se wa bootswa; ke wa Morena; mmele wo, mong wa wona ke yena Morena.[14] Gomme Modimo ge a tsošitše Morena bahung, le rena o tlo re tsoša ka maatla a gagwe.[15] A ga le tsebe ge mebele ya rena e le ditho tša Kriste? Bjale ditho tša Kriste a nka di dira ditho tša bootswa? A go se be bjalo![16] Le gona, a ga le tsebe gore motho e a gomarelago seotswa o ba mmele o tee le sona, ka mo go itšwego: Ka babedi e tlo ba nama e tee?[17] Gomme e a gomarelago Morena o ba moya o tee le yena.[18] Bootswa bo tšhabeng ge. Dibe tšohle tše motho a di dirago, di ntle ga mmele wa gagwe. E a dirago bootswa yena o senyetša mmele wa gagwe.[19] Goba, a ga le tsebe ge mebele ya lena e le Ntlogethwa ya Moyamokgethwa o lego mo go lena? Gomme ga le sa le beng ba lena beng.[20] Le rekilwe ka theko e kgolo. Ke gona godišang Modimo ka mebele ya lena ye Modimo e lego yena mong wa yona.

Bagalata 5:19-21
[19] Mediro ya nama yona e pepeneneng; ke tlhalo, le bootswa, le ditšhila, le bohlotlolo.[20] Ke go hlankela medimo, le boloi, le tlhoyano, le dintwa, le pefelo, le bogale, le ditshele, le bogarigari.[21] Ke mona, le polao, le botagwa, le bohori, le tše di swanago le tšeo, tše ke felago ke le botša bjalo ka ge ke le boditše kgale ka re: Ba ba dirago tše bjalo ba ka se je bohwa mmušong wa Modimo.

Mark 7:20-23
[20] A re: Tše di hlagago mothong ke tšona tše di mo tšhilafatšago.[21] Mo pelong tša batho ke mo go hlagago dikgopolo tše mpe tša maotswa, le tša bohodu, le tša polao.[22] Le tša tlhalo, le tša megabaru, le tša lonya, le tša bomenetša, le tša bohori, le tša mona, le tša mahlapa, le tša boikgodišo, le tša bošilo.[23] Tše mpe tše ka moka di hlaga pelong tša tšhilafatša motho.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved