Instagram
English
A A A A A

Libe: [Tlhalo]


Matheu 19:9
Ge e le nna ke le botša ke re: Motho e a hlalago mosadi wa gagwe, ge e se ka baka la bootswa, mme a tšea e mongwe, o dira bootswa; le e a tšeago mohlalwa o dira bootswa.

Matheu 5:32
Ge e le Nna ke botša lena ke re: E a hlalago mosadi wa gagwe, ge e se ka baka la bootswa, o a mo otswiša; gomme e a tšeago mohlalwa, o a otswa.

Luka 16:18
Mang le mang e a hlalago mosadi wa gagwe a nyala e mongwe, o dira bootswa; le mang le mang e a nyalago mohlalwa, o dira bootswa.

1 Bakorinthe 7:10-11
[10] Ba ba tšerego ke ba laela, e se nna, e le Morena, gore mosadi a se ke a hlala monna.[11] Gomme ge a ka hlala, a itulele a sa tšewe, goba a boelane le monna wa gagwe; le monna a se ke a hlala mosadi.

Matheu 5:31-32
[31] Le gona go kile gwa thwe: E a hlalago mosadi wa gagwe, a a mo fe lengwalo la tlhalo.[32] Ge e le Nna ke botša lena ke re: E a hlalago mosadi wa gagwe, ge e se ka baka la bootswa, o a mo otswiša; gomme e a tšeago mohlalwa, o a otswa.

Matheu 19:3-9
[3] Le bafarisei ba tla go yena; bona ba mo leka ba re: A monna o dumeletšwe go hlala mosadi wa gagwe ge a na le taba ye a e bonago?[4] Jesu a fetola a re: A ga la ka la bala gore, E a ba dirilego mathomong, o ba dirile monna le mosadi?[5] A re: Ka baka leo monna o tlo tlogela tatagwe le mmagwe a gomarela mosadi wa gagwe; mme ba babedi bao a re ba tlo ba nama e tee.[6] Ke gonagee, e ka se hlwe e eba ba babedi, ba tlo ba nama e tee. Bjale, se Modimo a se tlemagantšego, motho a se ke a se aroganya.[7] Bona ba re: Moshe o beetšeng molao wa go ntšha lengwalo la tlhalo le go hunolla?[8] Jesu a fetola a re: Moshe ge a le dumelela go hlala basadi, o dirišitšwe ke bothata bja dipelo tša lena. Fela, go tloga mathomong go be go se bjalo.[9] Ge e le nna ke le botša ke re: Motho e a hlalago mosadi wa gagwe, ge e se ka baka la bootswa, mme a tšea e mongwe, o dira bootswa; le e a tšeago mohlalwa o dira bootswa.

Mark 10:2-12
[2] Gwa tla bafarisei ba mmotšiša ge go swanetše ge monna a hlala mosadi.[3] Jesu a fetola a re: Moshe o le laetšeng?[4] Bona ba re: Moshe o dumetše gore go ngwalwe lengwalo la tlhalo, go hlalwe.[5] Jesu a re: Taelo yeo o le ngwaletše yona ka baka la bothata bja dipelo tša lena;[6] fela, mathomong a tlholo Modimo o ba dirile monna le mosadi; gwa thwe:[7] Ka baka leo monna o tlo tlogela tatagwe le mmagwe, a gomarela mosadi wa gagwe; gomme ba tlo ba nama e tee.[8] Ge go thwe: Ba tlo ba nama e tee, ke go re ga e sa hlwe e le ba babedi; ke nama e tee.[9] Bjale, se Modimo a se tlemagantšego motho a se ke a se aroganya.[10] Ba le ka ngwakong, barutiwa ba gagwe ba mmotšiša gape taba ye.[11] Yena a re: Motho e a hlalago mosadi wa gagwe a tšea e mongwe, o dira bootswa ka yena.[12] Mosadi ge a hlala monna wa gagwe, a tšewa ke e mongwe, o dira bootswa.

1 Bakorinthe 7:10-16
[10] Ba ba tšerego ke ba laela, e se nna, e le Morena, gore mosadi a se ke a hlala monna.[11] Gomme ge a ka hlala, a itulele a sa tšewe, goba a boelane le monna wa gagwe; le monna a se ke a hlala mosadi.[12] Ba bangwe ba botšwa ke nna, e se Morena, ke re: Ge modumedi a na le mosadi e a sa dumelego, mme mosadi eo a rata go dula le yena, gona a se ke a mo hlala.[13] Le mosadi e a nago le monna e a sa dumelego, ge a rata go dula le monna eo, a se ke a mo hlala.[14] Gobane monna e a sa dumelego o kgethegile ka mosadi; le mosadi e a sa dumelego o kgethegile ka monna. Ge go ka be go se bjalo, bana ba lena e ka be e le ba ditšhila; gomme bjale ba kgethegile.[15] Ge go ka hlala e a sa dumelego, a a hlale; mme ngwana wešo goba kgaetšedi ya rena ga ba tlengwa ge go dutše bjalo. Ge e le Modimo, Yena o re biletša molaong.[16] Gomme wena mosadi, o tsebang? Mohlomong o tlo phološa monna eo. Le wena monna, o tsebang? Mohlomong o tlo phološa mosadi eo.

Matheu 19:3-12
[3] Le bafarisei ba tla go yena; bona ba mo leka ba re: A monna o dumeletšwe go hlala mosadi wa gagwe ge a na le taba ye a e bonago?[4] Jesu a fetola a re: A ga la ka la bala gore, E a ba dirilego mathomong, o ba dirile monna le mosadi?[5] A re: Ka baka leo monna o tlo tlogela tatagwe le mmagwe a gomarela mosadi wa gagwe; mme ba babedi bao a re ba tlo ba nama e tee.[6] Ke gonagee, e ka se hlwe e eba ba babedi, ba tlo ba nama e tee. Bjale, se Modimo a se tlemagantšego, motho a se ke a se aroganya.[7] Bona ba re: Moshe o beetšeng molao wa go ntšha lengwalo la tlhalo le go hunolla?[8] Jesu a fetola a re: Moshe ge a le dumelela go hlala basadi, o dirišitšwe ke bothata bja dipelo tša lena. Fela, go tloga mathomong go be go se bjalo.[9] Ge e le nna ke le botša ke re: Motho e a hlalago mosadi wa gagwe, ge e se ka baka la bootswa, mme a tšea e mongwe, o dira bootswa; le e a tšeago mohlalwa o dira bootswa.[10] Barutiwa ba gagwe ba re: Ge taba ya monna le mosadi e dutše bjalo, gona go kaone ge motho a sa tšee.[11] Jesu a re: Taba še, ye e sa hlaloganywego ke bohle, ge e se ba ba filwego:[12] Go na le dikgope tše di tswetšwego e le dikgope; le gona go na le dikgope tše di dirilwego dikgope ke batho; le tše dingwe di gona tše di itirilego dikgope ka baka la mmušo wa magodimo. -- E a kgonago go kwešeša a a kwešeše.

Mark 10:12
Mosadi ge a hlala monna wa gagwe, a tšewa ke e mongwe, o dira bootswa.

Phetolelo 24:1-4
[1] Ge monna a tšere mosadi e le mogatšagwe, mme mosadi yoo a sa mo kgahle, ka ge a hweditše sekgopi go yena, gona monna a mo ngwalele lengwalo la tlhalo, a mo neele lona, a mo lese a tšwe lapeng la gagwe.[2] Bjalo ge a tlogile mo lapeng a sepetše, mme a tšewa ke monna e mongwe,[3] gomme le monna wa bobedi a mo nyatša, a mo ngwalela lengwalo la tlhalo, a mo neela, a mo lesa a tloga lapeng, goba monna eo wa bobedi e a mo tšerego ge a ka hwa,[4] gona monna yola wa pele e a mo hladilego, a se ke a hlwa a mo tšea, ka gobane o tšhilafetše. Tše bjalo e ka ba makgapha pele ga Morena. Naga ye Morena Modimo wa gago a go fago yona gore e be magae a gago o se ke wa e obela molato.

Malakia 2:16
Gobane Morena Modimo wa Isiraele o re: Tlhalo ke e hloile; ke hloile yo a senyago kobo yagwe ka bošoro. -- O realo Morena wa mašaba. -- Ke gona itoteng kgopolo, le lese go hlala.

1 Bakorinthe 7:39
Mosadi o tlemilwe ke molao lebaka ka moka la ge monna wa gagwe a sa phela. O hunologa ge monna wa gagwe a hwile; gona a ka tšewa ke e a mo ratago; fela, a e be Moreneng.

Baroma 7:2-5
[2] Le mosadi e a tšerwego o tlemagantšwe le monna ka molao mehleng ya ge monna a sa phela. Ge monna a hwile, mosadi o hunologa molaong wa monna.[3] Ge a ka ba wa monna e mongwe mola monna wa gagwe a sa phela, gona ba tlo re ke seotswa. Ge monna wa gagwe a hwile, gona o hunologa molaong woo, a se be seotswa ge a ka ba wa monna e mongwe.[4] Le lena, bana bešo, Molao le o hwetše ka mmele wa Kriste, gore le tle le be ba yo mongwe, ba Eo a tsošitšwego bahung, gore re enyetše Modimo dienywa.[5] Gobane mola re sa le nameng, mehlako ya dibe e bego e tsošwa ke Molao, e be e dira dithong tša rena, ra enyetša lehu dienywa.

Baheberu 13:4
Go tšeana a go godišwe mo gohle, mme malao a a se be le ditšhila. Diotswa le ba ba gobošago tšeano, Modimo, o tlo ba sekiša.

Phetolelo 24:1
Ge monna a tšere mosadi e le mogatšagwe, mme mosadi yoo a sa mo kgahle, ka ge a hweditše sekgopi go yena, gona monna a mo ngwalele lengwalo la tlhalo, a mo neele lona, a mo lese a tšwe lapeng la gagwe.

Matheu 19:4-6
[4] Jesu a fetola a re: A ga la ka la bala gore, E a ba dirilego mathomong, o ba dirile monna le mosadi?[5] A re: Ka baka leo monna o tlo tlogela tatagwe le mmagwe a gomarela mosadi wa gagwe; mme ba babedi bao a re ba tlo ba nama e tee.[6] Ke gonagee, e ka se hlwe e eba ba babedi, ba tlo ba nama e tee. Bjale, se Modimo a se tlemagantšego, motho a se ke a se aroganya.

Matheu 18:15-17
[15] Ge ngwaneno a senya, mo sole le le seng; ge a ka kwa, gona o tlo rua ngwana weno.[16] Ge a ka gana go go kwa, yaa go yena o na le yo mongwe le ge e le ba babedi, gore ditaba di dule di na le hlatse tše pedi le ge e le tše tharo.[17] Ge a ka gana go kwa bonabao, gona o botše phuthego. Ge a kagana go kwa yona phuthego, gona o mo seme wantle le mohlanogi.

Malakia 2:14-16
[14] Bjale le re: Molato ke eng? Molato šo: Ke ka gobane Morena e le hlatse ya mola o kwana le mosadi wago le sa le ba bafsa, mme wa napa wa mo lahla, mola e le wa moloko weno, e le mosadi wago ka dikeno.[15] Ga go sa le yo mongwe le o tee, e a kago dira tšeo ge a sa šaletšwe ke kgopolo; mme yo semene yo o kgopela peu go Modimo! Itoteng kgopolo! Mme wena o se hlale mosadi e o mo tšerego le sa le bafsa.[16] Gobane Morena Modimo wa Isiraele o re: Tlhalo ke e hloile; ke hloile yo a senyago kobo yagwe ka bošoro. -- O realo Morena wa mašaba. -- Ke gona itoteng kgopolo, le lese go hlala.

Baefese 5:22-23
[22] Lena basadi, le be ba ba kwago banna ba lena, bjalo ka ge le ekwa Morena.[23] Gobane monna ke hlogo ya mosadi, bjalo ka ge Kriste e le yena hlogo ya phuthego, e le yena Mophološi wa mmele wa gagwe.

1 Timothea 5:8
Ge motho a sa babalele babo, gagolo ba lapeng la gabo, o latola tumelo; o phalwa ke e a sa dumelego.

1 Bakorinthe 7:17-24
[17] Se re se tsebago sese: Motho a a sware tsela ye Modimo a mo hlaoletšego yona. Diphuthegong ka moka ke ba laela ka mokgwa woo.[18] Ge motho a biditšwe a bolotše, a se ke a nyaka bošoboro. Ge motho a biditšwe a sa ka a bolla, gona a lese go bolla.[19] Lebollo ga se selo; le bošoboro ga se selo. Tabakgolo ke go dira se Modimo a se boletšego.[20] Motho a a dule moo a hweditšwego a le gona ge a bitšwa.[21] Ge o biditšwe o le mohlanka, se belaele fao, le ge o ka kgona go lokologa. Ke gona ge o tlo holega ruri.[22] Gobane mohlanka e a biditšwego a ba wa Morena, ke molokollwa wa Morena, bjalo ka e a biditšwego a se mohlanka; yena e ba mohlanka wa Kriste.[23] Le rekilwe ka theko e kgolo. Le se ke la ba bahlanka ba batho.[24] Bana bešo! Mang le mang a a dule a le mo go tšeo a lego mo go tšona mohla a bitšwago; a itebanye le Modimo.

Matheu 23:23
Le ba madimabe lena bamangwalo le bafarisei, lena baikaketši, gobane le ntšha salesome go leroto le go lenonya le go lehloko, le sa šetše tše di kgolo molaong, e lego toko kahlolong le kgaogelo le potego. Go swanetše ge go dirwa tseno, mme le tsela di se leswe.

Baroma 7:1-3
[1] Bana bešo! Ke botšiša lena ba le tsebago Molao ke re: A ga le tsebe gore Molao o buša motho mehleng ya ge a sa phela?[2] Le mosadi e a tšerwego o tlemagantšwe le monna ka molao mehleng ya ge monna a sa phela. Ge monna a hwile, mosadi o hunologa molaong wa monna.[3] Ge a ka ba wa monna e mongwe mola monna wa gagwe a sa phela, gona ba tlo re ke seotswa. Ge monna wa gagwe a hwile, gona o hunologa molaong woo, a se be seotswa ge a ka ba wa monna e mongwe.

Luka 6:30
Mang le mang e a go kgopelago o mo fe; e a go hlakotšego o se ke wa mmela.

Matheu 19:6-12
[6] Ke gonagee, e ka se hlwe e eba ba babedi, ba tlo ba nama e tee. Bjale, se Modimo a se tlemagantšego, motho a se ke a se aroganya.[7] Bona ba re: Moshe o beetšeng molao wa go ntšha lengwalo la tlhalo le go hunolla?[8] Jesu a fetola a re: Moshe ge a le dumelela go hlala basadi, o dirišitšwe ke bothata bja dipelo tša lena. Fela, go tloga mathomong go be go se bjalo.[9] Ge e le nna ke le botša ke re: Motho e a hlalago mosadi wa gagwe, ge e se ka baka la bootswa, mme a tšea e mongwe, o dira bootswa; le e a tšeago mohlalwa o dira bootswa.[10] Barutiwa ba gagwe ba re: Ge taba ya monna le mosadi e dutše bjalo, gona go kaone ge motho a sa tšee.[11] Jesu a re: Taba še, ye e sa hlaloganywego ke bohle, ge e se ba ba filwego:[12] Go na le dikgope tše di tswetšwego e le dikgope; le gona go na le dikgope tše di dirilwego dikgope ke batho; le tše dingwe di gona tše di itirilego dikgope ka baka la mmušo wa magodimo. -- E a kgonago go kwešeša a a kwešeše.

Baefese 5:31
Ka baka leo motho o tlo tlogela tatagwe le mmagwe, a gomarela mosadi wa gagwe, gomme ka babedi ba tlo ba nama e tee.

Jeremia 3:8
Mme nna ka bona, Juda ngwanabo wa mohlanogi a sa boife ge ke hlala Isiraele, mohlanogi yo, ka baka la bootswa bjo a bo dirilego bjohle; ka ba ka mo nea lengwalo la tlhalo. Le yena Juda a ya le bootswa.

Liketso 2:38
Petro a fetola a re: Sokologang; ka moka le kolobetšwe leineng la Jesu Kriste, e be gona go lebalelwa dibe; ke mo le tlogo fiwa neo ya Moyamokgethwa.

Baroma 4:15
Le gona Molao o bitša kgalefo; mo go sego Molao ga go na go sela Molao.

1 Bakorinthe 7:14-15
[14] Gobane monna e a sa dumelego o kgethegile ka mosadi; le mosadi e a sa dumelego o kgethegile ka monna. Ge go ka be go se bjalo, bana ba lena e ka be e le ba ditšhila; gomme bjale ba kgethegile.[15] Ge go ka hlala e a sa dumelego, a a hlale; mme ngwana wešo goba kgaetšedi ya rena ga ba tlengwa ge go dutše bjalo. Ge e le Modimo, Yena o re biletša molaong.

Matheu 19:1
Eitše ge Jesu a feditše dipolelo tšeo, a tloga Galilea, a tla dinageng tša Judea mošola wa Jorodane.

1 Bakorinthe 7:8-9
[8] Ba ba sa kago ba tšea, le basadi ba bahlologadi, ke ba botša ke re: E ka ba mo go botse ge ba ka dula bjalo ka nna.[9] Fela, ge ba sa kgone go itshwara, gona a ba tšee; gobane go tšea go kaone, go phala go fišega.

Malakia 2:13-16
[13] Se sengwe se le se dirago sese: Le apeša aletare ya Morena ka megokgo le ka dillo le ka diphegelo, Morena a se hlwe a kgona go bona dipego tša lena le go amogela di kgahlago di etšwa atleng tša lena?[14] Bjale le re: Molato ke eng? Molato šo: Ke ka gobane Morena e le hlatse ya mola o kwana le mosadi wago le sa le ba bafsa, mme wa napa wa mo lahla, mola e le wa moloko weno, e le mosadi wago ka dikeno.[15] Ga go sa le yo mongwe le o tee, e a kago dira tšeo ge a sa šaletšwe ke kgopolo; mme yo semene yo o kgopela peu go Modimo! Itoteng kgopolo! Mme wena o se hlale mosadi e o mo tšerego le sa le bafsa.[16] Gobane Morena Modimo wa Isiraele o re: Tlhalo ke e hloile; ke hloile yo a senyago kobo yagwe ka bošoro. -- O realo Morena wa mašaba. -- Ke gona itoteng kgopolo, le lese go hlala.

Baroma 7:2
Le mosadi e a tšerwego o tlemagantšwe le monna ka molao mehleng ya ge monna a sa phela. Ge monna a hwile, mosadi o hunologa molaong wa monna.

Matheu 9:13
Yang le ithute se se bolelwago ke Lentšu le le rego: Se nna ke se ratago ke kgaugelo, ga se didimo. Gobane ga ka tlela go bitša ba ba lokilego gore ba sokolege, ba ke tlilego go ba bitša ke badiradibe.

Baroma 7:3
Ge a ka ba wa monna e mongwe mola monna wa gagwe a sa phela, gona ba tlo re ke seotswa. Ge monna wa gagwe a hwile, gona o hunologa molaong woo, a se be seotswa ge a ka ba wa monna e mongwe.

1 Bakorinthe 7:27-28
[27] Ge o tlemagantšwe le mosadi, o se nyake go tlemollwa; ge o sešo wa tlemaganywa le mosadi, gona se nyake mosadi.[28] Fela, ge o tšea ga o senye. Le mosetsana ge a tšewa, ga a senye. Fela, ba ba bjalo ba tlo rwala bothata nameng; mme nna ke rata go le efela.

Genese 2:18-24
[18] Bjale Morena Modimo a re: Ga go botse ge motho a le noši; ke tlo mo direla modiriši e a mo lebanego.[19] Mme Morena Modimo o be a bopile ka mmu tšohle tše di phelago nageng le tšohle dinonyana tša godimo. Bjale a di tliša go motho, e le gore a bone ka mo a tlogo di bitša; mme lentšu le motho a tlogo bitša se se phelago ka lona, e be lona leina la sona.[20] Diruiwa ka moka, le nonyana tša godimo, le tšohle diphoofolo tša naga, motho o di reetše maina; fela moswariši wa motho, yo a mo lebanego, yena ga a ka a mo hwetša.[21] Ke mo Morena Modimo a robadišitšego motho boroko bjo bogolo; a robala; mme Modimo a ntšha le lengwe la dikgopo tša gagwe; felo ga lona a thiba ka nama.[22] Ka lona legopo leo le a le ntšhitšego go motho, Modimo o dirile mosadi, a mo tliša go motho.[23] Ke mo motho a boletšego a re. Bjalo gomme šo, e lego lešapo la mašapo aka, le nama ya nama ya ka. Yena yo ba tlo re ke mosadi, gobane ke yena e a ntšhitswego monneng.[24] Ka baka leo monna o tlo tlogela tatagwe le mmagwe, a gomarela mosadi wa gagwe; gomme ba tlo ba nama e tee.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved