A A A A A

Libe: [Ho rohaka]


Bakolose 3:8
Bjale gona lahlang dilo tšeo ka moka, le bogale, le pefelo, le bobe, le maroga; le dipolelo tša dihlong di se be gona melomong ya lena.

Bakolose 4:6
Polelo ya lena a e be ya botho ka mehla, e be e nokilwego letswai; le tsebe go fetola mang le mang ka mo go le swanetšego.

Baefese 4:29
Melomong ya lena go se ke gwa tšwa lentšu le lebe; a go tšwe le bolo la go iša kagišo mo e hlaelago, le iše tšhegofatšo go ba ba le kwago.

Baefese 5:4
Le tša dihlong di se ke tša ba gona, le dipolelo tša bošilo, le metlae e sa lokago. A go atiše go kwala tebogo.

Exoda 20:7
O se ke wa bolela leina la Morena Modimo wa gago ka lefela; ka gobane e a bolelago leina la gagwe ka lefela Morena a ka se ke a mo lesa a sa otlwe.

James 1:26
Ge motho a ka re: ke yo borapedi, mme a se sware leleme la gagwe ka mogala, a fora pelo ya gagwe, borapedi bja motho yo bjalo ke bja lefela.

James 3:10
Molomong o tee go tšwa tšhegofatšo le lehlapa. Bana bešo! Ga go a swanela ge go le bjalo.

James 3:5-12
[5] Le leleme ke sethwana se senyenyane, mme le itheta ka tše kgolo. Bonang mollo o monyenyane o ka tšhuma lesodi le lekaakang?[6] Leleme le lona ke mollo; ke legohle la bokgopo. Leleme mo gare ga ditho tša rena e ba lona le le tšhilafatšago mmele ka moka; le tšhuma mollo tseleng ya bophelo bja rena le tšere mollo wa lona helleng.[7] Ge e le diphoofolo, le dinonyana, le digagabi, le tša lewatleng, ka mo di bopilwego ka gona di a thapišwa, di bile di thapišitšwe ke setho se motho a bopilwego a ne le sona.[8] Leleme lona, mo go batho ga go e a kago kgona go le thapiša; lešaedi leo le padile, le tletše bohlwele bjo bo bolayago.[9] Ka lona re reta Modimo Tata wešo, ka lona re roga batho ba ba bopilwego ya ba seswantšho sa Modimo.[10] Molomong o tee go tšwa tšhegofatšo le lehlapa. Bana bešo! Ga go a swanela ge go le bjalo.[11] Afa sediba se ka seloga meetse a bose le meetse a babago ka mothopo o tee?[12] Bana bešo! A mogo o ka enywa tlhware? A morara o ka enywa mago? Le sediba sa meetse a letswai ga se tšwe meetse a bose.

Levitike 20:9
E a rogago tatagwe goba mmagwe a hwe lehu. O rogile tatagwe le mmagwe; o na le molato wa madi.

Luka 6:28
Ba ba le rogago le ba šegofatše; ba ba le pharago le ba rapelele.

Matheu 5:22
Ge e le nna ke le botša ke re: Mang le mang e a befelelwago ngwanabo ka lefela, o tlo swanelwa ke kahlolo. E a rego: Lefela, a era ngwanabo, o swanetšwe ke tsheko ya lekgotla. E a rego: Setlaela, a era ngwanabo, o swanetšwe ke molete wa mollo.

1 Petrose 3:10
Gobane e a kgahlwago ke bophelo, a rata go bona matšatši a tše botse, a a khutšiše leleme lagwe bobe; le melomo ya gagwe e se ke ya bua maaka.

Matheu 15:11
Motho ga a tšhilafale ka se se tsenago ka ganong; o tšhilafala ka se se tšwago ka molomo.

Liproverbia 18:21
Lehu le bophelo di atleng tša leleme; kenyo ya lona e lewa ke a le setšago.

Lipesaleme 109:17
Maroga a a bego a a rata a a mmoele; tšhegofatšo, ye a bego a sa e rate, a e be kgole le yena.

Baroma 12:14
Ba ba le tlaišago le ba šegofatše. Le šegofatše, le se ke la roga.

2 Marena 2:23-24
[23] A tloga ntshe a rotogela Bethele. Ya re ge a rotoga ka tsela, a kwerwa ke bašemana ba motse, ba re: Lefatlatena, rotoga! Lefatlatena, rotoga![24] A retologela go bona; gomme ge a ba bona, a ba roga ka leina le Moreina. Gwa napa gwa tla ditawana tše pedi di etšwa lesoding, tša bolaya masome a mane a bašemana bao, le basemana ba babedi.

Matheu 15:10-11
[10] A bitša lešaba la mo kgobokanela, a bolela a re: Theetšang le kwišiše![11] Motho ga a tšhilafale ka se se tsenago ka ganong; o tšhilafala ka se se tšwago ka molomo.

James 3:8-10
[8] Leleme lona, mo go batho ga go e a kago kgona go le thapiša; lešaedi leo le padile, le tletše bohlwele bjo bo bolayago.[9] Ka lona re reta Modimo Tata wešo, ka lona re roga batho ba ba bopilwego ya ba seswantšho sa Modimo.[10] Molomong o tee go tšwa tšhegofatšo le lehlapa. Bana bešo! Ga go a swanela ge go le bjalo.

Matheu 15:18-20
[18] Ge e le tše di tšwago ka molomo di botoga pelong; mme ke tšona di tšhilafatšago motho.[19] Gobane mo pelong ke mo go tšwago dikgopolo tše mpe, le dipolao, le ditlhalo, le maotswa, le bohodu, le bohlatse bja maaka, le maroga.[20] Ke tšona tšeo di tšhilafatšago motho. Go ja ka diatla tše di sa hlapiwago ga go tšhilafatše motho.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved