A A A A A

Libe: [Meharo]


1 Johanne 2:16
Gobane tšohle tša lefaseng, e lego kganyogo ya nama, le kganyogo ya mahlo, le go phela ka go ikgogomoša, ga di tšwe go Tata wešo, di tšwa lefaseng.

2 Bakorinthe 9:7
E mongwe le e mongwe a ntšhe ka mo a kwanego le pelo ya gagwe; a se ntšhe ka go belaela le ka go gapeletšwa, gobane Moneaathabile, Modimo o a mo rata.

Moeklesia 5:10
Mo menono e atago, go ata le ba e jago; mme beng ba yona ba holega kang, ge e se go e bona ka mahlo?

Baheberu ௧௩:௫
Menagano a e se be ya megabaru. Le be ba ba kgodilwego ke tše di lego gona. Yena mong o boletše a re: Nka se ke ka go lahla; nka se ke ka go tlogela.

Luka 12:15
A tsebo bolela le bona a re: Phafogang, le ile megabaru; gobane bophelo bja motho ga bo tšwe lehumong le go tše a di ruilego.

Matheu 6:24
Ga go e a kgonago go hlankela marena a mabedi; a ka tlo hloya e mongwe, a rate e mongwe; goba a gomarele e mongwe, a nyatše e mongwe. Le ka se kgone go direla Modimo, mme la direla le Mamona.

Liproverbia 11:28
Potamahumo o tlo wa; baloki ba tlo taga boka matlakala a sehlare.

Liproverbia 13:11
Lehumoletlakalefela le a notlega; go ata la mokgobakadiatla.

Liproverbia 14:31
Mohlakišababotlana o goboša Mmopi wabo; Yenaeo o godišwa ke tshetšabahloki.

Liproverbia 15:27
Wa bokgonatha o itšhenyetša motse; go tlo phela moilatsogolekobong.

Liproverbia ௨௦:௨௧
Bohwa bja maphakaphaka-mathomong, bo yo hloka tšhegofalo pheletšong.

Liproverbia 22:1-9
[1] Tumo a phala lehumo; go ratwa go phala theko ya ditshipi tše bohlokwa.[2] Bahumi, badiidi, ba fela ba hlakana; ba dirilwe ke Morena bohle.[3] Mohlale o bona dikotsi di setla, a khuta; ba mašilo ba a feta, ba yo hlaka.[4] Boikokobetšo le go boifa Morena, moputso ke lehumo, le go retwa, le go phela.[5] Moradia, tsela yagwe ke ya meetlwa le mereo; moitoti o a di katoga.[6] Ngwana mo eteletše tsela yagwe; ke mo a tlo go tšofala a sa ka a e lahla.[7] Mohumi o buša badiidi; le moadingwa o tlo hlankela moadimi.[8] Mobjaladibe o buna bošula, ya ba gona go robegago molamo wa mahlahlu.[9] Wa ihlo le botho o tlo šegofatšwa, ka gobane o ngwathetše bušwa babotlana.

Liproverbia 28:22-25
[22] Motho wa ihlo la megabaru o kganyelela go huma; ga a tsebe ge a tlo tlelwa ke bohloki.[23] Mosolabatho o tlo ba a ratwa, gwa nyatšega wa leme la boreledi.[24] Mohlakolatatagwelemmagwe, a re: Ga se sebe, ke wa gabosehlola.[25] Wa megabaru o tsoša ntwa; e a tlo go khora ke e a botago Morena.

1 Petrose 5:2-3
[2] Ke re: Dišang mohlape wa Modimo wo le nago nawo; Le se dire ka go gapeletšwa, e be ka go ithapa; e sego ka go ipabalela, e be ka pelo ye e ratago;[3] e sego ka go re le babuši ba diphuthego; a e be ka go re le baetapele ba mohlape,

1 Bakorinthe 4:11-13
[11] Le bjale re sa le ba go bolawa ke tlala le lenyora le tšhego, re ba go otlwa, re baneneri.[12] Re ba go itapiša ka go dira ka diatla; ge re rogwa, re a šegofatša; ge re hlomarelwa, re a kgotlelela.[13] Ge re pharwa, re a fepeletša. Re bjalo ka maudi a lefase, re diphefe go bohle le lehono.

1 Timothea ௬:௬-௧௯
[௬] Gomme borapedi ke leruo le legolo ge bo na le go kgolwa ke tše o nago le tšona.[௭] Gobane mola re etla lefaseng, ga ra ka ra tla le selo; le go tloga re ka se kgone go tloga le selo.[௮] Ke gona, ge re na le dijo le diaparo, a re kgolweng ke tšona.[௯] Gobane ba ba ratago go huma ba wela melekong le mereong; ba ya le dikganyogo tše ntši tša bošilo tše di gobošago motho tša mo senya, tša mo tekesetša tshenyegong le tahlegong.[௧௦] Gobane megabaru ke wona modu wa bobe ka moka; gomme ba bangwe ba go kekela go tšona ba arogile tumelo ba ikobela mehlako e mentši.[௧௧] Gomme wena motho wa Modimo, tšhaba dilo tšeo; o phegelele toko, le borapedi, le tumelo le lerato, le kgotlelelo, le bonolo.[௧௨] Hlabana tlhabano e botse ya tumelo, o thope bophelo bjo bo sa felego, bjo o bileditšwego bjona, wa ipolela o botse pele ga dihlatse tše ntši.[௧௩] Ke go laya re le pele ga Modimo Mophedišatšohle, le pele ga Kriste Jesu e a ipoletšego pele ga Pilato ka bohlatse bjo botse.[௧௪] O tiiše go ya ka taelo ye e se nago senyalo le bosodi, go be go bonagale yena mong wa rena Jesu Kriste.[௧௫] Ke yona ponagalo e tlogo bonatša yena Ramašoto, Makgoneannoši, Kgoši ya dikgoši, Morena wa marena.[௧௬] Mong a bophelo boilalehu ke yena a nnoši; o agile seetšeng se se sa fihlelwego, yo go sego motho wa go mmona le go ka mmona, mong a theto le bogoši bja neng le neng. Amene.[௧௭] Bahumi ba mehleng ya bjale ba laele o re ba se ikgodiše, ba se holofele lehumo la go tla le go tloga; ba holofele Modimo e a phelago; e a re fago tšohle gore di re natefele.[௧௮] Ba laele o re ba hume ka mediro e bolo, ba rate go nea, ba abele ba bangwe.[௧௯] E be gona go ithuela, go thea motheo wa mehla e tlo go tla gore ba fihlele bjo e lego bophelo bja ruri.

James 5:1-6
[1] Eriyeng, lena bahumi! Llang le golole ka baka la ditlhokofalo tše di tlogo le wela godimo.[2] Mahumo a lena a bodile. Dikobo tša lena di llwe ke tshwele.[3] Gauta ya lena le silifera ya lena di llwe ke makgalwa; gomme makgalwa a tšona a tlo le bega; a tlo tšhuma mebele ya lena bjalo ka mollo. Le kgobetše mahumo mehleng ya bofelo.[4] Tsebang gore moputso wo le o kunnego badiri ba go le bunela mašemo a lena o a goeletša; mme dillo tša babuni di fihlile ditsebeng tša Morena wa mašaba.[5] Le ipheletše lefaseng ka mabose le ka maipshino; le horišitše dipelo tša lena boka mohla go hlabilwe kgomo.[6] Moloki le mo tšwile la mmolaya, yena a sa lwe le lena.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)