A A A A A

Libe: [Ho ntša mpa]


1 Bakorinthe 1:27
Tše Modimo a ikgethetšego tšona ke tše lefase le rego ke tša bošilo, gore a nyatšiše bohlale bja lona; o ikgethetše tše lefase le rego ke tša phokolo, gore a nyatšiše tše maatla.

Phetolelo 24:16
Botatago bana ba se ke ba bolawa bakeng sa bana ba bona; le bana ba bona ba se ke ba bolawa bakeng sa botatabo; e a bolawago a bolawe ka baka la sebe sa gagwe.

Phetolelo 30:19
Lehono legodimo le lefase ke dihlatse tša ka ge ke beile bophelo le lehu, le tšhegofatšo le thogo, pele ga lena. Hle ikgetheleng bophelo gore le phele, lena le bana ba lena,

Bagalata 1:15
Gomme Modimo e a nkgethilego mola ke sa tšo belegwa, a ikgahlelwa ke go mpitša ka kgaugelo ya gagwe,

Esaia 43:25
Ke nna ke phomolago bokgelogi bja gago ke dira ka baka la ka, mme ke se hlwe ke gopola dibe tša gago.

Esaia 44:24
Morena Molopolodi wago, e a go bopilego wa belegwa, o re: Ke nna Morena Modiralegohle, Mmapalerata ke nna ke nnoši, Moalamafase ke nna ke nnoši.

Baefese 1:7
yo re bonego ka yena topollo ka madi a gagwe, yona tebalelo ya dikarogo ka lehumo la kgaugelo ya gagwe,

Exoda 4:11
Ke mo Morena a itšego: Ke mang e a filego motho molomo, goba ke mang e a dirago motho semuma, le ge e le sefoa, le ge e le sefofu? A ga se nna Morena ke dirago tšeo?

Esaia 64:8
Bjale, Morena, o sa le tatawešo; o Mmopi wa rena, mme rena re letsopa; ka moka o re bopile ka atla tša gago.

Jeremia 1:5
Ke go tsebile mola ke sešo ka go bopa mo mmeleng wa mmago, o sešo wa belegwa, ka go bea gore o be moporofeta wa ditšhaba.

Lipesaleme 100:3
Tsebang gobane Modimo ke yena Morena; ke yena a re dirilego; ga ra itira. Re setšhaba sagwe; re mohlape wa mafulo agwe.

Lipesaleme 127:3
Ka kgonthe, bana ba motho ke neo ya Morena; kenyo ya mmele ke mpho.

Luka 2:6-7
[6] Ya re ge ba le moo, gwa fihla lebaka la gagwe le go belega.[7] A belega morwa wa gagwe eo a itšibutšego ka yena, a mo phuthela ka mašela, a mo latša legopong, ka gobane ba sa ka ba hwetša sebaka ngwakong wa baeti.

Baefese 1:3-4
[3] A go tumišwe Modimo Tatago Mong wa rena Jesu Kriste, e a re šegoafaditšego ka ditšhegofatšo tšohle tša Moya ka tša magodimong ka Kriste,[4] ka mo a re kgethilego ka yena Kriste mola lefase le sešo la thewa, gore re be ba bakgethwa, ba ba se nago bosodi pele ga gagwe.

1 Bakorinthe 6:19-20
[19] Goba, a ga le tsebe ge mebele ya lena e le Ntlogethwa ya Moyamokgethwa o lego mo go lena? Gomme ga le sa le beng ba lena beng.[20] Le rekilwe ka theko e kgolo. Ke gona godišang Modimo ka mebele ya lena ye Modimo e lego yena mong wa yona.

Esaia 45:9-11
[9] Kotsi e tlo wela molwalemmopi wa gagwe, etšwe e le lekopelo la sebopiwa sa mmu. Afa letsopa le ka ra mmopi wa lona la re: O dirang? Le sebopiwa sa gago a se ka re: Ga o na diatla?[10] Kotsi e tlo wela yo a rego rragwe, a re: O reng o tswala? A ra mosadi a re: O reng o belega?[11] Morena Mokgethwa wa Isiraele, Mmopi wa gago o re: Tša mehla e tlago botšišang nna; tša bana ba ka, le tša dibopša tša diatla tša ka, di laelwa ke nna.

Exoda 21:22-25
[22] Ge banna ba elwa, mme ba kgorometša mosadi wa moima a senyegelwa, mme gwa se tšwelele bohloko bjo bongwe, gona a go lefišwe ka mo monna wa mosadi eo a tlogo lefiša ka gona; go lefše baahlodi ba le gona.[23] Fela ge go ka tšwelela bohloko bjo bongwe, gona bophelo bo lefše ka bophelo,[24] leihlo le lefše ka leihlo, leino le lefše ka leino, seatla se lefše ka seatla, leoto le lefše ka leoto,[25] lebadi le lefše ka lebadi, ntho e lefše ka ntho, mogogoma o lefše ka mogogoma.

Lipesaleme 139:13-16
[13] Gobane ke wena mmopi wa letswalo la ka; ke logilwe ke wena mmeleng wa mme.[14] Ke a go leboga ge o mpopile wa matetetete; mediro yago ke mehlolo; le moya wa ka o hlatha tše kgolo.[15] Ditho tša ka, mola di bopega kutamong, go wena di be di sa utagale, mola ke sa logega botenyeng bja lefase.[16] Mahlo a gago a mpone ke sešo ka bopega; pukung ya gago ke ge di šetše di ngwadilwe tšohle, matšatši a beilwe, go šešo gwa tšwelela le letee la ona.

Luka 1:41-44
[41] Ya re Elisabetha ge a ekwa a dumedišwa ke Maria, ngwana mmeleng wa gagwe a sela. Elisabetha a tlala Moya o mokgethwa,[42] a hlaboša lentšu le legolo a re: O Mošegofatšwa gare ga basadi; le sona seenywa sa mmele wa gago se šegofaditšwe.[43] Go ntšwela kae ge ke etelwa ke mmago Morena waka![44] O k'o tsebe; ge lentšu la ge o ntumediša le ntsena ditsebeng ngwana wa mo mmeleng waka a sela ka go thaba.

Exoda 20:1-13
[1] Mantšu a a boletšwego ke Morena ka moka šea; o itše:[2] Ke nna Morena Modimo wa gago. Ke nna ke go ntšhitšego nageng ya Egipita ngwakong wa bohlanka.[3] Ke se ke ka bona o na le medimo e šele.[4] O se ke wa itirela modimo wa go betlwa, le ge e le seswantšho se sengwe sa tše di lego kua legodimong, le ge e le sa tše di lego mono lefaseng, le sa tše di lego meetseng ka tlase ga lefase.[5] O se ke wa di khunamela; o se ke wa di direla; ka gobane nna Morena Modimo wa gago ke Modimo yo bogale, e a latago bokgopo bja botatagobana go bana ba bona go fihla molokong wa boraro le wa bone mo go ba ba ntlhoilego.[6] Gomme ge e le ba ba nthatago, ba ba hlokomelago melao ya ka ke ba dira ka botho go iša melokong e sekete.[7] O se ke wa bolela leina la Morena Modimo wa gago ka lefela; ka gobane e a bolelago leina la gagwe ka lefela Morena a ka se ke a mo lesa a sa otlwe.[8] Gopola letšatši la go khutša, o le kgethe.[9] O sware mediro ka matšatši a a selelago, o phethe mešomo ya gago ka moka.[10] Ge e le letšatši la go šupa ke la go khutša, ke la Morena Modimo wa gago. Ka lona o se ke wa swara modiro le o tee, le ge e le wena, le morwa wa gago, le morwedi wa gago, le molata wa gago wa monna le wa mosadi, le seruiwa sa gago, le modiiledi e a lego dikgorong tša geno.[11] Ka gobane Morena, legodimo le lefase le lewatle, le tšohle tše di lego gona, o di dirile ka matšatši a selelago, mme a khutša ka tšatši la go šupa. Ke ka baka leo Morena a le šegofaditšego, a le dira le lekgethwa.[12] Godiša tatago le mmago, gore o phele galelele nageng ye Morena Modimo wa gago a go fago yona.[13] O se ke wa bolaya.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved