A A A A A

Liphiri: [Qetello]


Moeklesia 6:10
Tše di lego gona di reetšwe maina a tšona kgale, gwa tsebja se motho a lego sona; mme ga a kgone go sekiša yo a mo phalago ka maatla.

Habakuke 2:3
Gobane pono e beetšwe lebaka la yona; e bola tša bofelo, ga e fore. Ge e sa phethege ka pela, gona e letele. Go tla di tlo tla, di ka se diege.

Esaia 46:10
Ke nna ke kwaditšego tša mafelo mola di sa thoma, di sešo tša direga. Ke nna ke boletšego ka re: Se ke se rerilego ga se šuthe; ke dira tšohle tše ke di ratago.

Esaia 55:11
le lentšu la ka le le tšwago molomong wa ka, le ka se boele go nna le le fela; le tlo dira se nkgahlago, le tlo phetha se ke le rometšego sona.

Jeremia 1:5
Ke go tsebile mola ke sešo ka go bopa mo mmeleng wa mmago, o sešo wa belegwa, ka go bea gore o be moporofeta wa ditšhaba.

Jeremia 17:10
E hlathwa ke nna Morena, ke fetlago letswalo, ke tlogo nea motho tše di lebanego tsela tšagwe, tše di lekanego dikenyo tša mediro yagwe.

John 16:33
Ditaba tše ke le boditše, gore le be le molao ka nna. Mono lefaseng le tlo ba tlalelong. Fela, betang dipelo, gobane lefase le fentšwe ke nna.

Numere 23:19
Modimo ga se motho a kago aketša, ga se ngwana motho e a kago thiša. Naa a ka bolela, a napa a lesa go dira? Naa a ka fo rera, a lesa go di phetha?

Liproverbia 16:3
Gafela Morena mediro ya gago ka moka; ke mo merero yago e tlo go phethega.

Liproverbia 19:20-24
[20] Kwaa keletšo, o eletšege; o hlalefele tša ka moso.[21] Pelo ya motho e loga maano a mantši; go phethega se Morena a se beilego.[22] Motho o nkgahla ka botho; ke mo le mmotlana a tlo go phala monna wa go fora.[23] Go šia Morena go iša bophelong, motho a ja a lala a sa tlelwe ke bošula.[24] Sebodu se iša seatla mogopong, se se sa se iša molomong.

Lipesaleme 37:37
Setša moloki o bone yo bolo; monna wa molao o tlo bona ditlogolo.

Lipesaleme 138:8
Morena o tlo mphethela ditaba tša ka. Morena, botho bja gago ke bja mehla ya neng le neng. Hle se lahle modiro wa diatla tša gago.

Tšenolo 20:12
Ka bona bahu ba eme pele ga Modimo, ba banyane le ba bagolo. Gwa phuthollwa mangwalo; gwa bulwa le lengwe e lego Puku ya Bophelo. Bahu ba sekišwa ka tše di ngwadilwego mangwalong, go iwa ka mediro ya bona.

Baroma 12:2
Le se ke la ipapetša le ba mehla yeno; šatogang ka go mpshafala kgopolo, gore le tle le hlaologanye se e lego thato ya Modimo, e lego se botse le se se kgahlišago, se e lego sa botlalo.

Baroma 8:28-29
[28] Re tseba gore mo go ba ba ratago Modimo dilo tšohle di diriša go ba iša go tše botse, ba e lego babidiwa ka morero.[29] Gobane ba a bego a ba tseba o ba hlaotše gore ba tle ba swane le lebopo la Morwa wa gagwe, gore yena Morwamogolo e be wa go tlo hlatlangwa ke bana babo ba bantši.

Baefese 2:8-9
[8] Le baphološwa ka kgaugelo ka tumelo; ga la ka la iphološa; e fo ba mpho ya Modimo.[9] Ga la ka la e bona ka mediro, gore go se be le e a kago itumiša.

1 Petrose 2:8-9
[8] Bona ba tlo le bona e le sefu, e le le ba kgopšago ke lona ge ba gana go kwa lentšu; mme ke sona se ba beetšwego sona.[9] Ge e le lena le moloko wo o hlaotšwego, le boperisita bja bogoši, le setšhaba se sekgethwa, le selete se yena a lego mong wa sona, gore le tsebatše mabothakga a eo a le biditšego le le leswiswing, a le biletša seetšeng sa gagwe se se tlabago,

1 Bakorinthe 2:7-9
[7] Bohlale bjo re bo bolelago ke bja Modimo, ke bjo bo bego bo utilwe, bjo Modimo a bego a bo tseba mola mabaka a bogologolo a sešo a ba gona, ge a re o tlo re iša letagong.[8] Ke bohlale, bjo go sego mogolo wa mabaka ano a bo tsebilego; gobane ge ba ka be ba bo tsebile, ba ka be ba sa ka ba bapola Morena wa letago.[9] Ke bjo bo ngwadilwego bja thwe: Tše Modimo a di lokišeditšego ba ba mo ratago, ke tše di sešogo tša bonwa ke leihlo, ke tše go sego tsebe ye e di kwilego ke tše pelong ya motho di sešogo tša tsena.

Jeremia 29:11-14
[11] Gobane megopolo ye ke le gopolago ka yona, ke a e tseba. O realo Morena. Ke megopolo ya molao, ga se ya bošula; ke ya gore ke le nee tše di tlago, tše le di holofetšego.[12] Le tlo mpitša, la ya la nthapela, mme nna ka le kwa.[13] Le tlo nnyaka, la nkhwetša; gobane le tlo ba le nnyaka ka dipelo tša lena ka moka.[14] Mme nna nka se gane go hwetšwa ke lena. O realo Morena. Ke tlo le ntšha bothopša. Ke tlo le phutha ka le ntšha ditšhabeng ka moka le gohle mo ke le leleketšego gona. O realo Morena. Ke tlo le bušetša felo fa, mo ke le lesitšego la thopša gona.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved