A A A A A

Matšoao a Lipalo: [Nomoro 10]


1 Marena 7:23
A dira le mogopo o mogolo wa mphiri o tšholotšwego; mogopo woo ge o elwa go tloga morumong go iša morumong e be e le meelo e lesome; leemo e be e le meelo e mehlano; ge go elwa tikologo ya wona, e be e le meelo e masome a mararo.

Numere 11:11
Moshe a rerelela Morena a re: O reng o hlokofatša mohlanka wa gago? Ke reng ke sa hwetše mahlo a gago a ntebeletše ka botho? O reng o nthweša morwalo wa setšhaba se ka moka?

Phetolelo 1:11
Mme Morena Modimo wa botataweno a a iše pele a le atiše, palo ya lena e ntšifale gasekete, a le šegofatše bjalo ka ge a le boditše.

Levitike 20:13
Monna e a robalago le monna e mongwe ka mokgwa wa go robala le mosadi, ba dirile botšopša; ba hwe lehu; ba ne molato wa madi.

1 Bakorinthe 6:9-11
[9] Le gona, a ga le tsebe gobane ba ba sa lokago ba ka se be le kabelo mmušong wa Modimo? Lesang go iphora: Ba diotswa, le ba medimo e šele, le bahladi, le dhlotlolo, le ba go dira ditšhila le banna ka bona.[10] Le mahodu, le ba megabaru, le matagwa, le ba maroga, le bahlakodi, ba ba bjalo ga ba na kabelo mmušong wa Modimo.[11] Ba bangwe ba lena e be e le ba ba bjalo. Fela, le hlatswitšwe, le kgethegile, le lokafaditšwe ka leina la Morena Jesu le ka Moya wa Modimo wa rena.

1 Bakorinthe 10:13
Ga lešo la hlohlwa ke moleko o kago pala batho. Modimo ke Mmotegi; a ka se ke a lesa la lekwa ka tše di kago le palela; gotee le moleko o tlo fela a bea sebaka sa go tlo efoga, gore le kgone go kgotlelela.

Baroma 1:20
Hleng tše di sa bonwego tša gagwe, a lego maatla a neng le neng, le bomodimo bja gagwe, le tšona go tloga tlholong ya legohle, ba ka di hlatha ka go bona ditiro tša gagwe, mme ba hloka tše ba kago latola ka tšona.

Bafilippi 4:19
Gomme Modimo wa ka o tlo tlatša mo lena le kago hloka, ka ge e le yena mohumi wa letago ka Kriste Jesu.

Lipesaleme 55:22
Lahlela Morena morwalo wa gago; yena o tlo go babalela; a ka se ke a ba a lesa moloki ge a ka šuthišwa.

2 Timothea 3:16
Gobane Mangwalo ka moka ke mahebetšwake Modimo, le gona a hola batho ka go ruta, le ka go kgodiša le go sokolla, le ka go iša tokong,

Luka 23:34
Gomme Jesu a bolela a re: Tata! Ba lebalele, gobane ga ba tsebe se ba se dirago! -- Gomme ba arolelana diaparo tša gagwe ka go dira matengwa.

Genese 1:31
Ya re ge Modimo a lebelela tšohle tše a di dirilego, a bona e le tše botse kudu. Ya ba mantšiboa, ya ba moso, tšatši la go selela.

Lipesaleme 104:9
Wa di beela mellwane ye di ka se kego tša sela, tša boela tša ribegetša naga.

Genese 6:12
Ge Modimo a lebelela lefase a bona le senyegile, nama ka moka e sentše tsela ya yona lefaseng.

Genese 7:20
Meetse ya ba a magolo, a khurumetša dithaba, a di feta ka meelo e lesome le meelo e mehlano.

Genese 8:5-9
[5] Meetse a fela a phohlela a eya go fihla kgweding ya lesome. Ka yona kgwedi ya lesome, ka tšatši la pele la yona, dintlha tša dithaba tša napa tša bonala.[6] Ya re go fetile matšatši a masome a mane, Noage a bula lešoba la mo polokelong, le a le dirilego.[7] A ntšha legukubu; lona la fela le fofa le boaboa, meetse a ba a pšha mo lefaseng.[8] A tsebo ntšha leeba, gore a bone ge meetse a epšha mo lefaseng.[9] Leeba lona la hloka bogato mo le kago tsokama gona, la boela mo polokelong, ka gobane meetse a be a sa le gona lefaseng ka moka. Noage a ntšha seatla, a le swara, a le bušetša polokelong.

Genese 9:11
Ke tiiša kgwerano ya ka le lena, ke re: Nama ka moka e ka se ke ya hlwa e fedišwa ke meetsefula; meetsefula a ka se ke a hlwa a eba gona a senya lefase.

Phetolelo 11:11
Naga ye o selelago go yona go e tšea ke naga ya dithaba le meedi; e nwa meetse a dipula tša legodimo.

Luka 11:11
Ke mang mo go lena, yo e lego tata go ngwana, e rego ge ngwana wa gagwe a mo kgopela bogobe, a mo fe lebje? Ge a kgopela sešeba, a mo fe noga bakeng sa hlapi?

Numere 1:11
Wa leloko la Benyamini ke Abidani morwa wa Gideoni.

Joshua 1:11
Thethang le mešaša le laele setšhaba le re: Itokišetšeng mefago ka gobane go šetše matšatši a mararo; ke mo le tlogo sela noka ya Jorodane, la ya go tšea naga ye Morena Modimo wa lena a le neilego yona gore e be ya lena.

1 Bakorinthe 6:9
Le gona, a ga le tsebe gobane ba ba sa lokago ba ka se be le kabelo mmušong wa Modimo? Lesang go iphora: Ba diotswa, le ba medimo e šele, le bahladi, le dhlotlolo, le ba go dira ditšhila le banna ka bona.

John 1:8
E be e se yena seetša; se a se tletšego e be e le gore a be hlatse ya sona seetša.

Numere 10:29
Gomme Moshe a bolela le Hobaba morwa wa Reguele Momidiani mogwegadi wa Moshe, a re: Rena re a khuduga; re ya kua go boletšwego ke Morena a re: Ke tlo le nea felo fao. Sepela le rena; re tlo go dira gabotse, ka gobane Baisiraele Morena o ba baletše tše botse.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved