Instagram
English
A A A A A

Bophelo: [Litemana Tsa Basali]
Lipesaleme 46:5
Morena o gare ga wona; o ka se ke wa šutha; Modimo o o phalalela e sa le ka meso.

Lipesaleme 139:14
Ke a go leboga ge o mpopile wa matetetete; mediro yago ke mehlolo; le moya wa ka o hlatha tše kgolo.

1 Timothea 3:11
Le basadi e be batho ba bothakga, e se be bagarigari, e be ba ba phafogilego, e be ba go botega dilong tšohle.

1 Bakorinthe 11:12
Gobane boka mosadi ge a tšwile monneng, le monna o tšwelela ka mosadi. Mme tšohle di tšwa Modimong.

1 Bakorinthe 15:10
Ke ka kgaugelo ya Modimo ge ke le se ke lego sona; mme kgaugelo ya gagwe ga ya ntlela lefela; eupša ke dirile go fetiša bona ka moka; gomme e be e se nna; go dirile kgaugelo ya Modimo e na le nna.

Luka 1:45
O wa lehlogonolo, wena o dumetšego go phethega ga tše Morena a go boditšego tšona.

Liproverbia 11:16
Mosadi yo botho o tlo huma tumo, boka yo matla ge a huma thuo.

Liproverbia 14:1
Bohlale bja mosadi bo ekagela ngwako; atla tša wa lešilo di a o rutla.

Liproverbia 19:13
Ngwana yo setlatla ke masetlapelo a tatagwe; manganga a mosadi ke matlobotlobo a sa kgaotšego.

Liproverbia 21:9
Go dula ntle mokutwaneng go phala go dula ngwakong ga mmogo le mosadi wa senganga.

Liproverbia 21:19
Go dula lešokeng go phala go dula le mosadi wa swele le manganga.

1 Petrose 3:1-2
[1] Le lena basadi, bušwang ke banna ba lena, gore ge go na le ba ba ganago go kwa Lentšu, ba tle ba ruiwe ka go bona tsela ye e swerwego ke basadi, go se lentšu le le bolelwago,[2] ge ba lemogile tsela ya lena e le ya go boifa le go ila tšhila.

Baefese 5:22-23
[22] Lena basadi, le be ba ba kwago banna ba lena, bjalo ka ge le ekwa Morena.[23] Gobane monna ke hlogo ya mosadi, bjalo ka ge Kriste e le yena hlogo ya phuthego, e le yena Mophološi wa mmele wa gagwe.

Liproverbia 31:16-17
[16] O nyaka tšhemo, a ba a e hwetša; o šema dihlaredilewa tše a itheketšego tšona ka matšo a atla tšagwe.[17] O itlema matheka, a dira ka matla, atla tšagwe ga a di setše.

Tite 2:3-5
[3] Le basadi ba bagolo e be ba babjalo, ba sware ka tsela ya ba bakgethwa. E se ke ya ba baphari, le ba go bušwa ke sebela; a e be baruti ba bothakga.[4] Ba rute bafsa bokwala; ba rate bana ba bona.[5] E be ba bokwala bailabowatla, balotodi ba malapa a bona, gore lentšu la Modimo le se gobošwe.

Genese 2:18-24
[18] Bjale Morena Modimo a re: Ga go botse ge motho a le noši; ke tlo mo direla modiriši e a mo lebanego.[19] Mme Morena Modimo o be a bopile ka mmu tšohle tše di phelago nageng le tšohle dinonyana tša godimo. Bjale a di tliša go motho, e le gore a bone ka mo a tlogo di bitša; mme lentšu le motho a tlogo bitša se se phelago ka lona, e be lona leina la sona.[20] Diruiwa ka moka, le nonyana tša godimo, le tšohle diphoofolo tša naga, motho o di reetše maina; fela moswariši wa motho, yo a mo lebanego, yena ga a ka a mo hwetša.[21] Ke mo Morena Modimo a robadišitšego motho boroko bjo bogolo; a robala; mme Modimo a ntšha le lengwe la dikgopo tša gagwe; felo ga lona a thiba ka nama.[22] Ka lona legopo leo le a le ntšhitšego go motho, Modimo o dirile mosadi, a mo tliša go motho.[23] Ke mo motho a boletšego a re. Bjalo gomme šo, e lego lešapo la mašapo aka, le nama ya nama ya ka. Yena yo ba tlo re ke mosadi, gobane ke yena e a ntšhitswego monneng.[24] Ka baka leo monna o tlo tlogela tatagwe le mmagwe, a gomarela mosadi wa gagwe; gomme ba tlo ba nama e tee.

1 Timothea 2:9-15
[9] Le basadi ke rata gore ba apare gabotse, ba itlhophe la go šia tsholo le boikgantšho, ba se na maforo le dipheta le mašela a theko e thata.[10] A ba apare ka mo go loketšego basadi ba ba rego re ba borapedi, ba bonale ka mediro e mebotse.[11] Mosadi a a rutwe a ikhomoletše e le wa go ikokobetša gohle.[12] Mosadi ga ke mo dumelele go ruta le go laola monna; a a dule a ikhomoletše.[13] Gobane Adama o bopilwe pele, gwa tsebo bopša Efa.[14] Le gona e a forilwego ga se Adama, ke mosadi e a setšego molao a dumetše go forwa.[15] O tlo phološwa e le wa go belega bana, ge a dula tumelong e le wa pelokeledi.

Liproverbia 31:1-31
[1] Moeno wa Lemuele kgoši ya Masa, Diema tše mmagwe a mo rutilego tšona.[2] Nka reng, Morwa waka! Morwa wa mmele waka, nka reng? Nka reng? Wene Morwa wa dikeno tšaka![3] Bonatla bja gago se bo neele basadi; se lahle ya gago wa tšea ka tsela tša bonabao basenyamagoši.[4] Di ronana le bogoši; Lemuele, di ronana le bogoši, ge kgoši e enwa sebela, ge bagolo ba re: Bjalwa bo kae?[5] Ba se tlo re go nwa, ba gakwa molalo, ba kgopamiša taba ya mang le mang mohlaki.[6] Sebela a se newe mohlobogi; morara a o newe wa pelontsho;[7] Gore ba nwe ba lebale mašuana, ba se iše mogopolo le mehlako.[8] Wa gago molomo a o emele dimuma, o ahlolele molahlegi mang le mang.[9] Wa gago molomo e be was moahlolelo wa go loka, o emele ba madimabe le badiitšana.[10] Mosadi wa sethakga o hwetšwa ke mang? Ke yena lehumo le le fetago dipheta.[11] Pelo ya mong wa gagwe e dula e mmotile; monna wa gagwe ga a hloke thuo.[12] Tše a mo direlago tšona, ga di na tše mpe, ke tše botse mehla yohle ya bophelo bjagwe.[13] O inyakela ngweta wa boya le wa leokodi; o dira ka diatla tša seroto.[14] O bjalo ka letshelawatle la bašabi, la go tla le dijo ditšwakgole.[15] O tsoga e sa le bošego, o nea ba lapeng bogobe, le bjo bo lekanego badiredi bagwe.[16] O nyaka tšhemo, a ba a e hwetša; o šema dihlaredilewa tše a itheketšego tšona ka matšo a atla tšagwe.[17] O itlema matheka, a dira ka matla, atla tšagwe ga a di setše.[18] O thabela go letlega ga tša gagwe; la gagwe lebone bošego ga le time.[19] Diatla tša gagwe di loga ka thlale tša leokodi le le logilwego ke menwana yagwe.[20] O ntšhetša mohlaki matsogo; o ntšhetša mohloki seatla.[21] Lapa la gagwe ga a le boifele phefo; gobane bohle ba ba lapeng la gagwe ba apere tše borutho.[22] Le magogwa o a dira; aparo tša gagwe ke tša motwatwa le tša moretele.[23] Monna wa gagwe kgorong o a tsebja; o dula le bagolo ba lefase.[24] O roka diaparo ka mengweta, a rekiša; le lešela o tla le gafela babapatši.[25] Botšhepi bja gagwe ke maatla le ina; tšatši la ka moswana o re: le tla nkhwetša.[26] Se a se bolelago ke bohlale; leme la gagwe le ruta batho botho.[27] O šetša tšohle tše di tlago ka lapeng la gagwe; ga a je bušwa bja bobodu.[28] Bana ba gagwe ba ema ba re: Mmamahlogonolo! Monna wa gagwe o a mo reta.[29] O re: Basadi ba dinatla ke bantši; go hlokwa wa go phala wena.[30] Botsoro bo a fora, le botse ke lefela; mosadi go retwa mošia -- Morena.[31] Mo neeng matšo a diatla tšagwe; mediro ya gagwe e retwe kgorong.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved