A A A A A

Bophelo: [Temana ea Banna]


1 Bakorinthe 15:58
Ke gona, lena banabešo baratwa! Tiang maatla, le se ke la tekema, le tielele modirong wa Morena mo go fela, le tseba gore go itapiša ga lena ga se ga lefela Moreneng.

1 Bakorinthe 16:13
Phakgamang le eme tumelong, le dire senna, le tie maatla.

1 Petrose 5:5
Le lena ba bafsa, kwang ba bagolo; mme seng sa lena le phedišane le ne boikokobetšo; gobane Modimo o lwa le baikgogomoši; ba ba ikokobetšago o ba setša ka kgaugelo.

1 Timothea 4:8
Gobane go tlwaetša mmele go hola ganyane fela. Se se holago gohle ke borapedi ka ge bo na le kholofedišo ya bophelo bjono le ya bjo bo tlogo tla.

1 Timothea ௪:௧௨
Go se ke gwa ba le e a go nyatšago ka ge o sa le lesogana; baa moetapele wa badumedi go boleleng le mekgweng le leratong le Moyeng le tumelong, le ka mokgwamokgethwa.

2 Bakorinthe 4:16
Ke ka baka leo re sa lapego. Le ge motho yo wa rena wa ntle a onala, motho wa teng o fela a mpshafatšwa ka mehla.

Phetolelo 8:3
A go kokobetša, a go kwiša tlala, a go leša mana ye o bego o sa e tsebe, ye le botataweno ba bego ba sa e tsebe, gore a go lemoše gore motho ga a phele ka bogobe fela; ka gobane motho o phela ka ohle matšwamolomong wa Morena.

Bagalata ١:١٠
Ge ke realo, a ke go re ke rerela batho, goba ke rerela Modimo? Goba ke go re ke nyaka go kgahla batho? Ge nka be ke sa le wa gore ke kgahle batho, gona nka be ke se mohlanka wa Modimo.

Baheberu 4:12
Gobane lentšu la Modimo ke le le phelago, ke le maatla; ka bogale le phala tšhoša efe le efe ya magale a mabedi; gomme le phololetša la ba la aroganya pelo le moya, le malokololo le moko; mme le tseba go fenyeka diakanyo le kgopolo tša pelo.

James ٥:١٦
Ipoleleng sebe seng sa lena; le rapelelane gore le fodišwe. Thapelo e maatla ya moloki e kgona go dira tše kgolo.

Joshua 1:9
Ke go laetše ge gore o tiiše maatla, o dire senna. O se ke wa tšhoga, o se ke wa gakanega, ka gobane Morena Modimo wa gago o ema le wena mo gohle mo o yago.

Luka 10:27
A fetola a re: Morena Modimo wa gago o mo rate ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka matla a gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka; le wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona.

Mikea 6:8
Hee wena motho! O boditšwe se e lego se sebotse, le se Morena a se nyakago go wena: Ke go dira toko, ke go rata botho; ke go sepela le Modimo wago o ne boipoetšo.

Liproverbia ๒๐:๗
Moloki wa tsela e bolo, bana ba gagwe ba šala e le ba mahlatse.

Liproverbia 27:17
Tshipi e kgaritša thipi; le mahlo a batho a a kgaritšana.

Liproverbia 24:5-6
[5] Monna yo bohlale ke yo matla; yo tsebo o bona tše a di kgonago.[6] Gobane tlhabano e kgonwa ka tlhatho; phenyo e tla ka baeletši ge ba atile.

1 Bakorinthe ๑๐:๑๒-๑๓
[๑๒] Ke gona, e a rego ke eme, a bone gore a se ke a wa.[๑๓] Ga lešo la hlohlwa ke moleko o kago pala batho. Modimo ke Mmotegi; a ka se ke a lesa la lekwa ka tše di kago le palela; gotee le moleko o tlo fela a bea sebaka sa go tlo efoga, gore le kgone go kgotlelela.

Matheu ๖:๑๙-๒๐
[๑๙] Le se ke la ikgobelela mahumo lefaseng, mo go senyago tshwele le diji, mo go phulago mahodu a utswa.[๒๐] Mahumo ikgobeleng legodimong, mo go sa senyego tshwele le diji, mo go sa phulego mahodu a utswa.

Baroma 12:1-2
[1] Bjale lena bana bešo, ke a le rapela ka go bona mabobo a Modimo, ke re: Tlišang mebele ya lena, e be sedimo se se phelago, se sekgethwa, sa go kgahla Modimo; e be gona go direla Modimo ka mo go swanetšego.[2] Le se ke la ipapetša le ba mehla yeno; šatogang ka go mpshafala kgopolo, gore le tle le hlaologanye se e lego thato ya Modimo, e lego se botse le se se kgahlišago, se e lego sa botlalo.

Baheberu 10:24-25
[24] A re hlokomelaneng seng sa rena, re išane leratong le medirong e botse.[25] Re se ngale phuthego ya gešo ka mokgwa wa ba bangwe; sa rena a e be go eletšana, gagolo ka ge letšatši le le kgauswi; le lena le a di bona.

James 1:19-20
[19] Le tsebe, bana bešo, gore motho a a akgofiše go kwa, a diege go bolela, a diege go galefa.[20] Gobane bogale bja motho ga bo diriše toko ya Modimo.

2 Timothea 3:16-17
[16] Gobane Mangwalo ka moka ke mahebetšwake Modimo, le gona a hola batho ka go ruta, le ka go kgodiša le go sokolla, le ka go iša tokong,[17] gore motho wa Modimo e be yo bolokatlalo, a kgonišwe go dira mediro e botse ka moka.

1 Timothea 6:11-12
[11] Gomme wena motho wa Modimo, tšhaba dilo tšeo; o phegelele toko, le borapedi, le tumelo le lerato, le kgotlelelo, le bonolo.[12] Hlabana tlhabano e botse ya tumelo, o thope bophelo bjo bo sa felego, bjo o bileditšwego bjona, wa ipolela o botse pele ga dihlatse tše ntši.

1 Petrose 5:8-9
[8] Le phafoge le phakgame, gobane diabolo lenaba la lena o le dikologa boka tau e bopago; o nyaka yo a kago mo metša.[9] Lwang le yena le tiile tumelong; le fele le tseba gore ke tšona ditlaišego tše di welago le bana beno ba ba lego mo lefaseng.

Mark 10:43-45
[43] Go lena go se ke gwa ba bjalo. E a ratago go ba yo mogolo mo go lena, a a be modiredi wa lena.[44] E a ratago go ba wa pele mo go lena, a a be mohlanka wa lena.[45] Gobane le yena Morwamotho ga a ka a tlela go direlwa; o tlile go direla le go neela bophelo bja gagwe gore e be topollo ya ba bantši.

Lipesaleme 1:1-3
[1] Yo šego ke monna eo a sa sepelego a lailwe ke bakgopo, a se gate tsela ya badiradibe, a se dule tulong tša bakweri.[2] Sa gagwe ya ba go thabela molao wa Morena, molao woo a o akanya mosegare le bošego.[3] A swana le sehlaresešingwanokeng ya meetse, sa go enywa dienywa lebaka la gona, sa go se pone matlakala; mme tšohle tše a di dirago di a letlega.

Lipesaleme 118:6-8
[6] Morena o na le nna; ga ke boife selo; batho ba ka ntirang?[7] Morena o na le nna; o a nthuša; ke tlo bona se se tlogo dirwa ba ba ntlhoilego.[8] Go khuta ka Morena ke gabotse, go phala ge o bota batho.

Lipesaleme 119:9-11
[9] Lesogana le ka thakga bjang tshepelo ya lona? Ka ge le lota lentšu la gago.[10] Ke go nyaka ka pelo ka moka; a nke ke se arogane le ditaelo tša gago.[11] Pelong ya ka ke boloka thuto ya gago, gore ke se dire se o se semago sebe.

Zulu Bible 1959
Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.