A A A A A

Bophelo: [Thobalano]


2 Bakorinthe 12:21
Ge ke boela ke etla, a Modimo wa ka a se nkokobetše ka tša lena, ka nyamišwa ke bontši bja e rego ge ba sentše, ba se sokologe ba lahla ditšhila le bootswa le bohlotlolo bjo ba bo dirilego.

Baefese 5:3
Ge e le bootswa, le ditšhila ka moka, le megabaru, tše bjalo le go bolelwa di se ke tša bolelwa mo go lena; ke sona se se swanetšego bakgethwa.

Baefese 5:33
Ke fetša ka go re: Mang le mang a rate mosadi wa gagwe ka mokgwa wo a ithatago ka wona; gore mosadi yena a boife monna.

Bagalata 5:19
Mediro ya nama yona e pepeneneng; ke tlhalo, le bootswa, le ditšhila, le bohlotlolo.

Genese 2:24
Ka baka leo monna o tlo tlogela tatagwe le mmagwe, a gomarela mosadi wa gagwe; gomme ba tlo ba nama e tee.

Baheberu 13:4
Go tšeana a go godišwe mo gohle, mme malao a a se be le ditšhila. Diotswa le ba ba gobošago tšeano, Modimo, o tlo ba sekiša.

1 Bakorinthe 6:9
Le gona, a ga le tsebe gobane ba ba sa lokago ba ka se be le kabelo mmušong wa Modimo? Lesang go iphora: Ba diotswa, le ba medimo e šele, le bahladi, le dhlotlolo, le ba go dira ditšhila le banna ka bona.

1 Bakorinthe 6:18
Bootswa bo tšhabeng ge. Dibe tšohle tše motho a di dirago, di ntle ga mmele wa gagwe. E a dirago bootswa yena o senyetša mmele wa gagwe.

1 Johanne 1:9
Ge re ipolela dibe tša rena, gona ka ge yena e le wa potego le toko, o re lebalela dibe a re hlatswa bokgopo ka moka.

Matheu 5:28
Ge e le nna ke le botša ke re: Mang le mang e a lebelelago mosadi a mo kganyoga, o šetše a otswitše pelong ya gagwe.

Mark 7:22-23
[22] Le tša tlhalo, le tša megabaru, le tša lonya, le tša bomenetša, le tša bohori, le tša mona, le tša mahlapa, le tša boikgodišo, le tša bošilo.[23] Tše mpe tše ka moka di hlaga pelong tša tšhilafatša motho.

1 Bathesalonika 4:3-5
[3] Se Modimo a se ratago ke kgethego ya lena, gore le ile bootswa.[4] Mang le mang e lego wa lena a tsebe mosadi e lego wa gagwe ka mokgwa wa kgethego le wa go mo godiša.[5] A e se be ka phišego le kganyogo boka bantle ba ba sa tsebego Modimo.

Mark 10:6-9
[6] fela, mathomong a tlholo Modimo o ba dirile monna le mosadi; gwa thwe:[7] Ka baka leo monna o tlo tlogela tatagwe le mmagwe, a gomarela mosadi wa gagwe; gomme ba tlo ba nama e tee.[8] Ge go thwe: Ba tlo ba nama e tee, ke go re ga e sa hlwe e le ba babedi; ke nama e tee.[9] Bjale, se Modimo a se tlemagantšego motho a se ke a se aroganya.

Liproverbia 5:15-19
[15] Nwaa meetse a diba e lego sa gago, a tšwago mothopong wago.[16] Naa didiba tšago di seloga kua ntle? A nokana tša meetse di kua mekgobeng?[17] Go na le sa gago o nnoši, se se se nago le mong o šele, ge e se wena.[18] Sediba sa gago a se šegofale, o thabele mogatšago wa mehla yela o sa le yo mofsa;[19] yena moka tshephe go ratega, moka kome ka bonatla. A nke o fele o kgolwa ke botse bja gagwe; o fele o thabela rato la gagwe.

1 Bakorinthe 13:4-8
[4] Lerato ga le fele pelo. Lerato ke le botho. Lerato ga le tsebe mona; ga le na go ikgantšha, ga le ikgogomoše.[5] Ga le dire tša dihlong; ga le tsome go ikhola; ga le hlohloletšege; ga le loge maanomabe;[6] ga le thabele bobe; le thaba le therešo.[7] Le bipa tšohle; le dumela tšohle; le holofela tšohle; le kgotlelela tšohle.[8] Lerato ga le fele neng le neng. Ge e le diporofeto, tšona di tlo fela; le ona maleme a tlo goma; le tsebo e tlo fela.

Pina ea Solomone 7:6-12
[6] Hlogo ya gago ke thaba ya Karamele; meriri ya hlogo ya gago ke kobo ya morena, ge aperwe senatla.[7] O yo botse ruri! O ratega ruri, wena lerato, mmamenate.[8] Leemo la gago ke la sehlare sa molala; mabele a gago ke nkgwa tša dienywa.[9] Ka re ke namelele hlare seo, ke fihlele dienywa; ka re mabele a gago e tlo ba nkwa tša morara; ke tlo kwa mohemo wago e le monko wa dienywa.[10] Ganong ga gago go tlo ba morara o monate, wa go gelwa moratwa wa ka senatla, mmuišamelomo ya barobadi.[11] Nna mong wa ka ke moratwa wa ka, le yena o ntlhologetšwe.[12] Tlaa, moratwa wa ka, re tšwe re ye mašemong, re yo lala metsaneng;

1 Bakorinthe 6:13-20
[13] Dijo ke tša mpa; mpa ke ya dijo. Gomme tšona tšeo Modimo o tlo di fediša. Mmele ga se wa bootswa; ke wa Morena; mmele wo, mong wa wona ke yena Morena.[14] Gomme Modimo ge a tsošitše Morena bahung, le rena o tlo re tsoša ka maatla a gagwe.[15] A ga le tsebe ge mebele ya rena e le ditho tša Kriste? Bjale ditho tša Kriste a nka di dira ditho tša bootswa? A go se be bjalo![16] Le gona, a ga le tsebe gore motho e a gomarelago seotswa o ba mmele o tee le sona, ka mo go itšwego: Ka babedi e tlo ba nama e tee?[17] Gomme e a gomarelago Morena o ba moya o tee le yena.[18] Bootswa bo tšhabeng ge. Dibe tšohle tše motho a di dirago, di ntle ga mmele wa gagwe. E a dirago bootswa yena o senyetša mmele wa gagwe.[19] Goba, a ga le tsebe ge mebele ya lena e le Ntlogethwa ya Moyamokgethwa o lego mo go lena? Gomme ga le sa le beng ba lena beng.[20] Le rekilwe ka theko e kgolo. Ke gona godišang Modimo ka mebele ya lena ye Modimo e lego yena mong wa yona.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved