A A A A A

Bophelo: [Ho Etelletsa Molimo Pele]


Baroma 1:16
Gobane ga ke na maseme ka Ebangedi ya Kriste, hleng e le maatla a Modimo a go phološa mang le mang e a dumelago, go thoma ka Bajuda, go iša pele ka Bagerika.

Matheu 6:33
Sa pele le tsome mmušo wa Modimo le toko ya wona; ke mo le tlo go ekeletšwa ka tšeo ka moka.

Matheu 22:37
Jesu a fetola a re: Še, Morena Modimo wa gago o mo rate ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka.

Bagalata 2:20
Ke bapotšwe sefapanong le Kriste; ge ke phela ga e sa hlwe e le nna; ke Kriste e a phelago mo go nna. Go phela gaka, ke phela tumelong ya go dumela Morwa wa Modimo e a nthatilego, a ikgafa ka baka la ka.

John 3:16
Gobane Modimo o ratile lefase gakaakaa, a ba a le nea Morwa wa gagwe e a tswetšwego a nnoši, gore mang le mang e a mo dumetšego a se ke a lahlega, a be le bophelo bjo bo sa felego.

Matheu 6:31-33
[31] Ke gona lesang go belaela la re: Re tlo jang? Re tlo nwang? Re tlo aparang?[32] Tšeo ka moka ke tše baditšhaba ba di tsomago ka kudu. Ge e le Tataweno wa magodimong o tseba gobane le lena tšeo ka moka le phela ka tšona.[33] Sa pele le tsome mmušo wa Modimo le toko ya wona; ke mo le tlo go ekeletšwa ka tšeo ka moka.

1 Bakorinthe 10:13
Ga lešo la hlohlwa ke moleko o kago pala batho. Modimo ke Mmotegi; a ka se ke a lesa la lekwa ka tše di kago le palela; gotee le moleko o tlo fela a bea sebaka sa go tlo efoga, gore le kgone go kgotlelela.

1 Bakorinthe 1:18
Gobane thuto ya sefapano ba bohlale ba re ke bošilo; rena baphološwa re hwetša e le maatla a Modimo.

Tšenolo 2:4
Se ke se solago go wena, ke ge lerato la gago la pele o le lahlile?

Baheberu 12:2
re iše mahlo go Moetapele le Mophethi wa tumelo, yena Jesu, e a kgotleletšego sefapano, le ge se se bego se mo loketše e le lethabo, a dumela go gobošwa, a kgona go yo dula ka letsogong le letona la sedulo sa bogoši bja Modimo.

Matheu 6:24
Ga go e a kgonago go hlankela marena a mabedi; a ka tlo hloya e mongwe, a rate e mongwe; goba a gomarele e mongwe, a nyatše e mongwe. Le ka se kgone go direla Modimo, mme la direla le Mamona.

Bakolose 3:1-4
[1] Bjale ge le tsogile le Kriste, phegelelang tša legodimong, mo Kriste a dutšego ka letsogong le letona la Modimo.[2] Eleletšang tša legodimong, le lese go eleletša tša mo lefaseng.[3] Gobane le hwile, gomme bophelo bja lena bo fihlilwe Modimong le Kriste.[4] Mohla Kriste, yena bophelo bja lena, a tlogo bonagala, ke mo le lena le tlogo bonagala le yena Le na le letago.

Baroma 1:20
Hleng tše di sa bonwego tša gagwe, a lego maatla a neng le neng, le bomodimo bja gagwe, le tšona go tloga tlholong ya legohle, ba ka di hlatha ka go bona ditiro tša gagwe, mme ba hloka tše ba kago latola ka tšona.

Baroma 15:13-19
[13] Gomme yena Modimo wa kholofelo ye a a le tlatše lethabomoka le khutšomoka ka yona tumelo, le be ba kholofelokgolo ka maatla a Moyamokgethwa.[14] Bana bešo, gomme nna ke kgodilwe bakeng sa lena gore le lena le tletše botho, le go lena go atile tsebo yohle, ya gore le kgone go eletšana.[15] Le ge go le bjalo ke ithapile ka le ngwalela ka le kgothatša ka tše dingwe, ka ge e le yona neo ye Modimo a ntsheditšego ka yona.[16] Gore ke be motseta wa Jesu Kriste mo go bantle, gore ke be mphamodimo wa Ebangedi ya Modimo, gore bantle e be sedimo se se kgahlago Modimo, se se kgethegilego ka Moyamokgethwa.[17] Ke sona sereto sa ka ke le wa Kriste Jesu mo go tše tša Modimo.[18] Gobane nka se ke ka ba ka leka go bolela tše šele, ge e se tše Kriste a di dirilego ka nna ka thuto le ka tiro gore bantle ba tle ba bušwe ke Kriste;[19] O di dirile ka thuto le ka tiro, ka maatla a dika tša bohlatse le ka mehlolo le ka maatla a Moya, ka ba ka enetša Ebangedi ya Kriste go tloga Jerusalema le tikologong ya gona go fihla kua Iliria.

Baefese 3:7
Ke yona Ebangedi ye nna ke lego motseta wa yona ka neo ya kgaugelo ya Modimo, ye ke e filwego ka tiro ya maatla a gagwe.

Baroma 9:22
Bjale, ge Modimo a ratile go bonagatša bogale bja gagwe le go tsebatša maatla a gagwe, ke gore dibja tšeo tša go bonagatša bogale ka tšona, tše di diretšwego go senyega, o di neneketša ka pelotelelele.

Phetolelo 6:5
Morena Modimo wa gago o mo rate ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka maatla a gago ka moka.

Malakia 3:10
Tlišang karolo ya lesome la ruri ngwakong wa polokelo, gore Ntlong ya ka go be le diphepi. Napang le nteke ka go dira bjalo; -- o realo Morena wa mašaba, -- Le bone ge ke bula nthoba tša legodimo ka le tšhollela tšhegofatšo wa go tlo le golela,

John 3:30
Yena ke wa go gola; nna ke wa go kokobela.

Matheu 6:19-21
[19] Le se ke la ikgobelela mahumo lefaseng, mo go senyago tshwele le diji, mo go phulago mahodu a utswa.[20] Mahumo ikgobeleng legodimong, mo go sa senyego tshwele le diji, mo go sa phulego mahodu a utswa.[21] Gobane mo go lego lehumo la gago, ke mo go lego pelo ya gago.

John 15:5
Sehlare sa morara ke nna, makala ke bolena. E a dulago a le mo go nna, le nna ke le go yena, o tlo enywa dienywa tše ntši, gobane ge le se ne nna, le ka se ke la kgona selo.

Matheu 24:12
Gomme ka go ata makgopo go tlo notlega lerato la ba bantši.

Liketso 20:35
Dilong ka moka ke le bontšhitše mokgwa wa go re motho a itapiše, gore a hwetše sa go hlatlola bafokodi, go se lebalwe mantšu a Morena Jesu a a boletšego a re: Lešego la monei le phala la monewa.

Liproverbia 16:3
Gafela Morena mediro ya gago ka moka; ke mo merero yago e tlo go phethega.

Baroma 8:5
Gobane ba nama ba nyaka tša nama; ba moya ba nyaka tša Moya.

Bafilippi 4:13
Ke kgona tšohle ka eo a mphago maatla, yena Kriste.

2 Bakorinthe 12:7-10
[7] Gomme gore ke se ke ka ikgodiša ka dikutollo tše kgolokgolo tšeo, ke neilwe phatša nameng, morongwa wa Sathane wa go ntshetla ka matswele, gore ke se ikgodiše.[8] Ka baka la gagwe ke rapetše Modimo gararo, gore a ntlogele.[9] Modimo a fetola a re: Kgaugelo ya ka a e go lekane, gobane maatla a ka a iphetha phokolong. -- Ke gona ke rego go kaone ge nka kgahlwa ke go kgantšha diphokolo tša ka, gore maatla a Kriste a age mo go nna.[10] Ke ka baka leo ke thabago diphokolong le mabothateng le tšhegong le ditlaišegong, ke le tlalelong ka baka la Kriste; gobane ge ke fokola ke mo ke nago le maatla.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved