A A A A A

Bophelo: [Boloetse ba kelello]


1 Johanne 4:18
Lerato ga le na poifo. Lerato ge e le la botlalo le raka poifo; gobane poifo e a hlokofatša; mme e a boifago o sa hlaelwa ke lerato.

Bagalata 5:22-23
[22] Dienywa tša Moya, tšona ke lerato, le lethabo, le molao; ke go se fele pelo, le botho le bonolo, le potego le boleta, le boitshwaro.[23] Tše bjalo ga di ganwe ke Molao.

Moeklesia 12:13
A re kweng phethego ya ditaba tšohle: Boifa Modimo, o lote taelo tša gagwe. Ke se se swanetšego batho bohle.

2 Timothea 1:7
Gobane Modimo ga a ka a re nea Moya wa boi; o re file Moya wa maatla, le wa lerato, le wa tlhaologanyo.

Bafilippi 4:6-7
[6] Le se ke la belaela selo. Mo go kago ba le tše le di nyakago, le di tliše pele ga Modimo ka kgopelo le ka thapelo e nago le tebogo.[7] Gomme khutšo ya Modimo, ye e fetago tlhaologanyo yohle, a e boloke dipelo tša lena le kgopolo tša lena go Kriste Jesu.

Esaia 41:10
O se boife gobane ke na le wena. O se ke wa tšhoga, gobane Modimo wa gago ke nna. Ke a go tiiša; ke a go thuša; ke go hleka ka letsogo la ka le letona leyakatoko.

Phetolelo 28:27-29
[27] Morena o tlo go otla ka dišo tša Egipita, le ka sekobonyane, le ka lephera, le ka lekhwekhwe, wa hloka moreku.[28] Morena o tlo go otla ka bogafa, le ka bofofu, le ka kgakanego ya pelo.[29] O tlo phapharega mosegare o mogolo bjalo ka sefofu ge se phapharega leswiswing; o ka se ke wa letlega ditseleng tša gago; o tlo fela o katwa o hlakolwa ka mehla, wa hloka monamodi.

1 Petrose 5:7
Dipelaelo tša lena ka moka di lahleleng godimo ga gagwe, gobane ke yena a le belaelelago.

Bafilippi 4:13
Ke kgona tšohle ka eo a mphago maatla, yena Kriste.

Matheu 11:28-30
[28] Tlang go nna bohle ba le lapišitšwego, ba le imelwago; nna ke tlo le khutšiša.[29] Le ithweše joko ya ka, le rutwe ke nna; gobane ke yo bolo le wa pelo e kokobetšego; mme le tlo hwetša khutšo ya meoya ya lena.[30] Gobane joko ya ka ga e robe, morwalo wa ka ke o bohwefe.

Baroma 15:13
Gomme yena Modimo wa kholofelo ye a a le tlatše lethabomoka le khutšomoka ka yona tumelo, le be ba kholofelokgolo ka maatla a Moyamokgethwa.

1 Johanne 4:8
E a se nago lerato ga a tsebe Modimo, gobane Modimo ke yena lerato.

2 Bathesalonika 2:11
Molato ke wona woo ge Modimo a ba lesitše ba tšewa ke maatla a phoro, a ba lesa ba yo dumela maaka,

Jeremia 25:16
Di tlo nwa tša thekgesela, tša tlaela ge go fihla lerumo le ke tlogo le tsenya mo gare ga bona.

Jeremia 51:7
Hee Babele! O be o le senwelo sa gauta atleng sa Morena; lefase ka moka la tagwa ka sona. Ditšhaba di nwele sedila sa Babele, ya ba go hlakana hlogo.

Matheu 4:24
Mme tumo ya gagwe ya enela naga ya Siria ka moka, batho ba tliša bohle ba ba babjago ke malwetši a mehutahuta, le ba ba swerwego ke mahloko le ba meoya e mebe, le magafa a ngwedi, le ba ba rephilego ditho; ba ba tliša go Yena, mme a ba fodiša.

Baroma 8:28
Re tseba gore mo go ba ba ratago Modimo dilo tšohle di diriša go ba iša go tše botse, ba e lego babidiwa ka morero.

2 Timothea 3:16-17
[16] Gobane Mangwalo ka moka ke mahebetšwake Modimo, le gona a hola batho ka go ruta, le ka go kgodiša le go sokolla, le ka go iša tokong,[17] gore motho wa Modimo e be yo bolokatlalo, a kgonišwe go dira mediro e botse ka moka.

1 Petrose 5:10
Mme Modimo wa dikgaugelo tšohle, e a le bileditšego letagong la gagwe la neng le neng la Kriste, lena ba go tlaišega ka lebakanyana, o tlo le dira ba botlalo; o tlo le thekga; o tlo le tiiša, le se hlwe le šišinyega.

Bafilippi 1:6
Gomme se ke se holofetšego ke gore e a thomilego modiro woo o botse go lena, o tlo o phetha, gwa tlo ba gwa fihla letšatši la Jesu Kriste.

Lipesaleme 34:17
Ba goeleditše, Morena a ba kwa; a ba namolela gohle mo ba bego ba tlaletšwe.

Baheberu 12:1
Bjale le rena ge re na le leru le lekaakao la dihlatse tše di re ukametšego, a re apoleng tše di re imelago tšohle, le sebe se se re rarelago, mme re kgotlelele tlhabanong ye re lego mo go yona,

Baefese 4:23
Sa lena a e be go mpshafatšwa moyeng wa dipelo tša lena.

1 Timothea 1:5
Se thuto e išago go sona ke lerato le le tšwago pelongtshekegi, le letswalong le le sa imelwego ke molato, le tumelong e se nago boikaketši.

Bafilippi 4:8
Banabešo! Ke fetša ka go re: Išang megopolo le tše e lego therešo, le tše e lego bokwala, le tše e lego toko, le tše e lego pelothereši, le tše di yago ka lerato, tša tumo e botse, tše e lego bolo, tše di kago ratiwa, e be tšona le di naganago.

Baefese 5:18
Le se ke la boiwa ke sedila; ke mo go tšwago bohlola. Sa lena e be go tlala Moya,

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved