A A A A A

Bophelo: [Ho hloka thari]


1 Samuele 2:21
Gomme Morena a boela a thabiša Hanna, a ithwala a belega, bana ba gagwe ya ba ba bararo ba bašimanyana, le ba babedi ba basetsana. Mošimanyana yola, Samuele, a gola a le moo pele ga Morena.

Phetolelo 7:14
O tlo ba mošegofatšwa mo go ditšhaba ka moka; mo go wena go ka se ke gwa ba le monna goba mosadi e a se nago ngwana wa gagwe; le go diruiwa tša gago go tlo ba bjalo.

Phetolelo 8:2
O se ke wa lebala ditsela ka moka tše Morena Modimo wa gago a go sepedišitšego tšona lešokeng nywaga e masome a mane, gore a go kokobetše, a go leke, go tsebje se se lego pelong ya gago, go tsebje goba o tlo hlokomela ditaelo tša gagwe, goba ge o tlo gana.

Genese 1:28
Modimo a ba šegofatša, a bolela le bona a re: Tswalang le ate, tlalang lefase, le le fenye le buše hlapi tša lewatle le nonyana tša godimo, le nyabanyaba yohle ya diphedi mo faseng.

Genese 25:21
Isaka o be a kgopetše Morena ka baka la mosadi wa gagwe, ka ge a be a sa belege. Morena a dumela thapelo yeo, mme Rebeka mosadi wa gagwe a ima.

Baheberu 11:11
Ke ka tumelo ge Sara a fiwa maatla a ba mmago setšhaba, le ge a šetše a fetilwe ke lebaka; gobane o be a re: E a nkholofedišitšego o a botega.

1 Bakorinthe 3:16
A ga le tsebe ge le le Ntlokgethwa ya Modimo, le gore Moya wa Modimo o agile mo go lena?

James 1:17
Neo tšohle tše botse, le mpho tšohle di tletšego, di tšwa godimo go Radietša, yo go yena go sego phetogo le go dikologa ga meriti.

John 16:33
Ditaba tše ke le boditše, gore le be le molao ka nna. Mono lefaseng le tlo ba tlalelong. Fela, betang dipelo, gobane lefase le fentšwe ke nna.

Lipesaleme 113:9
mosadi wa moopa o mo dudiša mo lapeng e le mmagobana a thabile. Haleluya!

Lipesaleme 127:3
Ka kgonthe, bana ba motho ke neo ya Morena; kenyo ya mmele ke mpho.

Lipesaleme 128:3
Mosadi wa gago o etša morara wa dienywa mo lapeng la gago; mme bana ba gago ba etša mahlogedi a mohlware ba tetile megopo ya gago.

Lipesaleme 139:13
Gobane ke wena mmopi wa letswalo la ka; ke logilwe ke wena mmeleng wa mme.

Lipesaleme 147:3
O fodiša ba dipelo tše robegilego, o tlemelela ntho tša bona.

Mark 11:24
Ke ka baka leo ke le botšago ke re: Tšohle tše le kago di kgopela le rapela, le dumele gore le tlo newa; gomme le tlo fiwa.

Bafilippi 4:13
Ke kgona tšohle ka eo a mphago maatla, yena Kriste.

Baroma 12:12
Thabang kholofelong; kgotlelelang tlaišegong; tiišang thapelo.

Luka 1:36-37
[36] Gomme o tsebe; Elisabetha motswalo wa gago le yena o imile morwa botšofading bja gagwe; mme kgwedi ye go yena e šetše e le ya go selela; ke yena eo ba bego ba re ke moopa.[37] Gobane Modimo, ga go se se sa kgonegego go yena.

Baroma 5:3-5
[3] E sego fao fela; re kgantšha le ditlaišego re tseba gore di tšweletša kgotlelelo,[4] kgotlelelo ya tlo tšweletša potego; potego ya tlo tšweletša kholofelo.[5] Gomme kholofelo ga e lahletše, ka ge lerato la Modimo le tšholletšwe dipelong tša rena ka Moya o Mokgethwa wo re o filwego.

Luka 1:13-21
[13] Morongwa a bolela nae a re: Se boife, Tsakaria! Thapelo ya gago e kwilwe. Elisabetha mosadi wa gago o tlo go belegela morwa, wa tlo mo rea leina la Johane.[14] Yena eo e tlo ba lethabo la gago le tlhalalo ya gago; gomme ba ba tlo go thabela go tswalwa ga gagwe ke be bantši.[15] Gobane e tlo ba e mogolo pele ga Morena; a ka se ke a nwa morara le sedila; o tlo tlala Moyamokgethwa a sa le mmeleng wa mmagwe.[16] Ba bantši ba Baisiraele o tlo ba sokollela go Morena Modimo wa bona.[17] Mme o tlo ba etapele ka moya wa Eliya le ka matla a gagwe, gore dipelo tša botatagobana a di sokollele go bana ba bona, le baganyetši a ba sokollele bohlaleng bja baloki, e be go lokišetša Morena setšhaba se se itlhamilego.[18] Tsakaria a fetola a re: Tšeo ke tlo di tseba kang? Gobane ke tšofetše, le mosadi waka o fetilwe ke mabaka a gagwe.[19] Morongwa a bolela a re: Ke nna Gabriele ke emago pele ga Modimo. Ke romilwe go bolela le wene, le go go tsebiša ditaba tše botse tšeo.[20] Tseba gee! O tlo ba semuma, gwa tlo ba gwa tla letšatši le di tlo go tšwelela ka lona; O tlo šitwa go bolela ka gobane o sa ka wa dumela tše ke di boletšego tše ditlo go direga ka lebaka la tšona.[21] Ge e le setšhaba, sona se be se letetše Tsakaria, se kgotsa ge a diega mo Ngwakong wa Modimo.

Lipesaleme 112:1-10
[1] Haleluya! Monna wa lehlogonolo ke e a boifago Morena, a kgahlwa gagolo ke tayo tša gagwe.[2] Bana ba gagwe e tlo ba ba maatla lefaseng; leloko la baloki le tlo šegofatšwa.[3] Ka ngwakong wa gagwe go tlo ba le lešego le menono, go loka ga gagwe go ka se ke gwa šišinyega.[4] Mo go baloki o etša seedi go sile, e le yo botho, yo lešoko le go loka.[5] Monna yo bolo ke yeo a dirago ka botho, mme a se gane go adima, a seka ditaba tšaagwe ka molao.[6] A ka se ke a šutha neng le neng; moloki o tsebja go ya go ile.[7] Ga a boife tshele tša ba babe; pelo ya gagwe e tiile a botile Morena.[8] Pelo ya gagwe e thekgilwe; ga a boife selo; o tlo bona se se tlogo go dirwa manaba a gagwe.[9] Ga a time, o nea modiidi, go loka ga gagwe go eme go tiile mehla yohle; mme lenaka la gagwe le phagama ka go retwa.[10] Yo mobe o di bona a dumala; o tšikitlanya meno a felela; go senyega se a bego a se hutša.

Esaia 54:1-17
[1] Hlalala wena moopa o sa belegego. Hlalala o hlakele wena o sa tsebego mašoko a pelego; gobane bana ba yo a dulago a nnoši ba atile go fetiša ba e a nago le monna. O realo Morena.[2] Katološa lapa lago, hlaka ya ngwako wa gago e dire e kgolo e name, mathudi a ahlame, o tseme dikokwane.[3] Gobane le tlo tlala naga thoko ya go le letona le go la ntsogošo; ba geno ba tlo rua bantle, ba dula metseng ya marope.[4] Se boife, o ka se lewe ke dihlong; se tlale maseme, gobane o ka se šegamišwe; gobane nyatšego ya mola o sa le e mofsa o tlo e lebala; le tšhego ya mola o le mohlologadi o ka se hlwe o di gopola.[5] Gobane Mong wa gago ke yena Mmopi wa gago Morena wa mašaba; Molopolodi wago ke yena Mokgethwa wa Isiraele, ke eo ba rego ke yena Modimo wa lefase lohle.[6] Gobane Morena o go biditše o le bjalo ka mosadi e a lahlilwego, o nyamile pelo, o le bjalo ka mosadi e a bego a tšerwe e sa le e mofsa, mme a lahlwa. -- O realo Morena.[7] Ke be ke go tlogetše ka lebakanyana fela; ke tlo buša ke go kgobela ka dikgaugelo tše kgolo.[8] Ke be ke go utetše sefahlogo sa ka ka lebakanyana la ge ke sa befetšwe. Bjale ke tlo go gaugela ka botho bjo bo sa felego. -- O realo Morena, Molopolodi wago.[9] Go nna taba ye e swana le yela ya mehla ya Noage, mola ke ena ka re: Meetsefula a Noage a ka se boele a tlela lefase. Bjale ke ena ke re: Nka se go galefele; nka se go kgalemele.[10] Dithaba di ka tloga, le meboto e ka tekema; ge e le kgaugelo ya ka yona e ka se ke ya go tloga; mme kgwerano ya ka ya khutšo e ka se ke ya tekema![11] O realo Morena Mogaugedi wa gago.[12] Wena sešuana seutlautlwa ke ditimo, se sešogo sa homotšwa! Ke nna ke tlogo go thea ka mabje a mabala a mabotse; ke tlo go thekga ka mabje a dipheta,[13] Ka ruma merako ya gago ka ditalama, ka ruma mejako ya gago ka mabje a matsaka; mellwane ya gago yohle ke e thakga ka magakabje a bohlokwa.[14] Baagi ba gago ka moka ba tlo rutwa ke Morena; mme molao wa bana ba gago e tlo ba o mogolo.[15] Toko e tlo go thekga, o le kgole le go pateletšwa; gobane o ka se boife, o le kgole le dikotsi, di sa go batamele.[16] O tsebe gore ba tlo go rumola, ba sa rongwa ke nna; e a go rumolago, o tlo wa ka tše a go dirilego tšona.[17] Ka gobane ke nna Mohlodi wa morudi wa go ubela mollo wa magala, a rula lerumo sebopša sa gagwe; ka buša ke eba Mohlodi wa tše di le senyago, lerumo, le se dire selo.

1 Samuele 1:1-28
[1] Go be go na la monna e mongwe wa Ramathaima-Tsofima wa dithabeng tša Efuraimi; leina la gagwe e be e le Elikana morwa wa Jerohama, morwa wa Elihu, morwa wa Thohu, morwa wa Tsufi wa ga Efuraimi.[2] Monna e o be a na le basadi ba babedi; leina la e mongwe e be e le Hanna, la wa bobedi e be e le Penina. Penina o be a na le bana; Hanna yena o be a se na bana.[3] Monna e o be a fela a etšwa ga gabo ka ngwaga, a rotogela Silo go yo rapela Morena wa Mašaba, le go iša didimo. Gona moo baperisita ba Morena e be e le barwa ba babedi ba Eli, Hofini le Pinehase.[4] Elikana, mohla a hlabilego sedimo, o be a nea mosadi wa gagwe Penina, le barwa ba gagwe, le barwedi ba gagwe ka moka dikabelo.[5] Hanna a mo nea kabelo ye e lekanago le tše pedi, ka gobane o be a mo rata, le ge Morena a sa ka a mo nea bana.[6] Mogaditšong wa gagwe a lwa lehufa nae, gore a mo hlohle ka ge Morena a sa ka a mo nea bana.[7] A dira ka mokgwa woo ka ngwaga o mongwe le o mongwe ge ba rotogetše Ngwakong wa Morena, a lwa lehufa nae. Hanna a lla, a lesa le go ja.[8] Elikana monna wa gagwe a mo rera a re: Hanna, o llelang? O reng o sa je selo? Pelo ya gago e šulafetšeng? A nna ga ke a go lekana ka fetiša barwa ba lesome?[9] Ya re ge ba lle ba nwele, ba le gona moo Silo, Hanna a tsoga. Ke ge mojakong wa Ngwako wa Morena go dutše Eli moperisita mo sedulong.[10] Hanna a tla a nyamile pelo, a rapela Morena, a lla ka kudu.[11] A ba a ena ka keno a re: Morena wa Mašaba, ge o ka lebelela bobotlana bja nna molata wa gago, wa nkgopola, wa se ntebale, nna molata wa gago, wa nnea ngwana wa mošimanyana, gona ke tlo mo gafela Morena bophelo bja gagwe ka moka; gomme mo hlogong ya gagwe go ka se ke gwa batamela legare.[12] Eitše ge a fela a rapela a le pele ga Morena, Eli a šetša molomo wa gagwe.[13] Gobane Hanna o be a bolela ka pelo, melomo ya gagwe e benyabenya fela, a sa kwatše lentšu. Eli a ba a re o tagilwe.[14] A mo rera a re: O tlo kgaotša neng go dira tša botagwa? Thoma go tlogwa ke kgang.[15] Hanna a fetola a re: Aowa, mongaka; nna ke mosadi e a nyamilego pelo; ga nka ka nwa morara le ge e le sedila. Nna ke tšholotše tša pelong ya ka fa pele ga Morena.[16] Nna molata wa gago o se ke wa ntshema sehlola. Ke diegile mo ke boledišwa ke bonntši bja manyami le masetlapelo a ka.[17] Eli a fetola a re: Sepela o rotše pelo; Modimo wa Isiraele o tlo go nea tše o di kgopetšego go yena.[18] Hanna a re: A mahlo a gago a ntebelele ka botho, nna molata wa gago. Gomme mosadi eo a ikela ka tsela ya gagwe, a ja; gomme sefahlogo sa gagwe sa se ke sa etša sa bomaloba.[19] Ka la ka moswana ba tsoga e sa le bošego, ba bea thapelo pele ga Morena, ba tsebo boela gae kua Rama. Elikana a tseba Hanna mosadi wa gagwe; gomme Morena a mo gopola.[20] Ge go fetile lebakanyana ke ge Hanna a ithwele, a belega ngwana wa mošimanyana, a mo rea leina la Samuele, ka gobane a re: Ke mo kgopetše go Morena ka fiwa.[21] Bjale ge monna eo Elikana le ba lapeng la gagwe ba rotogela go išetša Morena didimo tša ka mehla le tša dikeno,[22] Hanna a se ke a rotoga nabo; a botša monna wa gagwe a re: E tlo re ge mošimanyana a tshwele, ke mo ke tlogo mo iša gore a bonale pele ga Morena, a dule ntshe ka mehla le mehla.[23] Elikana monna wa gagwe a re: Dira ka mo o ratago. Dula mo gae, o be o mo tshweše. Tabakgolo ke ge Morena a phetha se a se boletšego. Ke moka mosadi a šala a amuša ngwana wa gagwe, a ba a mo tshweša.[24] Ya re ge a mo tshwešitše a rotoga a tla nae, a na le dipowana tše tharo, le seroto sa bupi, le sebjana se se tletšego morara, a mo iša Ngwakong wa Morena kua Silo; gomme mohlankana yo e be e sa le e monyenyane.[25] Ba hlaba powana, ba iša mošimanyana go Eli.[26] Hanna a re: Hle mongaka! Ka bophelo bja gago, ke nna mosadi yola e nkilego ka ema gona fa ke rapela Morena.[27] Ke be ke mo kgopela gore a mphe mošimanyana e; gomme Morena o mphile se ke se kgopetšego go yena.[28] Bjale le nna ke mo gafela Morena gore e be wa gagwe ka mehla yohle ya go phela ga gagwe, ka gobane o kgopetšwe go Morena. Gomme ba khunamela Morena ba le gona moo.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved