A A A A A

Bophelo: [Lelapa]


John 15:12-13
[12] Molao wa ka šo: Ratanang bjalo ka ge nna ke le ratile.[13] Ga go e a nago le lerato le le fetišago la eo a gafago bophelo bja gagwe ka baka la bagwera ba gagwe.

1 Timothea 5:8
Ge motho a sa babalele babo, gagolo ba lapeng la gabo, o latola tumelo; o phalwa ke e a sa dumelego.

Baefese 6:4
Le lena botatagobana! Le se ke la befediša bana ba lena; sa lena a e be go ba etetša ka go ba ruta le go ba eletša tša Morena.

Liproverbia 27:10
Mogwera wa gago, le wa tatago, o se ba hlale. Ge mohlamobe o sa fihle ga ngwaneno, moagišani wa kgaufsi o phala ngwaneno wa kgole.

Matheu 12:48-50
[48] Jesu a fetola a bolela le monna eo a re: Mmane ke mang? Le bana bešo ke bomang?[49] A emiša letsogo a šupa barutiwa ba gagwe, a re: Mmane šo, le bana bešo![50] Gobane mang le mang e a dirago thato ya Tate wa magodimong ke ngwanešo, ke kgaetšedi ya ka le mmane.

Matheu 19:18-19
[18] Monna yoo a re: Ke di fe? Jesu a re: Ke melao ye e rego: o se ke wa bolaya; o se ke wa otswa; o se ke wa utswa; o se ke wa bolela bohlatse bja maaka.[19] Godiša tatago le mmago; mme wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona.

Bakolose 3:13
Le fele le rwalana; le lebalelane ge go na le e a nago le taba le e mongwe; boka Kriste ge a le lebaletše, le lena le dire ka mokgwa woo.

Bagalata 6:10
Bjale ge re sa na le lebaka, a re direng botse; re bo direle batho bohle, gagolo re bo direle batho baborena ba tumelo.

1 Bakorinthe 15:33-34
[33] Le se ke la forwa; mehlamo e mebe e senya bokwala.[34] Phafogelang sa ruri, le lese go senya; gobane go na le ba go se tsebe Modimo. Ke realo gore ke le leše dihlong.

Liproverbia 18:24
Boati bja bagwera bo tliša tshenyegelo; go na le moratwammotegi mophalangwana weno.

Lipesaleme 133:1
A botse le thatego ge bana ba motho ba dula ba kwana!

Liproverbia 17:17
Mogwera ke moratwa wa ka mehla; ke ngwanešo e a ntswaletšwego wa mohla wa tlalelo.

Liproverbia 22:6
Ngwana mo eteletše tsela yagwe; ke mo a tlo go tšofala a sa ka a e lahla.

Exoda 20:12
Godiša tatago le mmago, gore o phele galelele nageng ye Morena Modimo wa gago a go fago yona.

Joshua 24:15
Ge le ka hwetša go hlankela Morena e se botse, gona ikgetheleng lehono yo le ratago go mo hlankela, e ka ba medimo yela ye botataweno ba e hlanketšego mola ba sa le mošola wa noka, goba e ka ba medimo ye ya Baamoro ba le dutšego mo nageng ya bona. Ge e le nna le ba lapa la ka, rena re direla Morena.

Liproverbia 12:26
Moloki o hlahla wa gabo tseleng; tsela ya bakgopo ke ya go timetša.

Phetolelo 6:6-7
[6] Mantšu a ke go laetšago lehono a a dule a le pelong ya gago.[7] O a tiišetše bana ba gago; o bolele ona o dutše ngwakong wa gago, le ge o le tseleng, ge o yo robala le ge o tsoga.

Esaia 49:15-16
[15] Afa mosadi a ka lebala leseanyana lagwe, a lesa go šokelwa ngwana yo a mmelegego? -- Le ge yena a ka lebala, nna nka se go lebale.[16] Ruri leswao la gago ke le tloketše atleng tša ka; ke hlwa ke lebeletše merako ya gago ka mehla.

Lipesaleme 103:17-18
[17] Mme botho bja Morena bo gona bo se na mathomo le mafelo; bo ukametše ba ba mmoifago; go loka ga gagwe go gona go bana le bana ba bana;[18] go lebane le ba ba dulago e le ba kgwerano yagwe, ba ba sa lebalego melao ya gagwe, ba dira ka yona.

Liproverbia 17:6
Seala bogolong ke ditlogolwana; pheta tša bana ke botatabo.

Lipesaleme 127:3-5
[3] Ka kgonthe, bana ba motho ke neo ya Morena; kenyo ya mmele ke mpho.[4] Ba etša mesebe diatleng tša mogale; ba bjalo bana ba ba tswaletšwego motho a sa le e mofsa.[5] Wa lehlogonolo ke monna wa kgotlopo e tletšego bona bao; a ka se dumale ge a sekišana le manaba mo kgorong.

Liproverbia 17:9
Mmoelanyi o nyaka leratano; moepollataba o šitanya le bagwera ba bohloko.

Liproverbia 6:20
Ngwanaka! Boloka ditaelo tša tatago, o se lahle thuto tša mmago.

Liproverbia 27:6
Kgati ya monthati e a botega; ke golelwa ke dikatlo tša montlhoi.

1 Bakorinthe 15:33
Le se ke la forwa; mehlamo e mebe e senya bokwala.

Liproverbia 23:24
Tatagomoloki o tlo hlalala ka gogolo; yo bohlale o thabelwa ke motswadi wagwe.

1 Marena 8:57
Morena Modimo wa rena a a eme le rena, bjalo ka ge a eme le botatawešo, a se ke a re tlogela, a se ke a re lahla!

Luka 11:13
Bjale, ge ešita lena le lego ba babe, le tseba go nea bana ba lena dineo tše botse, a Tataweno wa magodimong ga a le fetiše kgole? Ba ba mo kgopelago o ba nea Moya wo Mokgethwa.

Liproverbia 23:15
Ngwanaka! Ge pelo yago e hlalefa, le nna pelo yaka e tlo thaba.

Lipesaleme 55:12-14
[12] Bjale, ge ba nkgobošago e kabe e le manaba, nkabe ke sa fele pelo. Ge ba ba ntsogelago e kabe e le ba go ntlhoya kgale, nkabe ke ba efoga.[13] Anthe, ke wena monna wa gešo, wena mogwera wa ka, yo re tsebanago.[14] Wena yo re bego re botana gabotse, re eya Ngwakong wa Modimo re na le makoko.

Liproverbia 27:17
Tshipi e kgaritša thipi; le mahlo a batho a a kgaritšana.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved