A A A A A

Bophelo: [Boitšoaro]


Liketso 2:38
Petro a fetola a re: Sokologang; ka moka le kolobetšwe leineng la Jesu Kriste, e be gona go lebalelwa dibe; ke mo le tlogo fiwa neo ya Moyamokgethwa.

Bakolose 3:17-23
[17] Gomme tšohle tše le kago di dira ka polelo le ka diatla, le di dire ineng la Morena Jesu, le leboga Modimo Tata weno ka yena.[18] Lena basadi! Kwang banna ba lena; ke sona se se swanetšego Moreneng.[19] Lena banna! Ratang basadi ba lena; le se ke la ba galefela.[20] Lena bana! Kwang batswadi ba lena dilong tšohle; gobane ke sona se se kgahlago Morena.[21] Lena botatagobana! Le se ke la befediša bana ba lena, gore ba se tširoge.[22] Lena bahlanka! Ba e lego beng ba lena ka thoko ya mmele le ba kweng, e se go fo ba hlankela mahlong ka mokgwa wa bakgahlabatho; ba hlankeleng ka pelothereši le boifa Modimo.[23] Ka moka tše le di dirago, le di dire ka pelo e ratago, eke le direla Modimo, e sego batho.

Phetolelo 23:17
Mo go barwedi ba Isiraele go se ke gwa ba le mosadi wa kobaobane. Mo go barwa ba Isiraele go se ke gwa ba le monna wa sehlotlolo.

Moeklesia ൯:൧൦
Tšohle tše atla sa gago se di kgonago, di dire ka maatla a gago gobane kua bodulabahu mo o yago gona, ga go na modiro, ga go na kgopolo, ga go tsebo le bohlale.

John 16:13
Mohla go tlile Moya wa therešo, o tlo le sepediša tsela ya therešomoka; gobane a ka se ke a bolela tša gagwe. O tlo bolela se a se kwilego, a tlo le tsebiša tše di tlogo tla.

Levitike 19:2
Bolela le phuthego ka moka ya Baisiraele, o ba botše o re: Bang ba bakgethwa, gobane nna Morena Modimo wa lena ke e Mokgethwa.

Levitike 19:13-18
[13] O se ke wa pateletša wa geno; o se ke wa mo hlakola; yo o mo thwetšego ka letšatsi, o se ke wa lala o mo timile moputso.[14] O se ke wa roga sefoa; o se ke wa beela sefofu taledi. O boife Modimo wa gago, nna Morena.[15] O se ke wa hlaola kahlolong; o se ke wa beba sefahlogo sa mmotlana, goba wa boifa sefahlogo sa e mogolo; ge o ahlolela wa geno o se ke wa hlaola.[16] O se ke wa ba moneanyi mo setšhabeng sa geno; o se ke wa bolaiša wa geno tshekong. Ke nna Morena.[17] O se ke wa hloya ngwaneno pelong ya gago; go kgalema o mo kgaleme, gore o se tlo ikobela molato ka yena.[18] O se ke wa itefetša; O se ke wa dula o befeletšwe wa geno go ya go ile. Wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona. Ke nna Morena.

Luka ൬:൩൧
Batho le ba dire tše le ratago gore ba le dire tšona.

Luka 16:10
Mmotegidinyaneng, le ka tše kgolo o a botega. Moselokedinyaneng, le ka tše kgolo ga a loke.

Liproverbia 11:1-3
[1] Kelo ya go fora Morena o a e hlaswa; o thabela moelelo wo o lekanego.[2] Mo go yago letšeke, le dihlong di a ya; bohlale bo na le moipoetši.[3] Baloki ba etetšwa ke toko ya bona; bahlanogi ba senywa ke maaka a bona.

Liproverbia 19:1
Modiidi molokaletsela o phala motho wa ditshele wa setlatla.

Liproverbia 22:6
Ngwana mo eteletše tsela yagwe; ke mo a tlo go tšofala a sa ka a e lahla.

Liproverbia 25:21
Ge naba la gago le ne tlala, le fe dijo; ge le nyorwa, o le noše meetse.

Baroma 1:26
Molato ke wona woo ge Modimo a ba gafa ba ya le ditumo tše di lešago dihlong; basadi ba bona ba tlogela modirelo wo ba o bopetšwego, ba tšea modirelo wo ba sa kago ba bopelwa wona;

Baroma 2:1
Šedio ge, wena motho, le ge o ka ba mang, wena o ahlolago tša ba bangwe, ga o na mo o kago phema; gobane ge o ahlola tša e mongwe, e ba go ipea molato, ka ge le wena o dira tše o di solago.

Matheu 7:12-21
[12] Tšohle tše le ratago gore batho ba le direle tšona, le lena le ba direle tšona tšeo; gobane molao o realo, le bona baporofeta.[13] Tsenang ka kgoro e pitlaganego; gobane kgoro e išago tahlegong ke petleke, le tsela ye e yago gona e phatlaletše, mme ba ba tsenago ka yona ke ba bantši.[14] Gobane kgoro e išago bophelong e pitlagane; le tsela ye e yago gona ke e tshese; mme ba ba e bonago ga ba nene.[15] Phafogelang baporofeta ba maaka, ba ba tlago go lena ba apere kobo tša nku, mola ka teng ba le diphiri tše di jago batho.[16] Le tlo ba tseba ka dienywa tša bona. Afa dirara di fulwa meetlweng? Goba mago a a fulwa menganeng?[17] Šidiogee. Sehlare se se botse, e ka ba sefe le sefe, ke sona se enywago dienywa tše di botse. Mme sehlare se se sa tsebalegego se enywa dienywa tše mpe.[18] Sehlare se botse ga se kgone go enywa dienywa tše mpe; le sehlare se se sa tsebalegego ga se kgone go enywa dienywa tše botse.[19] Dihlare ka moka tše di sa enywego dienywa tše di botse, di tlo rengwa tša lahlelwa mollong.[20] Ke gonagee, le tlo ba tseba ka dienywa tša bona.[21] Mmušong wa magodimo go ka se ke gwa tsena bao bohle, ba e rego ge ba ra nna, ba re: Morena! Morena! Go tlo tsena ba ba dirago thato ya Tate wa magodimong.

John 13:34-35
[34] Ke le nea molao o mofsa, wa go re le ratane, wa go re le ratane bjalo ka nna ge ke le ratile.[35] Seo bohle ba tlogo tseba ka sona ge le le barutiwa ba ka, ke ge le na le leratano.

2 Timothea 3:16-17
[16] Gobane Mangwalo ka moka ke mahebetšwake Modimo, le gona a hola batho ka go ruta, le ka go kgodiša le go sokolla, le ka go iša tokong,[17] gore motho wa Modimo e be yo bolokatlalo, a kgonišwe go dira mediro e botse ka moka.

Ezekiele 16:49-50
[49] Tsebang, bokgopo bja Sodoma ngwaneno e be e le boikgogomošo le bohori; le ge a iketlile gagolo le metsana ya gagwe, o be a sa thuše badiidi le bahloki.[50] O be a fela a ikgogomoša, ka mmona a dira mabohlola; Nna ka mo fediša ke bone tšona tšeo.

Bagalata 5:19-21
[19] Mediro ya nama yona e pepeneneng; ke tlhalo, le bootswa, le ditšhila, le bohlotlolo.[20] Ke go hlankela medimo, le boloi, le tlhoyano, le dintwa, le pefelo, le bogale, le ditshele, le bogarigari.[21] Ke mona, le polao, le botagwa, le bohori, le tše di swanago le tšeo, tše ke felago ke le botša bjalo ka ge ke le boditše kgale ka re: Ba ba dirago tše bjalo ba ka se je bohwa mmušong wa Modimo.

1 Bakorinthe 6:9-11
[9] Le gona, a ga le tsebe gobane ba ba sa lokago ba ka se be le kabelo mmušong wa Modimo? Lesang go iphora: Ba diotswa, le ba medimo e šele, le bahladi, le dhlotlolo, le ba go dira ditšhila le banna ka bona.[10] Le mahodu, le ba megabaru, le matagwa, le ba maroga, le bahlakodi, ba ba bjalo ga ba na kabelo mmušong wa Modimo.[11] Ba bangwe ba lena e be e le ba ba bjalo. Fela, le hlatswitšwe, le kgethegile, le lokafaditšwe ka leina la Morena Jesu le ka Moya wa Modimo wa rena.

Baroma 13:8-10
[8] Le se ke la šala le molato wo le swanetšego go o lefa, ge e se tshwanelo ya go ratana; gobane moratamotho o phetha molao.[9] Gobane ge go itšwe: O se ke wa otswa, o se ke wa bolaya, o se ke wa utswa, o se ke wa bolela bohlatse bja maaka, o se ke wa kganyoga, le ge go ka ba le molao o mongwe, ka moka e akaretšwa ke lentšu la go re: Wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona.[10] Lerato ga le senyetše motho. Bjale phetho ya molao ke lona lerato.

James 1:12-15
[12] Wa lehlogonolo ke monna wa go kgotlelela melekong; gobane ge a bonwe go botega, o tlo fiwa mphapahlogo wa bophelo, wo Modimo a o holofeditšego ba ba mo ratago.[13] Go se ke gwa ba le e a rego ge a lekwa, a re: ke lekwa ke Modimo; gobane Modimo ga a lekwe ke bobe; mme le yena ga a leke motho.[14] Mang le mang e a lekwago, o gokwa a gogwa ke tumo ya gagwe.[15] Mme tumo ge e amere, e tswala sebe; sebe sona ge se phethegile, se tswala lehu.

Mark 12:28-31
[28] Gwa batamela e mongwe wa bamangwalo, e a kwilego ge ba fetolana, a bone ge Jesu a ba fetotše gabotse; a mmotšiša a re: Molao o mogolo go melao ka moka ke ofe?[29] Jesu a fetola a re: Molao o mogolo go melao ka moka šo: Theetša, Isiraele! Morena Modimo wa gago ke yena Morena a nnoši.[30] Morena Modimo wa gago o mo rate ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka, le ka matla a gago ka moka. Ke wona molao o mogolo.[31] Wa bobedi o lekana le wona; o re: Wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona. Ga go na molao o mongwe o fetago yeo.

Luka 10:10-28
[10] Mo le tšenago motseng, mme ba se le amogele, le tšwele mekgotheng ya gona le re:[11] Le lerole la motse wa lena le le re gomaretšego dinao, re le hlohlorela go lena. Fela, le tsebe gobane mmušo wa Modimo o batametše.[12] Gomme ke a le botša, tše motse woo o tlo go di bona ka mohla woo o tlago, -- tša Sodoma e tlo ba tše kaone.[13] Joo Koratšima joo! Joo Betsaida joo! Mediro e matla ye e dirilwego mo go lena ge e ka be e dirilwe motseng wa Tiro le wa Sidone, e ka be e sokologile kgale, e apere mankgeretla e dutše moloreng.[14] Ke fetša ka go re: Tše le tlo go di bona mohla wa kahlolo, -- tša Tiro le Sidone e tlo ba tše kaone.[15] Le wene Kaperenaume, o phagamišitšwe wa goma ka legodimo; o tlo theošetšwa kwa bodulabahu.[16] E a le kwago o kwa nna, e a le nyatšago o nyatša nna. Gomme e a nyatšago nna, o nyatša e a nthomilego.[17] Ba masome a šupago ba boa ba thabile, ba re: Le meoya e mebe re be re e buša ka leina la gago.[18] Jesu a re: Sathane ke mmone a ewa legodimong bjalo ka legadima.[19] Tsebang, ke le nea matla a go gata dinoga le dihpepheng, le a go fenya matla ka moka a lenaba; ga go se se tlo go ba sa le šulafatša.[20] Fela, le se ke la thabela tšeo, ge meoya e bušwa ke lena. Thabang gobane maina a lena a ngwadilwe kwa magodimong.[21] Ka lona lebaka leo Jesu a hlalala mo moyeng, a re: Ke a go leboga wena Tata Mong a legodimo le lefase, ge tšeo o di fihletše ba bohlale le ba tlhaloganyo, mme wa di utollela ba e lego bana. Go bjalo, Tata, gobane ke tšona tše o di ratilego.[22] Tšohle di gafetšwe nna ke Tate; gomme ga go e a hlathago Morwa, ge e se Tate; le a hlathago Tate, ge e se Morwa, le yo Morwa a ratago go mo utollela.[23] A retologela go barutiwa ba gagwe, a bolela le bona ba le thoko, a re: Mahlo a lehlogonolo ke ao a bonago tšeo lena le di bonago.[24] Gobane, ke a le botša, baporofeta ba bantši, le dikgoši ba ratile go bona tše lena le di bonago, mme ba se ke ba di bona; ba ratile go kwa tše lena le di kwago, mme ba se ke ba di kwa.[25] Gwa ema e mongwe wa babatamelao, a mo leka a re: Moruti, bophelo bjo bo sa felego ke tlo bo rua ge ke dirang?[26] Jesu a mmotšiša a re: Go ngwadilweng Molaong? O balang?[27] A fetola a re: Morena Modimo wa gago o mo rate ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka matla a gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka; le wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona.[28] Jesu a re: O fetotše ka gona; dira seo, ke mo o tlo go phela.

Baefese 6:5-9
[5] Lena bahlanka! Ba e lego beng ba lena ka thoko ya mmele le ba kweng ka poifo le ka tšhogo le ka pelo-thereši bjalo ka ge le ekwa Kriste.[6] E se be go ba hlankela mahlong ka mokgwa wa bakgahlabatho; a e be ka mokgwa wa bahlanka ba Kriste ba ba dirago thato ya Modimo ka pelo e ratago.[7] Le ba hlankele ka go ithapa, eke le direla Morena, e sego batho.[8] Le tsebe gore se botse se motho a kago se dira, se tlo mmoela se etšwa go Modimo, le ge e le mohlanka, le ge e le mohunologi.[9] Le lena beng ba bona, le ba dire ka mokgwa woo: Le lese go kgalema; le fele le tseba gore mong wa lena le wa bona o kua legodimong; gomme Yena ga a bebe motho.

1 Bakorinthe 13:1-13
[1] Le ge nka bolela ka maleme a batho le a barongwa, ka upša ka hloka lerato, gona nka ba tshipi e llago, nka ba moropa wo o dumago.[2] Le ge nka ba le boporofeta, ka tseba diphiri ka moka, ka ba le tlhaologanyo yohle, ka ba le tumelo wa go šuthiša dithaba, ka upša ka hloka lerato, gona ga ke selo.[3] Le ge nka hlallela ba hlokago ka tše e lego tša ka tšohle, ge nka gafa mmele wa ka wa tšhungwa ka mollo, ka upša ka hloka lerato, go ka se nkhole selo.[4] Lerato ga le fele pelo. Lerato ke le botho. Lerato ga le tsebe mona; ga le na go ikgantšha, ga le ikgogomoše.[5] Ga le dire tša dihlong; ga le tsome go ikhola; ga le hlohloletšege; ga le loge maanomabe;[6] ga le thabele bobe; le thaba le therešo.[7] Le bipa tšohle; le dumela tšohle; le holofela tšohle; le kgotlelela tšohle.[8] Lerato ga le fele neng le neng. Ge e le diporofeto, tšona di tlo fela; le ona maleme a tlo goma; le tsebo e tlo fela.[9] Gobane tše re di tsebago ke diripanyana fela; le ge re porofeta, ke diripanyana fela.[10] Mohla go tlago tše botlalo, go tlo fela tša boripanyana.[11] Mola ke sa le ngwana, ke be ke bolela boka ngwana, ke be ke hlaologanya boka ngwana, ke eleletša boka ngwana. Bjale ke le monna, tša bjana ke di fedišitše.[12] Ge e le bjale re bona ka seiponi, re sa kwa ka nyepo; mohla woo re tlo bona re lebane natšo. Se ke se tsebago bjale ke boripanyana fela. Mohla woo ke tlo tseba moka boka le nna ge ke tsebilwe moka.[13] Ke moka, di šalago di le gona ke tumelo, le kholofelo le lerato, tše tharo tše. Gomme se segolo mo go tšona ke lerato.

Baroma 6:1-23
[1] Re ka reng bjale? A re ka fo gomarela sebe, gore kgaugelo e be e tletšego?[2] A go se be bjalo! Rena ba re hwilego ka thoko ya dibe, re sa tlo phela bjang sebeng?[3] A ga le tsebe gobane bohle ba re kolobeleditšwego Kriste, re kolobeleditšwe lehu la gagwe?[4] Gomme re fihlilwe le yena lebitleng ka go kolobetšwa lehung la gagwe, gore, boka Kriste ge a tsošitšwe bahung ka letago la Tatagwe, le rena re phele bophelo e le bjo bofsa.[5] Gobane ge re hlomagane nae ka go swana nae lehung la gagwe, gona re tlo hlomagana nae ka go swana nae le tsogong ya gagwe,[6] Ka ge re tseba gore mothomotala wa rena o bapotšwe le yena sefapanong, ya ba go fediša mmele wa sebe, gore re se hlwe re hlankela sona sebe.[7] Gobane e a hwilego, o hunolotswe sebeng.[8] Ge re hwile le Kriste, re dumetše gore le go phela re tlo phela le yena.[9] Gobane re ba ba tsebago, gore Kriste Motsogabahung ga a sa hwa, lehu ga le sa mmuša.[10] Ge a ehwa, ke gatee mola a hwela dibe; ge a phela, o phelela Modimo.[11] Le lena, thoko ya dibe le itire bahu; le phelele Modimo ka Jesu Kriste Mong a rena.[12] Bjale mebeleng ya lena ya go hwa, bobe bo se hlwe bo buša le laolwa ke dikganyogo tša mmele.[13] Le gona le se ke la gafela ditho tša lena sebeng, ya ba marumo a bokgopo. Ineeleng Modimo, le le batsogalehung, le phela, ditho tša lena le di gafetše Modimo ya ba marumo a toko.[14] Gobane sebe se ka se le laole, ka ge Le se ba go bušwa ke Molao, le bušwa ke kgaugelo.[15] Bjale go bjang? A re tla fo dira sebe ka ge re sa bušwe ke Molao, re le ba go bušwa ke kgaugelo? A go se be bjalo.[16] A ga le tsebe gore yo le ineelago yena la mo kwa, le balata ba yenaeo le mo kwago. Le ka ba balata ba sebe, mme sa le iša lehung. Le ka ba ba go kwa Modimo, mme la išwa tokong.[17] Modimo a a lebogwe, ge lena le bego le le balata, le le ba ba kwago ka dipelo mohuta wo wa thuto ye Modimo a le gafetšego go yona,[18] le ba ba hunolotšwego sebeng; le balata ba toko.[19] Ke bolela ka mokgwa wa batho ka go bona phokolo ya nama ya lena; ke re: Bjalo ka ge le be le neetše ditho tša lena go hlankela ditšhila le bokgopo la ya nabjo, bjalo neelang ditho tša lena go hlankela toko le kgethego.[20] Mola le sa le bahlanka ba sebe, le be le se balata ba toko.[21] Mehleng yeo gomme dienywa tša lena e be e le dife? E be e le tšeo bjale le lewago ke dihlong ka tšona; gobane pheletšo ya tšona ke lehu.[22] Bjale gomme ge le hunologile sebeng, le le balata ba Modimo, la na le dienywa tša lena tše di išago kgethegong; mme pheletšo ya tšona ke bophelo bjo bo sa felego.[23] Gobane moputso wa sebe ke lehu; mme neo ya kgaugelo ya Modimo ke bophelo bjo bo sa felego ka Jesu Kriste mong a rena.

Matheu 19:1-30
[1] Eitše ge Jesu a feditše dipolelo tšeo, a tloga Galilea, a tla dinageng tša Judea mošola wa Jorodane.[2] A latelwa ke mašaba a mantši a batho; mme a ba fodiša bohle.[3] Le bafarisei ba tla go yena; bona ba mo leka ba re: A monna o dumeletšwe go hlala mosadi wa gagwe ge a na le taba ye a e bonago?[4] Jesu a fetola a re: A ga la ka la bala gore, E a ba dirilego mathomong, o ba dirile monna le mosadi?[5] A re: Ka baka leo monna o tlo tlogela tatagwe le mmagwe a gomarela mosadi wa gagwe; mme ba babedi bao a re ba tlo ba nama e tee.[6] Ke gonagee, e ka se hlwe e eba ba babedi, ba tlo ba nama e tee. Bjale, se Modimo a se tlemagantšego, motho a se ke a se aroganya.[7] Bona ba re: Moshe o beetšeng molao wa go ntšha lengwalo la tlhalo le go hunolla?[8] Jesu a fetola a re: Moshe ge a le dumelela go hlala basadi, o dirišitšwe ke bothata bja dipelo tša lena. Fela, go tloga mathomong go be go se bjalo.[9] Ge e le nna ke le botša ke re: Motho e a hlalago mosadi wa gagwe, ge e se ka baka la bootswa, mme a tšea e mongwe, o dira bootswa; le e a tšeago mohlalwa o dira bootswa.[10] Barutiwa ba gagwe ba re: Ge taba ya monna le mosadi e dutše bjalo, gona go kaone ge motho a sa tšee.[11] Jesu a re: Taba še, ye e sa hlaloganywego ke bohle, ge e se ba ba filwego:[12] Go na le dikgope tše di tswetšwego e le dikgope; le gona go na le dikgope tše di dirilwego dikgope ke batho; le tše dingwe di gona tše di itirilego dikgope ka baka la mmušo wa magodimo. -- E a kgonago go kwešeša a a kwešeše.[13] Ke mo ba tlišitšego bana go yena, gore a ba bee diatla a rapele; mme barutiwa ba ba kgalema.[14] Jesu a re: Lesang bana bao; le se ke la ba thibela ge ba tla go nna, gobane mmušo wa magodimo ke wa ba ba bjalo.[15] A ba bea diatla, a tsebo tloga felo fao.[16] Ba bona motho e mongwe a etla go yena; a re: Moruti yo botse! Se se botse se nkago se dira ke eng, gore ke be le bophelo bjo bo sa felego?[17] Jesu a re: O reng o ntira yo botse. Yo botse ke yena o tee fela. Fela, ge o rata go tsena bophelong, dira tše molao o di bolelago.[18] Monna yoo a re: Ke di fe? Jesu a re: Ke melao ye e rego: o se ke wa bolaya; o se ke wa otswa; o se ke wa utswa; o se ke wa bolela bohlatse bja maaka.[19] Godiša tatago le mmago; mme wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona.[20] Lesogana leo la re: Tšeo ka moka ke di lotile go tloga bjaneng bja ka; ke sa hlaelelwa ke eng![21] Jesu a re: Ge o rata go ba yobolo ka tlalo, gona yaa o rekiše tše o nago natšo, o di abele bahloki, mme o tle o ntatele.[22] Ge lesogana leo le ekwa phetolo ye, la tloga le nyamile, ka gobane le be le na le mahumo a mantši.[23] Jesu a bolela le barutiwa ba gagwe a re: Ruri, ke a le botša, go tsena mmušong wa magodimo go thatafalela mohumi.[24] Le gona ke a le botša, mohumi go tsena mmušong wa magodimo, go kaone ge kgomo e re e tsena ka lešobana la tšhwana.[25] Barutiwa ba re go kwa a realo ba tlabega gagolo, ba re: Gona go ka phologa mang?[26] Jesu a ba lebelela, a re: Mo go batho seo ga se kgonege; go Modimo ke mo go kgonegago tšohle.[27] Ke mo Petro a fetotšego a re: Šedi; rena re tlogetše tšohle; se re tlogo se hwetša ke eng?[28] Jesu a re: Ruri, ke a le botša, mohla go tlogo mpshafala tšohle, mohla Morwamotho a tlogo dula sedulong sa letago la gagwe, lena ba le ntatetšego le tlo dula ditulong tše lesome le metšo e mebedi, la ahlolela meloko e lesome le metšo e mebedi ya Isiraele.[29] Mang le mang a tlogetšego lapa labo, goba bana babo, goba dikgaetšedi, goba tatagwe le mmagwe, goba bana, goba mašemo e le ka baka la leina la ka, o tlo hwetša tše di fetišago tšeo kgolekgole, le bjona bophelo bjo bo sa felego e tlo ba kabelo ya gagwe.[30] Ba bantši e lego ba pele, e tlo ba ba morago; mme ba morago, e tlo ba ba pele.

Genese 19:1-38
[1] Barongwa bala ba babedi ge ba fihla Sodoma, ba hwetša Loto a dutše kgorong. Loto ge a ba bona, a tsoga a ba gahlanetša, a khunama a iša sefahlogo fase,[2] a re: Hle beng ba ka, a nke le gorogeleng ngwakong wa mohlanka wa lena, le robale mo, le hlape maoto; le tlo tsoga le swara tsela ya lena. Bona ba re: Aowaa, re robala kgorong.[3] Loto a ba phegelela ka kudu, ba ba ba gorogela go yena, ba tsena ngwakong wa gagwe. A ba apeela, a ba bešetša dinkgwana, ba ja.[4] Eitše ge ba sešo ba ya dilaong, gwa tla banna ba motse, banna ba Sodoma, ba dikanetša ngwako woo, e le masogana le bakgalabje, ba selete ka moka ba etšwa thoko tšohle.[5] Ba goa, ba bolela le Loto ba re: Ba kae banna bao ba ba tlilego ga gago bošego bjono; re ntšhetše bona gore re ba tsebe.[6] Loto a bula mojako a tšwela go bona, a tswalela lemati,[7] a re: Hle bana bešo! Le se ke la dira bobe![8] A nke le bone. Ke na le barwedi ba babedi ba ba sešogo ba tseba monna. Nka le ntšhetša bona, la ba dira se le se ratago. Fela, banna ba le se ke la ba dira selo, ka gobane ba tlile moriting wa hlaka ya ka.[9] Bona ba re: Šutha mo! Ba re: Ke yena a nnoši e a falaletšego mono gomme o fela a re ke a buša! Bjale gona re go dira se se fetago tše re boletšego banna bala ka tšona. Ba dika monna eo, Loto, o šoro; ba batamela gore ba pšhatle lemati.[10] Ke mo banna bala ba ntšhitšego matsogo, ba swara Loto, ba mo gogela mo ngwakong, ba tswalela lemati.[11] Gomme banna bala, ba ba bego ba le ka ntle, ba ba otlile ka bofofu, ba banyenyane le ba bagolo; mme ba šitwa go hwetša mojako.[12] Bjale banna bao ba bolela le Loto ba re: Ge o sa na le weno felo fa, e ka ba mokgonyana, goba barwa ba gago, le ge e le barwedi ba gago, mang le mang e ka bago weno mo motseng wo, ba ntšhe felo fa.[13] Ka gobane ge re le fa, re ba go senya motse wo, ka ge tumo ya wona e godile ya fihla pele ga Morena; mme Morena o re romile gore felo fa re go senye.[14] Loto a tšwa, a yo bolela le bakgonyana ba gagwe, ba ba bego ba tlo tšea barwedi ba gagwe, a re: Nanogang le tloge felo fa, ka gobane Modimo o senya motse wo. Bakgonyana ba gagwe ba re o ne metlae.[15] Mahuba ge a hlatloga, barongwa ba tutuetša Loto ba re: Nanoga! Tšea mosadi wa gago, le barwedi ba babedi ba gago, ba o nago le bona, gore o se tlo senyega le bobe bja motse wo.[16] Ya re a sa diega, banna bao ba mo swara ka seatla, ba swara le seatla sa mosadi wa gagwe, le diatla tša barwedi ba babedi ba gagwe, ka gobane Morena o be a re a mo tsebafele; mme ba mo ntšhetša ntle, ba mo lesa ba šetše ba tšwile motseng.[17] Ya re ba sa ba ntšhetša ntle, e mongwe wa bona a re: Tšhabiša bophelo bja gago; o se ke wa lebelela tša nthago; o se ke wa ema o sa le fa molaleng. Tšhabela kua dithabeng, gore o sa tlo senyega.[18] Loto a fetola a re: Aowa hle, Mongaka![19] Hleng mohlanka wa gago o bone o mo lebeletše ka botho, o ntira ka kgaugelo e kgolo gore o phološe moya wa ka; bjale nna ga ke kgone go tšhabela kua dithabeng; tshenyego e ka ntshwara, ka hwa.[20] A ko bone, motse šo fa kgauswi, wo nkago tšhabela go wona; mme ke o monyenyane. A nke ke tšhabele go wona; naa ga se o monyenyane naa? Ke mo ke tlogo phološa moya wa ka.[21] Morongwa a re: Go lokile; le tabeng yeo ke tlo go dumela, ka lesa go senya motse woo o o bolelago.[22] Akgofa o tšhabele go wona; ka gobane ga ke kgone go dira selo, o sešo wa fihla ntshe. Ke ka baka leo motse woo ba o reetšego la Tsoare, ke go re o monyenyane.[23] Loto ge a fihla Tsoare ke ge letšatši le šetše le hlabile lefaseng.[24] Bjale Morena a nešetša Sodoma le Gomora tshebela le mollo, di etšwa godimo go Morena.[25] A phekgola metse yeo le molala ka moka, le bohle ba ba bego ba agile metseng yeo, le tše di medilego nageng yeo.[26] Mosadi wa Loto a lebelela tša kua nthago, mme a ba mmota wa letswai.[27] Aborahama a tsogela felo fala, mo a bego a eme a lebane le Morena.[28] Ge a iša mahlo thoko ya Sodoma le Gomora le thoko ya molala ka moka, a bona muši o rotoga fase, o etša muši wa sebešo.[29] Gomme Modimo ge a senya metse yeo ya molala o be a gopola Aborahama ge a ntšha Loto phekgogong yeo ge a phekgola metse yeo Loto a bego a dutše go yona.[30] Loto o tlogile Tsoare a namela dithaba, a dula gona a na le barwedi ba gagwe ba babedi. O boifile go dula Tsoare, a dula mphomeng le barwedi ba gagwe ba babedi.[31] Wa pele a bolela le monyanana a re: Tata wešo o tšofetše; mo lefaseng le ga go na monna e a kago tsena go rena ka mokgwa wa lefase ka moka.[32] Tlaa re noše tata wešo sedila, mme re robale nae, re phediše leloko ka tata wešo.[33] Ke moka ba noša tatabo sedila bošego bjoo, mogolwane a ya a robala nae; mme tatagwe a se ke a mo lemoga ge a robala le ge a tsoga.[34] Ka la ka moswana mogolwane a bolela le monyanana a re: Nna bošego bja maabane ke robetše le tata wešo. Le bošego bja lehono a re mo noše sedila; go ye wena mme o robale nae, gore re phediše leloko ka tata wešo.[35] Le bošego bjoo ba noša tatabo sedila, gwa ya monyanana a robala nae; mme yena a se ke a mo lemoga ge a robala le ge a tsoga.[36] Bjale barwedi ba babedi ba Loto ba ima ka tatabo.[37] Mogolwane a belega ngwana wa lesogana, a mo reela leina la Moaba; ke yena tatago Bamoaba ba mehla yeno.[38] Le monyanana a belega ngwana wa lesogana a mo reela leina la Benami; ke yena tatago Baamoni ba mehla yeno.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved