A A A A A

Bophelo: [Ho tsofala]


1 Timothea 5:8
Ge motho a sa babalele babo, gagolo ba lapeng la gabo, o latola tumelo; o phalwa ke e a sa dumelego.

2 Bakorinthe 4:16
Ke ka baka leo re sa lapego. Le ge motho yo wa rena wa ntle a onala, motho wa teng o fela a mpshafatšwa ka mehla.

Phetolelo 32:7
Gopola mehla ya bogologolo; hlaloganya nywaga ya melokoloko; botšiša tatago a go hlathollele; ba bagolo beno ba go anegele.

Phetolelo 34:7
Moshe ge a ehwa o be a na le nywaga e lekgolo le masome a mabedi; mme mahlo a gagwe a be a sešo a fifala; le maatla a gagwe a be a sešo a fela.

Moeklesia 7:10
Se re: Mehla ya bjalo e reng e phalwa ke ya kgale? Yo bohlale ga latiše tšeo.

Exoda 20:12
Godiša tatago le mmago, gore o phele galelele nageng ye Morena Modimo wa gago a go fago yona.

Genese 6:3
Ke mo Morena a boletšego a re: Moya wa ka o ka se hlwe o buša bathong ka mehla, ke nama mo phapogong ya bona; bjale mehla ya bona e tlo ba nywaga e lekgolo le masome a mabedi.

Genese 25:8
Aborahama o feletše, a hwa a tšofetše gabotse, a le mokgalabje, a tennwe ke go phela; mme a gorogela go ba gabo.

Esaia 40:29
Ba ba lapilego o ba nea maatla, ba ba fokolago o ba kgoniša tše ntši.

Esaia 46:4
Le tlo ba la tšofala ke sa fela ke le yena e ke le kuka le le hlogo tše pududu. Ke nna ke di dirilego. Ke nna ke tlogo kuka; ke nna ke tlogo rwala ka phološa.

Jobo 5:26
Lebitleng o tlo ya o tšofetše, o etša roto sa mabele lebakeng la gona.

Jobo 12:12-20
[12] Bohlale bo go hlogotšhweu; tlhaloganyo e tla ka bontši bja matšatši.[13] Bohlale le maatla di mo go yena; maano le temogo ke tša gagwe.[14] Hleng a phušola, go ka se hlwe go agwa; a tswalelela motho, ga go sa tlo bulwa.[15] Hleng a thibela meetse, a a gopa; ge a ka a lesa, a gogola naga.[16] Go yena ke mo go lego maatla le bobabaledi; motimedi ke wa gagwe, le yena motimetši.[17] Ba dikala o ba raka ba hlakotšwe; o šilofatša baahlodi.[18] O tlemolola tlemo tša dikgoši; a di tlema matheka ka thapo.[19] Bomphamodimo o ba tloša ba hlakotšwe; le ba maatla o a ba uša.[20] Ba ba botilwego o ba šitiša go rera; le bagolo o ba amoga temogo.

Jobo 32:7
Ka re: A go bolele matšatši; boati bja mengwaga a bo tšweletše bohlale.

Joel 2:28
Tše di tlogo latela tšeo šedi: Nama yohle ke tlo e tšhela Moya wa ka; mme barwa ba lena le barwedi ba lena ba tlo porofeta, ba bagolo ba lena ba lora diloro, masogana a lena a bona dipono.

Levitike 19:32
Ge o lebana le hlogo e pududu o eme; sefahlogo sa mokgalabje o se hlomphe; gomme o boife Modimo wa gago, nna Morena.

Filemone 1:9
Ke upša ke rata go go rapela ka ge lerato e le le kaakaa, e le nna e, Paulo mokgalabje, mehleng yeno ke le mogolegwa wa Jesu Kriste.

Lipesaleme 71:9
Se ntahle bjale ge ke tšofala; o se ntlogele bjale ge maatla a ka a felela.

Lipesaleme 71:18
Mme bjale ge ke tšofala, ke le wa hlogopududu, o se ntlogele, ke be ke anegele ditlogolo tša letsogo la gago; le meloko e tlogo tla yohle ke e anegele ditiro tša gago tše maatla.

Lipesaleme 73:26
Le ge nka felelwa ke mmele le pelo, wena Modimo o dula o le lentswe la pelo ya ka, o le legae la ka neng le neng.

Lipesaleme 90:10-12
[10] Bophelo bja rena ke nywaga e masome a šupago; go yo thata ke masome a seswai. Mme segolothata mo go yona ke tapišo le tshwenyego; gobane bo feta ka pela eke re fofa ka diphego.[11] Kgalefo ya gago bothata bja yona bo tsebja ke mang a tšhoga pefelo ya gago ka mo go e swanetšego?[12] Re rute go bala matšatši a rena, re fiwe pelo tše bohlale.

Lipesaleme 91:16
Ke tlo mo horiša boati bja matšatši, a tlo thaba ge ke mmontšha go phološa ga ka.

Liproverbia 17:6
Seala bogolong ke ditlogolwana; pheta tša bana ke botatabo.

Liproverbia 20:29
Seala sa tshogana ke matla a bona; mofapahlogo wa bagolo ke hlogo e pududu.

Liproverbia 23:22
Kwaa tatago, yena motswadi wa gago; mme mmago ge a kgekotše, o se ke wa mo nyatša.

Lipesaleme 37:35
Ke bone yo kgopo a bata bogolo, a iphagamiša wa sehlare se se tsemilego medu.

1 Likronike 29:28
O hwile a tšofetše gagolo, a atetšwe ke matšatši, le mahumo le go retwa. Legatong la gagwe gwa buša Salomo morwa wa gagwe.

1 Marena 3:14
Le gona, ge o ka swara ka ditsela tša ka, wa hlokomela melao ya ka, le ditaelo tša ka boka Dafida tatago, ka mo e bego e le mokgwa wa gagwe, gona ke tlo lelefatša bophelo bja gago.

Lipesaleme 103:5
O go horiša tše dibotse ge o tšofala; wa bušetšwa bosogana boka nong.

Tite 2:3
Le basadi ba bagolo e be ba babjalo, ba sware ka tsela ya ba bakgethwa. E se ke ya ba baphari, le ba go bušwa ke sebela; a e be baruti ba bothakga.

1 Timothea 5:1-2
[1] Mokgalabjye o se ke wa mo kgalema ka thata. O mo eletše bjalo ka eke ke tatago. Masogana o a eletše bjalo ka eke ke bongwaneno.[2] Bakgekolo o ba eletše bjalo ka eke ke bommago. Basadi ba bafsa o ba eletše bjalo ka eke ke bokgaetšedi ka mokgwa o mokgethwa wa ruri.

Lipesaleme 71:8-9
[8] A molomo wa ka o falale theto ya gago le tumišo yago mehla yohle.[9] Se ntahle bjale ge ke tšofala; o se ntlogele bjale ge maatla a ka a felela.

Bafilippi 3:20-21
[20] Ge e le rena, gagešo ke magodimong; le Mophološi Morena Jesu Kriste re mo lebeletše re re o tlo boa gona.[21] Mebele ya rena ye e nyatšegago ye, o tlo e fa lebopo le šele, ya tlo swana le mmele wa gagwe wa letago; ke tše a tlogo di dira ka maatla ao a kgonago go buša tšohle ka ona.

Esaia 46:3-4
[3] Kwang nna, le ba moloko wa Jakobo, lena mašalela ka moka a moloko wa Isiraele, lena ba le bego le nkimela le sešo la belegwa, ka le rwala le sa tšwa go tswalwa.[4] Le tlo ba la tšofala ke sa fela ke le yena e ke le kuka le le hlogo tše pududu. Ke nna ke di dirilego. Ke nna ke tlogo kuka; ke nna ke tlogo rwala ka phološa.

Lipesaleme 92:12-15
[12] Moloki o tlo taga bjalo ka sehlare sa molala; o tlo mela boka morokwana thabeng ya Libanoni.[13] Ba šemilwe mo Ngwakong wa Morena, ba hloga ba le malapeng a Modimo wa rena.[14] Le ge e ka ba ba batala, ba enywa dienywa, ba hloga botala ba taga,[15] E le gore ba tumiše go loka ga Morena, yena lentswe la ka, Moilabošaedi.

Moeklesia 12:1-7
[1] Gopola Mmopi wa gago o sa le yo mofsa, go sešo gwa fihla matšatši a mabe, go sešo gwa tla nywaga ye o tlogo re: Ga e na tše di nthabišago![2] E tla re mola letšatši le sešo la fifala moka gotee le seedi le kgwedi le dinaledi, ge go tlo boa maru mola pula e fetile.[3] Baletangwako ge ba thothomela, banna ba maatla ge ba khokhoba, bašidi ba hloka modiro, go šetše ba se nene, go rotola baokamedi ba maroba,[4] ge go tswalelwa dimati tša mojako, ge tšhilo e sa hlwe e kwala, go tsogwa ge go lla nonyana, baopi ba dikoša ba bobile.[5] Mokonya ke ge o boifša, tsela e na le tše di šiišago, mohlare wa mokgoba o palegile matšobana; tšie ga e sa pharuma, motsefo wa senoko ga o sa kwelela. Ke tša mehla motho a eya ngwakong wa gagwe e lego wa neng le neng; baledi ba šetše ba potologa le mekgoba.[6] Manti a lehumo ga a sa hlwe a tlema; sebjana sa bohlokwa se tla tloga se senyega; moeta o tla tloga o phumega kua nokeng, sego se gohlomela sedibeng.[7] Lerole le boela fase mo le tšwago gona; moya o boela go Modimo e a o neilego motho.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved