A A A A A

Sebopeho se setle: [Ho tsotella]


1 Timothea 5:4
Ge mohlogogadi a na le bana le ge e le ditlogolo, go bona bao sa pele a e be go ithuta borapedi ka lapa: e be go leboga batswadi ba bona. Ke gona go thakga le go kgahla Modimo.

Lipesaleme 146:9
Morena mohlekabafaladi, mmabaledi wa tšhuana le mosadi wa mohlologadi; mme tsela tša babe o a di raranya.

John 8:32
la tlo tseba therešo, mme therešo ya tlo le lokolla.

Tšenolo 17:5
Phatleng ya gagwe go ngwadilwe leina le e lego sephiri, le Babele o mogolo, mmago diotswa le makgapha a lefase.

James 1:27
Borapedi bjo Modimo Tatawešo a bonago bo se na tšhila le senyalo, ke go hlola dišuana le bahlologadi mahlokong a bona, le go itota gore lefase le se go tšhilafatše.

John 6:54
E a nago le bophelo bjo bo sa felego ke eo a jago nama ya ka a nwa madi a ka, mme nna ke tlo mo tsoša ka tšatši la mafelelo.

Mark 6:3
A ga se yena mmetli yola morwa wa Maria, ngwanabo Jakobo le Jose le Juda le Simone? Le dikgaetšedi tša gagwe a ga di mo go rena? Ba re: O a re gakiša.

John 14:6
Jesu a re: Tsela ke nna, le therešo, le bophelo. Ga go e a tlago go Tate ge e se ka nna.

Genese 1:1-7
[1] Mathomong Modimo o hlodile legodimo le lefase.[2] Lefase le be le gobelane le se na selo; godimo ga bodiba go le leswiswi; moya wa Modimo o alametše meetse.[3] Modimo a re: Seetša a se be gona! Seetša sa na sa ba gona.[4] Modimo a bona seetša e le se botse; mme a aroganya seetša le leswiswi.[5] A re seetša ke Mosegare; leswiswi a re ke Bošego. Ya ba mantšiboa, ya ba moso, tšatši la pele.[6] Modimo a re: A go be le leratadima gare ga meetse le meetse; e be go aroganya meetse le meetse.[7] Mme Modimo a dira leratadima. Meetse a ka tlase ga leratadima a a aroganya le meetse a ka godimo ga lona. Mme gwa ba bjalo.

1 Timothea 5:8
Ge motho a sa babalele babo, gagolo ba lapeng la gabo, o latola tumelo; o phalwa ke e a sa dumelego.

Bagalata 1:19
E mongwe wa Baapostola ga nka ka mmona, ge e se Jakobo ngwanabo-Morena.

Malakia 1:11
Ka gobane go tloga Bohlabela go iša Bodikela leina la ka ke le legolo ditšhabeng; mo go fela ina la ka le thuntšhetšwa diorelo, le tlišetšwa dibego tše di nago ditšhila; gobane ina la ka ke le legolo ditšhabeng. -- O realo Morena wa mašaba.

Genese 2:7
Morena Modimo a na a bopa motho, lerole la mmu; mo dinkong tša gagwe a budulela moya wa bophelo, motho a napa a ba moya o phelago.

John 3:3-5
[3] Jesu a fetola a re: Ruri, ruri, ke a go botša, ge motho e se wa go tswalwa lefsa, a ka se ke a bona mmušo wa Modimo.[4] Nikodemo a re: Motho a ka tswalwa bjang ge a tšofetše? A a ka buša a boela mmeleng wa mmagwe, a tswalwa?[5] Jesu a re: Ruri, ruri, ke a go botša, ge motho a sa tswalwe ka meetse le ka Moya, a ka se ke a tsena mmušong wa Modimo.

Baheberu 12:14
Phegelelang go agišana le bohle le go kgethega. E a se nago kgethego, a ka se ke a bona Modimo.

Tšenolo 17:18
Ge e le mosadi yo o mmonego ke motse o mogolo woo o nago le bogoši bja go buša dikgoši tša lefase.

Matheu 16:18
Gomme nna ke go botša ke re: Wena o Petro, o lefsika le ke tlo go aga phuthego yaka godimo ga lona; mme dikgoro tša bodulabahu di ka se ke tša e fenya.

Genese 1:1
Mathomong Modimo o hlodile legodimo le lefase.

Exoda 15:3
Morena Mogale dintweng, mong wa ina leo la “Morena”!

Tšenolo 17:9
Moo go nyaka tlhaologanyo e nago le bohlale. Dihlogo tše šupago ke dithaba tše šupago, tše mosadi eo a dutšego godimo ga tšona, le gona ke dikgoši tše šupago.

Bafilippi 4:6-7
[6] Le se ke la belaela selo. Mo go kago ba le tše le di nyakago, le di tliše pele ga Modimo ka kgopelo le ka thapelo e nago le tebogo.[7] Gomme khutšo ya Modimo, ye e fetago tlhaologanyo yohle, a e boloke dipelo tša lena le kgopolo tša lena go Kriste Jesu.

Bagalata 4:19
Lena bana ba ka, ba ke boelago ke le belega ka bohloko, gore Kriste a be a bopege mo go lena,

1 Petrose 3:15
Mme Morena Modimo mo pelong tša lena le mo tsebe ge e le Mokgethwa; Le dule le loketše go ipolela ka kholofelo ye e lego mo go lena ge le fetola mang le mang e a le sekišago ka yona,

Tšenolo 17:1
Ke mo go tlilego e mongwe wa barongwa bao ba šupago ba ba bego ba swere meruswi e šupago, a bolela le nna a re: Tlaa ke go bontšhe go lahlwa ga seotswa seo se segolo se se dutšego godimo ga meetse a mantši.

Matheu 18:15-18
[15] Ge ngwaneno a senya, mo sole le le seng; ge a ka kwa, gona o tlo rua ngwana weno.[16] Ge a ka gana go go kwa, yaa go yena o na le yo mongwe le ge e le ba babedi, gore ditaba di dule di na le hlatse tše pedi le ge e le tše tharo.[17] Ge a ka gana go kwa bonabao, gona o botše phuthego. Ge a kagana go kwa yona phuthego, gona o mo seme wantle le mohlanogi.[18] Ruri, ke a le botša, tšohle tše le tlo go di tlema mono lefaseng, di tlo tlengwa le kwa magodimong le tše le tlo go di hunolla lefaseng, di tlo hunollwa le kwa legodimong.

Baefese 1:22-23
[22] Gomme dilo tšohle o di beile ka tlase ga maoto a gagwe, a mmea a ba hlogo ya phuthego tšohle dilong tšohle.[23] Phuthego ya ba mmele wa gagwe mo go tlalago yena Motlalatšohle go bohle.

Baefese 5:23
Gobane monna ke hlogo ya mosadi, bjalo ka ge Kriste e le yena hlogo ya phuthego, e le yena Mophološi wa mmele wa gagwe.

Liketso 4:32
Gomme lešaba la ba ba dumetšego e be e le ba pelo e tee le moya o tee. Go be go se motho e a rego dilo tše a nago natšo ke tša gagwe; ba be ba re ke tša bohle.

1 Bakorinthe 1:10
Gomme lena banabešo, ke a le rapela, ka ina la Jesu Kriste Mong a rena, ke re: Bohle bolelang se tee, gore mo go lena go se be le diphapang; le be ba go bapelana, kgopolo e le e tee, kelelo e le e tee.

John 12:48
E a nnyatšago mme a se amogele mantšu aka, o na le se se mo ahlolago; se se tlogo mo ahlola ka tšatši la bofelo ke lentšu le ke le boletšego.

John 14:28
Le kwile ge ke re: Ke a tloga; ka re ke tla go lena. Ge le nthata, le tlo thaba ge ke re: Ke ya go Tate; gobane Tate o mpheta ka bogolo.

Baheberu 1:14
Ka moka ga bona a ga se meoya ya go hlankela ba bangwe, meoya ya go rongwa ya yo direla bao ba go tlo ja bohwa bja phološo?

Matheu 18:10
Le bone gore le se nyatše e mongwe wa ba banyenyane ba; ka gobane nna ke a le botša, barongwa ba bona kwa legodimong ba hlwa ba bona sefahlogo sa Tate wa magodimong.

Baefese 6:12
Gobane tlhabano ya rena ga se ya go lwa le madi le nama; re lwa le mebušo le ba maatla le balaolamafase ba leswiswi; re lwa le meoya ya bobe e lego sebakeng sa godimo.

John 3:16
Gobane Modimo o ratile lefase gakaakaa, a ba a le nea Morwa wa gagwe e a tswetšwego a nnoši, gore mang le mang e a mo dumetšego a se ke a lahlega, a be le bophelo bjo bo sa felego.

John 17:17
Ba kgethe therešong ya gago; lentšu la gago ke yona therešo.

Tšenolo 2:9
O re: Tlaišego ya gago ke a e tseba, le bodiitšana bja gago. Fela, o mohumi. Ke tseba maroga a bao ba rego re Bajuda mola e se bona, e le phuthego ya Sathane.

Lipesaleme 68:5
Ke yena tatago dišuana, le moahloledi wa bahlologadi. Ke yena Modimo; o moagong o mokgethwa wagwe.

Lipesaleme 146:9
Morena mohlekabafaladi, mmabaledi wa tšhuana le mosadi wa mohlologadi; mme tsela tša babe o a di raranya.

Bagalata 2:10
Ba fetša ka go re: Ke se lebale bahloki. Gomme modiro woo ke o dirile ka mafolofolo.

Baroma 3:23
Gobane moo ga go tlhaolo; ba dirile dibe bohle, ba hlaya letago la Modimo.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved