A A A A A

Sebopeho se setle: [Sebete]


Liketso 4:29-31
[29] Mme bjalo, Morena, bona kgalemo tša bona; mme bahlanka ba gago o ba fe mafolofolo ruri, ba bolele ntšu la gago.[30] Emiša letsogo la gago batho ba fole; go bonale dika tša bohlatse le mehlolo ka ina la Jesu mohlanka e mokgethwa wago.[31] Ya re ge ba feditše go rapela, felo mo ba bego ba phuthegetše gona gwa šišinyega; ka moka ba tlala Moya o mokgethwa, ba bolela lentšu la Modimo ka mafolofolo.

2 Bakorinthe 3:12
Bjalo ge re na le kholofelo e bjalo, re dira re na le mafolofolo a magolo.

Liketso 14:3
Ba fetša lebaka le letelele ba dutše gona, ba ruta ba ikholofediša ka Morena, e a bego a hlatsela lentšu la kgaugelo ya gagwe, a kgoniša diatla tša bona mehlolo le dika tša bohlatse.

Liketso 13:46
Paulo le Baranaba ba bolela ba sa šie, ba re: Go be go swanetše ge lentšu la Modimo le botšwa lena pele. Bjale gomme ge le phema, la itira ba go se lokele bophelo bjo bo sa felego, gona tsebang: Re ya go bantle.

Liketso 19:8
Paulo a fela a eya phuthegong ya Bajuda gwa fela dikgwedi tše tharo a ema a ba hlathollela ditaba tša mmušo wa Modimo, a ba eletša.

Filemone 1:8
Bjale -- le ge ka Kriste ke na le mafolofolo a go fo go laela se se swanetšego --

Liketso 18:26
A tla phuthegong a thoma go ruta ka mafolofolo. Akwila le Perisila ge ba mo kwa, ba mmiletša gagabo, ba mo hlathollela thuto ya Modimo gabotse.

Mark 15:43
Gwa tla Josefa wa Arimathea, monna wa lekgotla wa lehumagadi, yo le yena a bego a letetše mmušo wa Modimo, a tlema pelo, a tsena go Pilato, a kgopela mmele wa Jesu.

Liketso 28:31
A kwatša tša mmušo wa Modimo, a ruta tša Morena Jesu Kriste ka mafolofolo a magolo, a sa iletšwe ke motho.

Liketso 4:29-30
[29] Mme bjalo, Morena, bona kgalemo tša bona; mme bahlanka ba gago o ba fe mafolofolo ruri, ba bolele ntšu la gago.[30] Emiša letsogo la gago batho ba fole; go bonale dika tša bohlatse le mehlolo ka ina la Jesu mohlanka e mokgethwa wago.

Liproverbia 28:1
Ba babe ba tšhaba, go se e a ba rakago; baloki ba iketla boka tau ya ledumaedi.

Genese 18:23-32
[23] Bjale Aborahama a batamela a re: Naa o ka fediša moloki gammogo le yo mobe naa?[24] Mohlomongwe mo motseng woo go ka ba le baloki ba masome a fetšago seatla. A o ka ba fediša wa lesa go lebalela motse woo ka baka la baloki ba masome a fetšago seatla ba ba ka bago go wona?[25] Go dira bjalo a di be kgole le wena; ga o bolaye wa hlakanya moloki le yo mobe, moloki a dirwa se se dirwago yo mobe. Tšeo di kgole le wena. Naa moahlodi wa lefase ka moka a ka se dire se se swanetšego naa![26] Morena a re: Ge nka hwetša Sodoma go na le baloki ba masome a fetšago seatla mo motseng woo, gona motse ka moka nka o lebalela ka baka la bona.[27] Aborahama a buša a re: A ko tsebe hle ge ke betile pelo ka bolela le Mongaka, le ge ke le lerole le molora.[28] Mohlomongwe go masome a mahlano go ka hlaela ba bahlano. A o ka fediša motse ka moka ka baka la ba bahlano bao? Morena a re: Nka se ke ka o senya ge nka hwetša go na le ba masome a mane le ba bahlano.[29] Aborahama a iša pele a bolela le yena a re: Mohlomongwe go ka hwetšwa go na le ba masome a mane. Morena a re: Ge ba masome a mane ba ka ba gona nka se ke ka dira selo.[30] Aborahama a re: Mongaka a se ke a befelwa ge ke sa bolela. Mohlomongwe go ka hwetšwa ba masome a mararo. Morena a re: Nka se ke ka dira selo ge nka hwetša go na le masome a mararo.[31] Aborahama a re: A ko tsebe hle ge ke betile pelo ka bolela le Mongaka. Mohlomongwe go ka hwetšwa go na le ba masome a mabedi. Morena a re: Nka se ke ka o senya ge go ka ba le ba masome a mabedi.[32] Aborahama a re: Mongaka a se befelwe, ge ke sa bolela gatee. Mohlomongwe go ka hwetšwa go na le ba lesome. Morena a re: Nka se ke ka o senya ge go ka ba le ba lesome.

Lipesaleme 138:3
O nkwile ge ke go bitša, wa mpha mafolofolo, maatla moyeng wa ka.

Baefese 3:12
Ka yena re na le mafolofolo, re na le botseno re holofetše, re dumetše yena.

John 4:17
Mosadi a re: Ga ke na monna. Jesu a re: O a rereša ge o re ga ke na monna;

Baheberu 10:19
Bjale bana bešo! Re na le mafolofolo a go tsena Sekgethwakgethweng ka madi a Jesu.

Baheberu 4:16
Ke gona, a re batameleng re holofetše, re tle madulong ao a kgaugelo, re tle re amogele tšhokelo, re hwetše kgaugelo ya go hlakodišwa lebakeng la gona.

Baheberu 13:6
Boka le rena re bolelago re holofetše ra re: Morena ke Molwedi wa ka: ga ke boife selo; batho ba ka ntirang?

Baefese 6:19-20
[19] Le nna le nthapelele, gore ge ke ahlama molomo ke fiwe lentšu, gore phihlo ya Ebangedi ke e kwalakwatše ka mafolofolo,[20] ke le motseta wa yona ke tlemilwe, gore ke e hlatsele ka mafolofolo, ka mo go ntshwanetšego ge ke bolela.

Liketso 4:13
Ge ba bona Petro le Johane ba bolela ba thabile, mola ba boditšwe gore ga se batho ba mangwalo, ga se barutegi, ba kgotsa; le gona ba be ba tseba ge e le ba ba bego ba na le Jesu.

1 Timothea 3:13
Gobane ba ba dirilego modiro wo gabotse ba ithuela bogolo bjo botse, le mafolofolo tumelong ya go dumela Jesu Kriste.

1 Bathesalonika 2:2
Le ge re sa tšo hlokofatšwa le go gobatšwa kua Filipi, ka mo le tsebago, re be re na le mafolofolo ka Modimo wa rena, ra le botša Ebangedi ya Modimo re le bothateng bjo bogolo.

Bafilippi 1:20
Ke sona se ke se hlologetšwego, se ke se holofetšego ke se na maseme, ke na le mafolofolo a go re ka mehla le lehono Kriste a godišwe ka tše di diregelago mmele wa ka, e ka ba bophelo, e ka ba lehu.

2 Timothea 1:7
Gobane Modimo ga a ka a re nea Moya wa boi; o re file Moya wa maatla, le wa lerato, le wa tlhaologanyo.

1 Bakorinthe 16:13
Phakgamang le eme tumelong, le dire senna, le tie maatla.

Liproverbia 14:26
Go šia Morena o tlo iketla ruri; le bana bago ba tlo ba le setšhabelo.

Lipesaleme 27:14
Letela Morena, o tie maatla, o tleme pelo. Letela Morena.

Baroma 1:16
Gobane ga ke na maseme ka Ebangedi ya Kriste, hleng e le maatla a Modimo a go phološa mang le mang e a dumelago, go thoma ka Bajuda, go iša pele ka Bagerika.

1 Likronike 28:20
Dafida a bolela le Salomo morwa wa gagwe a re: Tia maatla, o tleme pelo, o dire, o se boife, o se tšhoge selo, gobane Morena Modimo, Modimo wa ka, o tlo ba le wena; a ka se ke a go gerula, a ka se ke a go lahla, mme o tlo ba wa phetha mediro ka moka ya tše tša ngwako wa Morena.

1 Bakorinthe 15:58
Ke gona, lena banabešo baratwa! Tiang maatla, le se ke la tekema, le tielele modirong wa Morena mo go fela, le tseba gore go itapiša ga lena ga se ga lefela Moreneng.

Baefese 6:10
Bjale bana bešo! Nke ke fetše ka go re: Tiang Moreneng le thateng ya maatla a gagwe.

Esaia 54:4
Se boife, o ka se lewe ke dihlong; se tlale maseme, gobane o ka se šegamišwe; gobane nyatšego ya mola o sa le e mofsa o tlo e lebala; le tšhego ya mola o le mohlologadi o ka se hlwe o di gopola.

John 14:27
Ke le tlogelela molao; ke le fa molao wa ka. Nna ga ke le nee ka mo lefase le neago ka gona. Dipelo tša lena di se huduege, di se šie.

Mark 5:36
Jesu ge a ekwa ba realo, a bolela le mogolo wa phuthego a re: Se tšhoge! Sa gago a e be go dumela.

Bafilippi 1:28
Le se na mo le kago tšhoga baganyetši, bao go ganetša ga bona e lego bohlatse bja gore ba a lahlega, go lena ya ba bohlatse bja phološo, di etšwa go Modimo.

John 7:26
Bjale šo o bolela pepeneneng, mme ga ba mmotše selo. A fae ba bagolo ba lemogile ge e le yena Kriste?

Liketso 5:29
Gwa fetola Petro, le baapostola ba bangwe, ba re: Mo go batho le Modimo, wa go kwešišwa ke Modimo.

Joshua 1:7
Fela, tiiša maatla o dire senna ruri ge o hlokomela melao ka moka ye Moshe motseta wa ka a go laetšego yona. O se ke wa e fapoga ka go ya go le letona goba go la ntsogošo; ke mo o tlogo letlega mo gohle mo o yago.

Ezekiele 3:9
Le ya gago phatla ke e nea bothata bja talama le bja legakabje. O se ba boife, o se tšhoge difahlego tša bona ge e le moloko wa dinganga.

Liketso 9:29
A ba a fetolana le ba mmolelo wa Bagerika; mme bona ba mo lalela gore ba mmolaye.

Bafilippi 1:1
Paulo le Timotheo bahlanka ba Jesu Kriste, re ngwalela ba e lego bakgethwa ka Kriste Jesu ba lego motseng wa Filipi, le balebeledi le badiredi.

1 Timothea 3:1
Taba ye e tiile: Ge motho a nyaka bolebeledi, o duma modiro o botse.

1 Bakorinthe 3:12
Bjale ge motho a etla a aga godimo ga motheo woo, a aga ka gauta le ka silifera le ka mabjemahlokwa le ka dikwata le ka mabjang le ka dihlaka,

Baheberu 10:1
Bjale Molao, sa wona ke moriti fela wa tše di tlogo tla; ga se wona sebele sa dilo tšeo. Ka ngwaga o mongwe le o mongwe ba fela ba batamela ka didimo tšona tšeo, mme ba ba di tlišago ga ba kgone go hlatswiwamoka.

1 Petrose 5:10
Mme Modimo wa dikgaugelo tšohle, e a le bileditšego letagong la gagwe la neng le neng la Kriste, lena ba go tlaišega ka lebakanyana, o tlo le dira ba botlalo; o tlo le thekga; o tlo le tiiša, le se hlwe le šišinyega.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved