A A A A A

Sebopeho se setle: [Ho tšepahala]


2 Bakorinthe 8:21
Gobane bothakga ga re nyake bja pele ga Modimo fela; le bja pele ga batho re a bo nyaka.

2 Timothea 2:15
Se o swanetšego go se phegelela ke gore Modimo a bone o le mmotegi, o le modiri e a se nago bosodi, e a tsebago go ratha lentšu la therešo a sa kgopamiše.

Bakolose 3:9
Le se ke la forana ka maaka; le be ba ba apotšego motho e motala le ditiro tša gagwe.

Baefese 4:25
Ke gona apolang maaka; ge le boledišana le bolele therešo, gobane re ditho seng sa rena.

James 1:26
Ge motho a ka re: ke yo borapedi, mme a se sware leleme la gagwe ka mogala, a fora pelo ya gagwe, borapedi bja motho yo bjalo ke bja lefela.

James 3:17
Ge e le bohlale bjo bo tšwago godimo, sa pele mo go bjona ke go ila tšhila, sa bobedi ke kgoši le bonolo; bo na le go kwa, bo humile kgaugelo le dikenyo tše botse; ga bo bebe motho, ga bo na bomenetša.

Luka 6:31
Batho le ba dire tše le ratago gore ba le dire tšona.

Matheu 5:8
Ba lehlogonolo ke ba pelotshekegi, gobane bonabao ba tlo bona Modimo.

Liproverbia 10:9
Wa tselathwii o swere ya go iketla; wa tselakgopo ba tlo mo hwetša.

Liproverbia 11:3
Baloki ba etetšwa ke toko ya bona; bahlanogi ba senywa ke maaka a bona.

Liproverbia 12:17-22
[17] Morereši o hlatsela toko; hlatse ya maaka e hlatsela go fora.[18] Go na le babolabodi ba mahlabawalerumo; ge e le leleme la mohlale ke moreku.[19] Molomomorereši o thekgile neng le neng; mme leme la maaka ga le iše kgole.[20] Bofora bo pelong ya go eleletša maano; bareraleago ba na le lethabo.[21] Moloki, ga go na bošula bo kago mo wela; ba go golelwa ke dikotsi ke ba babe.[22] Morena o hlaswa melomo ya maaka; o kgahlwa ke ba ba dirago therešo.

Liproverbia 14:5
Hlatsepotegi ke e sa akego; moferekataba ke hlatse ya go fora.

Liproverbia 21:3
Go loka le go dira ka tshwanelo go ratwa ke Morena go fetiša dihlabelo.

Liproverbia 24:26
Momphetolasenna o nkatla molomo.

Liproverbia 28:18
Moswaratselayagoloka o tlo phologa; madikadike wa tselapedi, o tlo wa go e nngwe.

Lipesaleme 112:5
Monna yo bolo ke yeo a dirago ka botho, mme a se gane go adima, a seka ditaba tšaagwe ka molao.

1 Likronike 29:17
Modimo wa ka; ke tseba gore o fenyeka pelo, mme o kgahlwa ke boloki; mme nna ka dira ka pelobolo ka ntšha dilo tše ka moka ka go ithapa; bjale ke thaba ge ke bona setšhaba sa gago se se lego fa se go ntšhetša dineo ka go ithapa.

John 1:3
Tšohle di dirilwe ke yena; mme go tše di dirilwego ga go se se sa kago sa dirwa ke yena.

John 3:18
E a mo dumetšego a ka se ke a lahlwa. E a sa dumelego, yena o šetše a tšwilwe, gobane a sa ka a dumela leina la Morwa motswalwaeši wa Modimo.

Bafilippi 4:8-9
[8] Banabešo! Ke fetša ka go re: Išang megopolo le tše e lego therešo, le tše e lego bokwala, le tše e lego toko, le tše e lego pelothereši, le tše di yago ka lerato, tša tumo e botse, tše e lego bolo, tše di kago ratiwa, e be tšona le di naganago.[9] Le dire tše le di rutilwego la di amogela, la kwa tšona; tše le bonego nna ke di dira, dirang tšona; gomme Modimo wa khutšo o tlo ba le lena.

1 Petrose 3:10-12
[10] Gobane e a kgahlwago ke bophelo, a rata go bona matšatši a tše botse, a a khutšiše leleme lagwe bobe; le melomo ya gagwe e se ke ya bua maaka.[11] A a kgaogane le tše mpe, a dire tše botse; a nyake molao a o kganyelele.[12] Gobane mahlo a Morena a bona baloki; tsebe tša gagwe di kwa ge ba lla. Gomme sefahlogo sa Morena se lebile ba go dira bobe.

Liproverbia 6:16-20
[16] Go na le dilo tše tshelela tše Morena a di hloilego; ke tše di šupago tše a di hlaswago:[17] Ke mahlomaikgantšhi, ke leme la maaka, ke atla tša go thula madi a se nago molato,[18] ke pelo ya go loga maanomabe, ke kitimešitomakganyelabobeng.[19] Ke hlatsiphori kgebamaaka, ke molohlanyabanabamotho.[20] Ngwanaka! Boloka ditaelo tša tatago, o se lahle thuto tša mmago.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved