A A A A A

Sebopeho se setle: [Boikokobetso / Boikokobetso]


Bakolose 3:12
Bjale, le le bahlaolwa ba Modimo, le le bakgethwa le baratiwa, aparang kgaugelo le botho le boikokobetšo le boleta le go se fele pelo.

Baefese 4:2
le ye ka go ikokobetšamoka, le ka boleta, le ka go se fele pelo, le kwana ka lerato.

James 4:6-10
[6] O re setša ka kgaugelo ye e fetišago, gobane go thwe: Modimo o lwa le baikgodiši; ba go ikokobetša o ba setša ka dikgaugelo.[7] Lobang ge le bušwe ke Modimo; Le lwe le diabolo, mme o tlo le tšhaba.[8] Batamelang Modimo, le yena a le batamele. Hlapang diatla, lena Badiradibe! Hlapišang dipelo, lena ba pelopedi.[9] Iponeng bobotlana, le hlokofale le lle. Ditšhego tša lena a di fetoge nyamo; thabo ya lena e fetoge tlhokofalo.[10] Ikokobetšeng pele ga Morena; ke mo a tlogo le godiša.

1 Petrose 5:5
Le lena ba bafsa, kwang ba bagolo; mme seng sa lena le phedišane le ne boikokobetšo; gobane Modimo o lwa le baikgogomoši; ba ba ikokobetšago o ba setša ka kgaugelo.

2 Likronike 7:14
setšhaba sa ka se se bitšwago ka leina la ka, ge se ka ikokobetša sa rapela sa nyaka sefahlogo sa ka, sa lahla ditsela tše mpe tša sona, gona ke tlo ba kwa ke le legodimong, ka ba lebalela sebe, ka fodiša naga ya bona.

Luka 14:11
Gobane bohle ba ba ikgodišago ba tlo kokobetšwa; e a ikokobetšago o tlo godišwa.

Mikea 6:8
Hee wena motho! O boditšwe se e lego se sebotse, le se Morena a se nyakago go wena: Ke go dira toko, ke go rata botho; ke go sepela le Modimo wago o ne boipoetšo.

Liproverbia 3:3-4
[3] A lerato le therešo di se go tlogele. Di apare bokapheta molaleng; di tloke pelong boka tlapeng.[4] Ke mo o tlogo hwetša mahlo a Modimo le a batho a go lebeletše ka lerato le ka botho.

Liproverbia 11:2
Mo go yago letšeke, le dihlong di a ya; bohlale bo na le moipoetši.

Liproverbia 12:15
Lešilo le bona go loka ya lona tsela; yo bohlale o kwa baeletši.

Liproverbia 15:33
Go šia Morena ke yona thuto ya bohlale; boikobetšo bo latelwa ke kgodišo.

Liproverbia 18:12
Boipoti bja pelo ya motho bo mo iša thobegong; boipoetšo bo latelwa ke bogolo.

Liproverbia 22:4
Boikokobetšo le go boifa Morena, moputso ke lehumo, le go retwa, le go phela.

Liproverbia 27:2
Homola o retwe ke bangwe; ke tša ba bangwe tšeo, ga se tša molomo wago.

Lipesaleme 25:9
O hlahla babotlana go lokeng; bona babotlana o ba ruta tsela yagwe.

Lipesaleme 149:4
Gobane Morena o kgahlwa ke setšhaba sagwe, o tšhepiša babotlana ka phološo.

Baroma 12:3
Gobane, ge ke bona kgaugelo ye e ntiregetšego, ke botša lena bohle ke re: Go se ke gwa ba le e a itshemago a fetiša moo go mo swanetšego. Itshemeng ka go ya ka kelelo; mang le mang a ye ka mo Modimo a mo lekanyeditšego tumelo.

Baroma 12:16
Le be ba pelotee seng sa lena; le se ke la nyaka tša bogolo; le tlwaelane le babotlana.

2 Bakorinthe 12:9-10
[9] Modimo a fetola a re: Kgaugelo ya ka a e go lekane, gobane maatla a ka a iphetha phokolong. -- Ke gona ke rego go kaone ge nka kgahlwa ke go kgantšha diphokolo tša ka, gore maatla a Kriste a age mo go nna.[10] Ke ka baka leo ke thabago diphokolong le mabothateng le tšhegong le ditlaišegong, ke le tlalelong ka baka la Kriste; gobane ge ke fokola ke mo ke nago le maatla.

Bafilippi 2:3-4
[3] Le se ke la dira selo ka kgang le ka go nyaka go retwa. Sa lena a e be go ipoetša le go phalana go godišaneng.[4] Motho a se ke a šetša tša go ikhola; a a šetše tša go hola ba bangwe.

Matheu 23:10-12
[10] Le se ke la bitšwa ka la Ketapele, gobane wa lena Moetapele ke o tee ke Kriste.[11] E mogolo mo go lena a e be molediredi.[12] Wa go ikgodiša o tlo kokobetšwa wa go ikokobetša o tlo godišwa.

James 4:14-16
[14] Le realo le sa tsebe tša ka moswana. Le gona bophelo bja lena ke eng? E fo ba kgodi ye e bonalago lebakanyana fela ya tloga e široga.[15] Go kaone ge le ka re: Ge Morena a rata ra phela, re tla dira tše le tšela.[16] Gomme bjale le kgantšha boikgogomošo. Boikgantšho bjoo ke bjo bobe ka moka ga bjona.

Bafilippi 2:5-8
[5] Kgopolo ye e swanetšego go ba mo go lena, ke yeo e bego e le go Kriste Jesu.[6] Eo, a le ka lebopo le Modimo a lego ka lona, a se re: go swana le Modimo go mo ana hlogo.[7] A upša a itlhakola, a tšea lebopo la mohlanka, a ba e a swanago le batho, a hwetšwa e le motho ka sebele,[8] a ikokobetša a ba e a kwago le go iša lehung, lehung la sefapanong.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved