A A A A A

Sebopeho se setle: [Ho amohela]


1 Bakorinthe 5:11-13
[11] Se ke le ngwaletšego sona ke go re le se ke la hlakana le motho yo le rego ke ngwana weno, moka a ba seotswa, a ba wa megbaru, a ba wa medimo e šele, a ba wa maroga, a ba letagwa, a ba mohlakodi. Motho wa mohuta woo, le go ja le se ke la ja le yena.[12] Bantle ke tlo ba ke ba ahlolelang? Hleng lena le lesa go ahlola ba ba lego makgatheng a lena.[13] Bantle ba tlo ahlolwa ke Modimo, lena tlošang mothomobe mo gare ga lena.

1 Johanne 1:9
Ge re ipolela dibe tša rena, gona ka ge yena e le wa potego le toko, o re lebalela dibe a re hlatswa bokgopo ka moka.

1 Petrose 3:8-9
[8] Ke moka, bang ba kgopolo e tee ka moka ga lena, le kwelane bohloko, le ratane le bana ba bolena, le be ba bonolo le ba botho.[9] Le se ke la lefetša bobe ka bobe, le lehlapa ka lehlapa; wa lena mokgwa e be go šegofatša, le tseba gore ke sona se le bileditšwego sona, gore le tle le be ba go tlo ja bohwa bja tšhegofatšo.

John 3:16
Gobane Modimo o ratile lefase gakaakaa, a ba a le nea Morwa wa gagwe e a tswetšwego a nnoši, gore mang le mang e a mo dumetšego a se ke a lahlega, a be le bophelo bjo bo sa felego.

Liproverbia 13:20
Šika le bahlale o hlalefe; mokgonanalemašilo o tlo tshereana.

Baroma 2:11
Gobane Modimo ga a bebe difahlogo.

Baroma 5:8
Gomme Modimo, lerato le a re ratilego ka lona, o le bonagatša ka ge Kriste a re hwela re sa le badiradibe.

Baroma 8:31
Bjale ditaba tše re tlo di reng? Modimo ge a na le rena re sa tlo siteletšwa ke mang?

Baroma 14:1-2
[1] Mofokodi tumelong le mo amogeleng, e se gore le tšee kgang ka diila.[2] E mongwe o dumela go ja tšohle; mofokodi o fo ja merogo.

Baheberu 10:24-25
[24] A re hlokomelaneng seng sa rena, re išane leratong le medirong e botse.[25] Re se ngale phuthego ya gešo ka mokgwa wa ba bangwe; sa rena a e be go eletšana, gagolo ka ge letšatši le le kgauswi; le lena le a di bona.

John 6:35-37
[35] Jesu a re: Bogobe bja bophelo ke nna. E a tlago go nna a ka se ke a kwa tlala; e a ntumelago a ka se ke a ba a nyorwa.[36] Fela, lena ke le boditše ka re: Le ge le mpone, ga le ntumele.[37] Bohle ba Tate a nneago bona, ba tla go nna; gomme e a tlago go nna, nka se ke ka mo lelekela ntle.

Bakolose 3:12-14
[12] Bjale, le le bahlaolwa ba Modimo, le le bakgethwa le baratiwa, aparang kgaugelo le botho le boikokobetšo le boleta le go se fele pelo.[13] Le fele le rwalana; le lebalelane ge go na le e a nago le taba le e mongwe; boka Kriste ge a le lebaletše, le lena le dire ka mokgwa woo.[14] Se segolo mo go tšeo ka moka ke gore le apare lerato, yona tlemo ya botlalo.

Matheu 5:38-42
[38] Le kwele ge go thwe: Leihlo le lefya ka leihlo; leino le lefya ka leino.[39] Ge e le nna ke botša lena ke re: Le se ke la ganela bobe. Ge motho a go phasola thama ya go le letona, o mo sekegele le e nngwe.[40] E a ratago go go sekiša le go go amoga kobjana, mo tlogelele le yona kobo.[41] E a go gapeletšago go sepela sekgala se tee, sepela nae o fetše tše pedi.[42] E a go kgopelago o mo nee; o se gerule e a rego: Nkadime.

Matheu 25:34-40
[34] Ke mo yena kgoši a tlogo bolela le bao ba ka letsogong la gagwe le letona, a re: Tlang lena bašegofatšwa ba Tate, le tšee kabelo ya lena ya mmušo wo le o lokišeditšwego go tloga go theweng ya legohle.[35] Gobane ke be ke swerwe ke tlala, la mpha dijo; ke be ke nyorilwe, la mpha ka nwa; ke be ke le moeti, mme la nkamogela.[36] Ke hlobotše, la nkapeša; ke babja, la ntlhola; ke le kgolegong, la tla go nna.[37] Ke mo baloki ba tlogo fetola ba re: Morena, re go bone neng o swerwe ke tlala, mme ra go fa dijo, o nyorilwe ra go fa wa nwa?[38] Re go bone neng o le moeti, ra go amogela, o hlobotše ra go apeša?[39] Re go bone neng o babja goba o le kgolegong, mme ra tla go Wena?[40] Ke mo Morena a tlogo fetola a re: Ruri, ke a le botša: Mo le diretšego e mongwe wa bana bešo ba banyenyane ba, le di diretše nna.

Baroma 15:1-7
[1] Gomme sa rena ba re tiilego, ke gore re kgotlelele mefokolo ya ba ba sa tiago, re lese go ithata.[2] Mang le mang a kgahle ngwanabo ka go thakga le ka go mo agiša.[3] Gobane Kriste le yena ga a ka a ithata, bjalo ka ge go ngwadilwe gwa thwe: Ke wetšwe ke kgobogo ya ba go kgobago.[4] Gobane tše di ngwadilwego kgale, di ngwaletšwe go ruta rena, gore re hwetše kholofelo ka go tiišwa le ka go homotšwa ka ona mangwalo.[5] Gomme Modimo, yena mong wa tiišo le khomotšo, lena ka moka a le fe kgopolo e tee ya go amana le Kriste Jesu.[6] Gore Modimo Tatago mong a rena Jesu Kriste le mo rete ka bopelotee le ka molomo o tee.[7] Ke gona amogelanang bjalo ka ge yena Kriste a le amogetše, e be gona go leboga Modimo.

Baroma 14:10-19
[10] Gomme wena o reng ge o ahlola ngwaneno? Ke buša ke re: Gomme wena, o reng o nyatša wa geno? Hleng ka moka re tlo ema re lebane le sedulo sa kahlolo sa Kriste![11] Gobane go ngwadilwe gwa thwe: Ke enne ka nna ke phelago, ka re: matolo ka moka a tlo nkhunamela. O realo Morena. Maleme ka moka a tlo tumiša Modimo.[12] Sedio ge, motho mang le mang wa rena o tlo iphetolela pele ga Modimo.[13] Ke gona, a re se hlweng re ahlolana; go kaone ge le ka ahlola la re: motho a se ke a kgopiša ngwanabo a mo uša.[14] Ke a tseba, gomme ke kgodilwe ka Morena Jesu, ge go se seila sa go ilwa ka baka la sona seng; e ba seila ka eo a se ilago.[15] Bjalo ge ngwaneno a hlokofatšwa ka se wena o se jago, gona ga o sa ya ka lerato. O se ke wa mo timetša.[16] Le se ke la nyatšiša bjona botse bja lena.[17] Gobane mmušo wa Modimo ga se go ja le go nwa, ke toko le khutšo le thabo ka Moyamokgethwa.[18] E a direlago Kriste a na le tšona tšeo, o kgahla Modimo, o botwa ke batho.[19] Ke gona a re phegeleleng tše re kago khutšišana ra agišana ka tšona.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved