A A A A A

Molimo: [Tlhohonolofatso ea Lichelete]


1 Samuele 2:7
Morena o a diitše, a be a humiše, o a kokobetše, a be a godiše.

2 Bakorinthe 8:9
Kgaugelo ya Mong wa rena Jesu Kriste le a e tseba, gobane -- e le mohumi -- a ba modiidi ka baka la lena gore le humišwe ka bodiidi bja gagwe.

3 Johanne 1:2
Morategi! Ke go belaelela go letlegelwa ke tšohle le go phela o thabile, bjalo ka ge o letlegetšwe ke tša moya.

Moeklesia 9:10
Tšohle tše atla sa gago se di kgonago, di dire ka maatla a gago gobane kua bodulabahu mo o yago gona, ga go na modiro, ga go na kgopolo, ga go tsebo le bohlale.

Bagalata 6:9
A re se ke ra lapa go dira botse; gobane ge re sa lesetše, re tlo buna ka lebaka la gona.

Genese 13:2
Mme Aborama o be a humile gagolo, a na le diruiwa, le silifera, le gauta.

Hosea 4:6
Tšhaba sa ka se feletše ka go hloka tsebo, ka gobane tsebo e nyaitšwe ke wena. Le nna ke tlo go nyatša, wa se hlwe o eba moperisita wa ka. Le bana bago ke tlo ba lebala, ka gobane o lebetše molao wa Modimo wa gago.

James 5:12
Se segolothata, lena bana bešo, le se ke la ena, le ge e le ka legodimo, le ge e le ka lefase, le ge e le ka keno ye nngwe. “E” ya lena a e be “E”; “aowa” ya lena a e be “aowa”, gore le se tlo sekišwa.

John 6:12
Ge ba hoše, a laela barutiwa ba gagwe a re: Kgobelang maratha a šetšego, gore go se lahlege selo.

Luka 6:38
Fang, gomme le tlo fiwa; ke mo le tlo go adibetša la tšhelelwa ka seelo se se botse se se katetšwego, se se nago le mohlopa. Gobane seelo se le elago ka sona, ke sona se le tlo go elelwa ka sona.

Luka 12:34
Gobane mo go lego lehumo la lena, ke mo go tlo go ba le dipelo tša lena.

Liproverbia 10:22
Khumišo ke ditšhegofatšo tša Morena; ga e tlale ka go itapiša.

Liproverbia 11:14
Setšhaba go notlega sehlokamohlahli; leago le tla ka go ata baeletši.

Liproverbia 19:17
Tlhallabadiidi o adima Morena; mme Yena o tlo mmušetša tše a di neilego bala.

Liproverbia 21:17
Morata mathabo o tlo diila; mollasebelalemakhura a ka se ke a huma.

Liproverbia 22:9
Wa ihlo le botho o tlo šegofatšwa, ka gobane o ngwathetše bušwa babotlana.

Liproverbia 28:22-27
[22] Motho wa ihlo la megabaru o kganyelela go huma; ga a tsebe ge a tlo tlelwa ke bohloki.[23] Mosolabatho o tlo ba a ratwa, gwa nyatšega wa leme la boreledi.[24] Mohlakolatatagwelemmagwe, a re: Ga se sebe, ke wa gabosehlola.[25] Wa megabaru o tsoša ntwa; e a tlo go khora ke e a botago Morena.[26] Moipoti ke setlatla; go phonyokga e a yago ka bohlale.[27] Tlhallabadiidi a ka se ke a ba a hloka; moitšhiramahlo o tlo kwa mašapa a mantši.

Lipesaleme 24:1
Lefase ke la Morena, le makokokoko a lona, lefase lohle le baagi ba lona.

Matheu 6:33
Sa pele le tsome mmušo wa Modimo le toko ya wona; ke mo le tlo go ekeletšwa ka tšeo ka moka.

Matheu 23:23
Le ba madimabe lena bamangwalo le bafarisei, lena baikaketši, gobane le ntšha salesome go leroto le go lenonya le go lehloko, le sa šetše tše di kgolo molaong, e lego toko kahlolong le kgaogelo le potego. Go swanetše ge go dirwa tseno, mme le tsela di se leswe.

Matheu 25:21
Mong wa gagwe a re: Agee, mohlanka o botse e a botegago! O mpotegetše ka tše nnyane; tlaa o be molaki wa tše ntši. Tsena thabong ya mong wa gago.

Baroma 13:8
Le se ke la šala le molato wo le swanetšego go o lefa, ge e se tshwanelo ya go ratana; gobane moratamotho o phetha molao.

Liproverbia 3:9-10
[9] Loba Morena ka khumo ya gago, le ka dithakangwaga tša puno ya gago ka moka.[10] Mme dišego tšago di tlo tlala lehumo, dinkgo tša fofoma mananose a morara.

Lipesaleme 121:1-2
[1] Ke llalela kua dithabeng. -- Tlhakodišo ya ka e tlo tšwa kae?[2] Tlhakodišo ya ka e tšwa go Morena, Modiramagodimo le lefase.

Mark 11:22-23
[22] Jesu a fetola a re: Bang le tumelo ya go dumela Modimo.[23] Ruri, ke a le botša, motho e a kago bolela le thaba ye, a re: Tloga fa o yo ikwetša lewatleng, a realo a sa dikadike pelong ya gagwe, a dumela gore tše a di bolelago di tlo direga, di tlo mo diregela.

Genese 1:26-27
[26] Bjale Modimo a re: A re direng motho ka go swantšha ka rena, a swane le rena; a buše dihlapi tša lewatle le nonyana tša godimo, le diruiwa, le lefase ka moka, le digagabi ka moka tše di gagabago lefaseng.[27] Ke mo Modimo a bopilego motho, a mmopa ka go itshwantšha, a mmopa ka go swantšha ka yena Modimo; a ba bopa monna le mosadi.

2 Bakorinthe 9:6-8
[6] Go bjalo: Mobjalakatseba o buna wa tseba; mobjalakatshetšo o buna wa tshetšo.[7] E mongwe le e mongwe a ntšhe ka mo a kwanego le pelo ya gagwe; a se ntšhe ka go belaela le ka go gapeletšwa, gobane Moneaathabile, Modimo o a mo rata.[8] Gomme Modimo o kgona go le atišetša dikgaugelo, la tlo rua tše di tlogo lekanela gohle; la tlo ekeletšwa ka tša go dira mediro e mebotse yohle;

Luka 14:28-30
[28] Gobane ke mang mo ga lena, yo e rego ge a rata go aga morako o motelele, a se thome a dula a bala tšhelete ya gagwe, a tle a bone ge a na le ye e lekanetšego go tlo phetha modiro woo?[29] E se be mohlomongwe ge a beile motheo a šitwa go phetha; a tloga a kwerwa ke bohle ba ba di bonago,[30] ba re: Motho e o thomile go aga; mme o šitilwe go phetha.

Luka 6:34-36
[34] Ge Le adima bao le holofelago go rua ka bona le sa lebogwang? Hleng le badiradibe ba a adimana, gore ba tšee se se lekanego.[35] Sa lena a e be go rata manaba a lena, le go setša le go adima mo le sa holofelego go boelwa. Ke mo moputso wa lena e tlo go ba o montši, la tlo ba bana ba Yogodimodimo, gobane yena le ba ba sa lebogego, le ba babe, o ba dira ka botho.[36] Bang bagaugedi boka Tataweno ge e le mogaugedi.

James 5:1-3
[1] Eriyeng, lena bahumi! Llang le golole ka baka la ditlhokofalo tše di tlogo le wela godimo.[2] Mahumo a lena a bodile. Dikobo tša lena di llwe ke tshwele.[3] Gauta ya lena le silifera ya lena di llwe ke makgalwa; gomme makgalwa a tšona a tlo le bega; a tlo tšhuma mebele ya lena bjalo ka mollo. Le kgobetše mahumo mehleng ya bofelo.

Genese 12:1-20
[1] Morena o boletše le Aborama a re: Tlogela lefase le la geno, le metswalo ya gago, le ngwako wa tatago; o ye nageng ye ke tlogo go laetša yona.[2] Gobane ke tlo go dira setšhaba se segolo, ke tlo go šegofatša ka godiša leina la gago; mme wena o tlo ba tšhegofatšo.[3] Ke tlo šegofatša ba ba go šegofatšago, ka roga ba ba go rogago; mme meloko ka moka ya lefase e tlo šegofatšwa ka wena.[4] Aborama a dira se Morena a mmoditšego sona, a tloga; Loto a tloga le yena. Aborama ge a tloga Harane, e be e le monna wa nywaga e masome a šupago le nywaga e mehlano.[5] O tlogile le Sarai mosadi wa gagwe, le Loto morwa wa ngwanabo, le maruo a bona ka moka a ba bego ba a ruile mo Harane; ba tloga ba leba nageng ya Kanana, mme ba ba ba fihla.[6] Aborama a tsena nageng yeo a fihla motseng wa Sikeme mo sethokgweng sa More. Mehleng yeo mo lefaseng leo go be go agile Bakanana.[7] Gomme Morena a iponatša go Aborama a re: Naga ye ke tlo e nea bana ba gago. Gona moo Aborama o agile aletare ya Morena e a iponaditšego go yena.[8] A khuduga a ya dithabeng tša thoko ya bohlabela bja Bethele, a aga ngwako wa gagwe gona moo, Bethele e le bodikela, Ai e le bohlabela. Le moo a aga aletare ya Morena, a rapela leina la Morena.[9] Aborama a tloga, a sepela a lebile thoko ya borwa.[10] E ile ya re ge go wele tlala nageng yeo, Aborama a fologela Egipita go yo diilela ntshe; ka gobane tlala e be e le e thata nageng yeo.[11] Ge a batametše go tsena la Egipita, a bolela le Sarai mosadi wa gagwe a re: Ka kgonthe, nna ke tseba ge o le mosadi wa sebopego se sebotse.[12] Bjale ge Baegipita ba go bona, ba tlo re o mosadi wa ka, mme ba mpolaya, wena ba go lesa wa phela.[13] Bjale a ko bolele o re o kgaetšedi ya ka; ke mo ke tlogo dirwa gabotse ka baka la gago.[14] Ka kgonthe, Aborama ge a fihla Egipita, Baegipita ba bona mosadi wa gagwe e le yo botse ka kudu.[15] Matona a Farao a mmona, a mo tumiša pele ga Farao; mosadi eo a tšewa a išwa mo lapeng la Farao.[16] Aborama yena ba mo dira gabotse ka baka la mosadi eo, a fiwa dihuswana, le dikgomo, le dipokolo, le balata ba banna le ba basadi, le dipokolo, tša ditshadi le dikamela.[17] Fela, Farao Morena o mo otlile le ba lapa la gagwe ka dikotlo tše kgolo ka baka la Sarai mosadi wa Aborama.[18] Ke mo Farao a biditšego Aborama a re: O ntirile taba mang? O be o reng o sa ka wa mpotša wa re ke mosadi wa gago?[19] Ke ka baka lang ge o itše: ke kgaetšedi ya ka? Ka ba ka mo tšea ka re a be mosadi wa ka, mola e le mosadi wa gago. Mo tšee, mme o sepele.[20] Gomme Farao a roma banna ba mo felegetša, yena le mosadi wa gagwe, le tšohle tša gagwe.

Matheu 6:1-34
[1] Itoteng gore toko ya lena e se be ya go dirwa pele ga batho gore le bonwe ke bona. Ge le dira ka mokgwa woo, moputso wa Tataweno wa magodimong le ka se o bone.[2] Ke gona ge o dira tša kgaugelo, o se iteletše phalafala boka baikaketši ge ba dira diphuthegong le mekgotheng, e le gore ba retwe ke batho. Ruri ke a le botša, ke gona ge ba tšere moputso wa bona.[3] Wena, ge o dira tša kgaugelo, seatla sa gago se setshadi se se ke sa tseba tše di dirwago ke se setona.[4] Gore ya gago kgaugelo e dule e utame; ke mo Tatago yena mošetšaphihlo a tlo go go bušetša ka tše di bonalago.[5] Le mohla le rapelago, le se etše baikaketši; gobane ba rata go rapela ba eme phuthegong le magahlanong a mekgotha, e le gore ba bonwe ke batho. Ruri, ke a le botša, ke gona ge ba tšere moputso wa bona.[6] Wena, ge o rapela, tsena phapošing ya ngwako wa gago, o tswalele mojako, o rapele Tatago o utame; ke mo Tatago yena mošetšaphihlo, a tlo go go bušetša ka tše di bonalago.[7] Ge le rapela, le se ke la touta bjalo ka ba ditšhaba; gobane bona ba re ba tlo kowa ge ba bolabola tše ntši.[8] Le se ke la etša bona; gobane Tataweno, tše le di hlokago o a di tseba le sešo la mo kgopela.[9] Lena, ge le rapela, le re: Tatawešo wa magodimong! Leina la gago a le kgethwe;[10] mmušo wa gago a o tle; thato ya gago a e dirwe mono lefaseng bjalo ka ge e dirwa legodimong;[11] re fe lehono bogobe bja rena bja ka mehla;[12] re lebalele melato ya rena bjalo ka ge re lebalela ba ba nago le melato go rena;[13] o se re iše molekong; gomme o re phološe bobeng; gobane mmušo ke wa gago, le maatla, le tumišo, ka go sa felego. Amene.[14] Gobane ge le lebalela batho dikarogo tša bona, gona Tataweno wa magodimong, le lena o tlo le lebalela.[15] Fela, ge le sa lebalele batho dikarogo tša bona, Tataweno le lena a ka se le lebalele dikarogo tša lena.[16] Mohla le ikonago dijo, le se ke la etša baikaketši ba go šošobanya difahlogo; gobane ba befiša defahlogo tša bona gore ba bonwe ke batho ge ba ikona. Ruri ke a le botša, ke gona ge ba tšere moputso wa bona.[17] Wena ge o ikona, tlola hlogo o hlape mahlo.[18] E le gore o se ke wa bonwa ke batho ge o ikona, o bonwe ke Tatago moiphihli; ke mo yena Tatago mošetšaphihlo a tlo go go bušetsa ka tše di bonalago.[19] Le se ke la ikgobelela mahumo lefaseng, mo go senyago tshwele le diji, mo go phulago mahodu a utswa.[20] Mahumo ikgobeleng legodimong, mo go sa senyego tshwele le diji, mo go sa phulego mahodu a utswa.[21] Gobane mo go lego lehumo la gago, ke mo go lego pelo ya gago.[22] Leihlo ke lona lebone la mmele. Bjale, ge leihlo la gago le lokile, mmele wa gago ka moka o tlo etša.[23] Fela, ge leihlo la gago e le le lebe, mmele wa gago ka moka o tlo ba wa lefsifsi. Bjale, ge seetša se lego go wena e le lefsifsi, lona lefsifsi e tlo ba le lekaakang?[24] Ga go e a kgonago go hlankela marena a mabedi; a ka tlo hloya e mongwe, a rate e mongwe; goba a gomarele e mongwe, a nyatše e mongwe. Le ka se kgone go direla Modimo, mme la direla le Mamona.[25] Ke ka baka leo ke rego: Le se ke la belaelela bophelo bja lena la re: Re tlo jang? Re tlo nwang? Le mmele le se ke la o belaelela la re: Re tlo aparang? Afa bophelo ga bo fete dijo ka bogolo? Le mmele, afa ga o fetiše seaparo?[26] Lebelelang dinonyana tša sebakeng: ga di bjale, ga di bune, ga di kgobelele dišegong; mme Tataweno o a di otla. Afa lena ga le di fetiše gagolo?[27] Le gona, e ka ba mang wa lena e a kago kgona go eketša leemo la gagwe ka go le belaelela, a kgona le moelonyana o tee?[28] Le diaparo le di belaelelang? Šetšang matšobana a naga, ka mo a melago a sa dire, a sa ohle.[29] Mme ke a le botša, le Salomo letagong la gagwe ka moka, ga a ka a apara bjalo ka le lengwe la ona.[30] Bjale, ešita le bjang bja mohla o tee wa lehono, ge bjona Modimo a bo apeša ka mokgwa woo, a ka lesa bjang go direla lena tše di fetišago? Lena bahlayatumelo![31] Ke gona lesang go belaela la re: Re tlo jang? Re tlo nwang? Re tlo aparang?[32] Tšeo ka moka ke tše baditšhaba ba di tsomago ka kudu. Ge e le Tataweno wa magodimong o tseba gobane le lena tšeo ka moka le phela ka tšona.[33] Sa pele le tsome mmušo wa Modimo le toko ya wona; ke mo le tlo go ekeletšwa ka tšeo ka moka.[34] Ke gona, le se ke la belaelela tša ka moswana, gobane la ka moswana le tlo ipelaelela tša lona. Tšatši le lengwe le le lengwe le lekanwa ke bošula bja lona.

Phetolelo 28:1-68
[1] Ge o tiiša go theetša se Morena Modimo wa gago a se boletšego, wa hlokomela le ditaelo tša gagwe ka moka tše ke go anegelago tšona lehono, wa dira ka mo di bolelago ka gona, ke gona Morena Modimo wa gago a tlogo go šetša go fetiša ditšhaba ka moka tša lefase.[2] Tše di tlogo go tlela ke ditšhegofatšo tše ka moka. Di tlo go fihlela ge o theetša se Morena Modimo wa gago a se boletšego.[3] O tlo ba mošegofatšwa mo motseng, mošegofatšwa mašemong.[4] Go tlo šegofatšwa kenyo ya mmele wa gago, le kenyo ya naga ya gago, le kenyo ya kgomo tša gago ge di go alolela merole, le merole ya dihuswane tša gago.[5] Go tlo šegofatšwa seroto sa gago le moruswi wa gago.[6] O tlo šegofatšwa ge o tsena; o tlo šegofatšwa ge o etšwa.[7] Manaba a gago, le ba ba go tsogelago, Morena o tlo ba gafela diatleng tša gago ba fenywa ge o fihla. Ge ba go šwahlela ka tsela e tee, ge o fihla ba tlo tšhaba ka ditsela tše šupago.[8] Morena o tlo roma tšhegofatšo ya go tlela dišegong tša gago le mo medirong yohle ya diatla tša gago. Morena Modimo wa gago o tlo go šegofatša o le mo nageng ye a go fago yona.[9] Morena o tlo go tiiša wa ba setšhaba sa gagwe se sekgethwa bjalo ka ge a go enetše; o tlo dira bjalo ge o hlokomela ditaelo tša gagwe, wa swara ka tsela ya gagwe, Yena Morena Modimo wa gago.[10] Ke mo ditšhaba tšohle tša lefase di tlogo bona gobane leina la Morena le kwala mo go lena; gomme ba tlo le boifa.[11] Morena o tlo go humiša ka tše di tswalwago lapeng le šakeng le tšhemong, o le mo nageng ye Morena Modimo wa gago a enetšego botatago a re o tlo ba fa yona.[12] Morena o tlo go bulela mahumo a gagwe a mabotse a legodimo, a nešetša naga ya gago pula ka lebaka la gona; o tlo go šegofatša medirong ka moka ya diatla tša gago. O tlo adima ditšhaba tše ntši; fela wena o ka se ke wa adingwa.[13] Morena Modimo wa gago o tlo go bea wa ba wa pele, e sego wa morago, wa ba wa godimo, e sego wa tlase, ge o ka hlokomela ditaelo tša Morena Modimo wa gago, tše a go laetšego tšona lehono a re o dire ka tšona,[14] ge o sa tlogele mantšu a ke go anegelago ona lehono, o sa fapogele go le letona le ge e le go la ntsogošo, o se latele medimo e šele wa e direla.[15] Fela, ge o sa theetše se Morena Modimo wa gago a se bolelago, o sa hlokomele wa lesa go dira ka ditaelo le ka melao, ye ke go anegelago yona lehono, gona o tlo tlelwa ke tšohle tša dithogo tšela.[16] O tlo ba morogwa motseng, morogwa mašemong;[17] gwa rogwa seroto sa gago le moruswi wa gago;[18] gwa rogwa kenyo ya mmele wa gago, le kenyo ya tšhemo ya gago, le go alolelwa ga merole ya dikgomo le ya dihuswane tša gago.[19] O tlo ba morogwa ge o tsena; o tlo ba morogwa ge o tšwa.[20] Morena o tlo roma thogo ya go tlela e le kgakanego le madimabe mo go tšohle tše o tlogo di dira, wa fela, wa senyega ka pela ka baka la bobe bja mediro ya gago ya ge o ntahlile.[21] Morena o tlo lesa dinkhu tša go kgomarela, tša ba tša go fediša mo nageng ye wa go e tšea.[22] Morena o tlo go otla ka bokoka, le ka letadi, le ka bolwetši bja madi le bja teng, le ka komelelo, le ka mollo, le ka phori, le ka megwelema; di tlo go wela wa ba wa felela.[23] Gomme leratadima le tlo go akarela le thatafetše wa mphiri, lefase le o le gatago le tlo etša tshipi.[24] Bakeng sa pula Morena o tlo nea naga ya gago lerole le leretha; di tlo go wela di etšwa godimo wa ba wa fedišwa.[25] Morena o tlo go gafela diatleng tša manaba a gago wa bolawa. O tlo tšwa dira ka tsela e tee, wa rakwa wa boa ka ditsela tše šupago. O tlo ba setšhošo mebušong ka moka ya lefase.[26] Ditoto tša ba geno e tlo ba dijo tša dinong ka moka tša legodimo le tša dibata tša naga, go se e a kago di raka.[27] Morena o tlo go otla ka dišo tša Egipita, le ka sekobonyane, le ka lephera, le ka lekhwekhwe, wa hloka moreku.[28] Morena o tlo go otla ka bogafa, le ka bofofu, le ka kgakanego ya pelo.[29] O tlo phapharega mosegare o mogolo bjalo ka sefofu ge se phapharega leswiswing; o ka se ke wa letlega ditseleng tša gago; o tlo fela o katwa o hlakolwa ka mehla, wa hloka monamodi.[30] O tlo beeletša mosadi, a napa a bekwa ke e mongwe; o tlo aga ngwako, wa se dule go wona; o tlo lema serapa sa merara, sa se ke sa hola wena.[31] Pholo ya gago e tlo hlabja o lebeletše, wa tingwa nama ya yona; o tlo amogiwa pokolo ya gago o lebeletše, mme ya se ke ya boela go wena; dihuswane tša gago di tlo newa manaba a gago, wa hloka monamodi.[32] Barwa ba gago le barwedi ba gago ba tlo thopša ke setšhaba se šele, mahlo a gago a lebeletše, a hubala ka baka la bona, o sa kgone go ba lwela.[33] Dikenyo tša naga ya gago, le tša boitapišo bja gago di tlo lewa ke ba o sa ba tsebego, wa fela o katwa o hlohlwa.[34] O tlo hlakana hlogo ka tše mahlo a gago a tlogo di bona.[35] Morena o tlo go otla ka dišo tše mpe tša mo matolong le mehlahung, tše di sa folego, go tloga dinaong go fihla phogong.[36] Morena o tlo go iša setšhabeng se o sa se tsebego, se botatago ba bego ba sa se tsebe. Le kgoši, ye o tlo go ipeela yona e tlo išwa ntshe, la yo direla medimo e šele ya dikota le ya matlapa.[37] Ditšhabeng ka moka tše Morena a tlo go go iša go tšona o tlo ba sehlaswiwa, le sekwerwa, le serogwa.[38] Mo tšhemong o tlo bjala peu e ntši, wa buna tše di sego nene, ka gobane di tlo lewa ke tšie.[39] O tlo šema merara wa e hlagolela; mananose a yona o ka se ke wa a nwa, le dienywa o ka se ke wa di ja; ka gobane e tlo lewa ke diboko.[40] Naga ka moka ya gago e tlo tlala mehlware, wena wa hloka go tlola mahura a yona; ka gobane tlhware tša gago di tlo hlohlorego e sa le matata.[41] O tlo ba le barwa le barwedi; fela, e ka se ke ya ba ba gago, gobane ba tlo ya bothopša.[42] Dihlare ka moka tša gago le dikenywa tša naga ya gago e tlo ba nkgwa ya diji tše di senyago.[43] Modiiledi wa ga geno o tlo go feta ka bogolo, mme wena wa nyatšega o eya.[44] O tlo go adima wena wa se ke wa mo adima; yena o tlo ba hlogo, mme wena o tlo ba mosela.[45] Dithogo tše ka moka di tlo go wela tša go latela, tša go swara, wa ba wa felela, ge o sa theetše se Morena Modimo wa gago a se boletšego ge a re o hlokomele ditaelo tša gagwe le melao ya gagwe ye a go laetšego yona.[46] Di tlo go kgomarela le bana ba gago e le leswao le matete ka go sa felego.[47] Molato e tlo ba ge o sa ka wa direla Morena Modimo wa gago ka thabo le ka pelo e wilego mola o sa atetšwe ke tše botse.[48] Manaba a gago, a Morena a tlo go a roma, o tlo a direla ka tlala le ka lenyora le ka tšhego, o šikere joko ya tshipi molaleng wa gago, a ba a go fediša.[49] Morena o tlo go tlišetša setšhaba sa kgole magomong a lefase; se tlo go wela bjalo ka lenong le le kgoulogilego, setšhaba se o sa kwego polelo ya sona,[50] setšhaba sa difahlogo tše di thata, se se sa šetšego mokgalabje, se se sa gaugelego lesogana.[51] Se tlo ja mabotlana a dikgomo tša gago, le dikenywa tša naga ya gago, wa ba wa felela. Se ka se ke sa go šadišetša mabele, le mananose, le mahura, le merole ya dikgomo tša gago le mehlape ya dihuswane tša gago, sa ba sa go fediša.[52] Se tlo go tlaletša dikgorong tša gago ka moka; merako ya gago e megolo e tiilego, ye o e botilego, e tlo ba ya wa mo nageng ka moka ya gago, o rakeleditšwe metseng ya gago yohle mo nageng ya gago ka moka ye Morena Modimo wa gago a go neilego yona.[53] Mohla woo o gakanegile o tlaleditšwe ke manaba a gago, o tlo ba wa ja bana ba gago, nama ya barwa ba gago le ya barwedi ba gago, ba Morena Modimo wa gago a tlogo ba a go file.[54] Le monna wa geno wa setswatswa wa sekgwari o tlo ba a gerula ngwanabo le mosadi mamoratwe, le bana ba gagwe ba ba mo šaletšego,[55] a ba kuna nama ya bana ba gagwe ba a ba jago, ka gobane o tlo ba a se na se se mo šaletšego pitlaganong le tlalelong ya mohla o rakeletšwe ke manaba a gago dikgorong tša gago tšohle.[56] Le mosadi wa geno wa setswatswa wa sekgwari, yo nao tša gagwe di sa gatego fase a itirile sekgwari le setswatswa, leihlo la gagwe le tlo gerula monna moratwa wa gagwe, le morwa wa gagwe, le morwedi wa gagwe,[57] a ba kuna sa nthago se se tšwilego mmeleng wa gagwe, a ba kuna bana ba a ba belegego, ka gobane o tlo ba ja a utame ka go felelwa pitlaganyong le tlalelong ya mohla o rakeletšwe ke manaba a gago dikgorong ša gago tšohle.[58] Ge o sa hlokomele mantšu ka moka le melao ye e ngwadilwego pukung ye, wa lesa go dira ka yona o sa boife leina leretwa le, le le tšhabegago la Morena Modimo wa gago,[59] gona Morena o tlo go hlolela dikotsi, dikotsi tše kgolo di sa felego, le malwetši a mabe a sa folego, a tlela wena le bana ba gago.[60] O tlo go tlišetša malwetši a mašoro ka moka a Egipita, a o a tšhabilego, mme a tlo go kgomarela.[61] Le malwetši a mehutahuta, le dikotlo tša mehutahuta, tše di sa ngwalwago pukung ye ya melao, le tšona Morena o tlo di tliša godimo ga gago, o be o tle o fedišwe.[62] Le tlo šadišwa le le batho ba sego nene, mola le kile la ba ba bantši bjalo ka dinaledi tša legodimo, ka gobane o sa ka wa theetša se Morena Modimo wa gago a se boletšego.[63] Ka gobane bjalo ka ge Morena mehleng yeno a kgahlwa ke go le thakga le go le atiša, mehleng yeo o tlo kgahlwa ke go le senya le go le fediša, a le gogola mo nageng ye le yago go e tšea.[64] Morena o tlo le tšitlanya ditšhabeng ka moka go fihla magomong a lefase. Le le kua le tlo direla medimo e šele ya dikwata le ya matlapa, ye lena le botataweno le sa e tsebego.[65] Gomme mo ditšhabeng tšeo o tlo hloka leago; lenao la gago le tlo hloka makhutšo, ka gobane Morena Modimo wa gago o tlo go hlolela pelo e roromelago, le mahlo a gohlometšego, le moya o boi.[66] O tlo dula o lebane le lehu; o tlo tšhoga bošego le mosegare; o ka se dule o holofetše.[67] Ge letšatši le hlaba o tlo re: Le ka be le dikela! Ge le dikela o tlo re: Le ka be le hlaba ka baka la boi bja pelo ya gago ge e tšhogile, ka baka la tše mahlo a gago a tlogo di bona.[68] Gomme Morena o tlo go bušetša Egipita ka dikepe, ka tsela ye ke go boditšego ka re: O ka se ke wa hlwa o sa e bona. Gona kua le tlo ithekiša la re le be balata ba banna le ba basadi, balata ba manaba a lena; gomme le tlo hloka e a kago le reka.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved