A A A A A

Molimo: [Rohaka]


Levitike 20:9
E a rogago tatagwe goba mmagwe a hwe lehu. O rogile tatagwe le mmagwe; o na le molato wa madi.

Phetolelo 28:15
Fela, ge o sa theetše se Morena Modimo wa gago a se bolelago, o sa hlokomele wa lesa go dira ka ditaelo le ka melao, ye ke go anegelago yona lehono, gona o tlo tlelwa ke tšohle tša dithogo tšela.

Exoda 21:17
E a rogago tatagwe goba mmagwe, a hwe lehu.

Jeremia 15:10
Joo nna joo! Mma! O ntswaletšeng ka ba motho wa dikgang le wa dintwa tša lefase lohle? Ga ka adima; ga ka adingwa; mme bohle ba a nthoga.

Bagalata 3:13
Kriste o re rekolotše thogong ye ya Molao ka go ba morogwa bakeng sa rena, ka gobane go ngwadilwe gwa thwe: E a fegilwego kwateng o rogilwe.

Exoda 34:7
Wa go bolokela ba diketekete botho, wa go lebalela batho bokgopo le dikarogo le dibe; fela, a se ke a lesa go otla mosenyi; le go bana le bana ba bana o bala molato wa botatabo, go iša go moloko wa boraro le wa bone.

Luka 6:28
Ba ba le rogago le ba šegofatše; ba ba le pharago le ba rapelele.

Numere 14:18
Morena ke wa go se fele pelo, wa botho bjo bogolo, wa go lebalela batho dibe le dikarogo; e a sa lesego go otla mosenyi; le go bana o bela molato wa botatabo go iša go moloko wa boraro le wa bone.

Genese 3:17
Adama, Modimo a bolela naye a re: Ka ge o kwele lentšu la mosadi wa gago, wa ja sehlare se ke bego ke go ileditše ka re: O se ke wa se ja, bjale lefase le rogilwe ka baka la gago; tša lona o tlo di ja ka tapišego mehla yohle ya go phela ga gago.

Liproverbia 26:2
Lešapa la lefela ga le hlole; ke nonyana, e fofile; ke lefokotšana, le fetile.

Phetolelo 5:9
O se ke wa di khunamela; o se ke wa di direla; ka gobane nna Morena Modimo wa gago ke Modimo yo bogale, e a latago bokgopo bja botatagobana go bana ba bona go fihla molokong wa boraro le wa bone mo go ba ba ntlhoilego.

Bagalata 5:1
Kriste o re lokololetše tokologo. Emang ge le tie, gore le se boele ditlemong tša bohlanka.

Exoda 20:5
O se ke wa di khunamela; o se ke wa di direla; ka gobane nna Morena Modimo wa gago ke Modimo yo bogale, e a latago bokgopo bja botatagobana go bana ba bona go fihla molokong wa boraro le wa bone mo go ba ba ntlhoilego.

2 Bakorinthe 5:17
Go bjalo, ge motho e le wa Kriste, e ba mmopša e mofsa. Tša kgale di ile; gomme šedi, tše di lego gona ke tše mpsha.

1 Johanne 4:4
Bana ba ka! Lena le bana ba ba tswetšwego ke Modimo, gomme batho bao le ba fentše; gobane Walena o feta eo wa lefase ka bogolo.

2 Samuele 16:5-8
[5] Ya na ya re ge kgoši Dafida a etla Bahurimi, gwa tšwelela monna e mongwe wa moloko wa Saulo; leina la gagwe e be e le Simei morwa wa Gera; yena eo a tla a tšama a rogaka;[6] a betša Dafida le bahlanka ba gagwe ka moka ka maswika, batho ka moka le bagale ka moka ba faregile Dafida, ba le go la le letona le go la ntsogošo.[7] Simei a rogaka a re: Tšwaa! Tšwaa! Wena motho wa madi, sehlola tena![8] Morena o go bušološetša madi ka moka a leloko la Saulo, eo o ipeilego kgoši bakeng sa gagwe. Bjale bogoši Morena o bo neile Abesalomo morwa wa gago. Ke bjona bošula bjo bo go lebanego, ka gobane o motho wa madi.

Phetolelo 21:23
Setoto sa gagwe se se ke sa lala se le lefateng; le se fihle e sa le ka lona letšatši leo; ka gobane e a fegilwego o rogilwe ke Modimo, mme le se ke la tšhilafatša naga ya geno, ye Modimo a le fago yona ya ba magae a lena.

Exoda 20:5-6
[5] O se ke wa di khunamela; o se ke wa di direla; ka gobane nna Morena Modimo wa gago ke Modimo yo bogale, e a latago bokgopo bja botatagobana go bana ba bona go fihla molokong wa boraro le wa bone mo go ba ba ntlhoilego.[6] Gomme ge e le ba ba nthatago, ba ba hlokomelago melao ya ka ke ba dira ka botho go iša melokong e sekete.

1 Samuele 17:43
Mofilisita a mo rera a re: A o re ke mpša ge o tla o swere diphata? A roga Dafida ka Modimo wa gagwe.

Ezekiele 18:20
Go tlo hwa e a dirilego sebe. Morwa wa motho a ka se ke a rwala molato wa tatagwe; le tatago motho a ka se ke a rwala molato wa morwa wa gagwe. Moloki o tlo boelwa ke toko ya gagwe; yo mobe o tlo boelwa ke bobe bja gagwe.

Jeremia 31:29-30
[29] Gobane e a hwago o tlo hwela bokgopo bja gagwe; meno go tlo šia a moji wa matata.[30] Tsebang! Go tlo tla letšatši le ke tlogo dira kgwerano e mpsha le ba leloko la Isiraele le la Juda. O realo Morena.

Exoda 20:6
Gomme ge e le ba ba nthatago, ba ba hlokomelago melao ya ka ke ba dira ka botho go iša melokong e sekete.

Phetolelo 18:10-12
[10] Go wena go se ke gwa hwetšwa e a išago morwa wa gagwe goba morwedi wa gagwe mollong, le e a dirago tša bonoge le tša maphalo, le e a upago ka meupo le boloi.[11] Go se ke gwa hwetšwa wa malopo, le e a botšišago badimo, le ge e le sedupe, le a nyakago selo bahung.[12] Ka gobane ba ba dirago tše bjalo, Morena o bona e le makgapha; gomme ge Morena Modimo wa lena a ba raka ge le fihla, ke ka baka la bohlola bjoo.

Baroma 8:37-39
[37] Fela, ge re le mo go tšeo tšohle, re šetše re fentše moka ka eo a re ratilego.[38] Nna ke kgodilwe ruri: Ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo, e ka ba lehu goba bophelo, e ka ba barongwa goba magoši, le ge e ka ba tša mehleng ya bjale, goba tše di sa tlo go tla, le ge e le maatla mang.[39] Le ge e ka ba tša kua godimong, goba tša kwa tlase, le sebopšamang, ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo le lego mo go Jesu Kriste Mong a rena.

1 Petrose 5:8-9
[8] Le phafoge le phakgame, gobane diabolo lenaba la lena o le dikologa boka tau e bopago; o nyaka yo a kago mo metša.[9] Lwang le yena le tiile tumelong; le fele le tseba gore ke tšona ditlaišego tše di welago le bana beno ba ba lego mo lefaseng.

Genese 3:17-19
[17] Adama, Modimo a bolela naye a re: Ka ge o kwele lentšu la mosadi wa gago, wa ja sehlare se ke bego ke go ileditše ka re: O se ke wa se ja, bjale lefase le rogilwe ka baka la gago; tša lona o tlo di ja ka tapišego mehla yohle ya go phela ga gago.[18] Le tlo go medišetša metlwa le ngwang, o le wa go phela ka dimela tša naga.[19] Bogobe o tlo bo ja ka dikudumela tša sefahlego sa gago; wa ba wa boela mmung; ka gobane o ntšhitšwe mmung; o lerole; mme sa gago ke go boela leroleng.

Genese 4:10-12
[10] Morena a re: O dirileng? Madi a ngwaneno a ntlhabela mokgosi a le mmung.[11] Byale wena o morogiwa mo nageng ye e kilego ya ahlamiša molomo ya amogela madi a ngwaneno a etšwa diatleng tša gago.[12] Ge o lema naga, e ka se hlwe e go neela mahura a yona. O tlo ba motšhabi le moneneri mo lefaseng.

Genese 9:18-27
[18] Barwa ba Noage ba ba tšwilego polokelong ke Seme, le Hama, le Jafete. Ge e le Hama ke tatago Kanana.[19] Ba bararo ba ke bona barwa ba Noage; lefase ka moka le tladitšwe ke ba ba tšwilego go bona bao.[20] Noage yena o thomile go ba molemi, a šema merara.[21] A nwa morara a boiwa, a ba a itlhobola a le mokutwaneng wa gagwe.[22] Hama, tatago Kanana, a bona go hlobolela ga tatagwe, a yo botša bana babo ba babedi kwa ntle.[23] Ke mo Seme le Jafete ba tšerego kobo, ba e bea magetleng a bona, ba kata ka sa nthago, ba apeša go hlobolela ga tatabo, difahlego tša bona di fulere; ba se ke ba bona go hlobolela ga tatabo.[24] Ya re Noage a tlogilwe ke kgang ya morara, ba mmotša se morwa wa gagwe e monyenyane a mo dirilego sona.[25] Yena a re: Kanana ke morogiwa; o tlo ba mohlanka wa bahlanka ba bana babo.[26] A buša a re: A go tumišwe Morena Modimo wa Seme; Kanana o tlo ba mohlanka wa bona.[27] Modimo a a atiše Jafete, a dule mešašeng ya Seme; Kanana a be mohlanka wa bona.

1 Marena 2:32-46
[32] Morena o mmušeletša madi a a tšholotšwego ke yena, ka gobane o bolaile banna ba babedi, ba ba bego ba mo phala ka go loka; ke Abenere morwa wa Nere molaodi wa dira tša Isiraele, le Amasa morwa wa Jethere molaodi wa dira tša Juda. O ba bolaile ka lerumo, Dafida tate a sa tsebe fao.[33] Madi a bona bao a a bušetšwe hlogong ya Joaba le ya peu ya gagwe neng le neng; gomme khutšo e tšwago go Morena e tlele Dafida, le peu ya gagwe, le leloko la gagwe, le sedulo sa gagwe neng le neng.[34] Benaya morwa wa Joyada a ya a mmolaya a hwa; a bolokwa ngwakong wa gagwe lešokeng.[35] Legatong la gagwe kgoši ya bea Benaya morwa wa Joyada a ba molaodi wa madira; Tsadoko moperisita kgoši ya mmea legatong la Abyathara.[36] Gomme kgoši ya roma motseta ya bitša Simei, ya mmotša ya re: Ikagele ngwako fa Jerusalema, o dule go wona; o se ke wa ba wa tšwa wa ya mo gongwe.[37] Mohla o kago tšwa wa sela noka ya Kidirone, o tsebe gore o tlo bolawa; gomme molato e tlo ba e le wa gago.[38] Simei a fetola a re: O boletše gabotse; nna mohlanka wa gago ke tlo dira ka mo mong wa ka a boletšego ka gona. Gomme Simei a tla a dula Jerusalema galelele.[39] Gwa feta nywaga e meraro. Bahlanka ba babedi ba Simei ba tšhaba ba ya go Akise morwa wa Maaka Kgoši ya Gathe. Simei a tsebišwa gore bahlanka ba gagwe ba kua Gathe.[40] Simei a tsoga, a tlema pokolo ya gagwe, a ya Gathe go Akise, a nyaka bahlanka ba gagwe; a boa nabo a etšwa Gathe.[41] Gomme Salomo a botšwa gore Simei o be a tšwele Jerusalema a ya Gathe; o bile o boile.[42] Ke mo kgoši e romilego motseta a bitša Simei, ya mo rera ya re: A ga nka ka go eniša ka Morena ka go tiišetša ka re: Mohla o tšwago wa ya mo gongwe, o tsebe gobane o tlo bolawa? Wa ba wa fetola wa re: Lentšu la gago ke le kwele, o boletše gabotse.[43] Ke ka baka lang ge o sentše keno ya Morena, wa nyatša taelo ye ke go laetšego yona?[44] Gomme kgoši ya re: Bobe ka moka bjo o bo dirilego tate Dafida o a bo tseba; le pelo ya gago e a bo tseba. Bjale bobe bjoo ka moka Morena o bo bušetša mo hlogong ya gago.[45] Gomme kgoši Salomo o a atlega, sedulo sa Dafida se tlo tia se le pele ga Morena neng le neng.[46] Kgoši ya laela Benaya morwa wa Joyada, a ya a mmolaya a hwa mmošo wa tia o le seatleng sa Salomo.

Jobo 2:9
Mosadi wa gagwe a bolela le yena a re: A o sa fela o tieletše bothakga bja gago? Laela Modimo o ikhwele!

Jobo 19:17
Mosadi wa ka o selekwa ke mohemo wa ka; le bana ba mme ba re ke a nkga.

Jobo 1:10
A ga se wene o mo ageleditšego ka legora, yena le ba lapa la gagwe, le tšohle tše e lego tša gagwe thoko tše go fela? Mediro ya diatla tša gagwe o e šegofaditše, diruo tša gagwe tša tlala lefase.

Baefese 6:10-17
[10] Bjale bana bešo! Nke ke fetše ka go re: Tiang Moreneng le thateng ya maatla a gagwe.[11] Aparang ditlhamo tšohle tša Modimo, gore le kgone go fenya dipogo tša Diabolo.[12] Gobane tlhabano ya rena ga se ya go lwa le madi le nama; re lwa le mebušo le ba maatla le balaolamafase ba leswiswi; re lwa le meoya ya bobe e lego sebakeng sa godimo.[13] Ke gona itlhameng ka marumo ohle a Modimo, gore ka mohlamobe le kgone go phema, le šale le eme le fentše tšohle.[14] Emang ge le itlemile matheka ka therešo, le apere sephemasefega sa toko,[15] dinaong le dule le itlemeletše go phafogela Ebangedi ya khutšo.[16] Gagologolo le sware kotse ya tumelo, ye le kgonago go tima mesebe e tšhumago ya yena e mobe ka yona.[17] Le rwale kefa ya phologo, le sware tšhoša ya Moya e lego lentšu la Modimo.

Matheu 5:22
Ge e le nna ke le botša ke re: Mang le mang e a befelelwago ngwanabo ka lefela, o tlo swanelwa ke kahlolo. E a rego: Lefela, a era ngwanabo, o swanetšwe ke tsheko ya lekgotla. E a rego: Setlaela, a era ngwanabo, o swanetšwe ke molete wa mollo.

Baroma 3:23
Gobane moo ga go tlhaolo; ba dirile dibe bohle, ba hlaya letago la Modimo.

Baroma 6:23
Gobane moputso wa sebe ke lehu; mme neo ya kgaugelo ya Modimo ke bophelo bjo bo sa felego ka Jesu Kriste mong a rena.

Genese 9:25
Yena a re: Kanana ke morogiwa; o tlo ba mohlanka wa bahlanka ba bana babo.

Lipesaleme 104:9
Wa di beela mellwane ye di ka se kego tša sela, tša boela tša ribegetša naga.

Genese 6:12
Ge Modimo a lebelela lefase a bona le senyegile, nama ka moka e sentše tsela ya yona lefaseng.

Genese 7:20
Meetse ya ba a magolo, a khurumetša dithaba, a di feta ka meelo e lesome le meelo e mehlano.

Genese 8:5-9
[5] Meetse a fela a phohlela a eya go fihla kgweding ya lesome. Ka yona kgwedi ya lesome, ka tšatši la pele la yona, dintlha tša dithaba tša napa tša bonala.[6] Ya re go fetile matšatši a masome a mane, Noage a bula lešoba la mo polokelong, le a le dirilego.[7] A ntšha legukubu; lona la fela le fofa le boaboa, meetse a ba a pšha mo lefaseng.[8] A tsebo ntšha leeba, gore a bone ge meetse a epšha mo lefaseng.[9] Leeba lona la hloka bogato mo le kago tsokama gona, la boela mo polokelong, ka gobane meetse a be a sa le gona lefaseng ka moka. Noage a ntšha seatla, a le swara, a le bušetša polokelong.

Genese 9:11
Ke tiiša kgwerano ya ka le lena, ke re: Nama ka moka e ka se ke ya hlwa e fedišwa ke meetsefula; meetsefula a ka se ke a hlwa a eba gona a senya lefase.

Baroma 12:14
Ba ba le tlaišago le ba šegofatše. Le šegofatše, le se ke la roga.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved