A A A A A

Molimo: [Litaelo]


Mark 10:19
Melao o a e tseba, e re: O se ke wa otswa; o se ke wa bolaya; o se kê wa bolela bohlatse bja maaka; o se ke wa fora; godiša tatago le mmago.

Luka 18:20
Melao o a e tseba, e rego: O se ke wa otswa; o se ke wa bolaya; o se ke wa utswa; o se ke wa bolela bohlatse bja maaka: godiša tatago le mmago.

Matheu 22:34-40
[34] Bafarisei ge ba ekwa gobane basadutsei o ba thibile melomo, ba tla ba mo kgobokanela.[35] E mongwe wa bona wa moruti wa molao a mo leka, a mmotšiša a re:[36] Moruti, taelo e kgolo molaong ke e fe?[37] Jesu a fetola a re: Še, Morena Modimo wa gago o mo rate ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka.[38] Ke yona taelo ya pele, yona e kgolo.[39] Gomme ya bobedi e lekana le yona; e re: Wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona.[40] Ditaelo tše pedi tše di akareditše molao ka moka le baporofeta.

Baroma 13:9
Gobane ge go itšwe: O se ke wa otswa, o se ke wa bolaya, o se ke wa utswa, o se ke wa bolela bohlatse bja maaka, o se ke wa kganyoga, le ge go ka ba le molao o mongwe, ka moka e akaretšwa ke lentšu la go re: Wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona.

Matheu 19:16-19
[16] Ba bona motho e mongwe a etla go yena; a re: Moruti yo botse! Se se botse se nkago se dira ke eng, gore ke be le bophelo bjo bo sa felego?[17] Jesu a re: O reng o ntira yo botse. Yo botse ke yena o tee fela. Fela, ge o rata go tsena bophelong, dira tše molao o di bolelago.[18] Monna yoo a re: Ke di fe? Jesu a re: Ke melao ye e rego: o se ke wa bolaya; o se ke wa otswa; o se ke wa utswa; o se ke wa bolela bohlatse bja maaka.[19] Godiša tatago le mmago; mme wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona.

Matheu 22:36-40
[36] Moruti, taelo e kgolo molaong ke e fe?[37] Jesu a fetola a re: Še, Morena Modimo wa gago o mo rate ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka.[38] Ke yona taelo ya pele, yona e kgolo.[39] Gomme ya bobedi e lekana le yona; e re: Wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona.[40] Ditaelo tše pedi tše di akareditše molao ka moka le baporofeta.

Matheu 10:17-22
[17] Le phafogele batho, gobane ba tlo le sekiša dikgorong, mme ba tlo le otla mo diphuthegong tša bona.[18] Ba tlo le bega go babuši le dikgoši ka baka laka, ya tlo ba bohlatse, go bona le go ba ditšhaba.[19] Ge ba le iša tshekong, le se ke la phoraphora, la re: Re yo reng? Gobane ka lebaka la gona le tlo newa se le tlo go se bolela;[20] gobane ga se lena le bolelago, ke Moya wa Tataweno o bolelago ka lena.[21] Gomme ngwanabomotho o tlo bolaiša ngwanabo, mme tatago motho o tlo bolaiša ngwana wa gagwe; mme bana ba tlo tsogela batswadi matla ba ba bolaiša.[22] Le tlo ba ba ba hloilwego ke bohle ka baka la leina laka. Gomme a tlo go kgotlelela go iša bofelong, ke yena a tlo go phološwa.

Baroma 13:8-14
[8] Le se ke la šala le molato wo le swanetšego go o lefa, ge e se tshwanelo ya go ratana; gobane moratamotho o phetha molao.[9] Gobane ge go itšwe: O se ke wa otswa, o se ke wa bolaya, o se ke wa utswa, o se ke wa bolela bohlatse bja maaka, o se ke wa kganyoga, le ge go ka ba le molao o mongwe, ka moka e akaretšwa ke lentšu la go re: Wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona.[10] Lerato ga le senyetše motho. Bjale phetho ya molao ke lona lerato.[11] Dirang ka mokgwa woo le tseba lebaka la gore ke nako ya go tsoga borokong, gobane go phološwa ga rena bjale ke gona go batametše go fetiša mola re sa thoma go dumela.[12] Bošego e šetše e le bja matlagosa, letšatši le kgauswi. Ke gona a re apoleng mediro ya leswiswi, re apareng marumo a seetša.[13] A re sepeleng senatla sa mosegare, e sego ka bohori le botagwa, e sego ka bootswa le ditšhila, e sego ka phapang le pefelo.[14] Aparang Morena Jesu Kriste; gomme pabalelo ya mmele le se ke la e fetišetša dikganyogong.

Mark 12:28-34
[28] Gwa batamela e mongwe wa bamangwalo, e a kwilego ge ba fetolana, a bone ge Jesu a ba fetotše gabotse; a mmotšiša a re: Molao o mogolo go melao ka moka ke ofe?[29] Jesu a fetola a re: Molao o mogolo go melao ka moka šo: Theetša, Isiraele! Morena Modimo wa gago ke yena Morena a nnoši.[30] Morena Modimo wa gago o mo rate ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka, le ka matla a gago ka moka. Ke wona molao o mogolo.[31] Wa bobedi o lekana le wona; o re: Wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona. Ga go na molao o mongwe o fetago yeo.[32] Moruti wa mangwalo a fetola a re: Ke gona, Moruti. O rerešitše ge o re: Modimo ke o tee fela, ga go na e mongwe ka ntle ga gagwe.[33] Gomme go mo rata ka pelo ka moka, le ka tlhaologanyo ka moka, le ka moya ka moka, le ka matla ka moka, le go rata wa geno ka mokgwa wo o ithatago ka wona, go phala dihlabelo le didimo ka moka.[34] Jesu ge a bona a fetotše ka tlhaologanyo, a bolela le yena a re: Ga o kgole le mmušo wa Modimo. -- Gwa se hlwe go eba le e mongwe e a tlemilego pelo a tla a fetolana nae.

Exoda 34:28
Moshe o feditše matšatsi a masome a mane le mašego a ona a le fao, a na le Morena, a sa je bogobe, a sa nwe meetse. Mo matlapeng ala a ngwala mantšu a kgwerano, mantšu a lesome.

Phetolelo 4:13
A le anegela tša kgwerano ya gagwe ye a le laetšego ka yona se le swanetšego go se dira, Mantšu a lesome, a a ngwala matlapeng a mabedi.

Phetolelo 10:4
Gomme yena a ngwala matlapeng ao lengwalo le le etšago lela la pele, Mantšu ala a lesome a a le boditšego ona a le thabeng gare ga mollo mohla wola wa phuthego; mme a nneela.

Phetolelo 5:7-22
[7] Ke se ke ka bona o na le medimo e šele.[8] O se ke wa itirela modimo wa go betlwa, le ge e le seswantšho se sengwe sa tše di lego kua legodimong, le ge e le sa tše di lego mono lefaseng, le sa tše di lego meetseng ka tlase ga lefase.[9] O se ke wa di khunamela; o se ke wa di direla; ka gobane nna Morena Modimo wa gago ke Modimo yo bogale, e a latago bokgopo bja botatagobana go bana ba bona go fihla molokong wa boraro le wa bone mo go ba ba ntlhoilego.[10] Gomme ge e le ba ba nthatago, ba ba hlokomelago melao ya ka, ke ba dira ka botho go iša melokong e sekete.[11] O se ke wa bolela leina le Morena Modimo wa gago ka lefela, ka gobane e a bolelago leina la gagwe ka lefela Morena a ka se ke a mo lesa a sa otlwe.[12] O hlokomele letšatši la go khutša, o le kgethe, ka mokgwa wo Morena Modimo wa gago a go laetšego ka gona.[13] O sware mediro ka matšatši a selelago, o phethe mešomo ya gago ka moka.[14] Ge e le letšatši la go šupa ke la go khutša, ke la Morena Modimo wa gago. Ka lona o se ke wa swara modiro le o tee, le ge e ka ba wena, goba morwa wa gago, goba morwedi wa gago, goba molata wa gago wa monna le ge e le wa mosadi, le pholo ya gago, le diruiwa tša gago ka moka, le modiiledi e a lego dikgorong tša geno, gore molata wa gago wa monna le wa mosadi ba khutše bjalo ka wena.[15] O se lebale gobane o be o le mohlanka kua nageng ya Egipita; mme Morena Modimo wa gago a go ntšha ka seatla se maatla le ka letsogo le le emišitšwego. Ke ka baka leo Morena Modimo wa gago a go laetšego go hlokomela letšatši la go khutša.[16] Godiša tatago le mmago, bjalo ka ge Morena Modimo wa gago, a go laetše, gore o phele galelele, o be le mahlatse nageng ye Morena Modimo wa gago a go fago yona.[17] O se ke wa bolaya.[18] O se ke wa otswa.[19] O se ke wa utswa.[20] O se ke wa bolela bohlatse bja lefela go wa geno.[21] O se ke wa duma mosadi wa wa geno. O se ke wa kganyoga ngwako wa wa geno, le ge e le tšhemo ya gagwe, le ge e le molata wa gagwe wa monna goba wa mosadi, le ge e le pholo ya gagwe, le ge e le pokolo ya gagwe, le tšohle tše e lego tša wa geno.[22] Ke ona mantšu a Morena a a boletšego le phuthego a le thabeng gare ga mollo, le lerung, le bosong, ka lentšu le legolo, a se ke a eketša ka le lengwe; a a ngwala maatlapeng a mabedi a nneela.

Phetolelo 6:21
O laodišetše ngwana wa gago o re: Re be re le bahlanka ba Farao kua Egipita; mme Morena o re ntšhitše Egipita ka seatla se maatla.

Phetolelo 10:1-5
[1] Mohla woo Morena a nthera a re: Ipetlele matlapa a mabedi a etšago ala a pele, o rotogele go nna thabeng, o itirele polokelo ka dimati.[2] Mo matlapeng ao ke tlo ngwala mantšu ala a bego a le matlapeng ala a pele, a o a pšhatlilego; gomme o a nokele polokelong.[3] Ka dira polokelo ka dimati tša moduhlare, ka betla matlapa a mabedi a etšago ala a pele, ka tseba go rotogela thabeng ke swere matlapa ao a mabedi ka diatla.[4] Gomme yena a ngwala matlapeng ao lengwalo le le etšago lela la pele, Mantšu ala a lesome a a le boditšego ona a le thabeng gare ga mollo mohla wola wa phuthego; mme a nneela.[5] Ka boa ka fologa thabeng, ka nokela matlapa polokelong ye ke bego ke e dirile. A sa le mo go yona ka mo Morena a ntaetšego ka gona.

Exoda 20:1-17
[1] Mantšu a a boletšwego ke Morena ka moka šea; o itše:[2] Ke nna Morena Modimo wa gago. Ke nna ke go ntšhitšego nageng ya Egipita ngwakong wa bohlanka.[3] Ke se ke ka bona o na le medimo e šele.[4] O se ke wa itirela modimo wa go betlwa, le ge e le seswantšho se sengwe sa tše di lego kua legodimong, le ge e le sa tše di lego mono lefaseng, le sa tše di lego meetseng ka tlase ga lefase.[5] O se ke wa di khunamela; o se ke wa di direla; ka gobane nna Morena Modimo wa gago ke Modimo yo bogale, e a latago bokgopo bja botatagobana go bana ba bona go fihla molokong wa boraro le wa bone mo go ba ba ntlhoilego.[6] Gomme ge e le ba ba nthatago, ba ba hlokomelago melao ya ka ke ba dira ka botho go iša melokong e sekete.[7] O se ke wa bolela leina la Morena Modimo wa gago ka lefela; ka gobane e a bolelago leina la gagwe ka lefela Morena a ka se ke a mo lesa a sa otlwe.[8] Gopola letšatši la go khutša, o le kgethe.[9] O sware mediro ka matšatši a a selelago, o phethe mešomo ya gago ka moka.[10] Ge e le letšatši la go šupa ke la go khutša, ke la Morena Modimo wa gago. Ka lona o se ke wa swara modiro le o tee, le ge e le wena, le morwa wa gago, le morwedi wa gago, le molata wa gago wa monna le wa mosadi, le seruiwa sa gago, le modiiledi e a lego dikgorong tša geno.[11] Ka gobane Morena, legodimo le lefase le lewatle, le tšohle tše di lego gona, o di dirile ka matšatši a selelago, mme a khutša ka tšatši la go šupa. Ke ka baka leo Morena a le šegofaditšego, a le dira le lekgethwa.[12] Godiša tatago le mmago, gore o phele galelele nageng ye Morena Modimo wa gago a go fago yona.[13] O se ke wa bolaya.[14] O se ke wa otswa.[15] O se ke wa utswa.[16] O se ke wa bolela bohlatse bja maaka go wa geno.[17] O se ke wa duma ntlo ya wa geno. O se ke wa duma mosadi wa wa geno, le molata wa gagwe wa monna le wa mosadi, le kgomo ya gagwe, le pokolo ya gagwe, le tšohle tše e lego tša wa geno.

Exoda 24:12
Morena a bitša Moshe a re: Rotogela go nna thabeng; o dule ntshe ke go neele diphaphathi tša maswika, le melao le ditaelo, tše ke di ngwadilego gore ba rutwe tšona.

Exoda 34:10-29
[10] Modimo a re: Go lokile! Ke dira kgwerano ge. Setšhaba sa gago ka moka se tlo bona ge ke dira mehlolo ye e sešogo ya ka e dirwa lefaseng ka moka le mo ditšhabeng ka moka. Mme setšhaba ka moka se o nago le sona se tlo bona mediro ya Morena, ka gobane se ke tlogo se dira ke na le wena e tlo ba se se makatšago.[11] Itotele tše ke go layago lehono. Ge e le nna, ge o fihla ke tlo raka Baamoro, le Bakanana, le Bahethe, le Bapherese, le Bahefe, le Bajebusi.[12] Itote gore o se dire kgwerano le beng ba naga yeo o yago go yona, gore ba se tlo ba moreo ge ba na nago.[13] Le uše dialetare tša bona, le robaganye dikokwane tša bona, le reme meremedimo ya bona.[14] Gobane wena o se ke wa khunamela modimo o šele; ka gobane leina la Morena ke Mogale, ke yena Modimo yo bogale.[15] O se ke wa ba wa dira kgwerano le beng ba naga yeo, gore e se re ge ba otswa ba latela medimo ya bona, ba e tlišetša didimo, ba go bitša mme wa ja didimo tša bona,[16] mme barwa ba gago wa tlo ba tšeiša barwedi ba bona; mme ge barwedi ba bona ba otswa ba latela medimo ya bona, ba tlo otswiša le barwa ba gago ba latela medimo yeo ya bona.[17] O se ke wa itirela modimo wa seswantšho.[18] O hlokomele monyanya wa dinkgwa tše di sa hlabegwago. Ka lebaka le le beilwego la kgwedi ya Abibi o fetše matšatsi a šupago o eja dinkgwa tše di se nago hlabego, bjalo ka ge ke go laetše. Ka gobane kua nageng ya Egipita o tšwile ka kgwedi ya Abibi.[19] Maitšibulo ka moka ke a ka; mo diruiweng tša gago o nkgethele maitšibulo a kgomo le a nku.[20] Leitsibulo la pokolo o le lopolle ka nku; ge o sa rate, o le thokge molala. Maitšibulo a barwa ba gago o a lopolle ka moka. Ba se ke ba bonala pele ga ka ba sa swara selo.[21] Mediro ya gago o e dire ka matšatši a selelago. Ka la go šupa o khutše, e ka ba ge o lema le ge o buna.[22] Monyanya wa dibeke o o dire; ke wa dithakangwaga tša puno ya korong, le monyanya wa go kgobela ge ngwaga o fela.[23] Banna ba gago ba bonale gararo ka ngwaga pele ga sefahlogo sa Morena Modimo wa Isiraele.[24] Ge ke tlo ba ke rakile ditšhaba ge o fihla, mme ke katološitše mellwane ya gago, go ka se ke gwa ba le e a tlogo kganyoga naga ya gago ge o etile, o ile go bonala pele ga sefahlogo sa Morena Modimo wa gago gararo ka ngwaga.[25] Madi a sedimo sa ka o se ke wa a tliša le se se hlabegilwego. Sehlabelo sa Paseka se se ke sa šalela la ka moswana.[26] Ngwakong wa Morena Modimo wa gago o iše tša pele tša dithakangwaga tša mašemo a gago. Putšane o se ke wa e apea ka maswi a mmayo.[27] Gomme Morena a botša Moshe a re: Mantšu a o a ngwale; ka gobane ke dirile kgwerano le wena le Isiraele ka mantšu a.[28] Moshe o feditše matšatsi a masome a mane le mašego a ona a le fao, a na le Morena, a sa je bogobe, a sa nwe meetse. Mo matlapeng ala a ngwala mantšu a kgwerano, mantšu a lesome.[29] Moshe ge a fologa thabeng ya Sinai, ge a boa a swere matlapa ao a melao, o be a sa tsebe gore letlalo la sefahlogo sa gagwe le phadima ka ge a be a bolela le Modimo.

Phetolelo 6:4-9
[4] Theetša, Isiraele! Morena Modimo wa rena ke Morena a nnoši.[5] Morena Modimo wa gago o mo rate ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka maatla a gago ka moka.[6] Mantšu a ke go laetšago lehono a a dule a le pelong ya gago.[7] O a tiišetše bana ba gago; o bolele ona o dutše ngwakong wa gago, le ge o le tseleng, ge o yo robala le ge o tsoga.[8] O a tlemelele seatleng sa gago e be seka, e be mofapahlogo mo phatleng ya gago.[9] O a ngwale dijakwaneng tša ngwako wa gago, le mo magorong a gago.

Exoda 20:2-17
[2] Ke nna Morena Modimo wa gago. Ke nna ke go ntšhitšego nageng ya Egipita ngwakong wa bohlanka.[3] Ke se ke ka bona o na le medimo e šele.[4] O se ke wa itirela modimo wa go betlwa, le ge e le seswantšho se sengwe sa tše di lego kua legodimong, le ge e le sa tše di lego mono lefaseng, le sa tše di lego meetseng ka tlase ga lefase.[5] O se ke wa di khunamela; o se ke wa di direla; ka gobane nna Morena Modimo wa gago ke Modimo yo bogale, e a latago bokgopo bja botatagobana go bana ba bona go fihla molokong wa boraro le wa bone mo go ba ba ntlhoilego.[6] Gomme ge e le ba ba nthatago, ba ba hlokomelago melao ya ka ke ba dira ka botho go iša melokong e sekete.[7] O se ke wa bolela leina la Morena Modimo wa gago ka lefela; ka gobane e a bolelago leina la gagwe ka lefela Morena a ka se ke a mo lesa a sa otlwe.[8] Gopola letšatši la go khutša, o le kgethe.[9] O sware mediro ka matšatši a a selelago, o phethe mešomo ya gago ka moka.[10] Ge e le letšatši la go šupa ke la go khutša, ke la Morena Modimo wa gago. Ka lona o se ke wa swara modiro le o tee, le ge e le wena, le morwa wa gago, le morwedi wa gago, le molata wa gago wa monna le wa mosadi, le seruiwa sa gago, le modiiledi e a lego dikgorong tša geno.[11] Ka gobane Morena, legodimo le lefase le lewatle, le tšohle tše di lego gona, o di dirile ka matšatši a selelago, mme a khutša ka tšatši la go šupa. Ke ka baka leo Morena a le šegofaditšego, a le dira le lekgethwa.[12] Godiša tatago le mmago, gore o phele galelele nageng ye Morena Modimo wa gago a go fago yona.[13] O se ke wa bolaya.[14] O se ke wa otswa.[15] O se ke wa utswa.[16] O se ke wa bolela bohlatse bja maaka go wa geno.[17] O se ke wa duma ntlo ya wa geno. O se ke wa duma mosadi wa wa geno, le molata wa gagwe wa monna le wa mosadi, le kgomo ya gagwe, le pokolo ya gagwe, le tšohle tše e lego tša wa geno.

Exoda 31:18
Ya re ge Modimo a feditše go bolela le Moshe kua thabeng ya Sinai, a mo nea diphaphathi tše pedi tša matlapa a ngwadilwego ke monwana wa Modimo.

John 14:15
Ge le nthata, le lotole melao ya ka.

Matheu 19:18
Monna yoo a re: Ke di fe? Jesu a re: Ke melao ye e rego: o se ke wa bolaya; o se ke wa otswa; o se ke wa utswa; o se ke wa bolela bohlatse bja maaka.

John 15:10
Ge le lotola melao ya ka, ke gona le dulago le le leratong la ka, bjalo ka ge ke lototše melao ya Tate, ke dutše ke le leratong la gagwe.

Matheu 5:17
Le se ke la eleletša la re ke tlile go fediša molao le baropofeta. Ga nka ka tla go fediša, ke tlile go tlatša.

Exoda 32:15
Gomme Moshe a fulara, a fologa thabeng a swere diphaphathi tše pedi tša maswika a melao. Maswika ao a be a ngwadilwe thoko tšohle tše pedi, ka thoko ye le ka thoko ye.

John 15:12-17
[12] Molao wa ka šo: Ratanang bjalo ka ge nna ke le ratile.[13] Ga go e a nago le lerato le le fetišago la eo a gafago bophelo bja gagwe ka baka la bagwera ba gagwe.[14] Lena le bagwera ba ka, ge le dira tše ke le laelago tšona.[15] Ga ke re le bahlanka; gobane mohlanka ga a tsebe se mong wa gagwe a se dirago. Lena, ke re le bagwera, ka gobane ke le boditše tšohle tše ke di kwilego go Tate.[16] Ga se lena le ntlhaotšego; ke nna ke hlaotšego bolena, ka le bea gore le ye le bee dienywa; mme dienywa tša lena di dule di le gona, gore se le kago se kgopela go Tate ka leina la ka, a le nee.[17] Se nna ke le laelago sona ke gore le ratane.

Exoda 32:16
Maswika ao a be a dirilwe ke Modimo. Le lengwalo e be e le la Modimo, le le tlokilwego maswikeng.

Exoda 34:27
Gomme Morena a botša Moshe a re: Mantšu a o a ngwale; ka gobane ke dirile kgwerano le wena le Isiraele ka mantšu a.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved