A A A A A

Molimo: [Merero]


Liproverbia 19:21
Pelo ya motho e loga maano a mantši; go phethega se Morena a se beilego.

Jeremia 29:11
Gobane megopolo ye ke le gopolago ka yona, ke a e tseba. O realo Morena. Ke megopolo ya molao, ga se ya bošula; ke ya gore ke le nee tše di tlago, tše le di holofetšego.

Liproverbia 15:22
Maano a padile, go se keletšano; a tlo kgonega ge baeletši ba ka ata.

Lipesaleme 33:11
Mme morero wa Morena o tiile neng le neng; kgopolo tša pelo ya gagwe di eme go ya go ile.

Liproverbia 16:3
Gafela Morena mediro ya gago ka moka; ke mo merero yago e tlo go phethega.

Liproverbia 21:5
Kelello tša seroto di iša mokhoreng; e a potlakago o yo hloka.

Lipesaleme 20:4
A go nee tše pelo ya gago e di ratago, a phethe merero ya gago ka moka.

Lipesaleme 33:10
Morena o raranya maano a bantle, o phekgola megopolo ya ditšhaba.

Luka 14:28
Gobane ke mang mo ga lena, yo e rego ge a rata go aga morako o motelele, a se thome a dula a bala tšhelete ya gagwe, a tle a bone ge a na le ye e lekanetšego go tlo phetha modiro woo?

Liproverbia 16:9
Pelo ya motho e akanya boyo; nao tšona a di bušwe ke Morena.

Baroma 8:28
Re tseba gore mo go ba ba ratago Modimo dilo tšohle di diriša go ba iša go tše botse, ba e lego babidiwa ka morero.

Bafilippi 1:6
Gomme se ke se holofetšego ke gore e a thomilego modiro woo o botse go lena, o tlo o phetha, gwa tlo ba gwa fihla letšatši la Jesu Kriste.

Esaia 14:26-27
[26] Ke wona morero wo o reretšwego lefase ka moka, ke lona letsogo le emišitšwego godimo ga ditšhaba tšohle.[27] Gobane tše Morena wa mašaba a di boletšego, ke mang a kago di thibela? Ge a emišitše tsogo lagwe, ke mang a kago le gomiša?

John 6:44
Ga go motho e a kgonago go tla go nna, ge a sa gogwe ke Tate e a nthomilego; gomme ke nna ke tlogo mo tsoša ka tšatši la mafelelo.

Lipesaleme 143:8
A ke o nkweše botho bja gago e sa le bosasa; gobane ke botile wena. Nthute tsela ye nkago e swara, gobane moya wa ka o lelaletše wena.

Liproverbia 23:4
O se ke wa itapišetša lehumo; lesa go hlalefela lona.

Lipesaleme 90:12
Re rute go bala matšatši a rena, re fiwe pelo tše bohlale.

Lipesaleme 3:31-32
[31] Pelo ya ka e tšhogile kudu. Morena, gomme wenaa --? Go tlo feletša kae?[32] Boa, Morena, hlakodiša moya wa ka; O mphološe ka ge o le yo botho.

Esaia 46:3-11
[3] Kwang nna, le ba moloko wa Jakobo, lena mašalela ka moka a moloko wa Isiraele, lena ba le bego le nkimela le sešo la belegwa, ka le rwala le sa tšwa go tswalwa.[4] Le tlo ba la tšofala ke sa fela ke le yena e ke le kuka le le hlogo tše pududu. Ke nna ke di dirilego. Ke nna ke tlogo kuka; ke nna ke tlogo rwala ka phološa.[5] Le tlo ntshwantšha ka mang? Le tlo ntekanya le mang? Le tlo mpapetša le mang ra swana?[6] Ba ntšha tshipi e khwibidu dikgwameng, ba ela tshipi tshehla ka seelo, ba thwala morudi, a ba direla modimo, ba o khunamela ba o lotšha.[7] Ba o kuka ka magetla ba o rwala, ba o bea madulong a wona, wa ema o se šuthe; ba o bitša o se arabe. Ga o phološe motho tlalelong.[8] Le eleletše tšeo, le eme senna; a di tsene dipelong tša lena baarogi.[9] Gopolang tša kgale tša bogologolo, ge Modimo e le nna, go se yo mongwe. Ga go sa ne Modimo mo ke nna.[10] Ke nna ke kwaditšego tša mafelo mola di sa thoma, di sešo tša direga. Ke nna ke boletšego ka re: Se ke se rerilego ga se šuthe; ke dira tšohle tše ke di ratago.[11] Ke nna ke biditšego nong ya bohlabela; kua nageng ya kgole ke biditše monna e a tlogo phetha se ke se rerilego. Ke boletše; ke tlo di tliša. Ke rerile; ke tlo dira.

John 1:12-13
[12] Fela, bohle ba ba mo amogetšego o ba neile maatla a go ba bana ba Modimo. Ke bao ba go dumela leina la gagwe.[13] Ke bao ba sa kago ba tswalwa ka madi le ka nama le ka thato ya monna; ke bao ba go tswalwa ke Modimo.

Tšenolo 17:8
Sebata seo o se bonego se be se le gona kgale; bjale ga se sa le gona; gomme se tlo rotoga sekoting, sa tsebo ya tahlegong. Mme ba ba agilego lefaseng, bao maina a bona a sa kago a ngwalwa pukung ya bophelo go tloga go theweng ga lefase, ba tlo tlabega ge ba bona sebata seo ka gore se be se le gona kgale, sa se be gona, mme sa boela sa ba gona.

Amose 3:7
Gobane Morena Mong a bohle a ka se ke a dira selo, baboni bahlanka ba gagwe a sešo a ba botša thopa yagwe.

James 4:1-17
[1] Dintwa le diphapang gare ga lena di tšwa kae? Mo di tšwago gona šefa: A ga se dikganyogong tša lena di lošanago mo dithong tša lena?[2] Le a duma, la napa la hloka; le a bolaya mme le a galefa, la šitwa go fihlela selo; Le a katana mme le a hlabana, mme le se tšee selo ka ge le sa rapele.[3] Le a rapela, mme ga le fiwe selo, ka ge le rapela ka mokgwa o mobe, le kgopela tše le ratago go di tšitlanya le eya le dikganyogo tša lena.[4] Lena diotswa tenang! A ga le tsebe gore lerato la lefase ke go direla Modimo bonaba? E a ratago go gwerana le lefase, o itira lenaba la Modimo.[5] A le re Mangwalo a bolela lefela? Moya wo o agilego mo go rena o hlologetšwe wa lehufa.[6] O re setša ka kgaugelo ye e fetišago, gobane go thwe: Modimo o lwa le baikgodiši; ba go ikokobetša o ba setša ka dikgaugelo.[7] Lobang ge le bušwe ke Modimo; Le lwe le diabolo, mme o tlo le tšhaba.[8] Batamelang Modimo, le yena a le batamele. Hlapang diatla, lena Badiradibe! Hlapišang dipelo, lena ba pelopedi.[9] Iponeng bobotlana, le hlokofale le lle. Ditšhego tša lena a di fetoge nyamo; thabo ya lena e fetoge tlhokofalo.[10] Ikokobetšeng pele ga Morena; ke mo a tlogo le godiša.[11] Le se ke la pharana, bana bešo! E a pharago ngwanabo, e a solago ngwanabo, o nyatša Molao, o sola Molao. Gomme ge o sola Molao, ga o modiri wa Molao, o mosodi wa wona.[12] Mmei wa Molao ke o tee; Mosodi ke yena. Ke yena a kgonago go phološa le go fediša. Mme o mang, wena o solago?[13] Eriyeng, lena ba le rego: Lehono, le ge e le ka moswana, re tlo ya motseng wa bokete, ra yo dula gona ra fetša ngwaga, ra šaba ra rua.[14] Le realo le sa tsebe tša ka moswana. Le gona bophelo bja lena ke eng? E fo ba kgodi ye e bonalago lebakanyana fela ya tloga e široga.[15] Go kaone ge le ka re: Ge Morena a rata ra phela, re tla dira tše le tšela.[16] Gomme bjale le kgantšha boikgogomošo. Boikgantšho bjoo ke bjo bobe ka moka ga bjona.[17] Bjale, motho e a tsebago botse bjo a kago bo dira, mme a se bo dire, o oba molato wa sebe.

Liproverbia 3:5-6
[5] Bota Modimo ka pelo ka moka; o se ke wa ithekga ka go fo re: Ke ne tlhaloganyo.[6] Ditseleng tša gago tšohle tseba yena; ke mo yena a tlogo go thulela tsela.

2 Petrose 3:9
Morena ga a diegiše tše a di boletšego a re di tlo tla, boka ba bangwe ge ba re ke go diegiša; sa gagwe ke go se le felele pelo, gobane ga a rate ge go na le ba ba lahlegago; o rata ge bohle ba ka fihlela tshokologo.

1 Timothea 2:4
Ke yena a ratago gore batho bohle ba phološwe ba fihlele tsebo ya therešo.

Genese 1:26
Bjale Modimo a re: A re direng motho ka go swantšha ka rena, a swane le rena; a buše dihlapi tša lewatle le nonyana tša godimo, le diruiwa, le lefase ka moka, le digagabi ka moka tše di gagabago lefaseng.

Matheu 28:18-20
[18] Jesu a batamela a bolela le bona a re: Ke neilwe maatla ka moka legodimong le lefaseng.[19] Ke gona yang le dire ditšhaba ka moka barutiwa ka go ba kolobetša leineng la Tate le la Morwa le la Moya o mokgethwa,[20] le ka go ba ruta go boloka tšohle tše ke le laetšego tšona. Gomme tsebang, ke na le lena ka mehla go fihla bofelong bja lefase.

Liproverbia 6:6-8
[6] Sebodu, yaa go mohlwa o bone mokgwa wa wona; o tle o hlalefe.[7] Ga o ne mokgoma, le ge e le molaki, goba molaodi;[8] le ge go le bjalo, o ikgobela dijo lehlabula, o ipeela dilewa selemo.

Jeremia 1:5
Ke go tsebile mola ke sešo ka go bopa mo mmeleng wa mmago, o sešo wa belegwa, ka go bea gore o be moporofeta wa ditšhaba.

Baefese 1:4
ka mo a re kgethilego ka yena Kriste mola lefase le sešo la thewa, gore re be ba bakgethwa, ba ba se nago bosodi pele ga gagwe.

Baheberu 4:3
Ge e le rena ba re dumelago, re ba go tsena khutšong yeo e boletšwego ge go thwe: Ke mo ke ennego ke befetšwe ka re: Ba ka se ke ba tsena khutšong ya ka! Gomme mediro ya Modimo e phethegile mola a theile lefase;

Baroma 3:10-18
[10] ka mo go ngwadilwego gwa thwe: Ga go e a dirago tše botse, le ge e le o tee.[11] Ga go na le e a nago le kgopolo; ga go na e a nyakago Modimo.[12] Ba arogile ka moka ga bona; ba gobogile bohle; ga go e a dirago tše dibotse, le ge e le o tee.[13] Mogolo wa bona ke lebitla le le butšwego; maleme a bona ke a masese; mo ganong ga bona go bohloko bja mokopa.[14] Melomo ya bona e tletše maroga le sabohloko.[15] Maoto a bona a kganyelela go yo thula madi.[16] Mohlala wa bona ke tshenyo le mašegerepe.[17] Tsela ya molao ga ba e tsebe.[18] Go šia Modimo go bona ga dio.

Esaia 55:10-11
[10] Boka pula le leswela di etšwa legodimong, mme di se hlwe di boela gona, ya ba tša go nošetša lefase gore le hlogiše dibjalo, di mele, di fe mobjadi peu, le moji bogobe, --[11] le lentšu la ka le le tšwago molomong wa ka, le ka se boele go nna le le fela; le tlo dira se nkgahlago, le tlo phetha se ke le rometšego sona.

Esaia 9:6-7
[6] Mmušo wo ke wa kenelo, wa khutšo ye e sa felego mo sedulong sa Dafida le mmušong wa gagwe, ke wa go tlo tia, le wa go thekgwa ka molao le ka toko bjale le mehleng ya neng le neng. Tšeo di tlo dirwa ke go pelofala ga Morena wa mašaba.[7] Mong a bohle o rometše lentšu go Jakobo, la fihlela Isiraele.

Phetolelo 29:29
Dihpihlo di go Morena Modimo wa rena; tše di utollotšwego di na le rena le bana ba rena ka mehla le mehla, gore re dire se se bolelwago ke molao wo ka moka.

Baroma 9:22-24
[22] Bjale, ge Modimo a ratile go bonagatša bogale bja gagwe le go tsebatša maatla a gagwe, ke gore dibja tšeo tša go bonagatša bogale ka tšona, tše di diretšwego go senyega, o di neneketša ka pelotelelele.[23] A ga se gore a bonagatše lehumo la letago la gagwe ka dibja tšeo tša go bonagatša kgaugelo, tše a di lokišeditšego go tlo išwa letagong?[24] Ke borena bao, ba re biditšwego ke yena; a se bitše Bajuda fela, a bitša le bantle.

1 Petrose 2:9-10
[9] Ge e le lena le moloko wo o hlaotšwego, le boperisita bja bogoši, le setšhaba se sekgethwa, le selete se yena a lego mong wa sona, gore le tsebatše mabothakga a eo a le biditšego le le leswiswing, a le biletša seetšeng sa gagwe se se tlabago,[10] lena bao kgale le bego le se setšhaba; mme bjale le setšhaba sa Modimo; ba le bego le sa gaugelwa, mme bjale le gaugetšwe.

Baroma 8:18-25
[18] Nna ge ke eleletša ke re: ditlaišego tša mehla yeno ga di a swanela le go ka bapetšwa le letago le le tlogo utollwa le le mo go rena.[19] Le yona tlhologelo ya dibopša ke go letela kutollo yeo ya bana ba Modimo.[20] Gobane dibopša di imelwa ke lona lefela di sa le rate: di na le e a di rwešitšego;[21] e le gore go be le kholofelo ya gore le tšona dibopša di tlo hunollwa bohlankeng bja tshenyego, di be le tokologo ya ge bana ba Modimo ba eya letagong.[22] Hleng re tseba gore dibopša ka moka le tšona di sa fegelwa, le tšona di sa šokwa.[23] Gomme ga se tšona fela; le rena beng ba go ba le dithakangwaga tša Moya, re sa letetše bokgomana, tokollo ya mebele ya rena.[24] Re baphološwa ka kholofelo. Seholofelwa ge se bonagetše, gona ga go sa le yona kholofelo; gobane se motho a se hweditšego ga a sa re ke se letetše.[25] Ge seholofelwa sa rena re sešo ra se hwetša, gona re se letela re sa fele pelo.

Exoda 20:1-17
[1] Mantšu a a boletšwego ke Morena ka moka šea; o itše:[2] Ke nna Morena Modimo wa gago. Ke nna ke go ntšhitšego nageng ya Egipita ngwakong wa bohlanka.[3] Ke se ke ka bona o na le medimo e šele.[4] O se ke wa itirela modimo wa go betlwa, le ge e le seswantšho se sengwe sa tše di lego kua legodimong, le ge e le sa tše di lego mono lefaseng, le sa tše di lego meetseng ka tlase ga lefase.[5] O se ke wa di khunamela; o se ke wa di direla; ka gobane nna Morena Modimo wa gago ke Modimo yo bogale, e a latago bokgopo bja botatagobana go bana ba bona go fihla molokong wa boraro le wa bone mo go ba ba ntlhoilego.[6] Gomme ge e le ba ba nthatago, ba ba hlokomelago melao ya ka ke ba dira ka botho go iša melokong e sekete.[7] O se ke wa bolela leina la Morena Modimo wa gago ka lefela; ka gobane e a bolelago leina la gagwe ka lefela Morena a ka se ke a mo lesa a sa otlwe.[8] Gopola letšatši la go khutša, o le kgethe.[9] O sware mediro ka matšatši a a selelago, o phethe mešomo ya gago ka moka.[10] Ge e le letšatši la go šupa ke la go khutša, ke la Morena Modimo wa gago. Ka lona o se ke wa swara modiro le o tee, le ge e le wena, le morwa wa gago, le morwedi wa gago, le molata wa gago wa monna le wa mosadi, le seruiwa sa gago, le modiiledi e a lego dikgorong tša geno.[11] Ka gobane Morena, legodimo le lefase le lewatle, le tšohle tše di lego gona, o di dirile ka matšatši a selelago, mme a khutša ka tšatši la go šupa. Ke ka baka leo Morena a le šegofaditšego, a le dira le lekgethwa.[12] Godiša tatago le mmago, gore o phele galelele nageng ye Morena Modimo wa gago a go fago yona.[13] O se ke wa bolaya.[14] O se ke wa otswa.[15] O se ke wa utswa.[16] O se ke wa bolela bohlatse bja maaka go wa geno.[17] O se ke wa duma ntlo ya wa geno. O se ke wa duma mosadi wa wa geno, le molata wa gagwe wa monna le wa mosadi, le kgomo ya gagwe, le pokolo ya gagwe, le tšohle tše e lego tša wa geno.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved