Instagram
English
A A A A A

Molimo: [Ha Ke Sa O Tsamaya]
1 Likronike 28:20
Dafida a bolela le Salomo morwa wa gagwe a re: Tia maatla, o tleme pelo, o dire, o se boife, o se tšhoge selo, gobane Morena Modimo, Modimo wa ka, o tlo ba le wena; a ka se ke a go gerula, a ka se ke a go lahla, mme o tlo ba wa phetha mediro ka moka ya tše tša ngwako wa Morena.

1 Bakorinthe ౧౦:౧౩
Ga lešo la hlohlwa ke moleko o kago pala batho. Modimo ke Mmotegi; a ka se ke a lesa la lekwa ka tše di kago le palela; gotee le moleko o tlo fela a bea sebaka sa go tlo efoga, gore le kgone go kgotlelela.

1 Marena 8:57
Morena Modimo wa rena a a eme le rena, bjalo ka ge a eme le botatawešo, a se ke a re tlogela, a se ke a re lahla!

1 Petrose 5:7
Dipelaelo tša lena ka moka di lahleleng godimo ga gagwe, gobane ke yena a le belaelelago.

2 Timothea 1:7
Gobane Modimo ga a ka a re nea Moya wa boi; o re file Moya wa maatla, le wa lerato, le wa tlhaologanyo.

Phetolelo 4:31
Ka gobane Morena Modimo wa gago ke Modimo yo kgaugelo; a ka se ke a go lahla; a ka se ke a go lesa wa senyega; a ka se ke a lebala kgwerano ye a e dirilego le botataweno a e tiiša ka dikeno.

Phetolelo 31:6-8
[6] Tiišang, le dire senna; le se boife, le se ba tšhoge, gobane e a sepelago le lena ke yena Morena Modimo wa lena. A ka se ke a go lahletša, a ka se ke a go tlogela.[7] Gomme Moshe a bitša Joshua, a bolela le yena, Baisiraele ka moka ba le ntshe, a re: Tiiša, o dire senna; ka gobane ke wena o tlogo goroša setšhaba nageng ye Morena a enetšego botatabo a re o tlo ba nea yona ya ba magae a bona.[8] E a tlogo go eta pele ke yena Morena; o tlo ba le wena; a ka se ke a go lahletša; a ka se ke a go tlogela; o se boife, o se ke wa gakanega.

Genese 28:15
O tsebe gore ke tlo ba le wena, ke tlo go leta mo gohle mo o yago; mme ke tlo go bušetša mo nageng yeno; gobane nka se ke ka go lahla; ke tlo ba ka phetha tše ke go boditšego tšona.

Baheberu ๔:๑๖
Ke gona, a re batameleng re holofetše, re tle madulong ao a kgaugelo, re tle re amogele tšhokelo, re hwetše kgaugelo ya go hlakodišwa lebakeng la gona.

Baheberu ๑๓:๔-๖
[๔] Go tšeana a go godišwe mo gohle, mme malao a a se be le ditšhila. Diotswa le ba ba gobošago tšeano, Modimo, o tlo ba sekiša.[๕] Menagano a e se be ya megabaru. Le be ba ba kgodilwego ke tše di lego gona. Yena mong o boletše a re: Nka se ke ka go lahla; nka se ke ka go tlogela.[๖] Boka le rena re bolelago re holofetše ra re: Morena ke Molwedi wa ka: ga ke boife selo; batho ba ka ntirang?

Joshua ๑:๕-๙
[๕] Ga go na e a tlogo ema ge o fihla mehla yohle ya go phela ga gago. Ke tlo ema le wena bjalo ka ge ke be ke ema le Moshe. Nka se ke ka go lahla; nka se ke ka go tlogela.[๖] Tiiša maatla o dire senna; ka gobane ke wena o tlogo thopa naga ye nna ke e enetšego botatabo ka re ke tla ba nea yona ya ba madulo a bona.[๗] Fela, tiiša maatla o dire senna ruri ge o hlokomela melao ka moka ye Moshe motseta wa ka a go laetšego yona. O se ke wa e fapoga ka go ya go le letona goba go la ntsogošo; ke mo o tlogo letlega mo gohle mo o yago.[๘] Puku ye ya melao o se ke wa ba wa lesa go e bolela; o e akanye mosegare le bošego, gore o kgone go hlokomela tšohle tše di ngwadilwego mo go yona, mme wa dira tšona. Ke mo o tlogo ba le mahlatse ditseleng tša gago, ke mo o tlogo letlegelwa.[๙] Ke go laetše ge gore o tiiše maatla, o dire senna. O se ke wa tšhoga, o se ke wa gakanega, ka gobane Morena Modimo wa gago o ema le wena mo gohle mo o yago.

Mikea 7:8
Hee wena lenaba la ka! Nna o ka se thabe ka nna! Le ge nka wa, ke tlo tsoga; ge ke dutše leswiswing, Morena ke seetša sa ka.

Matheu ๒๘:๒๐
le ka go ba ruta go boloka tšohle tše ke le laetšego tšona. Gomme tsebang, ke na le lena ka mehla go fihla bofelong bja lefase.

Lipesaleme 55:22
Lahlela Morena morwalo wa gago; yena o tlo go babalela; a ka se ke a ba a lesa moloki ge a ka šuthišwa.

Lipesaleme ๙๔:๑๔
Gomme Morena ga a lahle setšhaba sa gagwe, mme naga ya gagwe a ka se e tlogele.

Tšenolo ๓:๑๐
Ka gobane o lototše lentšu la ka la go re: Kgotlelela, -- le nna ke tlo go lotola ka go hlakodiša nakong ya moleko wo o tlogo wela lešako ka moka, e le go leka ba ba agilego mo lefaseng.

Baroma ๘:๒๘
Re tseba gore mo go ba ba ratago Modimo dilo tšohle di diriša go ba iša go tše botse, ba e lego babidiwa ka morero.

Bafilippi ๔:๖-๗
[๖] Le se ke la belaela selo. Mo go kago ba le tše le di nyakago, le di tliše pele ga Modimo ka kgopelo le ka thapelo e nago le tebogo.[๗] Gomme khutšo ya Modimo, ye e fetago tlhaologanyo yohle, a e boloke dipelo tša lena le kgopolo tša lena go Kriste Jesu.

Lipesaleme ๗๓:๒๓-๒๖
[๒๓] Ge e le nna ke dula ke na nago; o ntshwere ka seatla sa ka sa le letona.[๒๔] O ntshepediša ka morero wago, wa tlo ba wa nkamogela wa nkgodiša.[๒๕] Ke na le mang legodimong? Le mo lefaseng go nkgahla mang ge e se wena?[๒๖] Le ge nka felelwa ke mmele le pelo, wena Modimo o dula o le lentswe la pelo ya ka, o le legae la ka neng le neng.

Esaia ๔๑:๑๐-๑๓
[๑๐] O se boife gobane ke na le wena. O se ke wa tšhoga, gobane Modimo wa gago ke nna. Ke a go tiiša; ke a go thuša; ke go hleka ka letsogo la ka le letona leyakatoko.[๑๑] Ruri, bohle ba ba go bekago, ke tlo ba leša hlong, ba nyatšega ya ba ba lefela; ba ba lwago nago ba tlo loba.[๑๒] O tla re o ba nyaka, wa se sa ba bona; ba ba go lakanago e tlo ba ba lefela; ba ba go tšwelago dira ba tlo fela ba se hlwe ba eba gona.[๑๓] Gobane nna Morena ke Modimo wago; ke go swere ka seatla sa ka sa le letona, mme ke bolela nago ke re: Se boife, ke nna ke go phološago!

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved