A A A A A

Molimo: [Tloo Kamoo U Leng Teng]


Matheu 11:27-30
[27] Tšohle di gafetšwe nna ke yena Tate; gomme ga go e a hlathago Morwa, ge e se Tate, le e a hlathago Tate, ge e se Morwa, le yo Morwa a ratago go mo utollela.[28] Tlang go nna bohle ba le lapišitšwego, ba le imelwago; nna ke tlo le khutšiša.[29] Le ithweše joko ya ka, le rutwe ke nna; gobane ke yo bolo le wa pelo e kokobetšego; mme le tlo hwetša khutšo ya meoya ya lena.[30] Gobane joko ya ka ga e robe, morwalo wa ka ke o bohwefe.

John 6:63-65
[63] Se se phedišago ke Moya, nama ga e thuše selo. Mantšu a ke le botšago ona ke Moya le bophelo.[64] Fela, mo go lena go na le ba bangwe ba ba sa dumelego. Gobane go tloga mathomong Jesu o be a tseba gore ba ba dumelago ke bafe, le gore e a tlogo mo eka ke mang.[65] A bolela a re: Ke ka baka leo ke le boditšego ka re: Ga go e a kago tla go nna, ge a sa fiwe ke Tate.

Matheu 11:28
Tlang go nna bohle ba le lapišitšwego, ba le imelwago; nna ke tlo le khutšiša.

Esaia 1:18
Tlang ge, re sekišaneng! -- Go bolela Morena. -- Le ge dibe tša lena di hubetše bo-ka madi, di tlo šweufala wa leswela; le ge di hubetše wa letsoku, di tlo etša boya bja dinku.

Esaia 55:1-3
[1] Hee lena ka moka, ba le nyorilwego, tlang meetseng! Ba le se nago sa go reka ka sona, tlang le reke le je! Tlang le reke morara le maswi go se tšhelete, go se sa go reka ka sona.[2] Tše e sego bogobe le reng le di ntšhetša tšhelete? Le reng le ntšha tše le itapišeditšego tšona, la reka se sa horišego! Kwang se nna ke se bolelago, ke mo le tlogo ja tše bose, la ipshina ka mahura.[3] Sekegang ditsebe le tle go nna, le kwe, gore meoya ya lena e phele, gore ke dire kgwerano le lena, kgwerano ye e sa felego ya maboleta a makgonthe a Dafida.

Matheu 15:7-9
[7] Baikaketšitenang! Jesaya o porofetile gabotse a era boena, ge a re:[8] Setšhaba se se mpatamela ka legano, se ntheta ka melomo; mola dipelo tša bona di le kgole le nna.[9] Gomme ge ba mpoifa, e fo ba lefela, ke thuto ya malayabatho.

Mark 10:13-16
[13] Gomme ba tliša bana go Jesu, gore a ba sware; mme barutiwa ba kgalemela ba ba ba tlišago.[14] Jesu ge a bona, tša mmefela; a bolela le bona a re: Lesang bana ba tle go nna; le se ke la ba thibela, gobane mmušo wa Modimo ke wa ba bjalo.[15] Ruri, ke a le botša, motho e a sa amogelego mmušo wa Modimo bjalo ka ngwana, a ka se ke a ba a tsena go wona.[16] Mme a ba gokara, a ba bea diatla a ba šegofatša.

James 4:6-8
[6] O re setša ka kgaugelo ye e fetišago, gobane go thwe: Modimo o lwa le baikgodiši; ba go ikokobetša o ba setša ka dikgaugelo.[7] Lobang ge le bušwe ke Modimo; Le lwe le diabolo, mme o tlo le tšhaba.[8] Batamelang Modimo, le yena a le batamele. Hlapang diatla, lena Badiradibe! Hlapišang dipelo, lena ba pelopedi.

2 Bakorinthe 5:17
Go bjalo, ge motho e le wa Kriste, e ba mmopša e mofsa. Tša kgale di ile; gomme šedi, tše di lego gona ke tše mpsha.

John 5:24
Ruri, ruri ke a le botša, e a kwago se ke se bolelago a dumela e a nthomilego, o na le bophelo bjo bo sa felego, a ka se ke a tsena kahlolong; o tlogile lehung a selela bophelong.

Baroma 12:1-2
[1] Bjale lena bana bešo, ke a le rapela ka go bona mabobo a Modimo, ke re: Tlišang mebele ya lena, e be sedimo se se phelago, se sekgethwa, sa go kgahla Modimo; e be gona go direla Modimo ka mo go swanetšego.[2] Le se ke la ipapetša le ba mehla yeno; šatogang ka go mpshafala kgopolo, gore le tle le hlaologanye se e lego thato ya Modimo, e lego se botse le se se kgahlišago, se e lego sa botlalo.

Baheberu 12:1
Bjale le rena ge re na le leru le lekaakao la dihlatse tše di re ukametšego, a re apoleng tše di re imelago tšohle, le sebe se se re rarelago, mme re kgotlelele tlhabanong ye re lego mo go yona,

Levitike 25:44
Ge e le molata wa gago wa monna le ge e le wa mosadi, ba o ratago go ba nabo, e be ba ba tšwago dileteng tše di agilego kua ntle ga mellwane ya lena. Go bona o ka ithekela molata wa monna le wa mosadi.

Lipesaleme 32:8-10
[8] Ke tlo go lemoša ka go ruta tsela ye o tlogo e swara, ka go eletša mahlo a ka a go ukametše.[9] Le se ke la etša pitsi le lekaba, tše di sa tsebego selo; mahlahlo a tšona a kgonwa ke megala le dithala, ge di sa tle go wena.[10] Yo mobe o tlo atelwa ke mahloko. E a botago Morena o tlo dikwa ke dikgaugelo.

Esaia 29:13
Mong a bohle o itše: Molato ke ge setšhaba se se mpatamela ka legano, se ntheta ka melomo; mola dipelo tša bona di le kgole le nna; gomme ge ba mpoifa, e fo ba malayabatho a go ithuta.

John 5:40
Gomme ga le rate go tla go nna la ba le bophelo bjo bo sa felego.

John 6:44-45
[44] Ga go motho e a kgonago go tla go nna, ge a sa gogwe ke Tate e a nthomilego; gomme ke nna ke tlogo mo tsoša ka tšatši la mafelelo.[45] Baporofeta ba ngwadile ba re: Bohle e tlo ba ba rutilwego ke Modimo. Bohle ba ba kwago tše Tate a di boletšego mme ba ithuta, ba tla go nna.

John 7:37-39
[37] Ka tšatši la go kgaotša monyanya, e lego lona le legolo, Jesu a ema a hlaboša lentšu a re: Ge motho a nyorwa, a tle go nna a nwe.[38] E a ntumelago ka mo mangwalo a boletšego, mmeleng wa gagwe go tlo tšwa dinoka tša meetse a phelago, tša ela.[39] A realo a era Moya, wo ba dumelago ba tlogo o fiwa; gobane Moyamokgethwa o be o sešo wa ba gona ka ge Jesu a sešo a ba letagong la gagwe.

Baheberu 4:14-16
[14] Bjale, ge re na le Moperisita e Mogolo yo mokaakaa, e a tsenego a fihla moseo wa magodimo, yena Jesu Morwa wa Modimo, a re tiišeng go ipolela ka tumelo.[15] Gobane Moperisita e mogolo e lego wa rena, ga se a kago šitwa go re kwela bohloko ge re fokola; ke e a lekilwego mo go tšohle bjalo ka rena; fela, ga a na sebe.[16] Ke gona, a re batameleng re holofetše, re tle madulong ao a kgaugelo, re tle re amogele tšhokelo, re hwetše kgaugelo ya go hlakodišwa lebakeng la gona.

Tšenolo 22:16-17
[16] Nna Jesu ke romile morongwa wa ka, gore a le tsebiše ditaba tše, gore di tsebje diphuthegong. Ke nna modu wa Dafida le moloko wa gagwe; ke nna naledi e phadimago ya meso.[17] Gomme Moya le mmeeletšwa ba re: Tlaa! Le e a kwago a ke a re: Tlaa! Le e a nyorilwego a a tle a tšee meetse a bophelo a fo fiwa fela.

John 6:37
Bohle ba Tate a nneago bona, ba tla go nna; gomme e a tlago go nna, nka se ke ka mo lelekela ntle.

Tšenolo 22:17
Gomme Moya le mmeeletšwa ba re: Tlaa! Le e a kwago a ke a re: Tlaa! Le e a nyorilwego a a tle a tšee meetse a bophelo a fo fiwa fela.

Esaia 13:6-8
[6] Hlabang mokgoši, gobane tšatši la Morena le kgauswi, e ke go tla tšhwalalano ye e tšwago go Yogodimo.[7] Ke ka baka leo ge matsogo ohle a rephile, ge go gakanega dipelo tša batho bohle.[8] Ba tlaletšwe, ba tsenwe ke mahloko le mašoko, mme ba šonopega bjalo ka mmelegi; ba lebana ba khutlola mahlo a tukago boka mollo.

Tšenolo 12:9
Noga e kgolo yeo ya rakwa; yona ye ba rego ke Diabolo le Sathane, motimetši wa lefase ka moka la batho. Ya lahlelwa lefaseng; le barongwa ba yona ba lahlwa le yona.

Bafilippi 1:6
Gomme se ke se holofetšego ke gore e a thomilego modiro woo o botse go lena, o tlo o phetha, gwa tlo ba gwa fihla letšatši la Jesu Kriste.

Tšenolo 21:4
Mme yena Modimo o tlo phomola megokgo ka moka mahlong a bona; le lehu le ka se hlwe le eba gona; le ge e le manyami le dillo le bohloko, di ka se hlwe di eba gona; gobane tša pele di fetile.

Baheberu 10:19-22
[19] Bjale bana bešo! Re na le mafolofolo a go tsena Sekgethwakgethweng ka madi a Jesu.[20] Ke yona tsela e mpsha, tsela ya go phela ye a re buletšego yona ka mmele wa gagwe; e iša kua go bego go širilwe ka sešireletšo.[21] Re na le Moperisita e Mogolo e a beilwego gore a buše Ngwako wa Modimo.[22] A re batameleng ge ka pelotumelo e tletšego, re hlatswitšwe dipelo tša tloga moetlo, re hlapišitšwe mmele ka meetse a a sekilego.

Joel 2:32
Gomme ba tlogo phološwa ke ba rapelago ina la Morena; mme bophologelo e tlo ba thaba ya Tsione le motse wa Jerusalema ka mokgwa wo Morena a o boletšego. Mo go ba ba phološwago go tlo ba ba tlogo bitšwa ke Morena.

Lipesaleme 104:9
Wa di beela mellwane ye di ka se kego tša sela, tša boela tša ribegetša naga.

Genese 6:12
Ge Modimo a lebelela lefase a bona le senyegile, nama ka moka e sentše tsela ya yona lefaseng.

Genese 8:9
Leeba lona la hloka bogato mo le kago tsokama gona, la boela mo polokelong, ka gobane meetse a be a sa le gona lefaseng ka moka. Noage a ntšha seatla, a le swara, a le bušetša polokelong.

Genese 9:11
Ke tiiša kgwerano ya ka le lena, ke re: Nama ka moka e ka se ke ya hlwa e fedišwa ke meetsefula; meetsefula a ka se ke a hlwa a eba gona a senya lefase.

Genese 7:20
Meetse ya ba a magolo, a khurumetša dithaba, a di feta ka meelo e lesome le meelo e mehlano.

Genese 8:5
Meetse a fela a phohlela a eya go fihla kgweding ya lesome. Ka yona kgwedi ya lesome, ka tšatši la pele la yona, dintlha tša dithaba tša napa tša bonala.

Liproverbia 31:30
Botsoro bo a fora, le botse ke lefela; mosadi go retwa mošia -- Morena.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved