A A A A A

Kereke: [Tlhoriso ea Kereke]


Liketso 8:1
Saulo yena, o be a dumela go bolawa ga Stefano. Ka lona tšatši leo phuthego ya Jerusalema ya na ya tsogelwa ke tlaišego e kgolo. Ka moka ba gašanywa ba ya dinageng tša Juda le tša Samaria, gwa šala baapostola fela.

Matheu 5:44
Ge e le nna ke botša lena ke re: Ratang manaba a lena; ba ba le rogago le ba šegofatše; ba ba le hloyago le ba setše, ba ba le pharago le ba le hlomarago le ba rapelele.

2 Timothea 3:12
Ke tše di tlogo diregela bohle ba ba ratago go phela ka borapedi ka Kriste Jesu; le bona ba tlo hlomarelwa.

John 15:20
Gopolang lentšu le ke le boditšego lona ka re: Mohlanka ga a fete mong wa gagwe. Ge nna ba ntlhomere, le lena ba tlo le hlomara. Ge la ka lentšu ba le lototše, le la lena ba tlo le lotola.

Tšenolo 2:10
Se boife tše o tlogo hlokofatšwa ka tšona; o tsebe gore diabolo o tlo lahlela ba bangwe ba lena kgolegong gore le lekwe; gomme le tlo ba le ditlaišego ka matšatši a lesome. Botega go fihla lehung, ke tle ke go nee mphapahlogo wa bophelo.

Baroma 8:35
Ke mang a kago re aroganya le lerato la Kriste? A e ka ba tlaišo, goba tlalelo, goba go hlomarwa, goba tlhobolo, goba kotsi, goba lerumo?

Matheu 5:11
Ba lehlogonolo ke bolena, ge ba le roga, ba le tlaiša, ba le phara ka bobe ka moka ka maaka ka baka la ka.

Baroma 12:14
Ba ba le tlaišago le ba šegofatše. Le šegofatše, le se ke la roga.

John 5:16
Ke ka baka leo Bajuda ba hloilego Jesu, ba rata go mmolaya, ka gobane a dira tše bjalo ka Sabatha.

Matheu 5:10-12
[10] Ba lehlogonolo ke ba ba tlaišetšwago toko, gobane mmušo wa magodimo ke wa bonabao.[11] Ba lehlogonolo ke bolena, ge ba le roga, ba le tlaiša, ba le phara ka bobe ka moka ka maaka ka baka la ka.[12] Thabang le hlalale, gobane moputso wa lena ke o mogolo magodimong. Hleng le baporofeta ba le etilego pele, ba ba tlaišitše ka mokgwa woo.

2 Bakorinthe 12:10
Ke ka baka leo ke thabago diphokolong le mabothateng le tšhegong le ditlaišegong, ke le tlalelong ka baka la Kriste; gobane ge ke fokola ke mo ke nago le maatla.

Liketso 13:50
Bajuda bona ba hlohleletša basadi ba bagolo, ba e bego e le ba borapedi, le beng ba motse; ba tsošetša Paulo le Baranaba go hlomarwa, mme ba ba raka ba ba ntšha mellwaneng ya bona.

Liketso 7:52
Ke ofe moporofeta yo botataweno ba sa kago ba mo hlomarela? Ba bolaile bao ba bego ba mmolela pele, yena mothomoloki, yo lena le mo ekilego la mmolaya.

Mark 4:17
Fela, ga ba na medu dipelong tša bona, ke ba lebakanyana fela. Mohla go tsoga dihlokofatšo le tlaišo ka baka la lona lentšu ba tloga ba ngala.

Bagalata 4:29
Gomme le bjale go sa etša mohla wola, ge eo a tswetšwego ka nama a tshwenya e a tswetšwego ka Moya.

Mark 10:30
e a se tlo go boelwa ke lekgolo ka se tee sa tšona, e sa le bophelong bjono, a hwetša malapa, le bana babo, le dikgaetšedi, le bommagwe, le bana, le mašemo, le tšona ditlaišego; mme mehleng e tlogo tla o tlo hwetša bophelo bjo bo sa felego.

Matheu 13:21
Fela, ga a na medu mo pelong ya gagwe, ke wa lebakanyana fela. Mohla go tsoga tlhokofatšo le tlaišo ka baka la lona Lentšu, o tloga a ngala.

Liketso 22:4
Ka swara tsela yeo wa go re ke hwela mo go yona; ka tlema banna le basadi, ka ba gafela kgolegong.

Matheu 5:10
Ba lehlogonolo ke ba ba tlaišetšwago toko, gobane mmušo wa magodimo ke wa bonabao.

Bagalata 6:12
Batho bao ba ratago go kgahla batho ka tša nama, ke bona ba ba le gapeletšago ba re: Bollang, le gore ba se ke ba tlaišetšwa sefapano sa Kriste.

Luka 21:12
Fela, ba tlo ba ba thomile go le iša matsogo, ba le tlaiša; ba tlo le sekiša diphuthegong tša bona, ba le iša kgolegong, la gogelwa pele ga dikgoši le babuši, ka baka la leina la ka.

Mark 10:29-30
[29] Jesu a fetola a re: Ruri, ke a le botša, ga go e a tlogetšego lapa, goba bana babo, goba dikgaetšedi, goba tatagwe, goba mmagwe, goba mosadi, goba bana, goba mašemo, e le ka baka la ka le ka baka la Ebangedi,[30] e a se tlo go boelwa ke lekgolo ka se tee sa tšona, e sa le bophelong bjono, a hwetša malapa, le bana babo, le dikgaetšedi, le bommagwe, le bana, le mašemo, le tšona ditlaišego; mme mehleng e tlogo tla o tlo hwetša bophelo bjo bo sa felego.

Baroma 8:35-37
[35] Ke mang a kago re aroganya le lerato la Kriste? A e ka ba tlaišo, goba tlalelo, goba go hlomarwa, goba tlhobolo, goba kotsi, goba lerumo?[36] Bjale ka ge go ngwadilwe gwa thwe: Ge re bolawa, ge re sengwa dinku tša go hlabja, re bolaelwa wena mehla yohle.[37] Fela, ge re le mo go tšeo tšohle, re šetše re fentše moka ka eo a re ratilego.

Liketso 11:19-21
[19] Bale ba go gašanywa ke tlaišo ya go ba tsogela ka Stefano, ba sepetše le naga ba fihla Fenikia, le Tsipero, le Antiokia, ba sa botše motho Lentšu la Modimo ge e se Bajuda fela.[20] Ba bangwe e be e le banna ba Tsipero le ba Kirene. Bona ba re go tsena motseng wa Antiokia, ba bolela le Bagerika, ba ba ruta Ebangedi ya Jesu.[21] Seatla sa Morena sa ba le bona; batho ba bantši ba dumela, ba sokologela go Morena.

Liketso 9:4-5
[4] A wela fase, a kwa lentšu le bolela nae le re: Saulo! Saulo, o ntlhomaretšeng?[5] Saulo a re: Ke wena mang? Morena! Morena a re: Ke nna Jesu yo o mo hlomerego. Go raga seotledi go tlo go thatafalela.

Bagalata 5:11
Gomme nna, bana bešo, ge ba re ke sa ruta lebollo, ke tlaišetšwang? Ge go ka be go le bjalo, hleng kgopišo ya sefapano e ka be e fedišitšwe.

Matheu 10:23
E re ge ba le tlaiša motseng o mongwe, le tšhabele go o mongwe. Ruri, ke a le botša, Morwamotho o tlo tla le sešo la enetša metse ye Isiraele.

Matheu 5:12
Thabang le hlalale, gobane moputso wa lena ke o mogolo magodimong. Hleng le baporofeta ba le etilego pele, ba ba tlaišitše ka mokgwa woo.

1 Timothea 1:13
yena nna ke bego ke le morogaki le mohlokofatši, wa go dira batho ka bogale; gomme ke gaugetšwe ka gobane dilo tšeo ke di dirile ke sa tsebe; ke sešo ka ba modumedi.

Matheu 5:11-12
[11] Ba lehlogonolo ke bolena, ge ba le roga, ba le tlaiša, ba le phara ka bobe ka moka ka maaka ka baka la ka.[12] Thabang le hlalale, gobane moputso wa lena ke o mogolo magodimong. Hleng le baporofeta ba le etilego pele, ba ba tlaišitše ka mokgwa woo.

Luka 11:49
Ke tšona tše bohlale bja Modimo bo di boletšego bja re: Ke tlo ba romela baporofeta le batseta; gomme ba tlo bolaya ba bangwe ba bona, ba tlo ba tlaiša,

1 Bathesalonika 3:3-4
[3] gore go se ke gwa ba le e a kago šišinyega ditlaišegong tšeo; etšwe le tseba gore re beetšwe tšona.[4] Gobane le mola re na le lena, re le boditše ra re: re ba go tlo tlaišwa; mme gwa tla gwa ba bjalo ka mo le tsebago.

Baheberu 11:36-38
[36] Ba bangwe ba kgotlelela kgobošo le dikotlo, le ditlemo, le kgolego.[37] Ba thumilwe ka maswika, ba hlokofatšwa, ba segakanywa, ba bolawa ka ditšhoša, ba nenera ba apere dikobo tša dinku le dipudi, e le badiidi le bahlaki le bahlokofatšwa,[38] bao lefase leno le sa kago la swanelwa ke batho ba ba bjalo, ba goloma le mašoka dithabeng le maribeng le mefomeng ya nageng.

John 15:20-21
[20] Gopolang lentšu le ke le boditšego lona ka re: Mohlanka ga a fete mong wa gagwe. Ge nna ba ntlhomere, le lena ba tlo le hlomara. Ge la ka lentšu ba le lototše, le la lena ba tlo le lotola.[21] Gomme tše ka moka ba tlo le dira ka baka la leina la ka, e a nthomilego ba sa mo tsebe.

Matheu 10:21-23
[21] Gomme ngwanabomotho o tlo bolaiša ngwanabo, mme tatago motho o tlo bolaiša ngwana wa gagwe; mme bana ba tlo tsogela batswadi matla ba ba bolaiša.[22] Le tlo ba ba ba hloilwego ke bohle ka baka la leina laka. Gomme a tlo go kgotlelela go iša bofelong, ke yena a tlo go phološwa.[23] E re ge ba le tlaiša motseng o mongwe, le tšhabele go o mongwe. Ruri, ke a le botša, Morwamotho o tlo tla le sešo la enetša metse ye Isiraele.

Matheu 24:8-10
[8] Tše ka moka e tlo ba ona mathomo a ditlalelo.[9] Mehleng yeo ba tlo le gafela tlaišong; ba tlo le bolaya; le tlo ba ba go hloiwa ke ditšhaba tšohle ka baka la leina la ka.[10] Mehleng yeo ba ba tlogo kgopjša e tlo ba ba bantši; ba tlo ekana, ba tlo hloyana.

Luka 21:12-19
[12] Fela, ba tlo ba ba thomile go le iša matsogo, ba le tlaiša; ba tlo le sekiša diphuthegong tša bona, ba le iša kgolegong, la gogelwa pele ga dikgoši le babuši, ka baka la leina la ka.[13] Fela, tšeo di tlo le diregela gore le bee bohlatse.[14] Ke gona, felang le tseba tšeo, gore le se ke la belaela la re re tlo iphetolela bjang.[15] Gobane ke nna ke tlogo le nea molomo le bohlale, bjo bahloi ba lena ka moka ba tlogo šitwa go bo fenya le go bo phema.[16] Le gona le tlo lahlwa ke batswadi le bana ba bolena, le metswalo le bagwera, mme ba tlo bolaya ba bangwe ba lena.[17] Le tlo ba ba ba hloilwego ke bohle ka baka la leina la ka.[18] Fela, le thabe e tee ya moriri wa hlogo tša lena e ka se ke ya timela.[19] Mme bophelo bja lena le tlo bo rua ka kgotlelelo.

1 Bakorinthe 4:8-13
[8] Le šetše le hoše; le šetše le humile; le buša le sa re botšiše. A nka be le tseba go buša, gore le rena re tle re buše le lena![9] Rena baapostola, ke bona eke Modimo o re beile ba moragorago, eke re ba go hwa; re sebogelo sa lefase le sa Barongwa le sa batho.[10] Re mašilo ka baka la Kriste; mme lena le bahlale ka Kriste. Rena re bafokodi; ba maatla ke bolena! Lena le batumišegi, banyatšegi ke borena.[11] Le bjale re sa le ba go bolawa ke tlala le lenyora le tšhego, re ba go otlwa, re baneneri.[12] Re ba go itapiša ka go dira ka diatla; ge re rogwa, re a šegofatša; ge re hlomarelwa, re a kgotlelela.[13] Ge re pharwa, re a fepeletša. Re bjalo ka maudi a lefase, re diphefe go bohle le lehono.

Baheberu 10:32-34
[32] Gopolang mehla yela ya ge le sa tšo bonegelwa, la kgotlelela ntwa e kgolo ya ditlaišego.[33] Mo gongwe ba le bokela ka mahlapa le ka dihlokofatšo, mo gongwe la ba ba tee le ba ba bego ba dirwa tše bjalo.[34] Ba ba golegilwego le ba kwetše bohloko; ge ba le hlakola dilo tša lena, la kgotlelela le thabile, le tseba gobane kua magodimong le ithuetše lehumo le le fetago dilo tšeo, lehumo le le dulago le le gona.

Baheberu 11:33-38
[33] ba ba fentšego dikgoši ka tumelo ba dira tša go loka, ba amogela tše ba di holofedišitšwego, ba thiba melomo ya ditau.[34] Ba tima maatla a mollo, ba efoga magale a marumo, ba tia maatla ba lapile, ba ba bagale ntweng, ba raka dira tša manaba.[35] Basadi ba buša ba hwetša bahu ba bona ba tsogile; ba bangwe ba bapolwa ba se bone tokollo gore ba fihlele tsogo e lego kaone.[36] Ba bangwe ba kgotlelela kgobošo le dikotlo, le ditlemo, le kgolego.[37] Ba thumilwe ka maswika, ba hlokofatšwa, ba segakanywa, ba bolawa ka ditšhoša, ba nenera ba apere dikobo tša dinku le dipudi, e le badiidi le bahlaki le bahlokofatšwa,[38] bao lefase leno le sa kago la swanelwa ke batho ba ba bjalo, ba goloma le mašoka dithabeng le maribeng le mefomeng ya nageng.

Liketso 12:1-19
[1] Ka lebaka leo kgoši Herode a iša matsogo go ba bangwe ba phuthego, a ba kwiša bohloko.[2] A bolaya Jakobo ngwanabo Johane ka tšhoša.[3] Ge a bona di kgahla Bajuda, a iša pele a swara le Petro, e le mehla ya magobe a sa omelwago.[4] A mo tlema a mo iša kgolegong, a mo gafela dihlopha tše nne tša bahlabani ba bane ba bane, gore ba mo hlapetše. O be a re o tlo mmea pele ga setšhaba ge monyanya wa Paseka o fetile.[5] Petro a letwa kgolegong; phuthegong gwa fela go bewa thapelo e sa kgaotšego, ba mo rapelela.[6] Ge go fihlile mohla woo Herode a bego a tlo mo tšweletša kgorong, ka bjona bošego bjoo Petro o be a robetše a bapetše le bahlabani ba babedi, a tlemilwe ka diketane tše pedi. Mojako ka ntle go be go le bahlapetši ba go leta kgolego.[7] Gwa tšwelela Morongwa wa Morena, a ema moo; ngwakong gwa phadima seetša. Morongwa a itia Petro lehlakore, a mo tsoša a re: Tsoga ka pela! Mme diketane tša lokologa matsogong a gagwe tša wela fase.[8] Morongwa a re: Apara, o tlemelle dieta. Petro a dira bjalo. Morongwa a re: Ikgonare kobo o ntatele.[9] Petro a tšwa a mo šetše nthago, a sa tsebe ge tše Morongwa a di dirago di le gona ruri; a re e ka ba pono.[10] Ba feta bahlapetši ba pele, le ba bobedi; ge ba tla mojakong wa tshipi o išago motseng, wona wa ba bulegela ka noši. Ba tšwa ba sepela ba fetša mokgotha o tee. Moo Morongwa a mo tlogela.[11] Petro ge a phafogetše ruri, a re: Bjalo ke gona ke tsebago gore Morena o romile Morongwa wa gagwe, a ntlhakodiša matsogong a Herode le go tše setšhaba sa Bajuda se di lebeletšego.[12] A re a sa eleletša, a fihla ngwakong wa Maria mmago Johane e a reilwego la Mareka. Ke mo go bego go phuthegetše ba bantši ba rapela.[13] Petro a opaopa mojakong wa lapa; gwa tla mosetsana, yo leina la gagwe e lego Rode, a theeletša.[14] A kwa lentšu e le la Petro, a lesa go bula mojako ka go thaba, a kitima a tsena, a ba botša a re: Petro o eme mojako.[15] Bona ba re: O hlakane hlogo! Yena a tiiša a re: Go bjalo! Bona ba re: Gona ke morongwa wa gagwe.[16] Ke ge Petro a sa fela a opaopa; ba ba ba bula ba mmona ba tlabegile.[17] Petro a ba lekanyetša ka seatla a re ba homole; a ba laodišetša ka mo Morena a mo ntšhitšego kgolegong, a re: Tsebišang Jakobo le bana bešo taba tše! A tloga a ya felo mo gongwe.[18] Ge go sele, tšhogo e se be e nyenyane mo go bahlabani, ba re: Go itšeng le Petro?[19] Herode ge a re a tlišwe, a mo hloka; a bea baleti molato, a ba bolaya. A tloga moo nageng ya Juda, a khudugela Kesarea a dula gona.

Liketso 9:1-14
[1] Ge e le Saulo o be a sa fela a galefile, a rata go tšhošetša le go bolaya barutiwa ba Morena. A ya go moperisita e mogolo.[2] A mo kgopela a fiwa mangwalo a go ya diphuthegong tša Damaseko, gore ge a ka hwetša ba bangwe ba e lego ba thuto ye, goba banna, goba basadi, a ba tleme a ba tliše Jerusalema.[3] A sa le leetong, a šetše a batamela motse woo wa Damaseko, a tšhoga seetša se se tšwago legodimong se mo phadimela ka mešo e go fela.[4] A wela fase, a kwa lentšu le bolela nae le re: Saulo! Saulo, o ntlhomaretšeng?[5] Saulo a re: Ke wena mang? Morena! Morena a re: Ke nna Jesu yo o mo hlomerego. Go raga seotledi go tlo go thatafalela.[6] Saulo, a swerwe ke go roromela a tšhogile, a fetola a re: Morena, o rata ge ke dirang? Morena a re: Tsoga, o tsene motseng; moo o tlo botšwa se o swanetšego go se dira.[7] Banna bao ba bego ba sepela le yena, ba be ba eme ba itše tuu; gobane lentšu ba be ba le kwele ba se bone motho.[8] Saulo a tsoga fase, mme ge a ponyolla mahlo a se bone selo; ba mo hlahla ka seatla, ba mo iša motseng wa Damaseko.[9] A hlwa matšatši a mararo a sa bone, a sa je, a sa nwe.[10] Gomme motseng wa Damaseko go be go na le morutiwa e mongwe; leina la gagwe ke Anania. Morena a bolela le yena ponong a re: Anania! Yena a re: Ke nna e, Morena.[11] Morena a re: Tsoga, o ye mokgotheng wo ba rego ke mokgotha wa go loka; ngwakong wa Juda o botšiše motho e a bitšwago Saulo wa Tareso; gobane šoo o a rapela.[12] Mo ponong o bone monna e a bitšwago Anania, a tsena a mmea seatla gore a foufologe.[13] Anania a fetola a re: Morena, ke kwele ba bantši ba bolela monna eo, ka mo a dirilego ba bakgethwa ba gago gampempe kua Jerusalema.[14] Le gona baperisita ba bagolo ba mo file maatla a gore le motseng wo a tleme bohle ba ba rapelago leina la gago.

Bagalata 1:13
Gobane tša bophelo bja ka ke sa ya le Sejuda le di kwele, tša mola ke sa hlomarela phuthego ya Modimo ke galefile, ke e šuhla.

Tšenolo 2:8-10
[8] Motseta wa phuthego ya Simirina mo ngwalele o re: Go bolela Wamathomo le Wamafelo, e a kilego a hwa, mme a phela,[9] O re: Tlaišego ya gago ke a e tseba, le bodiitšana bja gago. Fela, o mohumi. Ke tseba maroga a bao ba rego re Bajuda mola e se bona, e le phuthego ya Sathane.[10] Se boife tše o tlogo hlokofatšwa ka tšona; o tsebe gore diabolo o tlo lahlela ba bangwe ba lena kgolegong gore le lekwe; gomme le tlo ba le ditlaišego ka matšatši a lesome. Botega go fihla lehung, ke tle ke go nee mphapahlogo wa bophelo.

Liketso 26:9-11
[9] Le nna ke be ke kgodilwe, ke re go ntshwanetše ge leina la Jesu wa Natsaretha ke le loša ke befetšwe.[10] Ya ba tšona ke bego ke di dira kua Jerusalema, ge ke ba kgonyeletša kgolegong, ke neilwe maatla ke baperisita ba bagolo; ge ba bolawa, le nna ka dumela fao.[11] Diphuthegong ka moka ke gantši ke ba otla, ke ba gapeletša go lahla thuto yeo, ke ba hlomarela le metseng ya ka ntle.

1 Bakorinthe 4:12
Re ba go itapiša ka go dira ka diatla; ge re rogwa, re a šegofatša; ge re hlomarelwa, re a kgotlelela.

Liketso 12:1
Ka lebaka leo kgoši Herode a iša matsogo go ba bangwe ba phuthego, a ba kwiša bohloko.

Bafilippi 3:6
Ge ke tlaišitše phuthego e be e le go fišegelwa tšona tšeo; tokong ya Molao ke be ke sa solege.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved