Instagram
English
A A A A A

Kereke: [Khumamelo]
2 Likronike 16:23-31
[23] Ba ruta batho nageng ya Juda ba swere puku ya melao ya Morena, ba sepela le metse ka moka ba ruta setšhaba.[24] Mebušo ya dinaga ka moka tše di dikologago Juda e be e wetšwe ke go tšhoga Morena, ya se ke ya lwa le Josafate.[25] Go Bafilisita go tšwele ba ba tlišetšago Josafate dibego, ba tla ba rwele disilifera. Baarabia ba mo tlišetša dihuswane, dinku tše dikete tše di šupago le makgolo a šupago, le diphoko tše dikete tše di šupago le makgolo a šupago.[26] Josafate a fela a gola a eya, a ba yo mogolo ruri, a aga metse ya dibo le ya matlolo nageng ya Juda.[27] O be a na le mediro e mentši mo metseng ya Juda, a na le banna ba bahlabani ba bagale motseng wa Jerusalema.[28] Palo ya bona še, ge go iwa ka meloko ya bona: Nageng ya Juda ba e bego e le balaoladikete šeba: Ke mokgoma Adana e a bego a na le banna ba bagale ba dikete tše makgolo a mararo.[29] A hlatlangwa ke mokgoma Johanana e a bego a na le ba dikete tše makgolo a mabedi a masome a seswai.[30] A hlatlangwa ke Amasia morwa wa Sikiri e a bego a ikgafetše Morena ka go rata, e a bego a na le banna ba bagale ba dikete tše makgolo a mabedi.[31] Go Babenyamini monna yo bogale e be e le Elyada; o be a na le ba dikete tše makgolo a mabedi ba ba swerego bora le kotse.

Daniel 2:20
A re: A go retwe leina la Modimo mehleng ya neng le neng le ka go sa felego, gobane bohlale le maatla di na le yena.

Phetolelo 10:21
Ke yena Moretwa wa gago, Modimo wa gago, e a go diretšego tše kgolo le tše di tšhabegago, tše mahlo a gago a di bonego.

Jeremia 20:13
Hlabang sefela sa Morena le mo rete, monamolela phelo bja mmotlana diatleng tša mašaedi.

Lipesaleme 75:1
Re a go leboga, Modimo. Re a go leboga. Barerelainalago ba bola mehlolo ya gago.

Exoda 20:2-6
[2] Ke nna Morena Modimo wa gago. Ke nna ke go ntšhitšego nageng ya Egipita ngwakong wa bohlanka.[3] Ke se ke ka bona o na le medimo e šele.[4] O se ke wa itirela modimo wa go betlwa, le ge e le seswantšho se sengwe sa tše di lego kua legodimong, le ge e le sa tše di lego mono lefaseng, le sa tše di lego meetseng ka tlase ga lefase.[5] O se ke wa di khunamela; o se ke wa di direla; ka gobane nna Morena Modimo wa gago ke Modimo yo bogale, e a latago bokgopo bja botatagobana go bana ba bona go fihla molokong wa boraro le wa bone mo go ba ba ntlhoilego.[6] Gomme ge e le ba ba nthatago, ba ba hlokomelago melao ya ka ke ba dira ka botho go iša melokong e sekete.

John 4:21-24
[21] Jesu a re: Mosadi! Ntumele ge ke re: Go etla lebaka leo le ka se kego la rapela Tate thabeng ye, le ge e le Jerusalema.[22] Lena le rapela se le sa se tsebego, Rena re rapela se re se tsebago; gobane phološo e tšwa go Bajuda.[23] Fela, go tla lebaka, le bjale ke lona, leo barapedi ba makgonthe ba tlogo rapela Tate ka Moya le ka therešo. Le gona Tate o nyaka ba ba Mo rapelago ka mokgwa woo.[24] Modimo ke Moya; gomme ba ba mo rapelago ba tlo mo rapela ka moya le ka go rereša.

Lipesaleme 99:1-9
[1] Morena o a buša. Ditšhaba di a thothomela. O dutše godimo ga Bakerubi. Lefase le a šišinyega.[2] Morena ke o mogolo motseng wa Tsione, yena Moukamatšhabatšohle.[3] A ba rete leina lago le legolo le le šiišago, ka gobane e le le lekgethwa.[4] Ba rete maatla a Kgoši Moratamolao Motheamabothakga ke wena o beetšego ba Jakobo molao le go loka.[5] Lotšhang Morena Modimo wa rena, le khuname mo go lego bogato bja dinao tšaagwe, yena e mokgethwa.[6] Moshe le Arone ba gare ga baperisita ba gagwe; Samuele o gare ga barereledi ba leina laagwe; barapedi Morena o a ba kwa.[7] O boletše nabo a le lerung; bona ba boloka mabohlatse agwe, le ditaelo tše a ba neilego tšona.[8] Morena Modimo wa rena! Bona bala o ba kwile, wa ba Modima bona wa go ba lebalela, le wa go ba bušeletša mediro ya bona.[9] Godišang Morena Modimo wa rena, le khunameng thabeng e kgethwa ya gagwe; gobane Morena Modimo wa rena ke e mokgethwa.

Phetolelo 29:18
Go lena go se ke gwa ba le motho yo pelo ya gawe e fularelago Morena Modimo wa lena, e ka ba monna goba mosadi, goba lešika goba leloko; go se ke gwa ba le e a yago a direla medimo yeo, gore mo go lena go se be le modu o tšwago mpholo le tše di galakago.

Baroma 12:1-2
[1] Bjale lena bana bešo, ke a le rapela ka go bona mabobo a Modimo, ke re: Tlišang mebele ya lena, e be sedimo se se phelago, se sekgethwa, sa go kgahla Modimo; e be gona go direla Modimo ka mo go swanetšego.[2] Le se ke la ipapetša le ba mehla yeno; šatogang ka go mpshafala kgopolo, gore le tle le hlaologanye se e lego thato ya Modimo, e lego se botse le se se kgahlišago, se e lego sa botlalo.

1 Samuele 15:22
Samuele a re: A o re Morena o thabela dihlabelo le didimo go fetiša mola motho ge a ekwa se Morena a se boletšego? O tsebe gore go kwa go phala sedimo, go thaetša go phadiša mahura a dikgapa.

Tšenolo 4:8-11
[8] Se sengwe le se sengwe sa diphedi tše nne tšeo se be se na le diphego tše di selelago di tletšego mahlo mo go fela le ka gare. Di be di sa khutše mosegare le bošego, di fela di re: Mokgethwa, Mokgethwa, Mokgethwa ke Morena Modimo, Ramaatla ohle, Mobagona wa mehleng ya kgale le ya bjale le e tlago.[9] Ya re ge diphedi di reta di re: Letago le theto le tebogo di swanetše eo a dutšego sedulong sa bogoši wa go phela go iša mehleng ya neng le neng,[10] ke ge bagolo bao ba masome a mabedi a metšo e mene ba lotšha eo a dutšego sedulong sa bogoši, ba khunamela eo wa go phela go iša mehleng ya neng le neng; ba bea mefapahlogo ya bona fase pele ga sedulo sa bogoši, ba re:[11] E a swanetšwego ke letago le theto le maatla ke wena Morena Modimo wa rena, gobane ke wena o hlodilego dilo tše; ge di tšwelela di hlolegile, ke ka gobane o ratile fao.

Esaia 29:13
Mong a bohle o itše: Molato ke ge setšhaba se se mpatamela ka legano, se ntheta ka melomo; mola dipelo tša bona di le kgole le nna; gomme ge ba mpoifa, e fo ba malayabatho a go ithuta.

Lipesaleme 29:1-11
[1] Hee lena Bana ba Modimo! Tlišetšang Morena kgodišo, le rete maatla a gagwe.[2] Tlišetšang Morena ditheto tša leina la gagwe; khunamelang Morena le tšhepile ka tše kgethwa.[3] Modumo wa Morena o godimo ga mawatle; Modimo wa borena o dumiša maru, Morena kokamamadiba.[4] Modumo wa Morena o gala ka maatla; modumo wa Morena ke wa letago.[5] Modumo wa Morena o roba merokwana; Morena o roba merokwana Libanoni.[6] O e kgaramiša bjalo ka mamane; Libanoni le Sirione di etša mamane a nare.[7] Modumo wa Morena o thuntšha dikgabo tša mollo.[8] Modumo wa Morena o šišinya maganata; Morena o šišinya maganata a Kadese.[9] Modumo wa Morena o tšhoša ditholo, o ratha dithokgwa. Gomme mo Ngwakong wa gagwe bohle ba re: Ke bjona borena.[10] Morena ke yena a bego a dutše a buša meetsefula. O tlo dula e le yena Kgoši neng le neng.[11] Morena o tlo fa setšhaba sagwe maatla. Morena o tlo atla setšhaba sagwe ka molao.

Baheberu 12:28-29
[28] Ke gore re fiwa mmušo wo o sa šišinyegego; gomme a re lebogeng ka go direla Modimo ka mo go mo kgahlago, ka go mo godiša le go mmoifa.[29] Gobane Modimo wa rena ke mollo o jago.

Nehemia 9:5-6
[5] Gomme Balefi, boJeshua, le Kadimiele, le Bani, le Hasabaneya, le Serebja, le Hodia, le Sebanya, le Phetay, ba re: Emang le rete Morena Modimo wa lena wa mehleng ya kgale le mehleng ya neng le neng. Go retwe inadima lagwe le sa fihlelwego ka ditheto le ka ditumišo.[6] Morena ke wena o nnoši, Motheamagodimo a godimodimo, le lefase le tšohle tše go lona, le mawatle le tšohle tše go ona. Mme tšohle o a di phediša; makoko ohle a leratadima a go lotšha.

Lipesaleme 86:9-10
[9] Ditšhaba tšohle tše o di dirilego di tlo tla tša go khunamela tša reta leina la gago.[10] Gobane e mogolo ke wena Modiramatete; Modimo ke wena o nnoši.

2 Marena 17:38-39
[38] A re: Le se ke la lebala kgwerano ye ke e dirilego le lena; mme le se boife medimo e šele.[39] A re: Le boife Morena Modimo wa lena; ke yena a tlogo le namolela diatleng tša manaba a lena ka moka.

Lipesaleme 100:1-5
[1] Gobela Morena megobo, wena lefase lohle.[2] Hlankelang Morena le thabile; le fihle pele ga gagwe ka go hlalala.[3] Tsebang gobane Modimo ke yena Morena; ke yena a re dirilego; ga ra itira. Re setšhaba sagwe; re mohlape wa mafulo agwe.[4] Tsenang kgorong tša gagwe ka go leboga, le tle malapeng a gagwe ka go reta. Mo lebogeng, le godišeng leina lagwe.[5] Gobane Morena ke yo bolo, mme botho bja gagwe ke bja neng le neng; therešo ya gagwe e tlo ba gona ka go sa felego.

Daniel 3:16-18
[16] Sadirake le Mesake le Abedinego ba fetola ba re: Ga se mo re ka hlwago re fetola selo tabeng ye.[17] Ge go ka dirwa ka mokgwa woo, gona Modimo wa rena o na le maatla a go re phološa leubeng la mollo o tukago, le go re namolela seatleng sa gago.[18] Le ge a ka lesa go re namolela, gona wena kgoši o fele o tseba gore medimo ya gago ga re e hlankele; seswantšho seo o se tsemilego, ga re se khunamele.

Tšenolo 14:7
a bolela ka lentšu le legolo, a re: Boifang Modimo le rete yena, gobane nako ya kahlolo ya gagwe e tlile, le khunamele yena e a dirilego legodimo le lefase le lewatle le didiba tša meetse.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved