A A A A A

Kereke: [Tsoalo ea Jesu]


Matheu 1:18-23
[18] Tša matswalo a Jesu Kriste šidi: Maria mmagwe a sa beeleditšwe ke Josefa, ba sešo ba kopana, o hweditšwe e le moima ka Moyamokgethwa.[19] Josefa monna wa gagwe, ka gobane e le yo bolo, a sa rate go mo goboša, a akanya go ka mo tlogela ka go ngwega.[20] Ya re a sa eleletša tše bjalo, a bona Morongwa wa Modimo a mo tšwelelela dilorong a re: Josefa morwa wa Dafida: Se boife go beka Maria mosadi wa gago, gobane se a se imilego ke se se tšwago go Moyamokgethwa.[21] O tlo belega morwa, wa tlo mo rea leina la Jesu, gobane ke yena a tlo go phološa sethšaba sa gagwe dibeng tša sona.[22] Tše ka moka di diregile gore go phethege se se boletšwego ke Morena ka moporofeta e a itšego:[23] Bonang, kgarebe e tlo ima, ya belega morwa; ba tlo mo rea leina la Imanuele, ge le fetolwa ke go re: Modimo o na le rena.

Luka 2:7-21
[7] A belega morwa wa gagwe eo a itšibutšego ka yena, a mo phuthela ka mašela, a mo latša legopong, ka gobane ba sa ka ba hwetša sebaka ngwakong wa baeti.[8] Gomme go be go na le badiši nageng yeo marakeng, ba letše ba letile mehlape ya bona.[9] Ba bona Morongwa wa Morena a tlile go bona a ema, mme letago la Morena la ba phadimela ka mešo e go fela; bona ba boifa, poifo ya ba e kgolo.[10] Morongwa wa Morena a bolela le bona a re: Se boifeng! Bonang, ke le botša taba e botse ya thabo e kgolo, e tlo go ba ya setšaba ka moka.[11] Gobane lehono le tswaletšwe Mophološi, e lego Kriste Morena, mo motseng wa Dafida.[12] Taetšo ya go le iša gona še: Le tlo hwetša lesea le le phuthetšwego ka mašela le letše legopong.[13] A sa realo ke ge lešaba la dira tša legodimo le eme le yena Morongwa, le reta Modimo le re:[14] Tumišo a e ye go Modimo magodimodimong; lefaseng go be le khutšo, kgahlišo bathong.[15] Ya re ge Barongwa ba tlogile, ba boetše legodimong, badiši ba šala ba botšana ba re: A re yeng kwa Betlehema re yo bona taba ye e diregilego, ye Morena a re tsebišitšego yona.[16] Ba hlaganela ba ya, ba hwetša Maria le Josefa, le lona lesea le letše legopong.[17] Ya re ge ba bone, ba bolela tše bona ba di boditšwego di ela yena ngwane e.[18] Ka moka ba ba di kwago ba tlabega ka tše badiši ba ba botšago tšona.[19] Maria yena a boloka ditaba tše ka moka, a di akanya pelong ya gagwe.[20] Badiši ba goma ba reta Modimo ba Mo tumiša ka tšohle tše ba di kwilego le tše ba di bonego, e le tšona tšela tše ba di boditšwego.[21] Ge go fetile matšatši a seswai ngwana a bolotšwa, a rewa leina la Jesu, lonalela le a le reetšwego ke Morongwa a sešo a amogelwa mmeleng wa mmagwe.

Matheu 2:1-12
[1] Eitše ge Jesu a belegwe motseng wa Betlehema nageng ya Juda mehleng ya kgoši Herode, gwa tšwelela ba bohlale ba Bohlabela, ba fihla Jerusalema.[2] Ba re: E kae Kgoši ya Bajuda e sa tšo go belegwa? Gobane re bone naledi ya gagwe kua Bohlabela, mme re tlile go mo lotšha.[3] Kgoši Herode ge a di kwa a tšhoga, le motse ka moka wa Jerusalema wa thšoga le yena.[4] A re a kgobile baperisita ba bagolo bohle le bamangwalo ba setšhaba a tsomeša go bona mo Kriste a tlo go tswalewa gona.[5] Ba mmotša ba re: Ke Betlehema nageng ya Juda, gobane go ngwadilwe ke moporofeta, a re:[6] Le wena Betlehema naga ya Juda, ruri ga o e monyenyane gara ketapele tša ga Juda; gobane go wene go tlo tšwa Yena Moetapele e a tlo go diša tšhaba sa Isiraele.[7] Ya ba gona Herode a biletšago ba bohlale thopeng a ba botšišeša lebaka leo naledi e bonetšego ka lona.[8] A ba roma a re ba ye Betlehema, a re: Sepelang, le botšišeše taba tša ngwana e; e tlo re ge le mo hweditše, le ntsebiše, gore le nna ke ye ke mo lotšhe.[9] Bona ge ba kwele la kgoši, ba sepela; gomme ba bona naledi yela ba e bonego bohlabela, e ba eta pele, ya ba ya ema godimo ga felo fao ngwana a bego a le gona.[10] Ya re ge ba bona naledi yeo, ba thaba gagologolo.[11] Ba tsena ngwakong, ba hwetša ngwana le Maria mmagwe, ba khunama ba mo lotšha. Ba phutholla mahumo a bona, ba mo ntšhetša dineo tša gauta le diorelo le ditlolo.[12] Gomme ge ba laetšwe ke Modimo dilorong gore ba se ke ba feta ka ga Herode, ba boela nageng ya gabo ka tsela e šele.

Bagalata 4:4
Ge go tlile phethego ya mabaka a na a roma morwa wa gagwe e a belegwego ke mosadi, a ba wa go bušwa ke Molao,

Luka 2:1-4
[1] Mehleng yeo gwa na gwa tšwa molao go Kesara Augusto, wa gore dilete ka moka di ngwalwe.[2] Lengwalo leo la dirwa e le la pele; ke ge Kirenio a buša Siria.[3] Batho ka moka ba ya go ngwalwa; e mongwe le e mongwe a ya motseng wa gabo.[4] Josefa le yena a tloga Galilea motseng wa Natsaretha, a ya nageng ya Juda motseng wa Dafida o bitšwago Betlehema, gobane e be e le motho wa moloko wa Dafida, wa lešika leo.

Tšenolo 12:1-5
[1] Gwa bonala matete a magolo kua legodimong: Mosadi e a aperego letšatši, kgwedi e le bogato bja nao tša gagwe, hlogong ya gagwe a rwele mphapahlogo wa naledi tše lesome la metšo e mebedi.[2] E be e le moima, a goa a šokwa, a le tlalelong ya go belega.[3] Gwa bonala matete a mangwe legodimong: Gwa tšwelela noga e kgolo e khubedu, ya dihlogo tše šupago le dinaka tše lesome, e rwele mefapahlogo e šupago dihlogong tša yona.[4] Mosela wa yona wa goga karolo ya boraro ya dinaledi tša legodimong, ya di lahlela lefaseng. Noga e kgolo yeo ya tla ya ema pele ga mosadi, gore e tle e je ngwana wa gagwe ge a belege.[5] A belega ngwana wa mošimanyana, wa go tlo buša ditšhaba tšohle ka molamo wa tshipi; gomme ngwana wa gagwe a tšewa a rotošetšwa go Modimo sedulong sa gagwe sa bogoši.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved