A A A A A

Kereke: [Посещение Церкви]


Baheberu 10:24-25
[24] Будем с вниманием относиться друг ко другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам.[25] Не будем пренебрегать возможностью встречаться друг с другом, чем некоторые пренебрегают. Будем ободрять друг друга, особенно видя, что День Господа уже приближается.

Matheu ١٨:٢٠
Gobane mo ba babedi le ge e le ba bararo ba kago phuthega ka leina la ka, nna ke tlo ba gare ga bona.

Bakolose 3:16
Lentšu la Kriste a le age mo go lena wa go le humiša. Le rutane, le eletšane ka bohlale bjohle; gomme ka go leboga le binele Morena dipelong tša lena dipesalome le dikopelo le difela tša Moya.

Baefese 4:11-13
[11] Gomme ke yena a neilego dineo, ba bangwe ya ba baapostola, ba bangwe ya ba baporofeta, ba bangwe ya ba bagoeledi, ba bangwe ya ba badiši le baruti,[12] ya ba go hlamiša bakgethwa gore ba kgone go direla phuthego, gore mmele wa Kriste o agišwe,[13] gore rena ka moka re be re fihlele botee bja tumelo le bja tsebo ya go tseba Morwa wa Modimo, re fihlele senna ka botlalo, le bogolwane bja go lekanela botlalo bja Kriste.

Liketso 2:42
Bona bao ba dula e le ba go rutwa ke baapostala, ba dula e le ba go kwana, ba go ngwatha senkgwa ba le dithapelong.

Baroma 10:17
Etse tumelo e tšwa go kweng; mme go kwa go tla ka lentšu la Modimo.

Matheu ١٦:١٨
Gomme nna ke go botša ke re: Wena o Petro, o lefsika le ke tlo go aga phuthego yaka godimo ga lona; mme dikgoro tša bodulabahu di ka se ke tša e fenya.

Liketso 9:31-32
[31] Phuthego ya nageng ka moka ya Juda le ya Galilea ya khutša, ya agišwa e eya ka tsela ya go boifa Morena, go emelwa ke Moyamokgethwa go tletše mo go yona.[32] Ya re ge Petro a le tseleng ya go ba etela bohle, a tla le go bakgethwa ba ba bego ba agile motseng wa Lida.

Matheu 6:33
Sa pele le tsome mmušo wa Modimo le toko ya wona; ke mo le tlo go ekeletšwa ka tšeo ka moka.

James ١:٢٢
Bang badiri ba lentšu, e sego bakwi fela ba ba iphoraforetšago.

2 Timothea ٤:٢
ke re: Baa segoeledi sa lentšu, o le emele ka lebaka la gona le ka le le sego la gona, o kgothatše, o eletše, o kgaleme o sa fele pelo o ruta.

Matheu 28:19-20
[19] Ke gona yang le dire ditšhaba ka moka barutiwa ka go ba kolobetša leineng la Tate le la Morwa le la Moya o mokgethwa,[20] le ka go ba ruta go boloka tšohle tše ke le laetšego tšona. Gomme tsebang, ke na le lena ka mehla go fihla bofelong bja lefase.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved