A A A A A

Sebopeho se fosahetseng: [Tšabo]


Esaia 35:4
Ba pelo tše tshesanyane le ba botše le re: Tiišang! Se boifeng! So Modimo wa lena! Go tla tefetšo, moputso wa Modimo, yena o tlela go le phološa.

John 14:27
Ke le tlogelela molao; ke le fa molao wa ka. Nna ga ke le nee ka mo lefase le neago ka gona. Dipelo tša lena di se huduege, di se šie.

Joshua 1:9
Ke go laetše ge gore o tiiše maatla, o dire senna. O se ke wa tšhoga, o se ke wa gakanega, ka gobane Morena Modimo wa gago o ema le wena mo gohle mo o yago.

Matheu 6:34
Ke gona, le se ke la belaelela tša ka moswana, gobane la ka moswana le tlo ipelaelela tša lona. Tšatši le lengwe le le lengwe le lekanwa ke bošula bja lona.

Esaia 43:1
Bjale yena Mmopi wa gago, wena Jakobo, e a go dirilego, wena Isiraele, o bolela o re: Se boife, gobane ke go lopolotše; ke go biditše ka leina la gago, o wa ka.

Lipesaleme 23:4
Le ge nka sepela molapong wa moriti wa lehu, nka se boife bobe, gobane o na le nna; molamo wa gagwe le lepara la gagwe di nkuša pelo.

Lipesaleme 34:4
Morena mola ke mo nyaka o nkwile, a mphološa mo go tšohle tše ke bego ke di šia.

Lipesaleme 94:19
Mohla ke goletšwe ke dipelaelo ka teng ga ka, ka bewa pelo ke dikhomotšo tša gago.

Baroma 8:38-39
[38] Nna ke kgodilwe ruri: Ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo, e ka ba lehu goba bophelo, e ka ba barongwa goba magoši, le ge e ka ba tša mehleng ya bjale, goba tše di sa tlo go tla, le ge e le maatla mang.[39] Le ge e ka ba tša kua godimong, goba tša kwa tlase, le sebopšamang, ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo le lego mo go Jesu Kriste Mong a rena.

Lipesaleme 27:1
Morena ke seetša sa ka le go phologa ga ka. Ke sa boifa mang? Morena ke yena sebo sa bophelo bja ka. Ke sa tlo tšhoga mang?

1 Petrose 5:6-7
[6] Ke gona, ikokobetšeng ka tlase ga seatla se maatla sa Modimo, gore a le godiše lebakeng la gona.[7] Dipelaelo tša lena ka moka di lahleleng godimo ga gagwe, gobane ke yena a le belaelelago.

Lipesaleme 118:6
Morena o na le nna; ga ke boife selo; batho ba ka ntirang?

2 Timothea 1:7
Gobane Modimo ga a ka a re nea Moya wa boi; o re file Moya wa maatla, le wa lerato, le wa tlhaologanyo.

Lipesaleme 115:11
Ba ba boifago Morena ba mmote, yena Morena wa go ba thuša, wa go ba kotse ya bona.

Lipesaleme 103:17
Mme botho bja Morena bo gona bo se na mathomo le mafelo; bo ukametše ba ba mmoifago; go loka ga gagwe go gona go bana le bana ba bana;

Lipesaleme 112:1
Haleluya! Monna wa lehlogonolo ke e a boifago Morena, a kgahlwa gagolo ke tayo tša gagwe.

Phetolelo 31:6
Tiišang, le dire senna; le se boife, le se ba tšhoge, gobane e a sepelago le lena ke yena Morena Modimo wa lena. A ka se ke a go lahletša, a ka se ke a go tlogela.

1 Likronike 28:20
Dafida a bolela le Salomo morwa wa gagwe a re: Tia maatla, o tleme pelo, o dire, o se boife, o se tšhoge selo, gobane Morena Modimo, Modimo wa ka, o tlo ba le wena; a ka se ke a go gerula, a ka se ke a go lahla, mme o tlo ba wa phetha mediro ka moka ya tše tša ngwako wa Morena.

Lipesaleme 56:3-4
[3] Mohla wa poifo ke botile wena.[4] Ge Modimo a na le nna, ke fadiša lentšu la gagwe. Ge Modimo a na le nna, ke a holofela, ga ke šie; motho o ntirang?

Esaia 41:10-13
[10] O se boife gobane ke na le wena. O se ke wa tšhoga, gobane Modimo wa gago ke nna. Ke a go tiiša; ke a go thuša; ke go hleka ka letsogo la ka le letona leyakatoko.[11] Ruri, bohle ba ba go bekago, ke tlo ba leša hlong, ba nyatšega ya ba ba lefela; ba ba lwago nago ba tlo loba.[12] O tla re o ba nyaka, wa se sa ba bona; ba ba go lakanago e tlo ba ba lefela; ba ba go tšwelago dira ba tlo fela ba se hlwe ba eba gona.[13] Gobane nna Morena ke Modimo wago; ke go swere ka seatla sa ka sa le letona, mme ke bolela nago ke re: Se boife, ke nna ke go phološago!

Esaia 54:4
Se boife, o ka se lewe ke dihlong; se tlale maseme, gobane o ka se šegamišwe; gobane nyatšego ya mola o sa le e mofsa o tlo e lebala; le tšhego ya mola o le mohlologadi o ka se hlwe o di gopola.

Matheu 10:28
Le se boife ba ba bolayago mmele, ba sa kgone go bolaya moya; gagolo le boife Eo a kgonago go senya mmele le moya moleteng wa mollo.

Baroma 8:15
Gobane ga La ka la fiwa moya wa bohlanka wa gore le boele le boife; Le filwe moya wa go ba bana, woo, ge re na le wona, ra hlaboša mantšu ra re: Baba! Tata!

1 Bakorinthe 16:13
Phakgamang le eme tumelong, le dire senna, le tie maatla.

Baheberu 13:5-6
[5] Menagano a e se be ya megabaru. Le be ba ba kgodilwego ke tše di lego gona. Yena mong o boletše a re: Nka se ke ka go lahla; nka se ke ka go tlogela.[6] Boka le rena re bolelago re holofetše ra re: Morena ke Molwedi wa ka: ga ke boife selo; batho ba ka ntirang?

1 Johanne 4:18
Lerato ga le na poifo. Lerato ge e le la botlalo le raka poifo; gobane poifo e a hlokofatša; mme e a boifago o sa hlaelwa ke lerato.

1 Petrose 3:13-14
[13] Ke mang e a tlogo le dira bošula ge le phegelela bothakga?[14] Fela, ge le hlokofatšwa molato e le toko, gona le ba mahlatse. Le se ke la boifa se ba se boifago, le se ke la tšhoga.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved