A A A A A

Sebopeho se fosahetseng: [Khalefo]


Baefese 4:26-31
[26] Ge le galefa le se ke la senya; a letšatši le se dikele le sa galefile.[27] Mme le se ke la šuthela Diabolo sebaka.[28] E a utswitšego a se ke a hlwa a utswa; a a kgothale a dire tše botse ka diatla tša gagwe, a tle a be le tše a kago abela mohloki.[29] Melomong ya lena go se ke gwa tšwa lentšu le lebe; a go tšwe le bolo la go iša kagišo mo e hlaelago, le iše tšhegofatšo go ba ba le kwago.[30] Le se ke la nyamiša Moya o mokgethwa wa Modimo, wo le swailwego ka wona la swaelwa tšatši la topollo.[31] Tše e kego ke sekgoro, le bonaba, le mašata, le maroga, a di be kgole le lena, le bobe bjohle.

James 1:19-20
[19] Le tsebe, bana bešo, gore motho a a akgofiše go kwa, a diege go bolela, a diege go galefa.[20] Gobane bogale bja motho ga bo diriše toko ya Modimo.

Liproverbia 29:11
Setlatla se tšholla tšohle tša pelong ya sona; mohlale o di bolokela la ka moso.

Moeklesia 7:9
Se phake go selekega ka pelong; tshelekego e agile mo pelong ya setlatla.

Liproverbia ১৫:১
Phetolo e boleta e phohliša dipefelo; lentšu la go ferelela le tsoša bogale.

Liproverbia ১৫:১৮
Wa sebefedi o tsoša tšhitano; wa go se fele pelo o fediša kgang.

Bakolose ৩:৮
Bjale gona lahlang dilo tšeo ka moka, le bogale, le pefelo, le bobe, le maroga; le dipolelo tša dihlong di se be gona melomong ya lena.

James ৪:১-২
[১] Dintwa le diphapang gare ga lena di tšwa kae? Mo di tšwago gona šefa: A ga se dikganyogong tša lena di lošanago mo dithong tša lena?[২] Le a duma, la napa la hloka; le a bolaya mme le a galefa, la šitwa go fihlela selo; Le a katana mme le a hlabana, mme le se tšee selo ka ge le sa rapele.

Liproverbia ১৬:৩২
Mokgotleledi o phala mogale; mohulamotse o phalwa ke mofenyapeloyagwe.

Liproverbia 22:24
O se ke wa tlwaelana le monna wa sebefedi; o se ye go monnamogalefi.

Matheu ৫:২২
Ge e le nna ke le botša ke re: Mang le mang e a befelelwago ngwanabo ka lefela, o tlo swanelwa ke kahlolo. E a rego: Lefela, a era ngwanabo, o swanetšwe ke tsheko ya lekgotla. E a rego: Setlaela, a era ngwanabo, o swanetšwe ke molete wa mollo.

Lipesaleme 37:8-9
[8] Lesa go galefa, o ile lehloyo; ge o ka selekega o tlo ba wa senya.[9] Gobane ba babe ba tlo loba; baleta-Morena e tlo ba beng ba naga.

Lipesaleme 7:11
Modimo, Moahlodi wa go se hlaole, Modimo o hlwa a di galefetše.

2 Marena 11:9-10
[9] Balaodi bao ba dira tše ba di laetšwego ke Joyada moperisita; ba rapa banna ba bona ba ba tšwago ka Sabatha, le bao ba ba boago ka Sabatha, ba tla go Joyada moperisita.[10] Yena a ba nea marumo le dikotse tša Dafida, tše di bego di le Ngwakong wa Morena.

2 Marena 17:18
Ke mo Morena a tuketšego Isiraele bogale gagolo, a ba raka pele ga gagwe, gwa se šale selo ge e se leloko la Juda le nnoši.

Liproverbia 14:29
Mosefelepelo o ne tlhaloganyo kgolo; wa sebefedi o runya bošilo.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved