A A A A A

Mangeloi le Bademona: [Mangeloi a Guardian]


1 Bakorinthe 4:9
Rena baapostola, ke bona eke Modimo o re beile ba moragorago, eke re ba go hwa; re sebogelo sa lefase le sa Barongwa le sa batho.

1 Johanne 4:1
Barategi! Le se ke la fo dumela meoya ka moka; sa lena a e be go lekola meoya, gore le bone ge e tšwa go Modimo; gobane lefase le hlasetšwe ke baporofeta ba bantši ba maaka.

Liketso 8:26
Morongwa wa Morena a tla a Bolela le Filipi a re: Tsoga o ye thoko ya Borwa, tseleng e tšwago Jerusalema ya theogela Gatsa, mo go lego šokeng.

Liketso 12:15
Bona ba re: O hlakane hlogo! Yena a tiiša a re: Go bjalo! Bona ba re: Gona ke morongwa wa gagwe.

Bakolose 2:18
Le se ke la dumela go hlokišwa mphapahlogo ke motho wa go kgantšha boipoetšo, a re ke direla barongwa, a re ke bona dipono a sa ka a bona selo, a fo ikgogomoša ka kgopolo ya gagwe ya nama.

Daniel 9:21
Ke sa rapela ke realo, gwa tla monna yola Gabriele, yo ke mmonego ponong yela ya mathomo; a tla a fofa a hlaganela, a tla kgauswi, e le lebaka la sedimo sa mantšiboa.

Hosea 10:13
Mme lena la lema bosenyi la buna bohloko, la ja dienywa tša maaka; gobane le be le botile ditsela tša lena, le bontši bja bagale ba lena.

Hosea 12:1
Ba Efuraimi ba ntika ka maaka; ba moloko wa Isiraele ba ntika ka bofora; Juda yena o sa hlahlatha, a na le Modimo Mokgethwa Mmotegi.

Baheberu 1:14
Ka moka ga bona a ga se meoya ya go hlankela ba bangwe, meoya ya go rongwa ya yo direla bao ba go tlo ja bohwa bja phološo?

Baheberu 13:2
Le se lebale go amogela baeng; gobane ka go realo go na le ba ba amogetšego Barongwa gagabo ba sa tsebe.

Juda 1:6-9
[6] Le Barongwa bala ba sa kago ba lotola bogoši bja bona mme ba tloga madulong a bona, o ba tlemile ka ditlemo tša neng le neng tša leswiswing, a ba bolokela kahlolo ya mohlamogolo.[7] Le Sodoma le Gomora le metse ya mathoko ao, ye e dirilego ka mokgwa wa batho bao ya otswa ya ba ya latela nama e šele, e dula e beetšwe go swantšhetša batho kotlo ya mollo wo o sa timego.[8] Le bona balori ba ba tšhilafatša mmele ka mokgwa woo, ba nyatša magoši, ba goboša tše e lego tša letago.[9] Hleng le Mikaele Morongwa e mogolo, mola a elwa le diabolo mola ba bakišana setopo sa Moshe a šiile go mmea molato ka leroga, a fo re: Morena o tlo go kgalema!

Luka 16:22
Ya re ge modiitšana a ehwa, a rwalwa ke barongwa, a išwa difarong tša Aborahama.

Matheu 18:10
Le bone gore le se nyatše e mongwe wa ba banyenyane ba; ka gobane nna ke a le botša, barongwa ba bona kwa legodimong ba hlwa ba bona sefahlogo sa Tate wa magodimong.

Lipesaleme 34:7
Morongwa wa Morena o goragorela ba ba mmoifago; o a ba namolela.

Lipesaleme 91:11
gobane o go rometše barongwa ba gagwe, gore ba go diše ditseleng tša gago tšohle.

Lipesaleme 103:20
Retang Morena, lena barongwa ba gagwe, lena bagale ba maatla ba go dira ka lentšu la gagwe, ba go theetša se a se bolelago.

Tšenolo 5:11
Ka lebelela, ka kwa mogoo wa Barongwa ba bantši ba ba dikaneditšego sedulo sa bogoši le diphedi tšeo le bagolo bao; palo ya bona e le kgoloborethe le diketekete.

Tšenolo 19:10
Nna ka wela fase dinaong tša gagwe ka mo khunamela. Yena a re: O ko lese tšeo! Nna ke mohlanka boka wena le bana beno ba ba nago le bohlatse bja Jesu. Khunamela Modimo. Gobane bohlatse bja Jesu ke Moya wa go porofeta.

Zakaria 5:9
Ka re ke sa lebeletše, gwa napa gwa tšwelela basadi ba babedi; moya wa ba phurolla diphego. Ba be ba na le diphego tše di kago tša tlhame; ba tloga le seroto seo ba le sebakeng.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved