A A A A A

Mangeloi le Bademona: [Bademona]


1 Johanne 4:4
Bana ba ka! Lena le bana ba ba tswetšwego ke Modimo, gomme batho bao le ba fentše; gobane Walena o feta eo wa lefase ka bogolo.

1 Timothea 4:1
Moya o boletše gwa kwala, wa re mehleng e tlogo tla ba bangwe ba tlo hlanogela tumelo, ba ya le meoya ya go fora batho, ba ya le dithuto tša meoya e mebe.

2 Bakorinthe 2:11
gore re se ke ra foraforetšwa ke Sathane, gobane maano a yena eo ga se go re ga re a tsebe.

2 Bakorinthe 4:4
Ke ba ba sa dumelego, ba modimo wa lefase le o foufaditšego dipelo tša bona, gore ba se bonegelwe ke lebone la Ebangedi ya letago la Kriste, yena seswantšho sa Modimo.

James 2:19
A o re o dumela ge Modimo e le o tee? O dira gabotse; fela, le meoya e mebe e dumela fao ya roromela.

Jobo 4:15
gwa feta mothomoya, nna ke lebeletše; meriri ya mmele wa ka ya titimologa;

Matheu 8:31
Meoya e mebe ya mo kgopela ya re: Ge o re leleka, re rome re yo tsena mohlapeng wa dikolobe.

Matheu 12:45
Bjale o a ye a boe le e mengwe meoya e šupago, e o fetišago ka bobe, mme o tsene o dule gona; mme tša mafelo a motho eo e be tše mpe, tše di fetišago tša pele. Moloko o mobe wo o tlo tlelwa ke tše bjalo.

Luka 8:30
Jesu a mmotšiša a re: Leina la gago o mang? Yena a re: Ke nna Madira! A realo ka gore o be a tsenwe ke meoya e mebe e mentši.

Tšenolo 20:10
Mme Diabolo wa go ba fora, a lahlelwa bodibeng bja mollo le tshebela, mo go ilego sebata le moporofeta wa maaka. Ba tlo tlaišwa mosegare le bošego go iša mehleng ya neng le neng.

1 Bakorinthe 10:20-21
[20] Ga ke realo; se e lego taba ke didimo tše ba ntle ba di dirago ba di direla diriti tše mpe; ga ba di direle Modimo. Gomme nna ga ke rate ge le ka ba ba go kopana le diriti tše mpe.[21] Le ka se kgone go nwa senwelo sa Morena, la tla la nwa le senwelo sa diriti, le ka se kgone go ba ba go abelwa mogopo wa Morena, la tla la abelwa le mogopo wa diriti.

Lipesaleme 106:37-38
[37] Barwa le barwedi ba bona ba ba hlabetše masathane ao.[38] Ba tšholla madi a se nago molato, madi a barwa le barwedi ba bona, ba ba hlabetšwego medimo ya Bakanana; naga ya ba ya goboga ka melato ya madi.

Jobo 1:20-21
[20] Jobo ya ba gona a tsogago, a gagola diaparo tša gagwe, a kutwa hlogo, a khunama a rapela;[21] a re: Mmeleng wa mme ke tšwile ke le fela; ke tlo boela kua ke le fela. Morena o be a neile; Morena o tšere. Leina la Morena a le retwe.

Baefese 6:10-12
[10] Bjale bana bešo! Nke ke fetše ka go re: Tiang Moreneng le thateng ya maatla a gagwe.[11] Aparang ditlhamo tšohle tša Modimo, gore le kgone go fenya dipogo tša Diabolo.[12] Gobane tlhabano ya rena ga se ya go lwa le madi le nama; re lwa le mebušo le ba maatla le balaolamafase ba leswiswi; re lwa le meoya ya bobe e lego sebakeng sa godimo.

Esaia 14:12-15
[12] O wile bjang magodimong, wene Mahlapholane morwa a mahuba! O digetšwe fase bjang, Mohlakiša diletelete![13] Pelo yago e be e re: Ke tlo rotogela kua legodimong, ke yo phagamiša dulo sa ka sa bogoši kua godimo ga dinaledi tša Modimo, wa re ke yo dula Thaba ya molaka, morumo wa leboa.[14] O be o re: Ke yo dula kua go itlhophilego maru, ke yo etša Yogodimodimo.[15] Mme o kgoromeleditšwe mono go dulago bahu, fasefase sekoting.

Liketso 19:13-16
[13] Bajuda ba bangwe ba go šika le naga e le baleleki ba meoya e mebe, ba leka go bola leina la Morena Jesu ge ba na le ba ba tsenwego ke meoya e mebe, ba re: Re le leleka ka Jesu, yo Paulo a mmolelago.[14] Ba ba bego ba dira ka mokgwa woo, e be e le barwa ba ba šupilego ba Mojuda e mongwe Sekefa moperisita e mogolo.[15] Moya o mobe wa fetola wa re: Jesu ke a mo tseba! Le Paulo ke a mo tseba! Lena gomme le bomang![16] Motho eo wa moya o mobe a napa a ba wela godimo, o ba katelela, a ba bunakela, ba ba ba tšhaba ngwakong ba hlobotše ba gobetše.

2 Petrose 2:4-10
[4] Le Barongwa ba ba kilego ba senya, Modimo ga a ka a ba tsebafa; o ba lahletše moleteng ba tlemilwe ka ditlemo tša leswiswi, a ba gafela go bolokelwa tsheko.[5] Le lefase lela la kgale ga a ka a le tsebafa, a phološa batho ba seswai ka Noage segoeledi sa toko mola lefase la banyatši a le ribegetša ka meetsefula.[6] Le metse yela ya Sodoma le Gomora o e lahlile ya ba molora, gore ka yona go tsebje se se tlogo dirwa banyatši,[7] a phonyokgiša Loto moloki, e a bego a tenegile ka mekgwa ya ditšhila ya dilalogi tšeo.[8] Gobane motho eo wa moloki o lle pelo mola a agile le bona, a hlwa a bona a ekwa ge ba senya molao ka mediro ya bona.[9] Ke mo go bonalago gore Modimo, ba ba mmoifago o ba hlakodiša melekong; bakgopo o ba bolokela kotlo ya tšatši la kahlolo.[10] Gagologolo kotlo e tlo wela ba go latela nama ba gogwa ke dikganyogo tša ditšhila, le ba go nyatša go bušwa, ba mereba, baikgogomoši ba ba sa šiego go goboša tša letago,

Tšenolo 9:1-7
[1] Morongwa wa bohlano a letša phalafala; mme ka bona naledi ya magodimong e wetše lefaseng, ya newa sekgonyo sa legaga le le išago sekoting.[2] Ya bula legaga leo la go iša sekoting, mme gwa rotoga mokubego wa mollo o mogolo; letšatši le sebaka sa godimo tša fifatšwa ke muši wa sekoting.[3] Mušing woo gwa tšwa ditšie, tša wela lefase di neilwe maatla a e kego ke a diphepheng tša lefaseng.[4] Ditšie tša botšwa gore di se ke tša senya bjang bja naga, le ge e le tše tala, le ge e le dihlare; di hlokofatše batho bao ba se nago leswao la Modimo mo diphatleng tša bona.[5] Tša laelwa gore di se ke tša ba bolaya, di ba hlokofatše kgwedi tše tlhano. Gomme bohloko bja tšona bja swana le bja phepheng ge e lomile motho.[6] Mehleng yeo batho, lehu ba tlo le nyaka ba se le hwetše; ba tlo lla go hwa, mme lehu le tlo ba tšhaba.[7] Gomme sebopego sa ditšie tšeo se swana le sa dipitsi tše di hlamilwego ka tša ntwa; dihlogong tša tšona e ka di rwele mefapahlogo ya gauta; difahlogo tša tšona di swana le difahlogo tša batho.

Mark 1:21-27
[21] Ba tsena Kaperenaume; ba sa tšo fihla, a ya phuthegong a ruta ka Sabatha.[22] Batho ba tlabega ka thuto ya gagwe, gobane o be a ba ruta boka e a nago le maatla, e sego bjalo ka bamangwalo.[23] Gona moo phuthegong ya bona go be go na le motho wa moya wa ditšhila; yena yoo a goa a re:[24] O na le taba mang le rena. Wena Jesu wa Natsaretha? A o tlile go re fediša? Nna ke a go tseba; o Mokgethwa wa Modimo.[25] Jesu a mo kgalema a re: Homola! Tšwaa go motho yo.[26] Moya wa ditšhila wa mo akgaakga, wa goa ka lentšu le legolo, wa tšwa go motho yoo.[27] Bohle ba tšhoga, ba botšišana ba re: Ke dilo mang tšeo? Ke thuto e mpsha e maatla. O buša meoya ya ditšhila, gomme e a mo kwa.

Matheu 7:14-20
[14] Gobane kgoro e išago bophelong e pitlagane; le tsela ye e yago gona ke e tshese; mme ba ba e bonago ga ba nene.[15] Phafogelang baporofeta ba maaka, ba ba tlago go lena ba apere kobo tša nku, mola ka teng ba le diphiri tše di jago batho.[16] Le tlo ba tseba ka dienywa tša bona. Afa dirara di fulwa meetlweng? Goba mago a a fulwa menganeng?[17] Šidiogee. Sehlare se se botse, e ka ba sefe le sefe, ke sona se enywago dienywa tše di botse. Mme sehlare se se sa tsebalegego se enywa dienywa tše mpe.[18] Sehlare se botse ga se kgone go enywa dienywa tše mpe; le sehlare se se sa tsebalegego ga se kgone go enywa dienywa tše botse.[19] Dihlare ka moka tše di sa enywego dienywa tše di botse, di tlo rengwa tša lahlelwa mollong.[20] Ke gonagee, le tlo ba tseba ka dienywa tša bona.

Luka 4:31-41
[31] A theogela motseng wa Kaperenaume wa Galilea, a fela a ba ruta ka matšatši a Sabatha.[32] Ba tlabja ke thuto ya gagwe, ka gobane o be a bolela e le Yomaatla.[33] Gona moo phuthegong go be go na le motho e a nago le moya o mobe wa ditšhila, e a bego a goa ka lentšu le legolo a re:[34] Lesa! O na le taba mang le rena, wena Jesu wa Natsaretha? A o tlile go re fediša? Ke a go tseba; o Mokgethwa wa Modimo.[35] Jesu a mo kgalema a re: Homola! Tšwaa go motho eo! Gomme moya o mobe wa mo lahlela gare ga batho, wa tšwa go yena, wa se mo dire selo.[36] Bohle ba swarwa ke tšhogo, ba botšana ba re; Ke thuto mang ye? Meoya ya ditšhila o e laela ka matla le ka bogale, ya napa ya tšwa.[37] Gomme tumo ya gagwe ya enela, ya tšwelela gohle mathokong a naga yeo.[38] A tsoga moo phuthegong, a tšwa a ya ga Simone. Ke ge mogwegadi wa Simone a swerwe gagolo ke letadi; ba mo kgopelela go Jesu.[39] Jesu a tla a mo okamela, a kgalema bolwetši bjoo bja letadi, mme bja mo tlogela. Molwetši a tsoga ka pela a ba apeela.[40] Ya re letšatši ge le dikela, gwa tla bohle ba ba nago le balwetši ba bona ba mahloko a mehutahuta, ba ba tliša go Jesu; Yena a ba bea diatla e mongwe le e mongwe, a ba fodiša.[41] Le meoya e mebe ya tšwa go ba bantši e goeletša e re: Ke wena Kriste Morwa wa Modimo! Yena a e kgalema a e iletša go mmolela, ge e mo tseba ge a le Kriste.

Baefese 6:1-18
[1] Lena bana! Kwang batswadi ba lena Moreneng, gobane ke gona go loka.[2] Godiša tatago le mmago, ke wona molao wa pele o nago le kholofedišo ya go re:[3] O tle o be le mahlatse, o phele galelele lefaseng.[4] Le lena botatagobana! Le se ke la befediša bana ba lena; sa lena a e be go ba etetša ka go ba ruta le go ba eletša tša Morena.[5] Lena bahlanka! Ba e lego beng ba lena ka thoko ya mmele le ba kweng ka poifo le ka tšhogo le ka pelo-thereši bjalo ka ge le ekwa Kriste.[6] E se be go ba hlankela mahlong ka mokgwa wa bakgahlabatho; a e be ka mokgwa wa bahlanka ba Kriste ba ba dirago thato ya Modimo ka pelo e ratago.[7] Le ba hlankele ka go ithapa, eke le direla Morena, e sego batho.[8] Le tsebe gore se botse se motho a kago se dira, se tlo mmoela se etšwa go Modimo, le ge e le mohlanka, le ge e le mohunologi.[9] Le lena beng ba bona, le ba dire ka mokgwa woo: Le lese go kgalema; le fele le tseba gore mong wa lena le wa bona o kua legodimong; gomme Yena ga a bebe motho.[10] Bjale bana bešo! Nke ke fetše ka go re: Tiang Moreneng le thateng ya maatla a gagwe.[11] Aparang ditlhamo tšohle tša Modimo, gore le kgone go fenya dipogo tša Diabolo.[12] Gobane tlhabano ya rena ga se ya go lwa le madi le nama; re lwa le mebušo le ba maatla le balaolamafase ba leswiswi; re lwa le meoya ya bobe e lego sebakeng sa godimo.[13] Ke gona itlhameng ka marumo ohle a Modimo, gore ka mohlamobe le kgone go phema, le šale le eme le fentše tšohle.[14] Emang ge le itlemile matheka ka therešo, le apere sephemasefega sa toko,[15] dinaong le dule le itlemeletše go phafogela Ebangedi ya khutšo.[16] Gagologolo le sware kotse ya tumelo, ye le kgonago go tima mesebe e tšhumago ya yena e mobe ka yona.[17] Le rwale kefa ya phologo, le sware tšhoša ya Moya e lego lentšu la Modimo.[18] Le be barapedi ba go tliša dithapelo tšohle le kgopelo tšohle ka mabaka ohle ka Moya; modiro woo le o phakgamele ka go kgotlelela ruri, le ka go rapelela bakgethwa ka moka.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved