A A A A A

Mangeloi le Bademona: [Lengeloi le ka sehloohong]


Juda 1:9
Hleng le Mikaele Morongwa e mogolo, mola a elwa le diabolo mola ba bakišana setopo sa Moshe a šiile go mmea molato ka leroga, a fo re: Morena o tlo go kgalema!

Daniel 10:13-21
[13] Fela, molaodi wa mmušo wa Peresia o be a nkeme tseleng matšatši a masome a mabedi a motšo o tee; gwa ba gwa tla Mikaele, e mongwe wa balaodi ba bagolo, a ntwela, nna ke bego ke šetše ke nnoši ke elwa le magoši a Peresia.[14] Bjale ke tlile go go tsebiša tše di tlogo tlela setšhaba sa geno mafelelong a matšatši; gobane pono ya mehla yeo e sa le gona.[15] Ya re ge a bolela le nna a realo nna ka inama ka hloka polelo.[16] Ka bona e mongwe e kego ke morwa wa motho, a nkgwatha melomo, ka napa ka ahlama ka bolela le yeo a bego a eme a lebane le nna, ka re: Mong aka! Ke wetšwe ke tšhogo ge ke bona pono ye; ga ke sa na le maatla.[17] Gobane nna molata wa gago, nka kgona bjang go bolela le wena Mong a aka o mokaakaa? Nna bjale ke kwa ke se ne maatla; ke kwa ke šitwa le go buša moya.[18] Ke mo gape e mongwe yo e kego ke motho a nago a nkgwatha, a mpha maatla.[19] A re: Se boife, wena monna morategi! Uša pelo! Tia maatla! Tia maatla! -- A sa realo, ka fiwa maatla, ka re: Mong a ka! Bolela, ka gobane o mphile maatla.[20] Yena a re: Tše ke di tletšego fa go wena, a o a di tseba? Nna bjale ke boela go lwa le molaodi wa Peresia; e tlo re ge ke tšwele, ke mo go tlogo tla molaodi wa Gerika.[21] Fela, lesa ke go botše tše di ngwadilwego mangwalong a therešo. Ga go e a emago le nna ge ke e lwa le bao, ge e se Mikaele molaodi wa lena.

Daniel 12:1
Mehleng yeo go tlo tsoga Mikaele, kgoši e kgolo ye e tlogo emela ba setšhaba sa geno. E tlo ba e le lebaka la ditlaišego ye go sešogo gwa ka go eba e bjalo go tloga mola batho ba bago gona, go fihla mehleng yeno. Mehleng yeo setšhabeng sa geno go tlo phološwa bao ba hwetšwago ba ngwadilwe pukung.

1 Bathesalonika 4:16
Gobane Morena yena mong o tlo fologa legodimong ka mokgoši, ka kgowa ya Morongwamogolo, ka phalafala ya Modimo; ke mo bao ba hwetšego go Kriste ba tlogo tsoga pele.

Daniel 9:21
Ke sa rapela ke realo, gwa tla monna yola Gabriele, yo ke mmonego ponong yela ya mathomo; a tla a fofa a hlaganela, a tla kgauswi, e le lebaka la sedimo sa mantšiboa.

Daniel 8:11-16
[11] La ithotobatša la ba la fihla kgošing ya makoko ao, la iletša didimo tša ka mehla, la senya Moago o mokgethwa wa gagwe.[12] Makoko a gafiwa, le didimo tša ka mehla, ka baka la bokgopo; la uša therešo, la dira la kgona.[13] Ya ba gona ke kwago go bolela e mongwe wa bakgethwa. E mongwe wa bakgethwa a mmotšiša a re: Tša pono ye, tša ge go iletšwa sedimo sa ka mehla, tša tlhanogo ye e senyago, tša ge Moago o mokgethwa le makoko di gafetšwe go gatakwa, di tlo fela neng?[14] A botša nna a re: Go tlo balwa mantšiboa le masa a dikete tše pedi le makgolo a mararo, ya ba gona Moago o mokgethwa o tlogo boelwa ke toko.[15] Nna Daniele, ka re ke sa eme ke lebeletše pono yeo, ke sa nyaka tlhathollo ya yona, ka bona pele ga ka go eme yo e kego ke monna.[16] Ka kwa lentšu le etšwa nokeng ya Ulai, le re: Gabriele! Mo hlathollele pono yeo!

Tšenolo 12:7-9
[7] Kua legodimong gwa tsoga ntwa ya ge Mikaele le barongwa ba gagwe ba elwa le noga, mme noga e elwa e na le barongwa ba yona.[8] Noga ya se ke ya fenya; kua legodimong gwa se ke gwa hlwa go eba le madulo a yona.[9] Noga e kgolo yeo ya rakwa; yona ye ba rego ke Diabolo le Sathane, motimetši wa lefase ka moka la batho. Ya lahlelwa lefaseng; le barongwa ba yona ba lahlwa le yona.

Luka 1:26
Ka kgwedi ya go selela Morongwa Gabriele a rongwa ke Modimo a ya motseng o mongwe wa Galilea wo ba rego ke Natsaretha.

Baheberu 1:14
Ka moka ga bona a ga se meoya ya go hlankela ba bangwe, meoya ya go rongwa ya yo direla bao ba go tlo ja bohwa bja phološo?

Joshua 5:13-15
[13] Ya re ba sa le gona moo Jeriko, Joshua ge a lebelela a bona monna a eme a lebane le yena, a swere tšhoša a e retha ka seatla sa gagwe. Joshua a ya go yena, a re: A o wa gabo rena, goba o wa manaba a rena?[14] Monna eo a re: Ke nna molaodi wa madira a Morena; bjalo ke tlile. Joshua a napa a khunama, a inamela fase a lotšha a re: Mong a ka, o ne lefe la go botša nna mohlanka wa gago?[15] Molaodi wa madira a Morena a re: Rola dieta tša gago dinaong tša gago, gobane felo fa o emego gona go kgethegile. Joshua a dira bjalo.

Matheu 18:10
Le bone gore le se nyatše e mongwe wa ba banyenyane ba; ka gobane nna ke a le botša, barongwa ba bona kwa legodimong ba hlwa ba bona sefahlogo sa Tate wa magodimong.

Exoda 3:2
Gona moo Morongwa wa Modimo a iponatša go yena a le kgabong ya mollo. Moshe ge a lebelela, a bona sethokgwa sa meetlwa se tuka mollo; a bona se sa swe.

Tšenolo 1:4
Johane o ngwalela diphuthego tše šupago tša Asia. Kgaugelo a e le tlele, le khutšo e tšwago go yena Mobagona Mohwetšwaalegona, e a tlogo tla, le go Meoya e šupago e lego pele ga sedulo sa gagwe sa bogoši,

Matheu 22:30
Mohla bahu ba tsogago, ba ka se ke ba nyala, ba ka se ke ba nyadiša. Ba tlo ba bjalo ka barongwa ba Modimo ba legodimong.

Jobo 1:6
Ya re ka tšatši le lengwe, ge barwa ba Modimo ba tlile ba ema pele ga Morena, Sathane le yena a tla a le gare ga bona.

Luka 20:36
Le go hwa, ba ka se ke ba kgona go hwa, gobane ba bjalo ka barongwa, ke bana ba Modimo ba batsogabahung.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved