A A A A A

Tlatsetso: [Kotlo ea Lefu]


Baroma 6:23
Gobane moputso wa sebe ke lehu; mme neo ya kgaugelo ya Modimo ke bophelo bjo bo sa felego ka Jesu Kriste mong a rena.

Liketso 25:11
Ge e ka ba ke dirile bokgopo, goba ke dirile se se swanetšego polao, ga ke gane go hwa. Fela, ge mo go melato yeo ba mpegago ka yona, le o tee o se gona, nka se kgone go gafelwa bona. Nna ke wa go ahlolelwa ke Kesara.

Tšenolo 21:8
Ge e le ba boi, le ba go se dumele, le ba ditšhila, le babolai, le diotswa, le baloi, le ba medimo e šele, le bohle ba maaka, ya bona kabelo e kua bodibeng bja mollo le tshebela. Ke lona lehu la bobedi.

Levitike 20:10-13
[10] Ge motho a dira bootswa le mosadi wa e mongwe, a senya mosadi wa wa gabo, monna eo le mosadi eo wa seotswa ba hwe lehu.[11] Ge monna a ka robala le mosadi wa tatagwe, o hlobodiša tatagwe, bona ba hwe lehu ka babedi; ba ne molato wa madi.[12] Motho e a robalago le ngwetši ya gagwe, ba hwe lehu ka babedi; ba dirile bohlola; ba ne molato wa madi.[13] Monna e a robalago le monna e mongwe ka mokgwa wa go robala le mosadi, ba dirile botšopša; ba hwe lehu; ba ne molato wa madi.

Exoda 21:12-17
[12] E a itiago motho a hwa, a hwe lehu.[13] Ge a sa ka a dira ka boomo, ya ba Modimo e a lesitšego seatla sa gagwe, yena eo ke sa tlogo beela felo mo a kago tšhabela ntshe.[14] Ge motho a ka tsogela wa gabo, a mmolaya ka sehlogo, yena yoo le aletareng ya ka o mo sware, mme a hwe.[15] E a itiago tatagwe goba mmagwe, a hwe.[16] E a utswago motho a mo rekiša, goba a hwetšwa ga gagwe, a hwe lehu.[17] E a rogago tatagwe goba mmagwe, a hwe lehu.

Exoda 22:19
E a išago sebego medimong, mme a se ke a se tlišetsa Morena fela, a a gafelwe lehu.

Phetolelo 22:24
bobedi bja bona le ba ntšhetše ntle ga kgoro ya motse, le ba thume ka maswika ba hwe; mosetsana a bolawe ka gobane a sa ka a hlaba mokgoši motseng; monna a bolawe ka gobane a gobošitše mosadi wa wa gabo. Bobe ga geno le bo fediše ka mokgwa woo.

Phetolelo 13:5
Ge e le moporofeta eo, le ge e le molori wa diloro, a bolawe, ka gobane o boletše tša go hlanogela Morena Modimo wa lena, gore a le aroše tseleng ye Morena Modimo wa lena a le laetšego go swara yona, yena e a le ntšhitšego nageng ya Egipita, e a le namoletšego ngwakong wa bohlanka; le tloše bobe mo gare ga lena.

Levitike 24:16
Gomme e a gobošago leina la Morena o tlo hwa lehu. Phuthego ka moka e mo thume ka maswika. Le ge e ka ba modiiledi, le ge e ka ba wa gae, ge a gobošitše leina la Morena, a hwe.

Phetolelo 21:18-21
[18] Ge motho a na le morwa wa lonya, wa senganga, e a sa kwego ge tatagwe le mmagwe ba mo eletša, mme a gana go laiwa ke bona,[19] gona tatagwe le mmagwe ba mo sware, ba mo iše go ba bagolo ba motse wa gabo bona, kgorong ya gabo bona.[20] Ba botše bagolo ba motse wa gabo bona ba re: Morwa yo wa rena ke moarogi ke senganga, ga a kwe ge re bolela le yena, ke legwaragwara, ke letagwa.[21] Gomme banna ka moka ba motse ba mo thume ka maswika, a hwe. Le fediše bobe ga geno; Baisiraele ka moka ba di kwe mme ba boife.

Phetolelo 17:6
E a swanetšwego ke lehu a bolawe ka molomo wa dihlatse tše pedi le ge e le tše tharo; a se ke a bolawa ka molomo wa hlatse e tee.

Levitike 20:27
Ge monna goba mosadi ba na le moya wa malopo le ge e le wa bonoge, ba hwe lehu; ba thungwe ka matlapa: ba obile molato wa madi.

Numere 15:32-36
[32] E kile ya re ge Baisiraele ba le lešokeng, ba hwetša monna e mongwe a rwalela dikgong ka letšatši la Sabatha.[33] Ba ba mmonego a rwalela dikgong, ba mo tliša go Moshe le go Arone le go phuthego ka moka.[34] Ba mo iša kgolegong, ka gobane go be go sešo gwa ba le kahlolo ya gore a ka dirwa eng.[35] Gomme Morena a botša Moshe a re: Monna eo a bolaelwe ruri; phuthego ka moka e mo thume ka mabje kua ntle ga mešaša.[36] Phuthego ka moka ya napa ya mo iša kua ntle ga mešaša ya mo thuma ka mabje; a hwa bjalo ka ge Morena a laetše Moshe.

Levitike 20:2-9
[2] Botša Baisiraele o re: Moisiraele ofe le ofe, goba o šele e a diiletšego go Baisiraele, e a ntšhetšago Mologo ngwana wa gagwe, o tlo hwa lehu; setšhaba sa naga ye se mo thume ka maswika.[3] Gomme nna, motho e mobjalo ke tlo mo hlaba ka mahlo, ka ba ka mo fediša mo setšhabeng sa gabo, ka gobane o neetše Mologo ngwana wa gagwe; o tšhilafatša sekgethwa sa ka, o goboša leina la ka le lekgethwa.[4] Ge setšhaba sa naga yeo se sa re selo ge motho a ntšhetša Mologo ngwana wa gagwe, ge se sa mmolaye,[5] gona e tlo ba nna ke tlo go hlaba motho eo ka mahlo, le ba moloko wa gagwe, ka ba ka mo fediša setšhabeng sa gabo, le bohle ba ba otswitšego ba latela Mologo.[6] Ge motho a eya go ba maphalo, le go dinoge, a ba latela bootsweng bja bona, ke tlo mo hlaba ka mahlo, ka ba ka mo fediša setšhabeng sa gabo.[7] Ikgetheng le be ba bakgethwa, ka gobane ke nna Morena Modimo wa lena.[8] Hlokomelang melao ya ka, le dire se se bolelwago ke yona; ka gobane ke nna Morena; ke le dira ba bakgethwa.[9] E a rogago tatagwe goba mmagwe a hwe lehu. O rogile tatagwe le mmagwe; o na le molato wa madi.

Levitike 24:17
E a bolayago motho a hwe lehu.

Phetolelo 17:12
Ge motho a ka dira ka bonganga, a gana go kwa moperisita, e a emego moo a le mohlanka wa Morena Modimo wa gago, goba moahlodi, monna e mobjalo a bolawe; bobe le bo fediše mo go Isiraele.

Exoda 21:14
Ge motho a ka tsogela wa gabo, a mmolaya ka sehlogo, yena yoo le aletareng ya ka o mo sware, mme a hwe.

Genese 9:6
E a thulago madi a motho, le a gagwe madi a a thulwe ke batho; ka gobane Modimo o dirile motho a ba seswantšho sa gagwe.

Exoda 20:13
O se ke wa bolaya.

Baroma 13:1-7
[1] Batho bohle a ba se gane go bušwa ke ba ba filwego maatla a go buša; gobane ga go na mmušo o sa tšwego go Modimo; mmušo wo o lego gona o beilwe ke Modimo.[2] Ke gona, e a nganganago le mmušo, o lwa le molao wa Modimo; gomme ba ba lwago le wona, ba oba molato.[3] Gobane babuši ga ba boifiše ge go dirwa tše botse; ba boifiša ge go dirwa tše mpe. Gomme ge o sa rate go boifa mmušo, dira tše botse, o retwe ke wona.[4] Gobane mmušo ke mohlanka wa Modimo wa go go hola. Fela, ge o dira tše mpe, gona boifa; gobane mmušo ge o swere lerumo, ga o le swarele lefela. Ke mohlanka wa Modimo, molefetši wa go otla e a dirago tše mpe.[5] Go swanetše ge ge re sa gane go bušwa, e sego ka go šia kotlo, e le ka baka la letswalo.[6] Ke ka baka leo le tšhelago makgetho; gobane ke batseta ba Modimo, ba ba beetšwego wona modiro woo.[7] Ke gona ntšhetšang bohle tše di ba lebanego. E a swanetšwego ke lekgetho le mo fe lekgetho. E a swanetšwego ke dibego le mo fe dibego. E a swanetšego go boifša le mmoife. E a swanetšego go godišwa le mo godišeng.

John 8:3-11
[3] Bamangwalo le bafarisei ba tla go yena ba tliša mosadi e a swerwego a otswa ba mmea gare.[4] Ba bolela ba re: Moruti! Mosadi e o swerwe a sa tšo dira bootswa.[5] Moshe ka Molao o re laetše gore ba bjalo ba thungwe ka mabje. Ge e le wena o reng?[6] Ge ba realo e be e le go mo leka gore ba hwetše se ba kago mmea molato ka sona. Gomme Jesu a inamela fase, a ngwala mo fase ka monwana.[7] Bjale ge ba phegelela go mmotšiša, a inamologa, a bolela a re: E a se nago sebe mo go lena, a e be yena a thomago go mo thuma ka lebje.[8] A realo a buša a inama a ngwala mo fase.[9] Bona ge ba mo kwile a realo ba tšwa ba šalane morago, ba solwa ke letswalo bohle, ba bagolo le banyane. Jesu a šala a nnoši; le mosadi eo a šala a sa eme moo ba mmeilego gare.[10] Jesu ge a inamologa, a bona ge go se motho, ge e se mosadi eo; a mmotšiša a re: Mosadi, ba kae babegi ba gago? A ga go na e a go lahlilego?[11] Mosadi a re: Aowa, Morena! Jesu a re: Gona le nna ga ke go lahle. Sepela, mme o se ke wa hlwa o dira dibe.

Matheu 5:17
Le se ke la eleletša la re ke tlile go fediša molao le baropofeta. Ga nka ka tla go fediša, ke tlile go tlatša.

Genese 9:5-6
[5] Madi a lena, a bophelo bja lena, ona ruri ke tlo a lata; ke tlo a lata mo atleng tša tšohle tše di phelago, le mo seatleng sa motho. Bophelo bja motho bjona ke tlo bo lata go mang le mang wa gabo.[6] E a thulago madi a motho, le a gagwe madi a a thulwe ke batho; ka gobane Modimo o dirile motho a ba seswantšho sa gagwe.

Matheu 5:38-39
[38] Le kwele ge go thwe: Leihlo le lefya ka leihlo; leino le lefya ka leino.[39] Ge e le nna ke botša lena ke re: Le se ke la ganela bobe. Ge motho a go phasola thama ya go le letona, o mo sekegele le e nngwe.

Phetolelo 22:22
Ge monna a ka hwetšwa a robetše le mosadi e a tšerwego ke monna e mongwe, gona ba bolawe bobedi bja bona, monna eo a robetšego le mosadi, le mosadi yo. Bobe mo go Isiraele bo fedišwe ka mokgwa o bjalo.

Baroma 12:19
Baratwa baka! Le se ke la itefeletša; šuthelang bogale bja Modimo; gobane go ngwadilwe gwa thwe: Tefetšo ke ya ka, le kotlo ke yaka, o ryalo Morena.

Baroma 13:9
Gobane ge go itšwe: O se ke wa otswa, o se ke wa bolaya, o se ke wa utswa, o se ke wa bolela bohlatse bja maaka, o se ke wa kganyoga, le ge go ka ba le molao o mongwe, ka moka e akaretšwa ke lentšu la go re: Wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona.

Matheu 7:5
Moikaketšitena! Thoma go ntšha kwata ya mo ihlong la gago ke mo o tlo go boneša, wa kgono ntšha lehlokwana mo ihlong la ngwana weno.

Levitike 20:14
Ge monna a ka tšea mosadi, mme a tšea le mmago mosadi yo, gona yena le basadi bao ka babedi ba fišwe ka mollo, gore mo go lena go se ke gwa ba le bohlola.

Levitike 21:9
Gomme morwedi wa moperisita, ge a ka thoma go otswa, o goboša tatagwe; a a fišwe ka mollo.

Levitike 24:14-23
[14] Morogaki eo mo ntšhetšeng ntle ga mešaša, gomme bohle ba ba mo kwilego, ba mmee diatla hlogong ya gagwe, mme phuthego ka moka e mo thume ka maswika.[15] Gomme o botše Baisiraele o re: Mang le mang e a rogago Modimo wa gagwe, o oba molato.[16] Gomme e a gobošago leina la Morena o tlo hwa lehu. Phuthego ka moka e mo thume ka maswika. Le ge e ka ba modiiledi, le ge e ka ba wa gae, ge a gobošitše leina la Morena, a hwe.[17] E a bolayago motho a hwe lehu.[18] E a bolayago kgomo a bušetše e nngwe; bophelo bo lefišwe ka bophelo.[19] E a kutlago wa gabo, a dirwe ka mo a dirilego ka gona.[20] Thobego e lefiwe ka thobego, leihlo ka leihlo, leino ka leino; e a kutlilego motho, a dirwe ka mo a dirilego ka gona.[21] E a bolailego kgomo, a lefe; e a bolailego motho, a bolawe.[22] Le be le kahlolo e tee. O šele a dirwe se se dirwago wa gae; ka gobane ke nna Morena Modimo wa lena.[23] Gomme Moshe a di anegela Baisiraele. Morogaki eo ba mo ntšhetša ntle, ba mo thuma ka maswika, ba dira ka mo Morena a laetšego Moshe ka gona.

2 Samuele 12:13
Dafida a fetola a re: Ke senyetše Morena! Nathane a re: Gona Morena o go lebalela sebe sa gago; o ka se ke wa hwa.

Baroma 5:8
Gomme Modimo, lerato le a re ratilego ka lona, o le bonagatša ka ge Kriste a re hwela re sa le badiradibe.

Phetolelo 5:17
O se ke wa bolaya.

Luka 23:33
Ge ba fihlile mo ba bego ba re ke Legateng, ba mmapola sefapanong; ba bapola le disenyi tšeo, se sengwe sa ba ka letsogong le letona, se sengwe sa ba ka go le letshadi.

Matheu 7:1
Le se ke la ahlola, gore le lena le se tlo ahlolwa.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved