A A A A A

Tlatsetso: [Pelo e robehileng]


1 Bakorinthe 13:7
Le bipa tšohle; le dumela tšohle; le holofela tšohle; le kgotlelela tšohle.

1 Petrose 5:7
Dipelaelo tša lena ka moka di lahleleng godimo ga gagwe, gobane ke yena a le belaelelago.

1 Samuele 16:7
Morena a sebela Samuele a re: O se bone sebopego sa gagwe le botelele bja gagwe; nna ke mo nyaditše. Ka gobane yo batho ba mmogelago, ga se yena. Motho o bona se se lebanago le mahlo a gagwe; Morena yena o bona pelo.

2 Bakorinthe 5:7
Gobane re itshepelela re dumela re sa bone.

2 Bakorinthe 12:9
Modimo a fetola a re: Kgaugelo ya ka a e go lekane, gobane maatla a ka a iphetha phokolong. -- Ke gona ke rego go kaone ge nka kgahlwa ke go kgantšha diphokolo tša ka, gore maatla a Kriste a age mo go nna.

Baheberu 13:5
Menagano a e se be ya megabaru. Le be ba ba kgodilwego ke tše di lego gona. Yena mong o boletše a re: Nka se ke ka go lahla; nka se ke ka go tlogela.

Esaia 6:1
Ka ngwaga wo kgoši Usia a hwilego ka wona, ka na ka bona Morena a dutše sedulong se se rotobetšego, se phagamilego, morumo wa seaparo sa gagwe wa tlala Ntlokgethwa.

Esaia 41:10
O se boife gobane ke na le wena. O se ke wa tšhoga, gobane Modimo wa gago ke nna. Ke a go tiiša; ke a go thuša; ke go hleka ka letsogo la ka le letona leyakatoko.

Esaia 57:15
Gobane Yogodimo, Mophagami, Mong a dulo sa bogoši bja mehleng, yo leina lagwe e lego Mokgethwa, o a bolela o re: Ke dutše godimo, le sekgethweng, le go yo wa pelo e setlegilego e kokobetšego, gore ke phediše moya o kokobetšego, ke phediše pelo e setlegilego.

Jeremia 29:11
Gobane megopolo ye ke le gopolago ka yona, ke a e tseba. O realo Morena. Ke megopolo ya molao, ga se ya bošula; ke ya gore ke le nee tše di tlago, tše le di holofetšego.

John 3:16
Gobane Modimo o ratile lefase gakaakaa, a ba a le nea Morwa wa gagwe e a tswetšwego a nnoši, gore mang le mang e a mo dumetšego a se ke a lahlega, a be le bophelo bjo bo sa felego.

John 12:40
O foufaditše mahlo a bona, a thatafatša dipelo tša bona, gore ba se hlwe ba bona ka mahlo, ba se ke ba hlaologanya ka pelo, ba se ke ba sokologa ka ba fodiša.

John 14:1
Dipelo tša lena di se tšhoge; dumelang Modimo, le nna le ntumele.

John 14:27
Ke le tlogelela molao; ke le fa molao wa ka. Nna ga ke le nee ka mo lefase le neago ka gona. Dipelo tša lena di se huduege, di se šie.

John 16:33
Ditaba tše ke le boditše, gore le be le molao ka nna. Mono lefaseng le tlo ba tlalelong. Fela, betang dipelo, gobane lefase le fentšwe ke nna.

Luka 24:38
Yena a bolela le bona a re: Le tšhogang? Ke ka baka lang ge dipelong tša lena go tsoga pelaelo?

Mark 11:23
Ruri, ke a le botša, motho e a kago bolela le thaba ye, a re: Tloga fa o yo ikwetša lewatleng, a realo a sa dikadike pelong ya gagwe, a dumela gore tše a di bolelago di tlo direga, di tlo mo diregela.

Matheu 5:8
Ba lehlogonolo ke ba pelotshekegi, gobane bonabao ba tlo bona Modimo.

Matheu 11:28
Tlang go nna bohle ba le lapišitšwego, ba le imelwago; nna ke tlo le khutšiša.

Liproverbia 3:5
Bota Modimo ka pelo ka moka; o se ke wa ithekga ka go fo re: Ke ne tlhaloganyo.

Lipesaleme 34:18
Morena o kgauswi le ba dipelo di robegilego; o phološa meoya e kgobetsi.

Lipesaleme 51:17
Didimo tše di go kgahlago, ke moya o robegilego; pelo ge e robegile, ge e setlegile, wena Modimo o ka se e nyatše.

Lipesaleme 55:22
Lahlela Morena morwalo wa gago; yena o tlo go babalela; a ka se ke a ba a lesa moloki ge a ka šuthišwa.

Lipesaleme 147:3
O fodiša ba dipelo tše robegilego, o tlemelela ntho tša bona.

Tšenolo 21:4
Mme yena Modimo o tlo phomola megokgo ka moka mahlong a bona; le lehu le ka se hlwe le eba gona; le ge e le manyami le dillo le bohloko, di ka se hlwe di eba gona; gobane tša pele di fetile.

Baroma 8:28
Re tseba gore mo go ba ba ratago Modimo dilo tšohle di diriša go ba iša go tše botse, ba e lego babidiwa ka morero.

Baroma 12:2
Le se ke la ipapetša le ba mehla yeno; šatogang ka go mpshafala kgopolo, gore le tle le hlaologanye se e lego thato ya Modimo, e lego se botse le se se kgahlišago, se e lego sa botlalo.

Liproverbia 4:23
Mo go tšohle di dišwago, diša pelo yago; gobane bophelo bo hlaga go yona.

Liproverbia 3:5-6
[5] Bota Modimo ka pelo ka moka; o se ke wa ithekga ka go fo re: Ke ne tlhaloganyo.[6] Ditseleng tša gago tšohle tseba yena; ke mo yena a tlogo go thulela tsela.

1 Bakorinthe 6:19-20
[19] Goba, a ga le tsebe ge mebele ya lena e le Ntlogethwa ya Moyamokgethwa o lego mo go lena? Gomme ga le sa le beng ba lena beng.[20] Le rekilwe ka theko e kgolo. Ke gona godišang Modimo ka mebele ya lena ye Modimo e lego yena mong wa yona.

Bafilippi 4:6-7
[6] Le se ke la belaela selo. Mo go kago ba le tše le di nyakago, le di tliše pele ga Modimo ka kgopelo le ka thapelo e nago le tebogo.[7] Gomme khutšo ya Modimo, ye e fetago tlhaologanyo yohle, a e boloke dipelo tša lena le kgopolo tša lena go Kriste Jesu.

Matheu 11:28-30
[28] Tlang go nna bohle ba le lapišitšwego, ba le imelwago; nna ke tlo le khutšiša.[29] Le ithweše joko ya ka, le rutwe ke nna; gobane ke yo bolo le wa pelo e kokobetšego; mme le tlo hwetša khutšo ya meoya ya lena.[30] Gobane joko ya ka ga e robe, morwalo wa ka ke o bohwefe.

Lipesaleme 34:1-22
[1] A nke ke rete Morena mehla yohle, mme molomo wa ka o dule o na le sefela sagwe.[2] Moya wa ka o fadiša yena Morena; babotlana ba tlo di kwa mme ba thaba.[3] Godišang Morena gotee le nna, re phagamiše leina lagwe re le mmogo.[4] Morena mola ke mo nyaka o nkwile, a mphološa mo go tšohle tše ke bego ke di šia.[5] Ba go lebelela yena ba wa pelo; difahlogo tša bona ga di šegame.[6] Mmotlana šo, a bitša Morena, a mo kwa, a mo phološa mo mahlomoleng a gagwe ohle.[7] Morongwa wa Morena o goragorela ba ba mmoifago; o a ba namolela.[8] Lekang le bone gobane Morena ke yo bolo; wa lehlogonolo ke monna e a mmotilego.[9] Boifang Morena, lena bakgethwa ba gagwe, gobane ba ba mmoifago ga ba hloke selo.[10] Ditau tša masogana di ka hloka tša kwa tlala. Ba ba nyakago Morena ba ka se ke ba ba ba hloka tše di botse.[11] Tlang lena bana le nkweng, ke le rute go boifa Morena.[12] Ke mang monna e a kgahlwago ke bophelo, a rata matšatši a go bona tše dibotse?[13] Lota leleme la gago, le se senye; melomo ya gago e se ke ya bua maaka.[14] Kgaogana le tše mpe, o dire tše botse; nyaka molao, o o kganyelele.[15] Mahlo a Morena a bona baloki; ditsebe tša gagwe di kwa ge ba lla.[16] Gomme sefahlogo sa Morena se lebile ba go dira bobe, gore a ba fetše, ba se hlwe ba tsebja lefaseng.[17] Ba goeleditše, Morena a ba kwa; a ba namolela gohle mo ba bego ba tlaletšwe.[18] Morena o kgauswi le ba dipelo di robegilego; o phološa meoya e kgobetsi.[19] Mahloko a moloki a atile; mme Morena o mo ntšha mo go ona ka moka.[20] O mo lotolola ditho tšohle, gwa se robege le setee sa tšona.[21] Yo kgopo o hwa ka bokgopo; babekamoloki ba oba molato.[22] Bophelo bja balata bagwe Morena o tlo bo lokolla; bohle ba khutago ka yena ba ka se wele molatong.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved