A A A A A

Tlatsetso: [Sebetsa]


Bakolose 3:23
Ka moka tše le di dirago, le di dire ka pelo e ratago, eke le direla Modimo, e sego batho.

Baefese 4:28
E a utswitšego a se ke a hlwa a utswa; a a kgothale a dire tše botse ka diatla tša gagwe, a tle a be le tše a kago abela mohloki.

John 6:27
Le se ke la phegelela dijo tše di felago. Phegelelang dijo tše di tlogo dula di le gona go iša bophelong bjo bo sa felego, tše Morwamotho a tlogo le fa tšona, gobane ke yena yo Modimo a mmeilego seka sa gagwe sa bohlatse.

Bagalata 6:4-5
[4] Motho a a šetše modiro wa gagwe; ke mo a tlogo retwa ka tša gagwe, e sego ka tša e mongwe.[5] Gobane motho ka o tee ka o tee o rwešwa morwalo e lego wa gagwe.

Lipesaleme 90:17
A botho bja Modimo Mong a rena bo dule bo re okametše. Mediro ya atla tša rena o re tiišetše yona; mediro ya atla tša rena o e tiiše.

Liproverbia 12:11
Molematšhemoyagwe o tlo ja bogobe; molatalefela ke setlatla.

Liproverbia 13:4
Mollaahloka, pelo ya sebodu; go hora pelo ya seroto.

Bafilippi 4:13
Ke kgona tšohle ka eo a mphago maatla, yena Kriste.

Bakolose 3:24
Le dire le tseba gore moputso wa bohwa le tlo o fiwa ke Modimo, gobane le hlankela Morena Kriste.

Liproverbia 12:24
Diatla tša seroto di tlo buša; tša dibodu ke tša go hlankela.

Liproverbia 14:23
Dikudumela tšohle di na le matšo a tšona; go bolabola ga melomo go fela go iša tšhegong.

Genese 2:3
Mme tšatši la go šupa Modimo o le šegofaditše a le dira le lekgethwa, ka gobane ka lona o khutšitše a feditše modiro wa gagwe ka moka wa tlholo wo a o dirilego.

Luka 1:37
Gobane Modimo, ga go se se sa kgonegego go yena.

1 Timothea 5:8
Ge motho a sa babalele babo, gagolo ba lapeng la gabo, o latola tumelo; o phalwa ke e a sa dumelego.

Jeremia 29:11
Gobane megopolo ye ke le gopolago ka yona, ke a e tseba. O realo Morena. Ke megopolo ya molao, ga se ya bošula; ke ya gore ke le nee tše di tlago, tše le di holofetšego.

Liproverbia 6:10-12
[10] Wena o re: Ke sa ya le borokonyana! Ke sa bo re šwaa; ke sa hunyetša matsogo ke robetše![11] Mme tšhego ya go tlela bjalo ka mokhukhunetši, bohloki bja go tlela wa mogale.[12] Mothomobe, monna wa sehlola, ke yeo wa go tšama a senya ditaba;

2 Timothea 2:6
Diakolo di swanetše molemi wa seroto.

Genese 2:15
Gomme Morena Modimo a tšea motho a mmea tšhemong ya Edene gore a e leme, a e diše.

Tite 2:7-8
[7] Gomme wena, mediro e botse yohle ba e bone e le mo go wena, thuto ya gago e sa iše thoko, e le ya bonatla.[8] Thuto e be ye e phedilego, ye e sa ganetšegego, gore e a sa emego le rena a lewe ke maseme, a hloke sebe se a kago re bolela ka sona.

Liproverbia 16:3
Gafela Morena mediro ya gago ka moka; ke mo merero yago e tlo go phethega.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved