A A A A A

Tlatsetso: [Makgapha]


Daniel 11:31
Madira a a romiwago ke yona a tlo goboša Sekgethwa, sona sebo; a tlo kgaotša sedimo sa ka mehla sa moo, a bea makgapha a tšhwalano gona.

Daniel 12:11
Go tloga lebakengle sedimo sa ka mehla se tlogo kgaotšwa, gwa bewa makgapha a tšhwalalano, go tlo fela matšatši a sekete le makgolo a mabedi a nago le masome a senyane.

Phetolelo 22:5
Seaparo sa monna se se ke sa aparwa ke mosadi; le gona monna a se ke a apara seaparo sa mosadi; ka gobane ge go ka dirwa tše bjalo e ka ba makgapha pele ga Morena Modimo wa lena.

Phetolelo 23:18
Mo ngwakong wa Morena o se ke wa tliša moputso wa bootswa, le ge e le theko ya mpša; gobane tše pedi tšeo Morena Modimo wa gago o bona e le makgapha.

Phetolelo 24:4
gona monna yola wa pele e a mo hladilego, a se ke a hlwa a mo tšea, ka gobane o tšhilafetše. Tše bjalo e ka ba makgapha pele ga Morena. Naga ye Morena Modimo wa gago a go fago yona gore e be magae a gago o se ke wa e obela molato.

Esaia 1:13
Le se ke la hlwa le tliša dibego tša lefela; orelo tša lena ke bona e le tša makgapha; le menyanya ya lena ya kgwedi ge e dula, le disabatha, le diphuthego. Ga ke sa kgona go bona bobe bo hlakane le dithapelo.

Levitike 7:18
Ge nama ya sedimo e ka lewa ka letšatši la boraro, go ka se ke gwa kgahliša, gomme se motho a se tlišitšego se tlo nyatšega, e tlo ba makgapha; gomme e a se jago o oba molato.

Levitike 18:22
O se ke wa robala le monna wa mo dira mosadi. Ke botšopša.

Liproverbia 11:1
Kelo ya go fora Morena o a e hlaswa; o thabela moelelo wo o lekanego.

Liproverbia 11:20
Morena o hlaswa wa pelo e kgopo; o kgahlwa ke ba tsela ya go loka.

Liproverbia 12:22
Morena o hlaswa melomo ya maaka; o kgahlwa ke ba ba dirago therešo.

Liproverbia 15:8
Morena o nyenya didimo tša babe; o kgahlwa ke thapelo ya baloki.

Liproverbia 15:26
Morena o hlaswa maano a mabe; tše e sego tšhila ke polelo tše di rategago.

Liproverbia 16:5
Morena o nyenya baipoti bohle. Kgang še: Nna ke re: Ba ka se hloke kotlo.

Liproverbia 17:15
Molwelasesenyi le motšwamoloki, Morena o ba nyenya bohle.

Liproverbia 20:10
Kelo ya go se lekane boima le bolele, Morena o a e nyenya.

Liproverbia 20:23
Modimo o nyenya moelelokgopo; kelo ya go fora ga se selo se se botse.

Liproverbia 28:9
Tlhalamolao, le thapelo yagwe ke makgapa.

Tšenolo 21:27
Go ka se ke gwa tsena se se nyatšegago le e a dirago tša bohlola le maaka. Go tlo tsena ba ba ngwadilwego mo Pukung ya Bophelo ya Kwana.

Mark 13:14
Ge le tlo bona makgapa a tšhwalananyo a a boletšwego ke moporofeta Daniele a eme mo go sa swanelago (e a balago a di phafogele), mohla woo ba ba lego nageng ya Juda ba tšhabele dithabeng.

Matheu 24:15
Ge le tlo bona makgapha a tšhwalalanyo, a a boletšwego ke Daniele moprofeta a eme felo gokgethwa (e a balago a a di phafogele),

Baroma 1:26-27
[26] Molato ke wona woo ge Modimo a ba gafa ba ya le ditumo tše di lešago dihlong; basadi ba bona ba tlogela modirelo wo ba o bopetšwego, ba tšea modirelo wo ba sa kago ba bopelwa wona;[27] banna ba tla ba tlogela modirelo wo ba o bopetšwego wa go dula le mosadi, ba fišegelana monna a duma monna, ba dira tša dihlong; gomme kotlo ya phapogo ba e bona mebeleng ya bona.

Levitike 20:12-13
[12] Motho e a robalago le ngwetši ya gagwe, ba hwe lehu ka babedi; ba dirile bohlola; ba ne molato wa madi.[13] Monna e a robalago le monna e mongwe ka mokgwa wa go robala le mosadi, ba dirile botšopša; ba hwe lehu; ba ne molato wa madi.

Liproverbia 6:16-20
[16] Go na le dilo tše tshelela tše Morena a di hloilego; ke tše di šupago tše a di hlaswago:[17] Ke mahlomaikgantšhi, ke leme la maaka, ke atla tša go thula madi a se nago molato,[18] ke pelo ya go loga maanomabe, ke kitimešitomakganyelabobeng.[19] Ke hlatsiphori kgebamaaka, ke molohlanyabanabamotho.[20] Ngwanaka! Boloka ditaelo tša tatago, o se lahle thuto tša mmago.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved